De geschiedenis von onzen heer ... Jezus Christus, uit de vier Evangelisten zaamgetrokken

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 1 - In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God.
Pagina 67 - ONZE VADER, die in de Hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Uw Koningrijk kome. Uw wil geschiede, Gelijk in den hemel, Zoo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijksch brood. En vergeef ons onze schulden, Gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, Maar verlos ons van den booze.
Pagina 96 - Meent niet, dat ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde ; ik ben niet gekomen, om vrede te brengen, maar het zwaard.
Pagina 288 - ... dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mij zelven niet, maar de Vader Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken.
Pagina 288 - Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is?
Pagina 50 - Voorwaar, voorwaar zegge ik u, die mijn woord hoort, en gelooft hem, die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.
Pagina 43 - Maar zoo wie gedronken zal hebben van het water, dat ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten ; maar het water, dat ik hem zal geven, zal in hem worden eene fonteine van water, springende tot in het eeuwige leven.
Pagina 68 - Opdat het van de menschen niet gezien worde, als gij vast, maar van uwen Vader, Die in het verborgen is ; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het n in het openbaar vergelden.
Pagina 279 - Want ik ben hongerig geweest, en gij hebt mij te eten gegeven; ik ben dorstig geweest, en gij hebt mij te drinken gegeven; ik was een vreemdeling, en gij hebt mij geherbergd ; 36 Ik was naakt, en gij hebt mij gekleed; ik ben krank geweest, en gij hebt mij bezocht; ik was in de gevangenis, en gij zijt tot mij gekomen.
Pagina 347 - En zij gaven hem een stuk van eenen gebraden visch , en van honigraten ; 43 en hij nam het en at het voor hunne oogen. 44 En hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de Profeten en de Psalmen.

Bibliografische gegevens