Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

TIGHMORA.

DUAN VII.
DUAN

v. 1-17.

O LINNE doir-choille na Légo

Air uair éiridh ceò taobh ghorm nan tonn, 'Nuair a dhùnas dorsa na h-oidhche

Air iolair-shùil gréine nan speur.

Tomhail mu Lara nan sruth

Thaomas dubh-nial a's duirche gruaim: Mar ghlais-sgéith ro' thaomadh nan nial Snàmh seachad tha gealach na h-oidhche. Le so éididh taibhsean o shean

An dlùth-ghleus am measg na gaoithe,

'S iad leumadh o osna gu osna
Air dubh-aghaidh oidhche nan sìan.
An taobh oiteig gu pàilliun nan seòd
Taomas iad ceathach nan speur,

Gorm-thalla do thanais nach bed

Gu àm éirigh fonn mhairbh-rann nan teud. Tha torman am machair nan crann!

TEMORA.

CARMEN VII.

v. 1-17.

E LACU nemorosæ silvæ Legæ

[undarum,

Nonnunquam surgit nebula (xvavoжλEupos) latere-cæruleo

Quando occluduntur portæ noctis

Acquilino-oculo solis cœlorum.

Vasta circa Laram fluentorum

Funditur atra nubes, cujus est caliginosissima torvitas:

Instar cani clypei per fundentes-se nubes.

Natans-præter est luna noctis.

[pore)

Cum hoc vestiunt larvæ (antiquitus) ab antiquo (tem

Suam arctam structuram inter ventum,

Illis salientibus a flamine ad flamen

Super atrâ facie noctis nimborum.

In latere flaminis ad domicilium heroum

Fundunt illæ nebulam cœlorum,

Cæruleam habitationem lemuribus haud vivis [rum. Usque ad tempus surrectionis modorum næniæ chorda Est sonor in planitie arborum!

'S e Conar, righ Eirinn, a t'ann,

A' taomadh ceò tanais gu dlùth

Air Faolan aig Lubar nan sruth.

Muladach suidhe fo bhròn

Dh'aom an taibhs an ceathach an lòin:

Thaom an osag esan ann féin;

Ach phill an cruth àluinn gu dian:

Phill e le 'chrom shealladh mall,

Le 'ched leadan mar shiubhal nan sìan.

Is doilleir so!

Ata na slòigh nan suain san àm

An truscan ciar na h-oiche.
Dh'ìlsich tein an righ gu h-ard,

Dh'aom e 'na aonar air sgéith :
Thuit codal mu shùilibh a' ghaisgich;
Thàinig guth Fhaolain 'na chluais.

"An codal so do 'n fhear-phòsda aig Clatho?

'M bheil còmhnuidh do m'athair an suain?
'M bheil cuimhne 's mi 'n truscan nan nial,
'S mi m'aonar an àm na h-oiche ?"

"C'ar son tha thu a' m' aisling féin ?"
Thuirt Fionnghal's e 'g éirigh grad.
"An dì-chuimhn dhomhsa mo mhac

No 'shiubhal teine air reathlan nan laoch?

Ni mar sin air anam an righ

Thig gnìomh sheoid àluinn nan cruaidh bheum.

Ni'n dealan iad' a theicheas an dùbhra

Na h-oidhche 's nach fhàg a lorg.

Est Conar, rex Iernes, qui adest,

Fundens nebulam larvalem densè

Super Folanem apud Lubarem fluentorum.
Moestus sedens sub luctu

Inclinavit-se larva in nebulam prati-paludosi:
Fudit flamen illam in se-ipsam;

At reversa est forma excelsa properè :
Reversa est illa cum suo curvo intuitu lento,
Cum nebuloso-crine instar cursûs nimborum.
Est tenebricosum hoc!

Sunt exercitus in sopore in hoc tempore

In amictu fusco noctis.

Subsedit ignis regis altè;

Inclinavit-se ille solus super hastam :

Cecidit somnus super oculos ejus bellatorum;
Venit vox Folanis in ejus aurem.

"An est somnus hic viro-desponso Clatho?
An est habitatio meo patri in sopore?

An est recordatio mei, cum sim in amictu nubium,

Cum sim solus in tempore noctis ?"

"Quamobrem est tu in meo somnio ipsius ?"

Dixit Fingal surgens properè.

"An oblivio mihi est meus filius

In suo itinere (igneo) ignis super planitie heroum?

Non eo modo super animum regis

Veniunt facta heroum excelsorum durarum plagarum.

Non fulgur illi, quod fugit in obscuritate

Noctis et quod non relinquit ejus vestigium.

[blocks in formation]

'S cuimhne leam Faolan 'na shuain :
Tha m'anam ag éirigh borb."

Ghluais an righ le 'shleagh gu grad,
Bhuail e 'n sgiath is fuaimneich cop;
An sgiath a dh'aom san oiche ard,
Ball mosglaidh do chath nan lot.
Air aomadh dubh nan sliabh,

Air ghaoith theich treud nan taibhse;
O ghleannan ciar nan iomadh lùb
Mhosgail guth a' bhàis.

Bhuail e 'n sgiath an dara cuairt;
Ghluais cogadh an aisling an t-sluaigh.
Bha comhstri' nan lann glas

A' dealradh air anam nan seòd,
Cinn-fheadhna a' druideadh gu cath;
Sluagh a' teicheadh-gnìomh bu chruaidh
Leth dhoileir an dealan na stailinn.
'Nuair dh'éirich an treas fuaim,
Leum féidh o chòs nan carn;
Chluinnte screadan eun san fhàsach,
'S gach aon diubh air 'osna-féin.
Leth dh'éirich sìol Albain nam buadh;
Thog iad suas gach sleagh bu ghlas;
Ach phill sàmhchair air an t-sluagh;
'S e bh'ann sgiath Mhòirbheinn nam fras.
Phill codal air sùilibh nam fear.

Bu dorcha trom an gleann.

Ni'm bu chodal duitse san uair,

« VorigeDoorgaan »