Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Deel 10

Voorkant
J. Noorduyn, 1847
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 393 - ... alsmede een streek hoog land , dat thans beplant is, doch welke alle de sporen van eene vernielde stad dragen.
Pagina 82 - Savanna wordt het water der Suriname zoet, is drinkbaar en kan zeer goed bewaard worden, hier wordt het water voor de schepen dus uit de rivier geschept en in vaten gedaan, hetwelk men dan met de pont zeer gemakkelijk aan boord krijgt, de huur voor zulk een pont is 10 gulden daags.
Pagina 532 - De warmtcgraad is des morgens en des avonds aan de stranden 70į a 73į en des middags 83 a 84į ; in de hooge streken , zooals te Trawassis , de
Pagina 82 - SAVARHA wordt bet water der Suriname zoet , is drinkbaar en kan zeer goed bewaard worden; hier wordt het water voor de schepen dus uit de rivier geschept en in vaten gedaan , hetwelk men dan met de pont zeer gemakkelijk aan boord krijgt ; de haar voor zulk ecne pont is 10 guld.
Pagina 477 - De muren waren nagenoeg even zwaar als de ouden , en op de buitenhoeken verrezen nieuwe torens, die evenwel van buitenmuur tot buitenmuur II ell.
Pagina 595 - SPAUBDAB was opgezet, beschadigde niet alleen den dijk en de waterwerken aldaar , maar was vooral hoogst noodlottig voor de aanzienlijke vloot binnenschepen , welke voor den wal lag en uit 42 vaartuigen bestond, behalve de grootere en kleinere visschuilen van bet dorp.
Pagina 332 - Benjaar, Jarakag, Joerang, Jero en Tjietrang waren ongenaakbaar geworden , doordien de vallei Grimmirig , welke bij de 300 vademen diep was in eene rotshoogte werd herschapen , die, door de hitte der opgeworpene steenen en den daartusschen branden Jen iwavcl , langen tijd ontoegankelijk bleef.
Pagina 332 - Soerakarta , waren den 3den nog zware aardbevingen gevoeld en had den avond van dien dag eene aanmerkelijke lozing van water en slijk plaats gevonden , waardoor de brug over de rivier Tingal , op den grooten weg bij Klatten , met al haar paal- en muurwerk was weggespoeld.
Pagina 478 - Het gebouw , belwclk daartegen over werd opgetrokken , was , ofschoon minder boog , toch almede zeer ruim. Beiden waren ook van boven gewelfd. Zoo ook de tusschen dit laatste gebouw en den Zuidwest heektoren tegen deu muur aangcbragte kapel , die inwendig ongeveer 100 vierkante ellen vlakte bciat.
Pagina 546 - Utrecht, ter staalsvcrgadering iugcbragl , dat z\j , uit aanmerking van de overgroote diensten , getrouwe voorzorgen en heldhaftige daden , ter bevordering van de algemeene welvaart , door den Prins , bewezen en gedaan , eenparig goedgevonden hadden , te bewerken , dat hem, eeuwiglijk en...

Bibliografische gegevens