De Maandelykse Nederlandische Mercurius, Volumes 48-51

Voorkant
B. Mourik., 1780
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 150 - Eede heest verklaart, dat het Schip of Vaartuig genaamt van Tonnen, of daar omtrent. waar van van tegenswoordig Schipper of Bevelhebber is, geregtelyk en behoorlyk aan hem (of hun) alleen is toebehoorende. Dat het zelve thans gedestineert is van de Stad of Haven van na de Haven van gelaaden met Goederen en Koopmanschappen hier onder particulier gespecificeert en opgenoemt, als volgt.
Pagina 106 - OnderdaJ> nen , op een behoorlyken aflta^d ophouden, en alleeo " uitzenden hun boot , met 2 of 3 man , om aan boord. " te gaan van zulk een Schip van de Onderdanen van Zyne Majt.
Pagina 166 - Brievenwisfelingen , waar inne wy geen het minfte deel hebben , zoo als uit de onderteekeningen van die Brieven manifest is, en waar toe het voorfz. Declaratoir, door onzen...
Pagina 149 - Plakkaaten tegens de Pasquillen en andere fameufe en ergerlyke Gefchriften van tyd tot tyd geŽmaneerd , en in het byzonder Onze Renovatie van den 18 January 1691...
Pagina 178 - Br. heefc een zeer aanmerkelyken invloed op de mdflaagen van dit Land , door de begunstiging van den Pr — s St— d h — d — r, die een bloed Vriend is van den K. van...
Pagina 190 - conform moge worden gelaft , een weder antwoord aan den Lord Stormont toe te voegen , en , daar hy het verder van vrucht zal oordeelen , door zyne goede officien en meelt " krachtige devoiren te ftcondeeren.
Pagina 149 - Havenen van cortificeeren en attefteeren dat op den dag van in het jaar onzes Heeren CD. van in...
Pagina 28 - Vyand word behandelt, en naar de middelen , .die in het werk zouden kunnen en behooren gefleld te worden , om de fources van de opgemelde kwaaien te doen ophouden en uit den weg te ruimen.

Bibliografische gegevens