Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen, Deel 1

Voorkant
Egbert Heemen., 1781
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 235 - ... ons overkwamen, om te arbeiden. Het welk ten 4. De Molenaars verpligtte om het werk met hun eigen volk, dan wel met Slaven af te doen, welke lautften toen, zeer menigvuldig naar Bantam overliepen. De Vrede met den Koning van Bantam , in het jaar 1684, de overwinningen der Maatschappij op Java, en de...
Pagina 16 - Behalve de premie, zullen de onkosten van het maakloon nog vergoed worden. 35- Voor 35. Voor die aantoont , hoedanig ,~ door een werktuig, het groot timmerhout, over ongelijk e gronden, met meerder gemak en mindere onkosten , Ipoediger dan.
Pagina 22 - Medaille , geflaagen op zynen ftempel, zoo als men dit begeert ; welke ftempel zal beftaan , in een Cocosboom op den voorgrond , waar aan het Bataviafche Wapen hangt methetomfchrift : ttn Nutte, vanhet Gemeen , en , daar onder 9 Bataviaafch Genootfchap , opgericht den 2480
Pagina 23 - Directeur en de Dirigerende Leden; welker bťngten, omtrent de voorgeftelde vragen, des begeerende, in de Verhandelingen, zullen gedrukt worden. S- xv. Elk lid van het Genootfchap zal verpligt zijn , ter onderfteuning van hetzelve, jaarlijks te betalen vier ducaten, oi' eli' rijksdaalders; welk fournisfement, telkens, voor den laatften van augustus , aan d.
Pagina 18 - ... tot genezing , daar tegen , zijn in acht te nemen , en , waar door die het best worden uitgevoerd; eerst bij onze Europeanen: daarna bij den Inlander; aan wien velen , daar in , eene bijzondere bedrevenheid toefchrijven. 44. Voor die de meeste geneeskundige planten, vruchten en wortels, alhier bij...
Pagina 83 - ... er niets van overblyft : terwyl het afgefponnen garen alle kleuren van verwen aanneemt. Wyders zyn de jonge bladeren van den Pifang-boom, die binncnwaards zitten , en nog niet uitgebot zyn , zeer fraai , om daarop met het penceel te fchilderen ; doch om hier in te flaagen , moet men die in de zon droogen , of anders tusfchen twee vellen wit papier, op een...

Bibliografische gegevens