Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

ses congruentiam æqualitate deprehendere : pofses tamen iudicare an id ipsum facis elegans esset:nec alia ex causa principia librore circüferuu tur.quá quia existimatur pars aliqua & fine cæteris effe perfecta. Longius me prouexit Jülcedo quædam tecum loquendi:fed iam finem faciam ne moduni quem etiam orationi adhibendum puto in epistola excedam.

CCP Auito.S. Lozpasapp dat momomory homo minime familiaris coenarem apud quédam ut fibi uldebar tur lautum & diligentem:ut mihi sórdidum simul & sumptuosum. Nam sibi & paucis optima quædam:cæteris uilia & minuta ponebat.Vinú etiny am paruulis lagunculis in tria genera descripserat:non ut potestaseligen di:fed ne jus esset fecufandi:&aliud fibi & nobis:aliud minoribus amicis (nam gradatim amicos habet)aliud suis noftrifq;

libertis,"Animaduertit: qui mihi pximus recumbebat:& an probarem interrogauit:negaui:tu er go inquit quá consuetudinem sequeris? Respondi eadem omnibus pono. Ad coenam eni non ad notá inuito:cunctis rebus exæquo quos thoro & menfa æquaur etiam ne libertos:etiam conuictores:tunc enim non li bertos puto:& ille magno tibi constat?minime qui fieri poteft:quia scili cet liberti mei non idem quod ego bibuntsed idem ego quod liberti : & mehercule si gulæ téperes non est onerofum quo utaris comunicare cu pluribus,illa ergo reprimenda:illa quasi in ordiné redigenda est si sumpti bus parcas:quibus aliquáto rectius tua cötinétia qaliena contumelia co. sulas.Quorsus hæc?ne tibi optimæ indolis iuueni quorúdam in mensa luxuria specie frugalitatis imponat.Côuenit auté amori in meo quotiens tale aliquid inciderit fub exemplo pmonere quid debeas fugere. İgiť me. mento nihil magis esse uitandú quá istam luxuriæ & fordium nouam for cietatem; quæ quú sint turpissima discreta ac separata turpius iungúturé

C.P.Macrino.S.
Ere a senatu Vestritio Spurinnæ principe auctore triúphalis sta

tua decreta:non ita ut multis qui nung in acie steterút:nung ca stra uiderunt: nung denig tubarum sonu nisi in spectaculis audierunt. Verum ut illis qui decus istud sudore & fanguine & factis assequebátur, Nam Spurinna Bructeze regem ui & armis induxit in regnum:ostétato@ bello ferocissimam gentem(quod est pulcherrimú uictoriæ genusten thing re perdomuit.Et hoc quidé uirtutis pmium:illud solacium doloris accælen pit:quod filio eius cottio:quem amisit absens:habitus eft honor ståtüm Rarú id in iuuene:fed pater hoc quog merebatur:cuius grauissimo uul neri magno aliquo fomento medendum fuit.Præterea Cortius ipfe tam clarum specimen indolis dederatzut uita eius breuis & angusta debuerit:

[ocr errors]

ra & quá pro me sollicitudiné nõ adii:quali pro me atero patior

hac aelut immortalitate proferri.Nam tanta ei sanctitas:grauitas:aucto-
ritas etiá:ut poffet fenex illos prouocare uirtute:quibus núc honore ade-
quatus eft.Quo quidé honore qtum ego interpror:non modo defuncti
memoriæ:dolori patris:uerúeriam exemplo prospectú est, Acuent ad bo
nas artes iuuentutem:adolescentibus quoßcut digni sint modo)tanta p.
mia constiturazaćuent principes uiros ad liberos suscipiédos

& gaudia ex
superftitibus:& amislis tam gloriosa solacia. His ex causis statua Cortii
publice lætor nec priuatim minus,amaui consumatissimú iuuené tam ar
denter q nunc impatiéter requiro.Erit ergo pergratum mihi hanc effigi
em eius subinde itueri fubinde respicere:sub hac consistere:præter hanc
cômeare: eteni si defunctore fimagines domi positæ dolorem noftrum le
uant: quanto magis hæ: quibus in cæleberrimo loco non modo species:
& uultus illorum fed honor & gloria refertur,

2. C.P.Qaninjo Rufo riportas
udes:an pilcaris an uenaris:án Ilmul omnia? possunt eni omnia

fimul fieri a Tarium noftrum,nam lacus piscéiferas fluæ quibus
lacus cingitur:studia altiffimus ifte fecefusalitatim Juggerutiled fiue oia
simul:siye aliquid faciasıñón Bollum dicere indico. Aigoi tamé non &
mihi licere:quæ fic concupifco:ufegri uinu:balinea:fontes:nunq ne hos
äriltimosTaqueos illoluere negaturabiympam?nunäputo,nam

ueteri my bus neg8cis noua actiefcunr nec tamë priora peraguptur i tot Fexfbus:

tot
quasi cathenis maius in dies occupationú agmen

Expenditur. abeceim juveni pins

no fos C.P.Apollinari.Somas partytente florambotom Nxium me & íquietú habet petitio Sexti. Ezycji mejzafficior cu & alioquin meüs pudor:mea æftimatio mea dignitas

indifcrimen adduci
tur.Ego Sexto Tatam clauum a Cæsare noftro: ego

quaeftura impetraui:
meo Tuffragio peruenit ad ius tribunátu petendi: quem nisi obtinet in se
(natū Mereor het decæpint tatarem uidear.pt/inde ad nikendú mjhi ut ta
lemeum iudicent omnes quálém este princeps mihi crédidit. Qua carteira
si studium meum non incitaregadiutum tamen

cuperes iduenem probil
simum.grauissimum:eruditiflimú:omni denig laude dignissimú: & quia
dem cum tota domo. Nam pater eius Eructus clarys uir factus:antiquus
disertusaræ in agendis causis exercitatus: puas, umma tide:pari constan-
tia:nec uerecundia minore defendit.Hábétauuculum, Septicium: quo
nihil uerlus:nihil fimplicius:nihil cádidius:hihiffidelius noui. omnes me
cettatim & tamen qualiter amant: omnibus nuncego in uno feferre grå
tiani possum.Itao præhenso amicos supplico ambio

domos : stationesa circúeo:quátúcung uel auctoritate uel gratia ualeam : præcibus experi

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

digni

or tegobsecro ut aliquam muneris mei partem fufcipere tanti putestred * dám uicem li reposceKreddá & fi non repofces:diligeris:coleris:frequenta ris:ostende modo célle te:nec deerunt qui quod uelis cupiant.

C.P.Octauio.S.fo
Ominem te påtientem uel potius durum ac pene crudelem: qui

tam inlignes libros tam diu teneas:quous & tibi & nobis inui debis tibi maximam laudem:nobis uoluptatem. Sipë për ora hominum * ferantur:iisdemg quibus lingua romana paciis peruagentur:magna etio am longa expectatio est:quam

frustrari adhuc & differre non debes. Eno tuere quidam tui üersus:& inuito te claustra refregerunt ; hoş nifi retra, his in corpus:quádom ut errones aliquem cuius dicantur inuenient. Han be ante oculos mortalitatem:a qua affererette hoc uno monumento potes. Nám cætera fragilia & caduca non minus q ipfi homines occidunt: desiñunto:dices üt Toles: amici mei uidering opto equidem amicos tibi tam fideles:tam eruditos:tam Taboriofos: ut tantum curæ: intentionilos suscipere & pofsint & uelint:sed difpice ne fit parum prouidum fpéfåre éx pliis quod tibi ipfe non præffes:& de editione quidem interim uč uoles: recita saltem quo magis libeat amittere:utæ tandem percipias

gaudium: quoděgo olim pro te non temere præsumo Imaginor enim qui.concur fus quæ admiratio te: qui clamor : quod etiam filentium maneat. Quo ego cum dico:uel rečito:non minus õ clamore

delector. Sit

modo silentiú acre & intentú & cupidum ulteriora audiendi:hoc fructu táto tam pa

fato děTine studia tua infinita ista cunctatione ffaudare : quæ cum modu excedit uerendum eft ne inertiæ & desidiæ uel etiam timiditatis nomen accipiat.

C:P.Arriano.S:
Olet esse gaudio tibi fiquid actum est in sena tu dignum ordine il

lo:quáuis enim quietis amore fecesseris:insidit tamen animo tuo maiestatis publicæ cura. Accipe ergo quod per hos dies actum est perfo. næ claritate famosum:seueritate exempli salubre: rei magnitudine æter num. Marius Priscus accusantibus Afris:quibus pconsule præfuit

: omis sa defensione iudices petiit.Ego & Cor.Tacitus adeffe prouincialibus'iul fiexistimauimus fidei nostræ conuenire notum Senatui facere excessisse Prifcum imanitate & fæuitia crimina: quibus dari iudices poflent: cum ob innocentes condennandos interficiendos etiam pecunias accepisset. Respondit Fronto Catius depræcatusg est ne quid ultra repetundarum legem quæreretur:omniaq actionis suæ uela uir mouendarum lachry, marum peritissimus quodam uelut uento miserationis impleuit. Magna coutentio:magni utring clamores:aliis cognitionem Senatus lege cõdu

S

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

fam:aliis liberam foluráą dicentibus:quátúcuug admisisset reus tantum uindicádum.Nouissime cos.des.Iulius ferox uir rectus & sanctus Mario quidem iudices interim censuit dandos:euocandos autem quibus dicere tur innocentium poenas nendidiffe.Quæ fententia non præualuit modo fed omnino post tantas dissensiones fuit fola frequens:aduocatum expe. rimentis:quod fauor & misericordia acrés & uchementes primos impe tus habent:paulatim consilio& ratione quasi restincta confidunt. Vnde euenit ut quod multi clamore permixto ruentur. nemo tacentibus cæteris dicere uelit:patescit enim cum separaris a turba contemplatio rerú: quæ turba teguntur. Venerunt qui adesse errant iuffi: Vitellius Hono, ratus & FI.Martianus:ex quibus Honoratus.ccc.millibus exiliú equitis Romani septéo amicorum eius ultimam poenam.Martianus unius equi tis Ro:D.cc.mili,plura fupplicia arguebatur emisle. Erat enim

fustibus cælus:danatus in metallum:strangulatus in carcere: Sed Honoratum co gnitioni Senatus mors oportuna lubtraxit:Martianus indu&us establen te prisco.Itag tutius Cerialis consularis iure Senatorio postulauit ut prifcus certior fieret:siue quia inuidiofioré fore arbitrabatur si præsens fuir. set:siue(quod maxime credo)quia æquissimum erat comune crimen ab utroq defendi.Et fi dilui non potuiffet:in utrog puniri. Dilata res eft in proximum Senatum.cuius ipla conspectus augustissimus fuit : princeps przendebat, erat enim eos. ad hoc januarjūs mensis cum cætera:tum præcipue fenatorüm frequentia

celeberrimuš. Præterea caufæ amplitudo ay fa dilatione expe&atio & fama:insirumą mortalıbyş studium magna, & inusitata noftendi omnes.undig exciuerat.Intágivare, querollicitudo ngbis:quł metus quibus turer tanta re in illo Cæfu præsente cæsare dicé dum erat Equidem

in Senatu

non Temel ægi:quinimo nusqua audiri be nignius Toleo:tunc me tamen ut nqua omnia nouo metu permouebant, Obferuabatur

præterea illa quæ fupra diki caufæ difficultas. Stabat mos do consularis:modo vij uirępulorum;iam peutrum, Erat ergo per quam oñerosurn accusare dannatum:quem ut præhebát atrocitas criminis:ita quasi peraçtæ dannationis miferationebatür?utting tamén animum cogitatioñemg collegi:ccepídicére hon minore'audientium

aflensu quá follicitudine mea.Dixì horis pene quinq.nam duodecim clepsydris(quas Spaciosissimas accoeperam) sunt additæ quattuor: adeo illa ipsa quæ du ra & aduerfa dicturo uidebáfur

fecúda dicéti

fuerút:Cæsar qdé tátú mihi studiu,

tantá cura etiam(nimiú eni estdicere follicitudiné)pfitit:uc libertum meú post me státe sæpius admoneret; uoci lateriæ coluleré:cum me uehementius putaret incendi q gracilitas mea perpeti posset,respõdir mi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

hi pro Martiano CI, Marcellinus:missus deinde Senatus & reuocatus in

posterum:neæ enim iam inchoari poterat actio nisi ut noctis interuentu scinderetur.Poftero die dixit pro Mario Saluius liberalis uir subtilis: dispositus:acer:diserrusIn illa

uero caufa omnes artes

suas prulit. Respo dit Cornel.Tacitus eloquétissime:& qd eximiu ofoni suæ ineft CEUNDO Dixit pro Mario rurfus Fronto Catius insigniter. Vtæ iam

locus ille po! scebat:plus in precibus temporis q in defensione consumpsit;huius actio nem uespera inclusit:non tamé ficut abrūperet.Itaq in tertiú diem pbationes exierunt.lam hocipsum pulchrú & antiquú.Senatum nocte dimit tiitriduo uocari:triduo cötineri.Cornutus Tertullus cos.des,uir egregius & pro ueritate firmissimus censuit,D.cc, milia quæ accoepat Marius æra rio inferenda:Mario urbe Italiac interdicendú: Martiano hoc amplius Africa in fine sententiæ adiecit: ego & Tacitus iniuncta aduocatione diligéter & fortiter functi eslemus:Arbitrari Senatú ita nos fæcisse ur di gnum mádatis partibus fuerit:affenferunt cosules designati:oés etiá cõsu lares urg ad Pompeiú collegam.Ille &.D.cc.milia ærario inferéda & Mar tianú in quinquénium relegandum:Marium repetudarum pænæ quá ia passus eflet censuit relinquendum.Erant in utraq; fententia multi fotras se etiam plures in hac uel solutione uel molliore: Nam quidam ex illis quog qui Cornuto uidebátur ad sensi hunc qui poft ipfos censuerat se quebantur:fed cum fieret disceflio:qui sellis cos. altiterát in Cornuti sen tentiam ire cæperunt. Tum illi qui se collegæ adnumerari patiebantur in diuersum transierunt:collega cum paucis relictus:multú poftea de im pulsoribus suis:pcipue de Regulo quæstus est:quise in snía quá ipfe dicta uerat deseruisset.Et alioqn Regulo tá mobile ingeniứ ut plurimú aude at plurimum timeat:hic finis cognitionis amplissime, supest tñ Neitoup ViOn nõ leue, Hostilius firminus legatus Marii Prisci qui permixtus caufægrauiter ueheméteræ uexatus est:ná & rationibus Martiani & fermo. ne(quem ille habuerat in ordine leptitanorú)operam suam Prisco ad tur pissimum ministerium cômodasse.Stipulatus de Martiano L.milia de narium pbabatur:ipfe præterea accoepisse sextertium.x.milia:fcdiffimo quidem titulo nomine unguentarii:qui titulus a uita hominis compti semper & pumicati non abhorrebat:placuit censente Cornuto referri de eo proximo Senatu.Tunc enim casu incertum an conscientia)abfuerati Habes res urbanas:inuicem rusticas fcribe:quid arbusculæ tuæ : quid uineæ:quid segetes agunt : quid oues delicatissimæ: fn fumma nisi æque longam epistolam reddis: non est quod poftea nisi breuissimam expen ctes, Vale..

« VorigeDoorgaan »