Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Carminis VIII. Argumentum.

Quarta a poematis initio incipit dies. Fingal eodem adhuc in loco commorans, quem priore nocte occupaverat, per nebulam quæ Cormulem rupem insidebat subinde cernitur. Descensus illinc regis describitur; qui Gallum, Dermidem, Bardumque Carrilem, ad vallem Clunam demittit, Ferad-arthonem Cairbaris filium, unum adhuc ex stirpe Conaris primi Hiberniæ regis, superstitem, ad Caledoniorum exercitum inde deducturos. Copiis suis præest rex, et ad prælium instruit. Deinde adversus hostes proficiscens, ad specum Lubarensem devenit, sub qua Folani jacebat cadaver. Conspecto Brano cane, qui ad antri ostium recumbebat, renovatur luctus. Aciem ordinat Cathmor. Heros ipse, pugna, Fingalis et Cathmor acta, tempestas, et Belgarum fuga describitur. Ad Lubaris fluvii ripam reges sub nube congrediuntur; finitâque pugua, aspectus eorum et ora, colloquiumque et Cathmoris mors enarrantur. Trenmoris hastam Ossiano more vetusto tradit Fingal; quæ dum peraguntur, Cathmoris umbra in Lonensi valle Sulmallæ lugenti obvertitur. Adveniente deinde vespere, instruuntur epulæ, adventusque Ferad-arthonis centum bardorum carminibus nunciatur. Orationem habet Fingal; quâ finitá, explicit poema.

TOM. III.

TIGHMORA.

DUAN VIII.

v. 1 17.

MAR ghlacas gaoth gharbh reoidh fo ghruaim
Ciar lochan càthair nan ruadh bheann;

Mar ghlacas 's an oiche na fuaim,
Caol ruinne na fuar thonna thall

Sgaoileadh truscan de eith m' an cuairt,
Geal fo shùil maidne an t-sealgair
Tha uisge nan garbh charn a' gluasad,
Réir barail na tonna a' falbhan.

Faoin fhorum tha marbh m'a chluasaibh,
Gach tonn dhiubh a' dealradh an sàmhchair
Fo gheugaibh is bhàrr ruadh an fheoir,
Tha critheadh's a feadadh fo ghaoith

Air an àiteachaibh baoth fo reòdh:

Cho sàmhach's cho glas a bha'n sluagh

Ri madainn dol suas o ear,

Gach gaisgeach o 'cheann-bheart de chruaidh A' sealltuinn air cruaich an righ,

TEMOR A.

CARMEN VIII.

v. 1-17.

Ur corripit ventus asper gelu sub torvitate

Fuscum lacusculum muscosum ruforum montium, Ut corripit in nocte fremens,

Tenuia fastigia frigidarum undarum ex adverso Expandens amictum glaciei in circuitum, Candida sub oculo matutino venatoris

Est aqua asperorum saxetorum se-movens, Secundùm ejus sententiam undis vacillantibus. Vanus strepitus est mortuus circa ejus aures, Singulâ undâ earum coruscante in tranquillitate Sub ramis et apice rubro graminis,

Quæ sunt trementia et fistulantia sub vento

In eorum locis tristibus sub gelu:
Æquè tranquillus et pallidus erat populus
In matutino (tempore) iens sursum ab oriente,
Singulo bellatore è galeâ duræ-(chalybis)
Aspiciente collem regis,

Cruaich Fhionnghail thall fo nial,
A gharbh cheum a' dol sìos an ceò.
Air àm a chìte an t-ard threun

Leth fhaicte an leus a mhòir airm;
O smuainte gu smuainte ghluais còmhrag
Ag iadhadh gu domhail m'a chliabh.

Mar so a ghluais a mach an triath;
Lann Luinne nam beum a' soillseadh ;
Sleagh fhada a' druideadh o nial,
Leth fhaicte a sgiath's i boillsgeadh.
'Nuair a thàinig e uile fo cheum
Le 'liath chiabh ag éirigh ri gaoith
Fo dhealt a' taomadh m'an cuairt,
Ghluais a suas garbh fhuaim nan sluagh
Thar an cinneachaibh buaireadh gu strì,
Iad a' sgaoileadh an dealra m'an cuairt
Le 'n uile sgiath' fuaimear m'an righ.
Mar so tha gluasad glas a' chuain

M'an cuairt do fhuath o chruach nam beann, 'Nuair a thearnas e 'n gaoith air na stuaidh, Fear astair fo ghruaim fada thall

A' togail a chinn thar a' bhruaich

'S e coimhead air bruailleinn a' chaoil,

E saoilsinn gu'm faicear an cruth

Leth dhubh am measg comhstri nam beuc,
Garbh thonna fo àilghios m'an cuairt,
Gach baoth dhruim a' buaireadh fo chop.

Fada thall mac Mhorni nam beum,

Collem Fingalis ex adverso sub nube,

Et ejus ingentem passum euntem deorsum in nebulâ. Interdum cernebatur arduus strenuus (vir)

Semivisus in flammâ magnorum armorum;

A cogitatione ad cogitationem se-movit certamen Se-flectans vastè circa ejus pectus.

Hoc modo (exiit) se-movit extrà princeps; Gladio Lunonis plagarum fulgente;

Hasta longa se-protrudente è nube,

Semiviso ejus clypeo et coruscante.

Quando venit ille totus (gradiens) sub passibus
Cum ejus cano capillo surgente ad ventum
Sub rore se-fundente in circuitum,

Processit sursum ingens fremitus populorum
Per eorum gentes tumultuantes ad certationem,
Illis spargentibus suam coruscationem circumcirca
Cum suis omnibus clypeis sonoris circa regem.
Hoc modo est motus canus oceani

In circuitum larvæ è præcipitio montium,
Cum descendit illa in vento super fluctus,
Viatore sub tetricitate procul ex adverso
Tollente suum caput suprâ præcipitium
Et intuente tumultum freti,

Et credente quod cernitur forma

Semi-nigra inter concertationem mugituum,
Ingentibus undis sub ejus arbitrio in circuitum,
Et singulo insano dorso tumultuante sub spumâ.
Sunt longè ex adverso filius Mornæ plagarum,

« VorigeDoorgaan »