Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

C.P.Arriano.S.
Llud quod superse Naltoupy1oN Marii Prisci caufæ

pxime fcripfe
ram:nesciqan

latis:circuncifum tamé & abrafum et. Firminus in ductus in fenatu respódit crimihi noto: sequuræ suç diyeta fententiæ có fulum

designatore:Cornyfüs Terfullus céluit ording mouendú:Acuțius Neruh in fortiaonePuipçiz ratione eius non habenda, Qva feñtentigenuamobong tanq mitiof uict.cum fit aliogh durior triftior. Quid enim miferius exactum & exemptú honoribus Senatorius laboribus

& molestia non con Iere:Quid graujusâ tanta

ignominia adfectú pg in folitudine latere led in hac altistima lpecula cõspiciendý.se:mo tradus præbere? Præterca ad publice

minus, aut congrués aut dcorü notatua Senaguin Senatù Tede 'Teipnire illis a quibus fi notarus æquari:& fubmotum pconfulatu

quia fe in legatione' turpiter gefferat deptocofulibus judicare:danatú fordi

puuha um uel dánare alios uel absoluere:fed hoc pluribus uifum eft.Numetana tur enim

fententiæ no ponderantur: nec aliud in publico consilio poteft fieri:in quo nihil eft rati inæquale qæqualitas ipsa. Nam quú Tit impár vins

ahmad prudétia:par oíum'ius eft.Impleui pmiffum:priorisq

epistolæ fidé exolui qualex Ipacio téporis iam récepifle te colligo.nam feftinanti & diligens ta tabellario dedi nisi quid impedimenti in uia passus eft:tuæ

nunc partes ut primú illam:deinde hanc remunereris litteris:quales istinc redire uber rimæ pollunt.. C.P.Cornelio Prisco.S,*

neitreifen

tiyir-diffiniciaalmee? T tu occasiones obligádi me auidissime amplecteris:& ego nemi. ni libentius debeo : duabus ergo de causisa te potissimum pete.

re constitui quod impetratú maxime cupio:regis exercitu amplis simā:huic tibi beneficioge larga materia:longu prerea tempus quo amicos tuos exornare potuifti:cóuertere ad noftros, Nec hos multos malles 'tu quidem multos;fed meæ uerecúdiæ fuffiçit unus aut alter;ac potius unus.Is erit Vocopius Ro.Rater ej in equefto gradu clarus clarior uiatri cus:imo pater aliús, nā huic quo nomini pietate luccesit: matere pris mis ipsa citerioris Hifpaniæ. Scis quod iudiciú puinciæ illius quáta lit gra

uitas:Aamen pxime fuit.Hunc ego cu limul stúderemus arcte familiark tero dilexiiliç meus in urbesille

in secessu corubernalis : cum boc feria; cum hóč iocos'miscui,quid eni illo aut fidelius amico,aut

sodale jocúdi. us:mira in sermone mira etiá in roeiplo uulcus fuauirassad häçingeniu excellum;subtile:dulce;Facile:eruditú in causis agendis.Epiftolas quidem Lcribitus mulas ipfas Tatine loqui credas:Amatur á me plurimu:nec tamé uincitur. Equidem juuenis

iuueni ģtum potui per ætatem ayişissime.co tuli;& puper ab optimo pripcipe triu liberoru ej ius impetraui:quod qug parče &tum dele&ú daretimiki tamen tang liceret indulsit:hæc benefi

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

food to .

onrra

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rogandi,

[ocr errors]
[ocr errors]

ubot Tanphan

Ό

Liber

& phal, papper cia mea tueri nullo modo melius q ut augeappflym. Riefertim cum ipfe illa' tam grate inrerctprætetur: ur dum pripra accepit pofteriora merca tur. Habes qualis:probatus:caruselt nobis;qué rogo pro ingenio.pro fortuna fua exornes in primis ama hominé:nam licet tribuas ei quárum amplifsimú potes;nihil tame amplius pores amicitia tua, cuiuseffe cym asos ad intima famlliaritatem capacem:quo magis

fçires breuiter tibi ftu dia.mores:omné denią uitam eius epressi:excendere preces: nisi &tbrony

gari diy holles:& ego fota hocepiftola fæcissem rogat enim & quidem efficacillime qui reddit caufas

Vale.le

pliant sporta pa C.P.Maximo.fi Erum opinaris diftringor centúuiralibus caulis:quæ meexercent, magisq

dele&tant,Sunt enim pleræg paruæ:& ex illis raro incidit! uel personary claritate:üel negocii magnitudine insignis: ad hoc pauci q. bus cum iuuat dicere. Cæteri audaces atg etiá magna ex Parte adolescen tuli obscuri ad declamandum huc tranfeunt:tam irreuerenter & temere: ut mihi Atilius noster expreffe dixiffe uideatur:sic in foro pueros a centú uiarlibus caufis auspicari:ut ab Homero in scholis:nam

hic quoq; iit illic primú coepit effe quod maximú eft.At mehercule ante memoria mea ita maiores natu solebant dicere:ne nobilissimis quidem adolescentibus lo cus erat:nisi aliquo cösulari producente:canta ueneratione pulcherrimú opus colebatur.Nunc refractis pudoris & reuerétiæ claustris omnia pa rent omnibus:nec inducuntur sed irrúpunt.Sequuntur auditores auctori bus fimiles conducti & redempti mancipes.Cöuenitur a conductis & re demptis in media basilica:tam palam fportulæ q in triclinio dantur:ex iu dicio in iudiciú pari mercede transitur:inde iam nõinurbane, copoka ισ αποτoυσοφοσ αλεισθαι : ffde latinum nome impofitum eft Laudi cenes:& tamen crescit in dies fædicitas urraß lingua notara. Here duo noméclatores meilhabent sane ætatem eorum qui nuper togas fumpfe runt)ternis denariis ad laudandum trahebantur, Tanti conftat ut sis disertissimus. Hoc præcio qualibet numerosa subsellia implentur. Hoc in gens corona colligitur,hoc infiniti clamores cômouentur:cum mesecho ros dedit signu.opus est enim signo apud no intelligentes ne audiétes qui dem:ná pleriş no audiút:nec ulli magis laudát.Si quando transibis. ba Silică & uoles fcire quomodo quisg dicat:nihil eft quod tribunal afcédas nil quod tu præbeas auré:facilis diuinatio.Scito eu pessime dicere q lau. datur maxime.Primus húc audiédi morem induxit Largius Licinius: ha ctenus tamen ut auditores corrogaret.Ita certe ex Quintiliano pceptore meo audire memini. Narrabat ille:Adfectabar domjtiú Afrum apud cen tum uiros agentem grauiter & lente:hoc illi actionis genus erát:cũ audiit

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

& pximo imodicum infolitúq clamoréradmiratus reticoit: ubi filentiú facum est:repetit quod abrupar.Iterú clamor:iterú reticuit.Et poft silen tium cæpit.Idé tertio nouissime quis diceret quæsiit.Refpösum eft:Lici nius.Tunc intermiffa causa cérăuiri inquit hoc artificiú perit:quod alio quin perire incipiebat:cum periisle Afro uideretur.núcuero ppe fundi tus extinctum & euersum eft:puder referre : quæ q fracta pnunciatione dicantur:quibus q teneris clamoribus excipiantur:plausus tantú ac poti us fola cymbala & tympana illis canticis defunt:ululatus quidem(neque eni alio uocabulo pot exprimi)theatris quog indecora laudatio: large su perfunt.Nos tamé adhuc & utilitas amicorú & ratio ætatis moratur ac re tiner. Veretur enim ne forte non has indignitates reliquisse:sed laborem fugisse uideamur.Sumus tamen solito rariores quod initiú est gradatim definendi. Vale. C.P.Valeriauo,S. Forfiny

Vomodo te ueteres Marsi tui? quo emptio noua placér agri poft tui facti sunt:rarum id quidé: nihil eniæqua gratum est adeptis

q concupiscentibus ; me pdia materna parú comode tractanr: de lectant tamé ut materna:alioquin longa patientia occalui; habent hunc finem assiduæ quærellæ quod queri pudet. Vale,

C.P.Anniano.S. *** V quidé pro cætera tua diligétia admones me codicillos Aciliani of qui me ex parte inftituit hæredé pro non scriptis habendos quia non funt cófirmati testamero:quod ius ne mihi quidé ignotum est:cú sit iis etiá nocú qui nihil aliud sciút.Sed ego proxima quádá legé mihi dixi ut defunctore uoluntates(etiá fi iure deficeret)quali perfectas tuerer,Cô ftat autem codicillos istos Atiliani manu scriptos:licet ergo no fint cõfir mati testaméto:a me tñ ur cõfirmati obferuabútur:præsertim cú delato ri locus nó fit.Ná fi uertédum effet ne quodego dediflem populus eripe. ret cúctatior fortaffe:& cautior eé debere. Cu uero liceat hæredi donare qđí hæreditare fubfeditinihil é qd obstet illimez legi:cui publicæ leges no repugnát. Vale. 20.G.P.Gallo So

Iraris cur me Laurétiú uel si ita mauis Laurés meú tátopere dele cter:defines mirari cú cognoueris gfam uillæ:opportunitaté loci:

litcoris fpatiu.x.&.vii.M.passuú ab urbe feceflitut pactis quæ age da fuerit Saluo iam & composito die pólsis ibi manere. Aditur non una uja nam & laurentina & hoftiensis eodem ferunt: sed laurentina a.xiiii. lapide:hoftiensis ab.xi, relinquéda est. Vtring excipit iter aliqua ex parte harenosumriymentis paulo grauius & longius : equo breue & molle. Varia hincatæ inde facies:nam modo occurrentibus filuis uia coharta. tur:modo latiffimis pratis diffunditur &parescit:mulţi greges ouiŭ mula

[ocr errors]
[ocr errors]

ta ibi equorum boấg armēta:quæ montibus hyeme depulfa herbis & te pore uerno nitescunt. Villa usibus capax:no sumptuosa tutella : Cuius in prima parte artiú fruginec tainen sordidum: deinde porticus in.O litte re similitudiné circuactæ:quibus paruula sed feftiua area includitur:egre gium aduersus tépeftates receptaculum: Ná specularibus ac multo ma. gis iminentibus tectis muniútur.Eft cótra medias cauzdium hilare;mox tricliniú satis pulchrum:quod in littus excurrit:ac fi quádo Africo mare impulsum est fractis iam & nouissimis fluctibus leuiter adluitur:undig ualijas atos fenestras no minores ualuis habet:atq; ita a lateribus a fronte quasi tria maria prospectatia tergo cauädiú:porticú:areá:porticú rursus:mox atriú:filuas:& longinquos respicit mõtes.Huius a læua retracti us paulo cubiculú eft amplu:deinde aliud minus quod altera feneftra ad mittit orienté:occidétem altera retinet,hæc mare & subiacens longius qdem:fed fecurius intuetur:huius & illius obiectu includitur angulus: qui purifsimú solem continet &accendit hoc hibernaculu:hocetiam gymna sium meorum eft:ibi omnes silent uenti exceptis qui nubilum inducunt; & ferenú antes usum loci eripiunt:aduectitur angulo cubiculúin absi. da curaatum: quod ambitum solis feneftris omnibus segtur:parieti eius in bibliothecæ fpecié armarium insertum est:quod non legendos libros: sed lectirados capit:adheret dormitorium membrú &tráfitu interiacente quod suspenfum & tabulatu usporem cöceptú falubri temperaméto huc illucq; digerit & ministrar:relią pars lateris huius feruore libertorúą usi bus detinetur:plerifq tam mūdis ut accipere hospites pofsint:ex alio late re est cubiculum politissimu:deinde uel cubiculum gráde uel modica coe natio quæ plurimo sole plurimo mari lucet:poft hanc cubiculú cú pro coetone altitudine æftiuú: munimentis hiberú:eft enim subductú oibus uétis.huic aliud & TTPOKOITWN comuni pariete iungúrur:inde balinei cel la frigidaria spaciofa & effusa:cuius in cótrariis parietibus duo baptiste ria uelut eiecta sinuantur abúde capacia:si mare in proximo cogites: adia cet unctuariú imo hypocaustum:adiacet ppnigeon balinei:mox duæ cæl læ magis elegátes q fumptuofæ:coheret calida piscina mirifica:ex qua na tantes mare aspiciunt:nec pcul sphéristerion quod calidissimo soli inclinato fam die occurrit:hinc

turris erigitur fub qua dictæ duæ: rotidem in ipfa:præterea cænatio quæ latiffimú mare:longiffimu littus : amoeniffi mas uillas poflider.eft & alia turristin hac cubiculum in quo sol nascitur conditur

:lata poft apotheca & horreum:sub hoc tricliniú quod turba ti maris non nisi fragoré & sonum patitur:eúg languidum & desinécemo ortum & gestationem uidet:qua ortus includitur:gestatio buxo áut rore marino:ubi deficit buxus ambiturná buxus qua parte defenditur tedis

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

abunde uiret:aperto cælo

pertoq uento:& quáquá longinqua aspergine maris inarescit. Adiacet geftarioni interiore circuitu uinea tenera &um. brofa:undis

etiá pedibus mollis & cedés:ortum morus & ficus frequés ueftit:quarú illa uel maxime ferax terra est:malignior cæteris ac no dete riore z maris facie:cænatio remota mari fruitur.Cingitur dietis duabus a tergo:quarú fenestris subiacer uestibulú Villæ:& ortus alius pinguis & rusticus.hinc cryptoporticus ppe publici operis extenditur:urring fene stræ:a mari plures ab orto singulæ:sed alternis pauciores. Hæ cú ferenus dies & imotus omnes:cum hinc uel inde uentus inquietus qua uenit qe scunt sine iniuria patent, ante cryptoporticum xystus uiolis odoratus: tea porégs solis fusi ex repercussu cryptoporticus auget:inde area quæ ut tenet solem sic aquilone inhibet submouetq:ğrúcung caloris ante tanto retro frigoris.Similiter Africú sistit;atq ita diuertissimos uétos aliú alio latere frangit & finit:hæc iucúditas eius hyeme maior æstate. Ná are me ridié xyftu poft meridié gestationé ortiq,pxima parté umbra sua téperat: quæ ut dies creuit decreuitue mô breuior mô longior hac uel illac cadit. Ipfa uero Cryptoporticus tú maxime carer sole cu ardétissimus culmini eius insistit ad hoc patentibus fenestris fauonios accipit transmittit:nec ung aere pigro & manéte ingrauescit.In capite xysti deinceps Cryptopor ticus:orti dieta est amores mei:reuera amores: ipfe pofui, in hac helioca minus quidem alia xystú:alia mare:utraq solé:cubiculum autem ualuis: CTyproporticum fenetra pipicit:cotra parietế medium.Dieta per quá cle ganter recedit : quæ fpecularibus & uelis obductis reductusue mõ adiicit cubiculo mo aufert, Lectú & duas cathedras capit; a pedibus marea tergo uillæ:a capite siluæ:tor facies locoke:totidem feneftris:& diftinguit & miscet:iunctum &cubiculum noctis & soni,no illud uoces feruorum: no maris murmur:non tempestatum motus:non fulgurú lumen:ac ne diem quidem sentit:nisi fenestris apertis:tam alti abditio fecreti:illa ratio quod interiacens andron parieté cubiculi ortiq distinguit: atą ita omné sonu media inanitate côfumit:applicitú est cubiculo Hypocauston perexiguú: quod angusta fenestra suppositú caloré ut ratio exegit aut effundit aut re tinet. TPOKOITWN inde & cubiculum porrigitur in solem:quem orientem ftatim exceptum ultra meridié obliquú quidem:sed tamen feruat. In hác ergo dietam cú me recoepi abesse mihi etiam a uilla mea uideor:magnág eius uoluptatem præcipue saturnalibus capio:cum reliqua pars tecti licetia dierum festilo clamoribus personat:Nă nec ipse meorum lusibus:nec illi studiis meis obftrepunt.Hæc utilitas:hæc amoenitas deficit aqua salie enti:sed puteos ac potius fontes habet.Sunt enim in sumo:& omnino lit toris illius mira natura : quocúq loco moueris humú obuius & paratus

« VorigeDoorgaan »