Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

dicaturus.Memini quidem të iam quædam adotaffe:fed generaliter ideo nunc rogo:ur non tantum uniuersitari eius attendas. Verúetiam particu las qua loles lima perfequaris,erit enim & poft emendationem liberum nobis uel publicare uel continere. Quinimo fortaffe hanc ipsam cunctationem

in alterutram sententiam emendatio ratio deducet : quæ aut indignum editione:dum sæpius retractat inueniec: aut dignum dum idip sum experitur efficiet quang huius cunctationis meæ caufæ non tam in fcriptis:q in ipfo materiæ genere consistunt.Eft enim paulo gloriofius

& lautius.onerabit hoc modestiam noftram etiam si stilus ipse pressus de miffufa fuerit propter ea q cogimur cum de munificentia parétum no strorum tum de nostra disputare. anceps hic & lubricus locus est:etiá cú illi necessitas lenocinetur.& enim fi alienæ quog laudes parum equis au ribus accipi solér:ą difficile est obtinere:ne molesta uideatur oratio de fe aut de suis differentis:Nam cum ipfi honestati:tum aliquanto magis glo riæ eius predicationique inuidemus:at$ ea demum recte facta minus de torquemus & carpimus:quæ in obscuritate & filentio reponuntur. Qua ex causa sæpe ipfe mecum:nobis ne tantum quicquid eft iftud composuiffe:an & aliis debeamus ut nobis?admõet illud quog quod plera& quæ sunt agendæ rei necessaria:eadem peracta:nec utilitatem parem nec gram tiam retinent ac ne longius exempla repetamus.quid fuit:qui munificen tiæ rationem etiam stilo profequi?Per hoc enim assequebamur primum ut honestis cogitationibus immoraremur, deinde ut pulchritudinem illarum longiore tractatu peruideremus. Poftremo ur subitæ largitionis comitem penitentiam caueremus. Nascebatur ex his exercitatio quæda contemnendæ pecuniæ.Nam cum omnes homines ad custodiam eius na tura restrinxerit nos contra multum ac diu pensitatus amor liberalitatis communibus auaritiæ uinculis eximebat:tantoq laudatior munificen. tia noftra fore uidebatur:quod illam non impetu quodam: sed consilio trahebamur.Accedebat his causis q non ludos aut gladiatores:sed annuos sumptus in alimenta ingenuorum pollicebamur. Oculorum porro & aurium uoluptates adeo non egent commendatione:ut non tam incitari debeant oratione qua reprimi:Vt uero aliquis libenter educationis

tediu laborem & suscipiat:non premiis modo:uerumetiam exquisitis adhor. tationibus impetrandum eft.Nam si medici salubres sed uoluptate caren tes cibos blandioribus alloquiis prosequiintur:quanto magis decuit publice consulentem utilifsimum munus fed non perinde populare comita te orationis inducere?presertim cum enitendum haberemus ut quod pa. rentibus dabatur:& orbis probaretur.honorem paucorú cæteri patien ter & expectarent & mirarentur,fed ut tunc cõibus magis commodis ĝ

private iactantiæ studebamus cum intentionem effectumg muneris ne Itri uellemus intelligi:ita nunc in ratione edendi ueremur ne forte non aliorum utilitatibus sed propriæ laudi seruisse uideamur.Præterea memi nimus quanto maiore animo honestatis in coscientia fructus: q in fama reponatur, sequi.n.gloria non appeti debet:nec fi casu aliquo non sequa. tur:idcirco o gloria meruit minus pulchrúeft. ii uero qui benefacta fua uerbis adornant:non ideo prædicare:quia fecerint:fed ut prædicarent fe çiffe creduntur.Sic quod magnificum referente alio fuisset: ipso qui

ges ferit recensente uanescit.homines enim cum rem deftruere non poffünt sactationem eius incessunt:ita si silenda feceris factum ipsum. Si laudans da non fileas:ipfe culparis. Me uero peculiaris quædam impedit ratio:& enim hunc ipsum sermonem non apud populum:sed apud Decuriones. habui:nec in propatulo fed in curia. Vereor ergo ut fit fatis cógruens:cu in dicendo assentationem uulgi:acclamationemg defugerim:Nunc eadé illa editione festari: cú que plebem ipsam cui consulebatur limine curia parietibus discreuerim:ne quam in speciem ambitionis inciderem: núc cos etiam ad quos ex munere noftro nihil pertinet præter exemplum ue. lur obuia asientatione conquirere: habes cúctationis meæ causas : obles quar tamen consilio tuo:cuius mihi auctoritas pro ratione sufficiet.

C.P.Minutio Fundano, S. Irum est a singulis diebus in urbe ratio aut conftet aut conftare: uideatur.Pluribus cunctis

non constet: nam si qué íterroges:hodie quid egifti? respondeat officio togæ uirilis interfui: sponsalia #ut Duptias frequátaui : ille me ad signádu testamétum:ille in aduocation nem:ille in cõsiliú rogauit: hæc quo die feceris neceffaria:eadem fi

fi quoti die fæcisfe te reputes:innania uidétur:multo magis cú fecelleris túc.n.fu bic recordatio:quot dies q frigidis rebus absúpsi:quod euenit mihi poftõ in Laurentino meo aur lego aliquid aut fcribo:aut etiá corpori uaco:cu ius fulturis animus sustinetur: nihil audio quod audiffe nihil dico quod dixisse peniteat. Nemo apud me quemq sinistris sermonibus carpit.nemi nem ipfe repræhendo nifi unú me cum parum cômode scribo, nulla fpe nullo timore sollicitor.nullius rumoribus inquietor: mecum tantum & cú libellis loquor: Orectam sinceramą uitam:o dulce ocium honeftum que atøpene omni negocio pulchrius.o mare.o litus uerum fecretumg LOUCEIOV s multa inuenitis q multa di&tatis, proinde tu quoq ftrepi tum istum:inanemque discursum & multum ineptos labores ut primú fuerit occafio relinque:teque ftudiis uel ocio trade: Statius eft enim ut Atilius nofter eruditissime fimul & facetissime dixit ociofum effe quan

nihil agere.

C.P.Arrio Clementi.S.
I quando urbs noftra liberalibus ftudiis floruit:nunc maxime filos

rec.multa clara exempla sunt:suffecerit nobis unum:Euphrates Philofophus hunc ego in Syria:cum adolescentibus militarem penitus & domi inspexit amarig ab eo laboraui & fi non erat laborandum.Eft eni obuius & expofitus plenus humanitatis quam præcipit:arą utinam fic fpem ipse:quam tunc ille de me concæpit impleuerim: Vt ille multú uir tutibus fuis addidit.Atego nunc illas magis miror quia intelligo: quang ne nunc quidem satis:Vt enim de pictore: fculptore:fictore : nisi artifex iudicare:ita nisi sit sapiens non potest perspicere sapientem: quantum ta. men datur mihi in Euphrate cernere:multa fic eminét & elucent:ur me diocriter quog doctos aduertant & adficiant.Disputar fubtiliter: graujter:ornate:ac frequenter:etiam platonicam illam fublimitatem & latitu dinem effingit:Sermo eft copiosus & uarius:dulcis imprimis:& qni repu gnantes quog ducat & impellar.Ad hæc proceritas corporis: decora far cies:demillus capillus:ingens & cana barba: quæ licet fortuita & inania putentur: illi tamen plurimum uenerationis acquirunt : nullus horror in uultu:nulla tristicia:multum feueritatis reuerearis:ut occursum no reformides:uitæ sanctitas summa:comitas par:insectárur uicia: non homi nes:nec castigat errantes:sed emendat:sequaris monentem attentus & pé dens.& persuaderi tibi etiam cú persuaserit cupias . Iam uero liberi tres: duo mares:quos diligentissime instituit:socer Põpeius lulianus củ cætera ujta:rum uel hoc uno magnus & clarus: quod ipse prouinciæ princeps hunc inter altissimas códiciones generum non honoribus principem:sed fapientia elegit. quanğ quid ego plura de uiro quo mihi frui non licet? an ut magis angar: quod non licer? nam diftringor officio:ut maximo fic molestissimo.Sedeo pro tribunali:sub notoʻlibellos conficio tabulas:scri bo plurimas sed illitteratissimas litteras, foleo nõnung: Ná id ipfum có tigit:de his

occupationibus apud Euphraté queri,ille me consolatur,affir mat etiá effe hanc philofophiæ & quidé pulcherrima parté:agere negocium publicum: cognofcere;iudicare:promere & exercere iufticia. Quæ ipfi doceant in usu habere:mih tamé hoc unú non psuadet:fatius effe ifta facere:q cum illo dies cotos audiendo discendog consumere. Quo magis te cui uacar: hortor:cum in urbé proxime ueneris(uenias hoc auté ob maturius) ille te ex colendú limandum pmittas.Neq.n.ego ut multi:inui deo aliis bonú quo ipfe careo:fed contra:Sensum quendam:uoluptatemos percipio:si ea quæ mihi denegntur amicis uideo fuperefle.

C.P. Fabio lufto.S.
Lim mihi nullas epistolas mittis, nihil eft inquis quod scribam,

O

1

[ocr errors]

at hoc ipsum fcribe: nihil esse quod scribas:uel folú illud unde priores in cipere solebant:Si uales bene eft: ego ualeo.hoc mihi sufficit. Eft enim maximu:ludere me putas:serio peto,fac sciam quid agas:quod sine sollici tudine summa nescire non possum, Vale

C.P.Calestrio Tyroni.S, Acturam grauissima feci:si iactura dicéda eft tanti uiri amislio.De cessit Corelius rusus & quidem sponte:quod dolorem meum exul

cerat.Est.n.luctuosissimum genus mortis:quæ non ex natura nec fatalis uidetur.Nam utcug in illis qui morbo finiuntur magnum ex ipfa necessitate solatium est. In his uero

quos accerfita mors aufert: hic infanabilis dolor est: quod creduntur potuiffe diu uiuere. Corelium quidem summa ratio(quæ fapientibus pro necessitate eft)ad hoc confilium com pulit:quanq plurimas uiuendi causas habentem optimá famá: maximam auctoritatem.pterea filiam:uxoré:nepotem:sorores : interæ tot pignora ueros amicos,led tam longa:tam iniqua ualitudine côflictabatur ut hæc tanta præcia uiuédi:mortis rationibus uincerent.Tertio &.xxx,anno: ut ipsum audiebá pedú dolore correptus eft:patrius hic illi, Ná pleruq mor bi quo& per successiones quasdam ut alia tradütur,hunc abitinentia fan ctitate quoad uiridis ætas uicit & fregit.nouissime eum senectute ingra. uefcentem uiribus animi sustinebat.Cum quidé incredibiles cruciatus & indignissima tormenta pateretur.iam eni dolor non pedibus folú ut prius insidebat:sed oía mébra peruagabatur:ueni ad eum Domitiani tépori. bus in suburbano iacenté: lerui e cubiculo recesserunt(habebant,ni hoc moris)quotiens intraffet fidelior amicus,quin etiam uxor(quanğ ois ses creti capacissima)digrediebatur.circútulit oculos & cur inquit me putas hos tantos dolores rádiu sustinere:ut fcilicet isti latroni uel uno die fup fim dedisses huic animo par corpus: fecisset quod optabat,affuit tamen deus uoto:cuius ille copos ut iam securus libero moriturus:multa illa ui tæ:fed minora retinacula abrupit. increuerat ualitudo qua temperantia mitigare tentauit:perseueranté constantia fugit ia dies alter tertius quar. tus:abstinebat cibo.Misit ad me uxor eius Hispulla comuné amicum.C. Geminiú cum tristissimo nuncio destinafle Corelium mori : nec aut suis aut filiæ præcibus inflecti: solum superefle me: a quo reuocari poffet ad uitam.Cucurri perueneram in proximú:cum mihi ab eadem Hifpulla lu lius Atticus nunciat nihil iam ne me quidem impetraturu;tam obstinate magis ac'magis íduruisse. dixerat fane medico admouenti cibú KEKUHKO Qux uox quátum admirationis in animo meo: tantú defiderii reliquit. Cogito quo amico:quo uiro carea.Impleuit quidé annum,vii,&.lx.quæ ætas etiam robustissimis fatis longa eft, Scio euasit perpetuam ualitudi.

[ocr errors]

nem.Scio deceflit fuperftitibus suis florente te publica:quæ illi omnibus carior erat.Et hoc fcio:ego tamen tanq iuuenis & firmissimi mortem do leo.doleo autem licet me imbecillum putes meo nomine.amisi enim uitæ meæ teftem rectorem magistrum In summa dicam quod recéti dolore contubernali meo Caluifio dixi.Vereor ne negligétius uiuam: proinde adhibe folacia mihi:no hæc. Senex erat:infirmus erat,hæc enim noui: fed noua aliqua:sed magna:quæ audierim nung:legerim nunqıná quæ audi ui quæ legi sponte succurrunt:sed tanto doldore superantur. Vale.

C.P.Sosio Senecioni.S. opano Agnum prouentum Poetarú annus hic attulit. Toto mense Apri li nullus fere dies:quo non recitaret aliquist luuat me quod uigét

studia,proferunt sé ingenia hominum:& obftentant. tá & siad au diendum pigre soitur:plerig in stationibus sedent:tempus@audiendis fa bulis côterút:ac subinde sibi annúciari iubent: an já recitator intrauerit: an dixerit præfationé an ex magna parte euoluerit librū:túc

demú ac túc quog lente cunctantero ueniüt; nec tamen pmanent: sed ante finem recedunt. Alii dissimulanter & furtim Alii simpliciter & libere:At mehercu le memoria parentum Claudium Cæsarem ferút cum in palatio spatiare, tur audiffet clamorem: causam requisisse.Cum dictum effet recitare Nonianum:subitum recitanti inopinatumque ueniffe,nunc ociofifsimus quifq; multo ante rogatus & identidem admonitus:aut non uenit:aut si uenit queritur se diem(quia no perdiderit)perdidiffe.Sed tanto magis lau dandi probandig funt:quos a scribendi recitandig studio hæc auditoru uel defidia uel fuperbia no retardat equidem ppe nemini defui erant sa ne pleriq amici: Negenim eft fere quisg qui studia ut non fimul & nos amet:His ex caufis longius q destinauerá tempus in urbe côfumpfi:pofsú iam repetere secessum & fcribere aliquid

quod nô recitem;ne uidear

quorum recitationibus abfui no auditor fuifle fed creditor nam ut in cæteris rebus ita in audiendi officio perit gratia:fi reposcatur. Vale,

C.P.Junio Maurico,S. Etis ut fratris tui filiæ pfpiciam maritum.quod merito mihi potissimum iniungis. Scis enim quantopere summum illum uirum

suspexerim dilexerimc.quibus ille adolescentiam meam exhorta tionibus fouerit. Quibus & laudibus:ut landandus uiderer effecerit, Ni.

hil eft quidem quod a te mádari mihi aut maius aut gratius; nihil hone - Itius a me suscipi possit:qut eligam iuuenem ex quo nasci nepotes Arue

leno. Rustico deceat. Qui quidem diu quærendus fuisset nisi paratus & quasi prouisus esset Municius Acilianus:q me ut iuuenis iuuenésé.n.minor pauculis ánis)familiarissime diligit : reueret ut sené,ná ita iformari a

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »