Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

mo:fed litteræ ipfe omnefqz bonæ artes in uno homine fummú periculú adire uideantur ä peritus ille & priuatim iuris & publici:ğtum rerum:q. tum exemplorum:quátú antiquitatis tenet:nihil eft quod discere uelis ille docere non poflit.Mihi certe quotiens aliquid additú quæro ille the saurus est:nam quáta fermonibus eius fides:quáta auctoritas: qua pressa & decora cundatio?Quid eft quod non ftatim sciar?& tamen plerug hæ Sitat:dubitat diuersitare rationum:quas acri:magnog iudicio ab origine causisą primis repetit:discernit:expendit:Ad hæc q parcus in uictu:

quá modicus in cultu,Soleo ipsum cubiculú eius:ipfúą lectuut imaginé quá dam

priscæ frugalitatis aspicere. Qrnat hæc magnitudo animi:quæ nihil ad oftentatione omnia ad conscientia refert: recteq facti non ex populi fermone mercedem:fed ex facto petit.In súma non facile qués ex iftis g sapientiæ studium habitu corporis præferunt huic uiro comparabis. No quidem gymnasia aut porticus sectatur: nec disputationibus longis aliorum ocium:suúq delitat:sed in toga negociisq uersatur:multos aduocatione:plures consilio iuuat:nemini tamé istorum caftitate:pietate : iustitia:fortitudine etiam primo loco cesserit:mirareris fi interesses qua patié tia hanc ipsam ualitudinem toleret ut dolori resistat:ut fitim differat:uti incredibité febriú ardoré imotus opertus quæ transmittat:nup me: paucar@ mecum:quos maxime diligit aduocauit:rogauitg ut medicos cõlu feremus de summa ualitudinis;ut si esser íexuperabilis spõte exiret e uita si tamé difficilis & longa:resisteret manaretq:dandú enim precibus uxo ris:dandum filiæ lachrymis:dandum etiá nobis amicis:ne fpes noftras si modo non essent inanes uoluntaria morte desereret.Id ego arduú imprimis & præcipua laude dignum puto: nam ipetu quodam & instinctu po cnrrere ad mortem comune cu multis.deliberare uero & causas eius expendere:utæ suaserit ratio uitæ mortis consilium uel suscipere uel ponere ingentis & animi:& medici quidem secunda pollicentur.Supereft ut promisfis deus adnuat:tádég me hac sollicitudine exoluat:qua liberatus laurentinú meum hoc est libellos & pugillares:studiosumą ocium repe tam nunc enim nihil legere:nihil scribere:aut desidenti uacat: aut anxio liber. Habes quid timeam:quid optem:quid etiam in posterum destinem tu quid ægerir:quid agas:quid uelis agere inuicem nobis : sed lætioribus epistolis scribe:erit cõfusioni meæ no mediocre solatium si tu nihil quæ reris. Vale.

C.P.Pompeio Falconi.S. Onsulis an existimem te in tribunatu causas agere decere : plurimum refert: quid esse tribunum putes: inanem um bram & sine honore nomen : an potestatem

sacrosanctam:

Біі

[ocr errors]

܀

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

& quâ in ordinem cogi ut a nullo ita ne a fe quidem deceat.Ipfe

cú triba nus esem:errauerim fortasse qui me aliquid putaui:sed tanq

esem: abstt nui causis agendis:primú quod deforme arbitrabar:cui assurgere: cui lo co cedere omnes oporteret:hunc omnibus sedentibus ftare: & qui iube re poffet tacere quécúą:huic filentium clepsytra indici: & qué interfari nefas esset:hunc etiam couitia audire & si inulta pateretur:inertem: fiul cisceretur insolétem uideri.erat hic quog æftus sed ante oculos: si forte me appellaflet uel ille cui adessem:uelille contra quem intercederem:an auxilium ferrem:an quiescere folerém:& quasi eiurato magistratu priua. tum ipse me facere.His rônibus motus malui me tribunú oibus exhibe req paucis aduocatum:Sed tu:iterú dicá:plurimú interest quid esse tribu num putes:quam personá tibi imponas:& quæ fapienti uiro ita aptanda est ut præferatur. Vale.

C.P.Bellio Vipsanio.S.
Ranquillus côtubernalis meus qulc emere agellú:quem uendicare

amicus tuus dicitur:rogocures quáti æquú eft amat, ita enim deler etabit emisse:ná mala emptio femp ingrata:eo maxime g exprobare stul titiam domino uidetur:in hoc agello:fi modo arriserit prctcium. Tráquil li mei stomachum mulca sollicitant:uicinitas urbis:oportunitas uiæ: me diocritas uillæ:modus ruris:qui auocer magis q distringuat. Scholafticis porro(ut hinc est)sufficit abunde tń soli:ut releuare caput;reficere ocu los:reptare per limité:unáß semirá terere:omnesg uiticulas suas nolie; & numerare arbusculas pofsint.Hæc tibi exposui quo magis scires stum ctiam ille mihi:ego tibi debiturus sim:fi prædiolum istud quod coméda tur iis dotibns ta falubriter emerit ut penitétie locú no relinqnat. Vale,

Amore e rape a hosting C.CAECILIJ.PLINI SECVNDI EPISTO.LIBER SECVNDVS.

[merged small][ocr errors]

C.P.Voconio Romano.S:

Oft aliquot annos insigne ato memorabile.P.R.ocu. lis spectaculú exhibuit publicú funus Virginii Rufi maximi & clarissimi ciuis & perinde felicis.xxx; annis gloriae suæ superuixit.legit scripta de se carmina: legit historias,& pofteritati fuæ interfuit:perfunctus est ter tio cósolatu ut fummú fastigiú priuati hoís ípleret: cú

prícipis noluiffet.Cæsares quibus fufpectus atq etiá in ui fus uirtutibes fuerat euafit:reliquit ícolumé optimú atg auicissimú rá quam ad hunc ipfum honoré publici funeris referuatü:annum tertiú &

octogesimum exceflit in altissima tranquillitate pari ueneratione ufus eft firma ualitudine nisio solebant ei manus tremere citra doloté tamé aditus tátum mortis durior lögioræ:fed hic ipfe laudabilis.Nam cum uo cem præparet acurus in consulatu principi gratias:liber(qué forte accæ perat grandioré)& feni & stantı ipfo pondere elapsus est:hunc dum sequi tur:colligit :per læue & lubricú pauimentum fallente ueftigio cecidit: coxáą fregit:quæ parú apte collocata reluctante ætate male coit. Huius uiri exequiæ magnum ornamentú principi:magnum seculo: magnú etiá : foro & roftris attulerunt. Laudatus est a cos. Cornelio Tacito, nam hic eius supremus felicitati calculus accessit laudator eloquentissimus:& ille quidem plenus annis obiit:plenus honoribus illis etiam quos recusauit: nobis tamé quærendus ac defiderádus est ut exemplar uitæ prioris: mihi uero præcipue:qui illú nõ solum publicæ qrum admirabar tantú dilige bam:primú q utriq eadem regio, municipia finitima:agri etiam poflesti. onesą cõiunctæ.Præterea q ille mihi tutor relictus affectú parentis exhibuit:fic candidatum me suffragio ornauit:sic ad ois honores meos ex seceflibus occurrit:cum iápridem eiusmodi officiis renúcialser:sic illo die quo sacerdotes folér nominare quos dignissimos sacerdotio iudicant.me semp noiabat:quin etiá in hac nouissima ualitudine ueritus:ne forte in ter quinq

uiros crearetur:qui minuendis publicis fumptibus iudicio Ser natus conftituebantur:cum illi tot amici senes consularesg superessent: me huius ætatis per qué excufaretur elegit.his quideni uerbis:etiam fi fi. lium haberem tibi mádaré. Quibus ex causis necesse est tanq imaturam mortem eius in finu tuo defleam: fi tamen fas eft aut flere : aut omnino morté uocare;qua tanti uiri mortalitas magis finita quita eft. Viuit eni uiueræ femper aro etiá latius in memoria hominú & sermone uersabit postq ab oculis receflit,uolui tibi multa alia fcribere:fed totus animus in hac una côtemplatione defixus eft:Virginiú cogito:Virginiū uideo:Virginiú iam uanis imaginibus recentibus tamé audio: alloquor:teneo: cui fortaffe ciues aliquos uirtutibus pares & habemus & habebimus, gloria neminem,

C.P.Paulino Nepoti.S. Rascor nec liquet mihi an debcam:sed irascor.Scis q sit amor ini. quus interdum;impotés fæpe dikpaiTioo* semper, hæc tamé cau.

sa magna eft:nefcio an iusta:sed ego tans non minus iufta ğma gna sit:grauiter irascor:quod a te tá diu litteræ nullæ : exorare me potes uno modo:si nunc faltem plurimas & longissimas miseris:hæc mihi fola excufatio uera:cæteræ falfæ uidebuntur:non sum auditurus,non erá Ro mæ:uel occupatior eram,illud enim nec dii sinant uc infirmor.ipfe ad uil lam:partim (Indiisipartim desidia fruor:quor utrug ex ocio nafcitur.

[ocr errors]
[ocr errors]

ego ductus affinitatis officio dimissis oibus.g ho dico molestiores reddinilen hoopt

C.P.Nepoti.S.
Agna Ilæum fama præcefferat:maior inuétus est:súma est facul-

tas:copia:ubertas:dicit semp ex tépore:sed tang diu scripserit. Sermo græcus imo Atticus:præfatiões Tersæ:graciles:dulces:graues interdú & erectæ.Pofcit cótrouersias plures:electioné auditoribus pmittit :sæpe etiá imparatus exurgit:amicitur:incipit:ftatim oía ac pæne pariter ad ma num fensus recôditi:occursant uerba:sed qualia:quæfita & excultar mul ta lectio in subitis:multa scriptio elucet:præmiatur apte:narrat apte: pu. gnat acriter colligit fortiter:ornar excelle:poftremo docet:delectat:ad fi cit.quid maxime dubites:crebra ENGÚUUVATO KOI NOHUSTA.crebri fyllo gismi circúscripti & effecti quod stilo quoq asequi magnu est: incredibi lis memoria, repetit altius quæ dixit extépe:ne uerbo quidé labitur: ad tá tam efin studio & exercitatione peruenit.Ná diebus & noctibus nihil aliud agit:nihil audit:nihil loquitur;annú.lx,excessit: & adhuc scholasticus tñ est:quo genere hominú nil aut sincerius: aut simplicius : aut melius. Nos eni qui í foro uerisg litibus terimur: multú maliciæ quis nolimus) addiscimus,Schola & auditoriú ut ficta causa res inermis:innoxia:nec mi nus felix senibus psertim. Ná quid in senectute felicius â quod dulcissimum eft in iuuéta.Quare ego İsæum nô disertissimú tm:ueruetiá & bea tissimú iudico qué tu nisi cognoscere cócupiscis saxeus ferreus es. pinde si no ob alia:nosg ipsos.at certe ut hunc audias ueni. Nunq

ne legisti Gaditanú quédá Titi Ljuii nose gloriag cômotú ad uisendú eú ab ulti mo terraru

orbe ueniffe ftatimq ut uiderat abiile? agilokalon illitte tatú:iners ac pene etiá turpe eft:no putare tanti cognitioné: qua nulla est iucundior;nulla pulchrior:nulla denią humanior.Dices habeo hic quos lega nõ minus disertos etiá fed legédi femp occasio eft:audiédi no semp: præterea multo magis ut uulgo dicitur uiua uox afficit, ná licet acriora sint quæ legas:altius:tñ in aio sedent:quæ pnunciatio:uultus:habitus:ge stus etiá dicentis adfigit:nisi uero falsum putamus illud Eschinis: qui cú legisser Rhodiis orationé Demosthenis:admirátibus cunctis abiecisse fer tur TIAÈ EI QUTOŮ OHPIOV OKHKOEITE: Et erar Eschines:si Demoftheni cre dimus:użyal OPONOTOTOO, farebat tñ longe melius eadé illa pnuncias se ipsum qui pepererat:quæ oía huc tendunt:ut audias Isæú uel ideo tan tum ut audieris: Vale,

$.P.Caluinæ.S.
I
fortasse dubitádú an adires hæreditare etiá ujrogique,

cum' ueto

has the ligétiores erant:creditor solustextiterim Cúg ego uiuéte eo nubéți tibi

Import

[ocr errors]
[ocr errors]

Indoke centu

milia cõtulerim pter eá lūma quả pater tuus quasi de meo dixit(erat eni soluéda de meo)magnú habes facultatis meæ pignus:cuius fiducia debes famă defun&i pudoréą suscipe.Ad quod te ne uerbis, ma

gis rebus horter:quicquid mihi pater tuus debuit acceptü tibi fieri iu
Her en beo. Necest quod uerearis ne fit mibi onerosa ista donatio.Sűr quidé no.
they are bis oino modicæ facultates:dignitas súptuosa: redditus ppter cöditione

agellorum:nescio minor an incertior.Sed quod ceffat ex redditu frugali
tate fuppletur:ex qua uelut ex fonte liberalitas nostra decurrit : quæ tñ
ita téperanda est ne nimia pfusione inarescat:sed téperanda in aliis, In te
uero facile racio cõltabit etiá si modú excefferit.

&:P.Luperco. s. lomp hos mony
Ctioné frequéter & a te efflagitat & a me semp promiffam ex

hibui tibi:nödú tñ torá:adhuc ení pars eius ppoliť:interim quæ
absolutiora mihi uidebanť nó fuit alienú iudicio tuo traditú iri,Rogo T-
tentioné fcribétis accomodes,nihil ení adhuc inter manus habui:cui maa
iorem sollicitudiné præstare deberé.na in cæteris actionibus existimatio
ni hominú diligétia tí & fides noftra:in hac etiá pietas subiicieť.Inde &
liber creuit du ornare patriá & amplificare gaudemus:pariters. defentabat
fionibus deseruimus gloriæ. Tu tñ hæc ipfa qrum ratio

exægeria rele ca:quotiés ení adFăltidiu legentiú delitiasa respicio,intelligo nobis com

datater medationé ex ipfa mediocritate libri pereda:idé tñ qui a te hacHülteritas tem exigo cogor id quod diuersum est poftulare ur in plerisa fronté remitras. Šútení quædá adolescétiú auribus dáda pfertim si materia non re fraget.Ná descriptiones locok quæ in hoc libro frequétiores'erút no hi storice tantü:sed prope poetice prosequi fas eft.Quod tamé fiquis extiterit quiputet nos latius fæcisse q orationis facultas exigat:hujus(ut ita di

grubom cabinet · xerim)tristitia reliquæ partes actionis exorare debebut. Adnixi cérte lu

mus ut qualibet diuersa genera lectore per plures dicendi species tenere.
mus. Ac sicut ueremur ne quibufdá pars aliqua secúdú sua cyiura

natu,
ram no pbetur:ita uidemur posle côficere ut uniuerfitatem oibys uarie
tas ipsa cõmender. Þá & in ratione cóuiuior quis à plerifq cibis finguli
tépétemus:tará tñ toenā laudare oés solemus:nec

ea quæ ftomachus nofter recusat:adimúlt gratiá illis

quibus capit.Atq; hæc ego sic accipi uo· lo no tanquá assecutú me esse credá:fed tanq adsequi laborauerim: fortar fe non frustra:si modo tu curam tuam admoueris. Interim iftis : mox iis quæ fequétur:dices te non poffe fatis diligéter id facere:nisi

prius totam actioné cognoueris:fateor: in præsentia tñ & ista tibi familiariora fient: & quædã ex his talia erut'ur per partes emédari possint.Etení si auulsum statuæ caput;aut mébrum aliquod inspiceres non tu quidem ex illo por

of

« VorigeDoorgaan »