Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

me & institui cupit:ut ego a uobis soleba. Patria eft ei Brixia ex illa non stra italia:quæ multum adhuc uerecundiæ:frugalitatis:arą etiá rufticita tis antiquæ retinet ac seruat.Pater municius Macrius equestrưs ordinis princeps quia nihil altius uoluit:allectus eni a diuo Vespasiano iter præ torios honestá quietem huic noftræ ambitioni dicá:an dignitati constan tissime pulit.Habet auiam materná Serraná proculá e Manicipio pata. uio,Nolti loci mores:Serrana tamen Patauinis quoc scueritatis exemplu est.Contigit & auunculus ei.P:Acilius grauitate:prudentia:fide: ppe fin gulari.In summa nihil erit in domo tota quod non tibi tang in tua place at.Aciliano uero ipfi plurimú uigoris industriæ:quia in maxima uerecú dia quæfturam tribunata:prætura honestissime percucurrit: ac iam pro fe tibi nececeffitatem ambiendi remisit. Eft illi facies liberalis:multo San guine;multo rubore fuffusa:eft ingenua totius corporis pulchritudo:& quidam Senatorius decor.quæ ego nequaq arbitror negligenda.Debet.n. hoc castitati puellarü quafi præmium dari nescio an adiiciâ effe patri'eius amplas facultares.nam curn imaginor uos:quibus quærimus generú:filé dum de facultatibus puro:cum publicos mores atq etiá leges uiuitatis , Tueor:quæ uel imprimis cenfus hominum spectandos arbitrantur : ne id quidé prætereúdum uidetur:& fane de posteris & his pluribus cogitanti: hic quo in côditionibus diligédis ponendus eft calculus:tu fortasse putas me indulisse amori meo:suprag ista q res patitur fuftuliffe:at ego fir de mea spondeo futurú ut oía longe ampliora qa me predicantur inue. nias. Diligo quidem adolescentem ardentissime ficut meretur. Sed hoc ipsum amantis eft non onerare eum laudibus. Vale;

C.P.Septicio Claro.S.
Eus tu:promittis ad cænam nec uenis. Dicitur ius ad assem im.

pendium reddes:nec id modicum.Paratæ erant lactuca singulæ; cochleæ terne:oua bina:alica cu mulso & niue. Ná hanc quoß côputabis imo hanc iprimis:quæ periit in fereulo oliuæ. Betacei:cucurbite : bulbi; alia mille non minus lauta.Audifles comcedú uel lectoré uel lyriften:uel quæ mea liberalịtas:oés. At tu apud nescio qué ostrea:uulualas : echinos: gaditana maluisti:dabis poenas non dico quas duræ fecisti. Inuidisti ne. fcio an tibi certe mihi:fed tamé & tibi. Quátú nos lusifsemus:risissemus: ftuduiflemus: potes apparatius cænare apud multos: nulõ hilarius:simplicius:incaurius:in summa experire:nisi postea te aliis potius excusaue. tis:mihi semper excusa. C.P.Erutio.S. Mabam Pompeiu Saturninu huncdico noftru)laudabeo eius

in nium ctiam antequam scirem quarium:q flexibile: q multiplex esser: nunc uero totum me tenet:habet:poslidetą: audiụi qual

[ocr errors]

dam caufás agentem acriter gardenter : nec minus polite & ornate: ssue meditata siue subita pferret. Adfunt acutæ crebræą sententiæ : grauis & decora constructio:sonantia uerba & antiqua Omnia hæc mire placent: cum impetu quodam & flumine peruehútur:placér fi retrectentur: fentia es quod ego cú orationes eius in manus sumpseris:quas facile cuilibet ue teru:quod eft Aemulus:cóparabis.Idé tñ in historia tibi magis fatisfaciet uel breuitate: uel luce:uel suauitate:uel splédore:etiá & sublimitate narra di.ná in cõcionibus eadé quæ in orationibus uis eft:pírior tñ & circúscri prior & adductior: Præterea facit uersus quales Catullus meus aut Caluus:quátú illis leporis dulcetudinis amaritudinis amoris inserit. Sane sed data opa mollius leuiusq; duriusculos quofdá:& hoc quafi Catullus aut Caluus. Legit mihi nuper epistolas quas uxoris effe dicebat. Plautum uel Terentiu metro solucu legi crediditquæ siue uxoris sunt ut affirmat:siue ipsius ut negat:pari gloria dignus:qui aut illa cõponát:aut uxoré quá uirginé accæpit tam doctá policás reddiderit.Eft ergo mecum per dié torú eundé anteq scribá:eúdem cum scripsi:eundé etiá cum remittor no tang eundé lego:quod te quoc ut facias & hortor & moneo,neqenim debet operibus eius obeffe quod uiuit;at si inter eos quos nunquidimus floruifTet:non folú libros eius uerúetiam imagines requireremus:eiusdé nunc honor præsentis & gratia quasi sacietate languescit. At hoc prauum mali gnum non admirari hominem admiratione dignissimum: quia uidere alloqui audire;complecti:nec laudare tantum:uerumetiam amare contin git. Vale.

C.P.Icciano.S.
St adhuc curæ hominibus fides & officium.Sunt qui defunctoge

quoq amicos agant Titinnius Capitoab imperatore nostro impe
trauit ut sibi liceret statua.L.Sillani in foro ponere:pulchrú& magna lau
de dignum amicitia principis in hoc uti:quátúą gratia ualeas aliorú ho-
noribus experiri. Eft omnino capitoni in usu claros uiros colere mirum
eft qua religione:quo studio imagines Brutorum: Cassiorum: Catonum
domi ubi potest habeat:idem clarissimi cuiusg uitam egregiis carmini-
bus exornat.Scias ipsum plurimis uirtutibus abüdare q alienas sic amat.
Redditus eft.l.Sillano debitus honor:cuius inimortalitati capito prospe
xit pariter
& suæ:neq enim magis decorum & insigne est statuam

in fo to populi Romani habere ponere. Vale,

C.P.Suetonio Tranquillo.S.
Cribis te pterritú fônio:uereri ne qd aduersi in actioe patiaris: ro-

gas ut dilacioné perá:& paucos dies Certe pximú excuse: difficile at fed expiar Koi YapTONQPEK2100* EQTIN, &.n.loniú ex loue é:refert tñ

[ocr errors][ocr errors]

Θ

S

euétura foleas an côtraria foniare mihi reputanti fomniü meü:iftud quod times tu egregiam actionem portendere uidetur.Susceperam causam lu nii Paftoris: cum mihi quiescenti uisa est socrus mea aduolura genibus: ne agerem obsecrare:& eram acturus adolescentibus adhuc:etiam in qua druplici iudicio:eram contra potentissimos ciuitatis atq etiam Cæsaris: amicos:quæ singula mihi excutere mentem poft tam triste somniú

pote rant:ægi tamen O1ONVO AWENDO Illud £10 OIONDO apio TOO CU UNĚC Bai Trepi TT.XTPH0,aío reputás illud:unú somniú optimi pugnarep pàtriai, Nam mihi patria & siquid carius patria fides uidebatur pípere cessitats adeo illa actio mihi aures hoinm:illa ianua famæ patefecit. pinde dispice an tu quoc sub hoc exéplo sóniú istud in bonú uertas:aut si tutius putas illud cautiffimi cuius pceptú:quod dubites ne feceris:idipsum rescribe aliquá ego Stropham inueniam;agáą causam tuá ut ipfam agere tu cum uoles posis. Eft enim sane alia ratio tua:alia mea fuit.Nam iudicium cep túuirale differri nullo modo(istud egre quidem)sed tamen poteft.

C.P.Romano,S:
Vniceps tu meus & cõdiscipulus & ab ineunte ætate contuberna

lis:pater tuus & matri & auunculo meo:mihi etiam ģtum ætatis diuersitas passa est familiaris.Magnæ & graues causæ cur suscipere auge rè dignitatem tua debeá. Effe aute tibi centú milium censum satis indicat quod apud nos decurio es:igitur ut te non decurione solu:uerúetiá equi te romano perfruamur:offero tibi ad implédas equitis facultates.ccc.mi lia númú:te memoré huius muneris amicitiæ noftræ diuturnitas spôdet: Ego ne illud quidem admoneo quod admonere deberem:nisi scirem spô te facturum te:ur dignitate a me data s modestissime utare.nam solliciti us cuftodiédus est honor in quo etiá beneficiú amici tuédú eft. Valer

C.P.Tacito.S.
Requés mihi disputatio eft cum quodá docto homine & perito:

cui nihil æque in causis agendis ut breuitas placet:quá ego custo diendam esse confiteor si causa permittit:alioquin præuaricațio est tranfire dicenda:præuaricatio est cursim etiá breuiter attingere quæ sunt in culcanda:infigenda:repetenda,ná plerisq longiore tractatu uis quæda & pondus accedir.Vtg corpori ferrü:sic oratio animo nö ictu magis q mo ra imprimitur.Hic ille mecú auctoritatibus agit:ac nijhi ex græcis oratio nes Lysiæ oftérat:ex noftris Gracchorum Catonism:quoße fane plurimæ sunt circúcisæ & breues.Ego Lyliæ demosthene: Aeschiné : Periclé mul tofo pterea Grachis & Catoni:Pollioné:Cæsarem:Cæliú:& iprimis.M: Tul.oppono:cuius oratio optima fertur esse quæ maxima & mehercule ut aliæ bonæ res ; ita bonus liber quisq melior est quo maior. Vides ut

[ocr errors]

ftatuas ligna picturas hominum deniq multorúą animaliu formas: arv
ború etia:si modo fint decoræ:nihil magis q amplitudo cómendat. Idem
orationibus euenit:quin etiam uoluminibus ipsis auctoritaté quádam &
pulchritudiné adiicit magnitudo. Hæc ille multaq alia quæ a me in eade
fentétiá folent dici:ut eft in dispurádo incóprehéfibilis & lubricus:ita elu
dit ur côtendar hos ipsos quoße orationibus nitar pauciora dixisse ğ edi-
derint:ego contra puto. Teftes sunt multæ multos: orationes:& Cicero.
his pro Murena: pro Vareno:in quibus breuis & nuda quasi subscriptio
quorúdam criminu

solis titulis indicatur.Ex his apparet illú permulta di
xifre:cú ederet omisisse.Idem pro Cluentio ait se totá causam uetere insti
tuto folum perorasse. Et pro.C.Cornelio quatriduo egisse:ne dubitare
possimus
quæ per plures

dies ut necesse erat latius dixerit : poftea recisa
ac repurgata in unú libru grande quidé:unú tamé coartalle. At aliud eft
actio bona:aliud oratio.scio nõnullis ita uideri.Sed ego forsitá follor:per-
Suasum habeo posle fieri ut sit actio bona:quæ nõ sit bona oratio:no pof
fe aúr nó bona actionéfeffe quæ fit bona oratio.Eft enim oratio actionis
exemplar & quasi apXETUTTON.Ideo in optima quaq.mille figuras extem
porales inuenimus:in his etiá quas tantú æditas fimus:ut in uerrem: arti.

ficem quem!ná recte admones:polyclétü effe dicebant.Sequitur ergo ur infinio fit abfolutiffimaquæ ntaxime rationis fimilitudinem expreffit:ft.

modò iuftú & debitumi tépus accipiat:quod fi negeturfquaerators in the more ons

xima iudicis culpa eft.Adrunt huic opinioni meæ leges. quæ longillima buipe tempora largiúturiñec breuitatem dicétibus sed.copia hoceft diligentia

fuadentiqua præftare nisi in anguftiffimis caulis no potest breuitas. Adii-
ciam quod me docuit usus magister egregius:frequétériegi: Frequéter iu
dicaui:frequéter in confilio fui Aliud

alios mouet:ac plærum paruæ res
maximas trahunt.Varia sunt hominú iudicia:uariæ uoluntates. Inde qui
eandé causam simul audierút fæpe diuersum:interdum idé fed ex diuerlis

animi motibus sentiunt.Præterea suæ quisq inuétioni fauet & quasi for Y

tissimú amplectitur:cú ab alio dictum est quod ipfe puidit. Oibus ergo
dádú eft aliqnid quod teneát:quod agnofcant.Dixit aliquádo mihi regu.
fus cú simul adeftemus:tu omnia quæ sunt in causa putas exequenda:ego
jugulú statim uideo:hunc premo(premit sane quod elegit)fed in cligédo
frequérer errat:respôdi posle fieri ur genu eflet aut tibia aut talus ubi su.
gulú putaret. At ego inquá qui iugulum prospicere nô possum omnia p
tento:omnia experior.TTONTC denig A100N KINO,utq in cultura agri non
uincas tantú:ueruetiam campos curo & exerceo: ut& in ipsis campis no
far aur filiginé solá:sed hordeu fabáo & cætera legumia

fero:sic in actio-
ne plurima quasi latius semina spargo:ut quæ prouenerint colligam:neqs

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

enim miuus imperfpicua:incerta:fallacia funt iudicú ingenia s tempesta tum:terrarúg. Nec me prerit summú oratoré Pericléfica Comico Eubo lide laudari TTPOO TOITO TTETICOTIO ËTTEKOTHTO TO LO XEIMÉO 1,OUTWO EKV NEI KAI UONOO TON PHTOPON TO KENTPOŃ KATÈMEITTÉTOIO aKpOQUENO1o. Verú huic ipsi pericli nec illa néiew:nec illud EKHAεi,breuitate uel uc locitate:uel utra(differunr eni)sine facultate sűma contigiffet.Nam de lectare persuadere copiá dicédig spaciú defiderat:relinquere uero aculeú in audientiú animis is demú poteft qui non pungit sed infigit:adde quæ de eodem pericle infigit comicus alter HOTPOTTEN EBPONTA OUNEKUKOCA TETTANTA.Non enim amputata oratio & abscissa:sed lata & magnifica & excelsa tonat:fulgurat:oía denig perturbat:ac miscet.Optimus tamé mo dus eft:quis negat?sed nõ minus no seruar modú qui infra rem q qui fupra:qui aftrictius q qui effusius dicit:itaqaudis frequéter ut illud modi. ce & redundáter ita hoc ieiune & infirme:alius exceflifle materiáralius di citur non impleffe:æque uterq:sed ille imbecillitate: hic uiribus peccati Quod certe & fi non limatioris maioris tamé ingenii uitiú eft: nec uero cum hæc dico:illum homericú pbo QUÉTPOETTH sed hunc KQU ETTEQNIQA 2800I ÈOJKOTA YELLEPINIGIN:nó quia no& ille mihi ualidissime placear πατραυENαλλα κιαλαλίγεωσ.fi tame detur electio illam plena Orati onem similé niuibus hibernis:ideft crebrá & affidua & largam:poftremo diuiná & cælefté uolo:aur est gratior multis actio breuis est quidé fed in ertibus:quore delitias desiáạ quasi iudiciú respicere ridiculú eft. Nam si hos in cófilio habeas no folú fatius eft breuiter dicere: sed oino no dice re. Hæc é adhuc fentétia mea:quá mutabo si dissenseris tu:fed plane cur dissentias explices rogo.quis enim cedere auctoritati debea tuæ rectius tamé arbitror:in tanta re ratione q auctoritate superari.Proinde si no er rare uideor idipsum quoles breui epistola:sed tñ scribe.cófirmabis enim iudicium meu si errare:longissimá paraNum corrupi te qui tibi fi mihi accederes breuis epiftolæ neceffitatem:fi dissentires longissime imposui?

C.P.Paterno.S
Tanimi tui iudicio:sic oculore plurimú cribuo:nö quia multum

ne tibi placeas:sed quia tantum quátum ego fapis. Quáquá hoc quoß multú est.omissis iocis credo decétes effe feruos qui sunt empti mi hi ex consilio tuo.Supereft ut frugi sint: quod de uenalibus melius auri bus ä oculis iudicatur.

C.P.Catilio Sereno.S. lu iam in urbe hæreo:& quidem attonitus:perturbat me lóga & ptinax ualitudo.T. Aristonis:qué singulariter:& miror & diligo. nihil eft enim illo grauius:sanctius:doctius:ut mihi nõ unus ho

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »