De Vrije Fries, Volume 16

Voorkant
G.T.N. Suringar, 1886
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Populaire passages

Pagina 545 - A. VAN HALMAEL Jr. , Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, Adel, uit oude en echte bescheiden en annteekeningen, en met bijvoeging van de Wapens der onderscheidene geslachten opgemaakt. Leeuw. 1846. 2 dln.
Pagina 151 - Wanneer ik luid aan eenen kant Is in Breda alarm of brand Wanneer ik luid aan beide zijden Dan is Breda in groot verblijden.
Pagina 151 - t van eene kant, So is er moort of brant; Is het van benen syden So wil d' onderdaen tegeus den Lantsheer strijden.
Pagina 260 - MIJN KAP VERBRANDT (1575) MAAR IK BLEEF HANGEN DOOR GELUK NU BEN IK DOOR HET FRANSCH GEWELD VERBROKEN, EN VOOR WEINIG GELD VERKOGT (1673) DOCH WEER TE REGT GESTELD (1676) DE KERKMEESTERS DlRK JACOBZ.
Pagina 154 - L'industrie si spéciale de la pèche du hareng, qui fait la fortune des côtes des Pays-Bas, est mentionnée sur la grosse cloche du port de Brielle: ICK HIET CATRYN. BIT GOD DAT HY DEN BRIEL BEWART. MARIEA DE FONTYN DE WINT ZUIT OST NORD OF WEST DAT HIE DEES TORN NIET EN QUES WANT WIE ONS TER SEE GENEREN OM DEN HARINCK TE HANTEREN GIE HEERE MAGTIG BLIEFT EENDRACHTIG EE\ VOLGT DE REDE WEET DIE DA.T zoo Z\L u STAUT WEL STAAN IN VIIEDE.
Pagina 541 - Analecta of enige oude ongedrukte Schriften van diversen inhoud tot Friesland alleen specterende , (Leeuw. 1750. 4°.
Pagina 226 - PROCHIAEN, WOENACHTIG BINNEN SPYCKER, GODT SY HAERLIEDEN GEDACHTIG, MET NOCH MEER ANDER, DIE NU NOCH LEVEN ; GODT WILLE ONS ALLEN SYN EEDWIG RYCK GEVEN, MET PETERS EN METERS DIE AEN DESE CLOCKE SULLEN HANTSLAEN TER AL GAET DAT EEREN GODT.
Pagina 133 - Godt over desen onsen arbeydt aen onsen broeder DANIEL hadde gegeven , ende tegelijcke Godt van herten gebeden, dat hem gelieve denselven noch te vermeerderen ende DANIELEM voornoemt ten volsten van alle misverstandt ende dolingen verlossen ende in zyne godlicke waerheit verstercken ende also tot de waere eenigheijt ende gemeinschap...
Pagina 134 - Dualiteiten , ende ter contrarie becleedt met alsulcken, die de eewige verdoemenisse verdienen, heeft vutvorkoren tot die eewige salicheijt, daerom meteenen haer verkiesende om haer, welverstaende de volwassene vutverkorenen vut louter barmhertigheit, te geven het waere gelove in Christum om door tselvige als een middel, van hem daertoe verordineert , haer tot de eewige...
Pagina 244 - Ick luyd de Luyden aen haer werck lek nood de Christnen tot Gods Kerck lek brom de Vreughd en Droefnis uyt Luyd nochtans noyt off 'k word gheluydt.

Bibliografische gegevens