Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Deel 13

Voorkant
J. Noorduyn, 1851
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Populaire passages

Pagina 118 - Het is grootelijks te verwonderen , dat zij met zulk eene geduchte overmagt geenen storm waagden, en de bezetting door het groot aantal als het ware overstroomden; dan ware het gedaan geweest met onze dapperen. God verhoedde zulks.
Pagina 118 - Scheidius deden de ronde, en vonden, zoover zij zich durfden verwijderen, den groud van bloed doorweekt, zoodat het verlies van de andere zijde aanmerkelijk moet geweest zijn. //De bezetting begaf zich uu dood afgemat ter ruste ; terwijl alles zoo spoedig mogelijk weder gereed gemaakt werd voor eene goede verdediging. Alhoewel onze dappere krijgslieden haakten , om den vijand op te zoeken, werd zulks evenwel niet raadzaam geoordeeld, uit aanmerking van onze in vergelijking zoo geringe magt. Een paar...
Pagina 364 - ... der Staaten , op te ontbieden ; waar van zy der Regeeringe kennis gaven. De Meerderheid , want de Heeren VERSTEEGE en VAN DER CAPELLEN TOT RYSSELT, waren van een ander gevoelen , volhardde by het gedaan Verbod en de Publicatie, deedt de Actens van Byeenroeping , door de Gemeenslieden uitgegeeven , intrekken , en nog dien zelfden avond door een Postbode het Hof van Gelderland des kundfchap toekomen. Nadere Wanneer den dertigften van Wynmaand publicatie...
Pagina 124 - ... von ihm gesteuerte Boot auch wieder. Der Wurf des Krummholzes hat nun nicht nur, wie in den Łbrigen Versionen, eine Quelle zur Folge, sondern auch eine Lichterscheinung, die der Teufel den Seeleuten zum Schabernack bewirkt, nšmlich das Rijpsterlicht, das nur in dieser lokalen Variante vorkommt: Als nu de dertiende, met de twaalf Wimoedes, aan welke hij in uiterlijk voorkomen geheel gelijk was, aan land...
Pagina 35 - Maire den oudertcekenaars verzekerd had , dat het slechts een bloot relaas was van het voorgevallene , welks geringheid alleen reeds de dragelijkste uitkomst waarborgde. Aanstonds werd er afgekondigd dat de inschrijving des anderen daags (Zondags) moest geschieden.
Pagina 481 - Amptgenooten , en de Leden der Gemeente, die welhaast grond waanden te vinden, om hem te befchuldigen , en zulks met de d'aad deeden. Eene groote maate van Verdraagzaamheid hem eigen, wederhieldt hem van fterke uitdrukkingen , en boven al van uitvaaren tegen anders gevoelende Christenen, waar door hy , binnen kort , de gewoone haatlyke Godgeleerde Scheldnaamen van...
Pagina 117 - Twee manschappen van de bezetting geraakten ongelukkig iu hunne handen, en werden dadelijk ellendig om het leven gebragt. Ziende, dat zij niets tegen onze wakkere krijgslieden kouden uitrigten, trokken zij terug. //De bevelhebber der sterkte en de adelborst...
Pagina 33 - aren du meesten, op den bepaalden tijd, daarin nalatig, waarom den volgenden dag de gelegenheid daartoe wederom opengesteld zou zijn. Maar die volgende dag , zijnde Woensdag...
Pagina 34 - Alsdan, meende bij , zoude men zich in zekeren zin niet over het einde te beklagen hebben. In stede van hierop af te trekken, riepen sommigen hem toe, hem des noods te zullen dwingen zijnen post te blijven bekleedcn.

Bibliografische gegevens