Het leven der doorluchtige Nederlandsche en eenige Hoogduitsche schilders, voormaals byeen-vergaderd en beschreven, Volumen 1

Portada
By Steven van Esveldt, 1764
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Otras ediciones - Ver todo

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 62 - Alberti Dureri mortale fuit, sub hoc conditur tumulo. Emigravit viii. idus...
Página 183 - In zijne reizen schetste hij vele gezichten naar het leven af, zulks men zeide, dat hij, in de Alpen zijnde, alle de bergen en rotsen ingezwolgen, en, t'huis gekomen , dezelven weder op doeken en panneelen uitgebraakt hadde ; want hij die en andere dingen der natuur zeer eigenlijk konde nabootscn.
Página 185 - ... wat spokerijen, helsche vertooningen, boeren-gezelschappen, en andere onderwerpen onze Breugel geschilderd heeft. Onder anderen heeft hij ook afgemaaid eene verzoeking van onzen Zaligmaker, dusdanig verbeeld, dat men van boven als van de Alpen op sommige plaatsen, door drijvende wolken, op steden en landen nederziet : voorts een booze Griet, die een roof voor de hel weghaalt, er zeer verwilderd uitziet, en vreemd opgetooid is...
Página 187 - ... Top," — zei de ekster, enz. De teekenaar van de (in de „Gids" van 1841) bij dit stukje gevoegde houtsnede heeft eenen ekster op den ezel aangebragt; Brengel scheen dit dier voor een zinnebeeld te houden : „immers liet hij ," zegt Karel van Mander, „zijner vrouw, bij testament, een stuk na, verbeeldende een exter, zittende op de galg; als wilde hij door den exter de klapachtige tongen verstaan hebben , die hij der galge toeëigende ;" — alles behalve galant voor zijne beminde wederhelft.
Página 183 - Aalfl, , wiens dochter , van hem , toen zij noch klein was , dikwils op den arm gedragen , in later tijd zijne huisvrouw geworden is.
Página 183 - BREUGEL dikwils buiten bij de boeren ter kermis en bruiloft , verkleed in boeren-gewaad , wanneer zij ook onder fchijn van aan de bruid of den bruidegom vermaagfchapt te wezen, giften en gefchenken deeden.
Página 249 - Mander stemt met de laatste veronderstelling overeen: 'te Amsterdam in de Oude Kerk twee dubbele deuren van een outerstuk, verbeeldende een gekruisten Christus, door Schoorl geschilderd, op welke deuren hij (Van Heemskerck) van binnen eenige gebeurtenissen uit het Lijden en de Verrijzenis van den Zaligmaker en van buiten koper-geele figuren ongemeen fraai gemaald had.
Página 20 - JOANNES is gedekt met een fierlijken muts bijna als een tulband achter overhangende , en voorts bekleed met een zwarten tabbaard , op welken een rode Paternoftcr met een gedenkpenning verbeeld is.
Página 167 - As a son of his was probably alive in 1604, this Willem Tons may have been about the right date. 25. trammells] The word properly means a net, and is used by Spenser, FQ ii. 2. 15, for a hair-net. It seems, however, here and elsewhere to have meant a lock or tress of hair ; cf. Lodge's Rosalynde...
Página 184 - ... afkeer voor haar hadde doen opvatten. Om dan van haar ontslagen te geraken, had hij met haar een verding gemaakt, dat hij al hare leugenen op een' kerfstok zoude kerven , waartoe hij een redelijk langen maakte , en dat, zoo die stok door den tijd vol wierd, van het Huwelijk niets worden zoude, gelijk ook eerlange geschiedde. Eindelijk verliefde hij op...

Información bibliográfica