Nieuw archief voor Nederlandsche taalkunde, verzameld, Volume 1

Voorkant
Arie Jager (de)
G. Portielje & zoon, 1848 - 494 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 22 - Eene door de Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen , Letterkunde en Schoone Kunsten, met het Accessit Bekroonde Prijsverhandeling. Leeuwarden , W. Eekhoff. 1842. in-8«. (KB) Met opdracht aan Konig Willem II en met voorrede. — Ook afgedrukt in de VerhanJelinge der Tweede Klasse van Het A'.
Pagina 39 - ... ie was, ende soe mi vant, So telde soet mi te hant : Ne waer het was al stillekine. Ooc seide soet bi sulken lijctekine , Die ie kende so waer, 2300 Dat mi alle mine haer Opwaert stonden , van groten vare. Mine herte wart mi openbare Also cout als een ijs , Dies sijt seker ende wijs. 2305 Die pude wilen waren vri ; Ende ooc so beclaechden hem si, Dat si waren sonder bedwanc: Ende si maecten een gemanc, Ende so groot gecrai op Gode, 2310 Dat hi hem gave, bi sinen gebode, Enen coninc , die se dwonge....
Pagina 58 - C. 3. vs. 1070 vlgg.) leest men een tweede voorbeeld. Drie gezellen hebben niets te eten dan éénen koek. Zij willen dien niet deelen, maar spreken af, dat hij, die den vreemdsten droom zag , hem geheel zou hebben. Zij leggen zich te rusten : twee houden zich of zij slapen, maar de derde snapt onderwijl behendig den koek op. Dan volgt er : „Hier na hieven op thoot Dander twee (ende en wisten niet Hoet mitten coeke was gheschiet), Alse quisquans : „Wi sijn ontwaect!
Pagina 268 - Twittzank is een zaak, waarover getwist, pleitzaak, waarover gepleit wordt ; geldzaak een zaak die het geld betreft , of waarbij het op betalen aankomt ; maar het is ondoenlijk aan de zamenstelling daadzaak een' goeden zin te hechten. DAADWERKELIJK. Moet dit woord dienen , om inderdaad (het Latijnsche facto) of werkelijk uit te drukken ? Zeker is of werkelijk of inderdaad alleen toereikend. Eene zamensteiling uit doen en werken , of daad en werk is zonder twijfel overtollig.
Pagina 268 - ... tijd in sommige overigens wel geschreven werken aan. Daar wij echter van eene zaak wel zeggen, dat zij in het oog valt , maar nimmer dat zij opvalt , moet het deelwoord opvallend, dat een Nederlander, die geen Hoogduitsch verstaat , niet ligt begrijpen zal , volstrekt worden afgekeurd. DOELTREFFEND. Dit woord is thans zeer in zwang gekomen, in plaats van het vroeger zoo algemeen gebruikte doelmatig. Hoe men ook over het laatste woord moge oordeelen, het eerste kan ontegenzeggelijk daarvoor niet...
Pagina 285 - Deus judicium tuum regi da, et justitiam tuam filio regis: judicare populum tuum in justitia, et pauperes tuos in judicio.
Pagina 14 - Paroemiologia polyglottos, hoc est: Proverbia et sententiae complurium linguarum. Ex sacris videlicet hebraeorum fontibus, atque ex optimis ac probatissimis quibusque graecae et latinae linguae scriptoribus...
Pagina 35 - Al de spise te hebbene ghenomen, 780 Die si gevaren saghen comen. De galeiders versaghen dat Ende setter jeghen staphans ter stat Ende onderroyden hem den ganc, Ende deedse keren, al ghemanc, 785 After rugghe. Der cogghen twee Ontroyden ende waren ghevee Enen cogghe onversien Van Vrieslant ende versleghen dien. Dander dre leiden ter vlucht 790 Ende ontroyden dor die ducht Die si hadden dor tgrote heer: Want si ne setten te gheenre weer. Dese vier cocghen, als ie versta, vs. 779. C. en...
Pagina 146 - Bij dagen en nachten, Ik futsel en lijm En slaag ik in 't rijm, Zoo worden 't gedachten. Een streepjen of twee Vereenigd daarmee, Zoo heet het gevoelen: En is het gemeen Met 't lapwerk te vreên, Ik heb mijn bedoelen.
Pagina 269 - Napoleon had doeltreffende maatregelen tegen Rusland genomen , die noglans bij de uitkomst hebben gefaald.» Maar wel: «de maatregelen , door Napoleon tegen Rusland genomen , waren niet doeltreffend , maar nogtans wel beraamd, of, gelijk men vroeger plag te zeggen en te schrijven, doelmatig.

Bibliografische gegevens