Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

humor occurrit:ifa fincerus ac ne leuiter quideni tanta maris uicinitare falsus Suggerút affatim ligna pximæ lilux.cæteras copias Hostiensis co lonia ministrat.Frugi quidé homini sufficit etiá uicus quem una uilla die fcernit.In hoc balinea memoria tria:magna comoditas si forte balineum uel domini subitus aduétus uel breuior mora calefacere disuadeat.Littus ornát uarierate gratissima:núc côtinua:nuc intermiffa tecta uillaru: quæ pítát multarú urbiú facié fiue mari:siue ipso litcore utare : quod nõnung longa tráquillitas mollit:fæpius frequés & cótrarius fluctus indurat. Ma re non fane præciosis piscibus abundar:soleas tamen & squillas optimas suggerit. Villa uero nostra etiam mediterraneas copias præstat. lac impri mis.ná illud e pascuis pecora conueniunt si quádo aquá umbrāue sectantur.Iuftis ne de causis iam tibi uideor incolere: inhabitare : diligere fecer fum:quem tu nimis urbanus es nisi concupiscis: atqutinam concupiscas ut tot tantisg dotibus uillulæ noftræ maxima commendatio ex tuo con tubernio accedat,

ut orneo C.P.Maurico.S.my Vida te mihi iucundius porųir iniungis ut pceptoré fratris tui aliberis quæreré.na & beneficio tuo in fchola redeo:& illa

dulcisti mam æcátě quali relúnio:sedeo inter iuuenes ut solebá:atq etiã experior qrum apud illos auctoritatis ex Nudiis hạbeá

, Ná pxime frequéti audito..po rio inter fe corá multi Ted ordinis noftri clare loquebátur:itraui: cotiçuestions runt:quòd noreferrë

nisi ad illogt magis laudé ğ ad mea pertineret: ac ni fi are te delle posse fratris tui filios be difcere,quod fupest

cú oés q forma

pfitent audiero quid de quog fentiá:Icriba;efficiágığıú tñ epistola con Pore

Requi potero ut iple oés audiffe uidearis.Debeo'cni tibi:Debeo, memoriæ

fratris tui hanc fidé:hoc ftudiyspfertim,fuprapta re: Ná qujd magis iterfunkorb eft uestre q ut liberi dicere tui nili núcillos magis amares; & ut digni illo,

patre & te patruo reperiant.Quá cură mihi etiä li mo madaffesyuindical un femine ignoro fuscipiédas offensas in eligendo pceptore: sed oportet me

hno modo offensas:ueruetiá fimultates pro fratris tui filiis tám æquo ani pamo subire parentes pro Tuis.

C.P.Cetiali.5 front The
Ortaris
ut ofoné amicis pluribus recité:faciá quia hortaris:

quis hatan uehemérer dubité:neqeni me prerit actiones

quæ

recitant ipe 07 po penntum oém caloré ac ppe nomé suú pdere : ut quas foleát cômendare fin zohet aporta mul & accendere iudiciú cósefsus:celebritas aduocatore: expectatio:euen

mentas:fama no unius actoris:diductúæ in partiş audiéciú studiú: ad hoc di to un centis geftus:incessus:discursus etia:oibufą motibus

animi colentaneus uigor eorporis. Vnde accidit ut ii qui sedétes agunt quis illis maxima ex

lu

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

parte suplint eadé illa quæ státibus:tñ hoc quod fedent quasi debilitent & deprimant.recitantiū uero pcipua pnúciationis adiumenta:oculi manus ppediútur.Quo minus mirú eft fi auditoze intentio languescit: nullis extrinfecus aur blandimentis capta:aut aculeis excitata, accedit his ge oratio de qua loquor pugnax & quafi cötentiosa est.porro ita natura cô paratú eft ut ea quæ scripfimus cuí labore:etiá fic audiri putamus.Et fane quotusquisa tá rectus auditor qué no potius

dulcia hæc & fonátia q au stera & pila delectent.Est quidé oino turpis ista discordia:eft tamé quod plerug euenit:ut aliud iudices exigát:aliud auditores:cú alioqn his præ cipue auditor affici debeat:qbus idé si foret iudex maxime pmoueretur: põr tñ fieri ut quang in his difficultatibus libro isti nouitas lenocinet. nouitas apud noftros:apud græcos ení eft quidda quis ex aduerso no tń oino diffimile.Nam ut illis erat moris leges : quas ut cótrarias prioribus legibus arguebát:aliarú colletione cóuincere:ita nobis inefle repecúdarú lege quod poftularemus cú hac ipfa lege tú in aliis colligédú fuit: quod nequaq blandú auribus iperitore tanto maioré apud doctos habere gratiam deber quanto minorem apud indoctos habet.Nos autem si placue rit recitare adhibituri sumus eruditissimum qué:fed plane adhuc an sic recitandum examina tecum:omnesq; quos ego moui in uçra parte cal culos pone : id elige in quo uicerit ratio a te eni ratio exiget:nos excu Sabit obsequium.

C.P.Caluisio.S.
Ssem para:& accipe aureá fabulá:fabulas imo.Ná me prior no

ua admonuit:nec refere a qua potissimú incipia. Verania Pisonis grauiter iacebat:huius dico qué Galba adoptauit:ad hanc regulus uenit. primú impudentiam hominis qui uenerit ad ægram cuius marito inimi. cismus fuerat:esto si uenit tantú.At ille etiam proximus toro fedit: qua die qua hora nata esser interrogauit.Vbi audiit:componit uultum:inten dit oculos:mouet labra:agitat digitos:computar nihil:diu miseram expe. &atione suspendit.Habes inquit Climactericu tempus:sed euades: quod ut tibi magis liqueat aruspicem consulem quem sum frequéter expertus. nec mora facrificium facit: affirmat exta cum syderum significatione congruere.Illa ut in periculo credula poflit codicillos: legatum Regulo scribit.mox igrauescit:clamat moriens. O hominem nequam:perfidum: ac plus etiam quam periurum:qui sibi per salutem filii peierasset: facit hoc regulus non minus scelerare qua frequentes:qiram deorum quos ipse quotidie fallit in caput infelicis pueri detestatur.Vellius Blesus consularis ille locuples nouissima ualitudine côflictabatur:cupiebat mutare se tamétú.Regulus g sparer aligd ex nouis tabulis:qa nup captare eum

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

coeperat:medicos hortari:rogare;quoquomo spiritu hoi progarét. pofta

signatú est teltametu:murat ploná:uertit allocutioné: iifdemg medicis: wiez atomvqüodls milerú ctứciatis:quid iuuidetis boná morté:cui date' uitá no po

teftis? Moriturus Blesus tans oía audisser:Regulo ne Tantulú quidé.Sufio ficiút duæ fabulæ!an scholastica lege tertia poscis?Eft unde fiat. Aurelia ornata foemina signatura testamétú súprétat pulcherrimas tunicas:Regu lus cú ueniffet ad signádú.Rogo inqt has mihi leges.Aurelia ludere hominé putabat:ille serio istabat nec multa:coegit mulieré apire tabulas ac fibi tunicas qs erat indura Jegare,Obferuauit fcribétézinspexit an scripfif set:& Aurelia quidé uiuitilleth'iftud tahq moritura coegit: hic hæredite tates:hic legata quasi mereat accipit:&Na TATATENOURI in ea ciuitate

in qua iápridé non minora ómia imo maiora nequitia & iprobitas ē pupampoo's dor & uirtus habét.Aspice Regulú qui ex paupere & tenui ad tátas opes smry "per flagitia pceffacut ipfe mihi dixerit cú cõfuleret s cito fextertiú fexcé

ties ípleturus esser:iuenisse se exta duplicia qbus portédi millies & duceu
ties habiturú:& hebebit si modo ur coepit aliena testaméra quod eft im
probissimú genus falli;ipsis quoze sunt illa dictauerit.
Balhalla

Filmtip.prout primera
C.GAELII PLINII SECÝNDI EPISTO.LIBER TERTIVS.
sapop met pepe
168s

al

apost hal brgtornet poumon C.P.Caluifio.S:

Houpi Efcio an ullú iucúdius tépus exegerim ğ quo nup apud Spurinná fuitadeo quidé ut neminé magis in senectute (si modo senescere datú eftjæmulari uelim.Nihil eft eni illo uitæ genere distinctus. Me auté uç certus lyderum

cursus:ita uita hominu disposita delectat:fenú psertim Nă iuuenes cófusa adhuc quæda & quasi

turbata no indecét:Senibus pla cida oía & ordinata cõueniūr:qbus industria sera;turpis ambitio

elt

, hác regulá Spurinna cõstátissime feruat:qnetiá parua hæc:li no quotidie fiát nalezri ordine quodá & uelur orbe circý agit.Mane lectulo-côtinet.hora fecúda calceos porcitambulat millepal nec minus

aium corpus exercet: si as. funt amici honeftiffimi fermones explicant:Si nõliber legit:iterdú etiam prentibus amicis:si tñ illi nõ grayant:deinde considet & liber rursus: aur fermo libro potior:mox uehitulualcendit:assumit uxoré singularis exe,

pliuel aliqué amicog ut me pxime:ğ pulchrú illud q dulce fecretú:ğrú jino ibi antiquitatis:quæ facta: quos uiros audias:quibus pceptis ibuare:quis

ille hoc téperamétú modestiæ suæ idixerit:ne pcipere uideatur. Peractis yii.mil.par.iterú arnbulabat mille:Iterum residet uel secubiculo ac stilo reddit;scribit eni & qdć utraq lingua:Lyrica doctiflime;miraillis dulce

mi

[ocr errors]

binata 1

formál

do:mira suauitas:mira hilaritas:cuius gratia cumulat sanctitas fcribentis Vbi hora balinei nunciata est.Eft aút hyeme nona æstate octaua:in sole ficcaret uento ambulat nudus:deinde moueť pila ueheméter & diu: nam hoc quog exercitationis genere pugnat cum senecture:lotus accubat & paulisper cibú differt: interim audit legenté

remissius aliquid & dulcius. Re Per hoc omne tépus liberú est amicis:uel eadé facereuel alia si malint:ap od poniť cena no minus nitida õ frugi in argento puro & antiquo. Sunt in

usu & Corynthia:quibus delectat & adficit.Frequérer comædis cæna di stinguitur:ut uoluptates quoqs studiis códiantur: sumir aliquid de nocte & æstate:nemini hoc longú eft:tanta comitate couiuiú trahitur. Inde illi post.vii.&.lxx.annú auriú oculorúą uigor integer: inde agile & uiuidu corpus:solag ex senecture prudétia.Hác ego uită uoco & cogitatione plu mo ingressurus auidissime ut primú ratio ætatis receptui canere pmiserit Interin mille laboribus cõteror quos mihi & folatiú & exemplú est idé Spurinna,ná ille paruog quo ad honestum fuit obut officia:geflit magi stratus: puincias rexit:multoq labore hoc ociú meruit.Igiť & eundé mi hi curfum:& eundé terminu statuo:idą iam núc apud te subsigno: ut fi me longius euehi uideris in ius uoces ad hanc epistola meá:& quiescere iubeas cum inertiæ crimen effugero,

I
C.P.Valerio Maxi.S.
Vod ipse amicis tuis obtulissem si mihi eadé materia suppeteret

id nüc iure uideor a te meis petiturus.Arrianus maturius Altina. tium princeps cum dico princeps:no de facultatibus loquor quæ illi large supersunt:sed de castitate:iustitia:grauitate:prudétia.Huius ego cófilio in negociis:iudicio in studiis utor.Nă plurimú fide:plurimú ueritate:plu rimú intelligentia præftat:amat me(nihil possum dicere ardentius)ut tu caret ambitu:ideo fe in equestri gradu tenuit:cum facile posset ascendere altissimu:nihil tamé ornádus extollédusg est:Ita magniæftimo dignita ti eius aliquid aftruere inopinantis:nescientis:imo etiam fortasse nolétis astruere auté quod fit splendidú:nec molestú cuius generis quæ prima oc casio tibi:in eủ conferas rogo. Habebis me:habebis ipsum gratisimú de bitoré:quis enim ifta non appetat:tam grate tñ accipit qua fi cöcupiscat. for 람

CP:Corneliæ Hispullæ.S.
Vm patré ruú grauissimú & fan&ifsimú uirum suspexerim: ma

gis an amauerim dubitem:atqz & in memoriam eius & honorem tuum unice diligam atq etiam cupiá:necesse est etiam qtum in me fuerit euitar:ut filius tuus auo fimilis exiftat: equidem malo materno:qq illi paternus etiam clarus spectatus contigerit.Pater quoQ & patruus illuAri laude conspicuiquibus omnibus ita demu similis adolescet fi imbu

с ші

Jouset

[ocr errors]

tus honestis artibus fuerit:quas plurimú refert a quo potissimum accipi at,adhuc illum pueritiæ ratio intra contubernium tuú tenuit: præcepto res domi habuit:ubi est erroribus modica uel nulla materia. Iam studia eius extra limen proferenda funt:iam circunfpiciendus rhetor latinus:cu jus scholæ seueritas:pudor imprimis:castitas constet.Adest enim adolcfcé ti'nostro cum cæteris naturæ formæg dotibus: eximia corporis pulchri. tudo:cui in hoc lubrico ætatis non præceptor modo sęd custos etiam re, dorg quærendus eft.Videor ergo demonstrare tibi poffe Iulium genito remamatur a me, iudicio tamen meo non obftat caritas hominis: quæ ex iudicio nata eft:Vir est emendatus & grauis paulo eriam horridior & durior:ut in hac licentia téporú:qtum eloquétia ualeat pluribus credere potes:Nam dicendi facultas aperta & exposita statim cernitur, Vita homi num altos recessus:magnasą latebras habet:cuius pro genitore me spon forem accipe,nihil ex hoc uiro filius audiet nisi profuturum:nihil discer quod nescisse rectius fuerit:nec minus fæpe ab illo q a te meg admoue, tur quibus imaginibus oneretur:quæ nomina & quáta sustineat:proinde fauentibus diis trade eum præceptori:a quo mores primú mox eloquen tiam discar:quæ male sine moribus discitur.

C.P.Macrino.S,
Váuis & amici quos præsentes habeba & sermones hominú fa

ctum meum comprobas se uideantur:magni tamen æftimo scire quid fentias tu.Nam cuius integra re consiliú exquirere optassem: hu jus etiam peracta iudicium nofle mire concupisco.Cum publicum opus mea pecunia ichoaturus in cuscos excucurriflem:acccpto ut præfečtus ærarii cômeatu:legati puinciæ Beticæ questuri de proconsulatu Cæcilif Classici aduocatum me a Senatu petierút.collegæ optimi;meio amátisli mi:de comunis officii necessitatibus prælocuti excufare me:& eximere tentarunt:factum est fenatuscösulcum per quá honorificum ut daret puincialibus patronus si ab ipfo me impetrassent.Legati rursus inducti ite rum me iam præsentem aduocatum poftulauerunt implorátes fidé meá: quá essent côtra Massam Bebiú experti:allegátes patrocinii fædus: secu ta est Senatus clarissima assentio:quæ solet decreta præcurere: Tum ego desino inquá.P.C.putare me iuftas excusationis causas attuliffe:placuit & modestia Termonis & ratio.Compulit auté me ad hoc consilium ro: lum cõfenfus Senatuscağ hic maxime)uerum & alii quidem minores:sed tamen innumeri:Veniebat in mentem priores noftros etiá fingulorum hospitum iniurias accusationibus uoluntariis executos:quo deformius arbitrabar publici hofpitii iura negligere.Præterea cu recordarer: quáta pro iisdem Beticis superiore aduocatione etiá pericula fubüffem confer.

non

« VorigeDoorgaan »