Itinerario, voyage, ofte Schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien, 1579-1592, Volume 2,Deel 2

Voorkant
M. Nijhoff, 1910
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 265 - Historia de las cosas mas notables, ritos y costumbres, Del gran Reyno de la China...
Pagina 259 - Journael // Van de derthienjarighe Reyse, te Water en te Lande, // Gedaen door // Jan Huygen van Linschooten, // na // Oost-Indien, // Inhoudende de Beschryvinge der selver Landen en // Zee-kusten/ enz.
Pagina 261 - HVIGHEN VAN LINSCHOTEN, HIS DISCOURS OF VOYAGES into ye Easte & West Indies. Deuided into foure Bookes . . . 4 parts in 1 vol.
Pagina 253 - Portugesen ontdeckt ende bekent: Waer by ghevoecht zijn/ niet alleen die Conter*//feytsels vande habyten/ drachten ende wesen/ so vande Portugesen aldaer residerende/ als van-//de ingeboornen Indianen/ ende huere Tempels/ Afgoden / Huysinge, met die voornaemste // Boomen/ Vruchten/ Kruyden/ Speceryen/ ende diergelijcke...
Pagina 144 - Thome, meenende dat dat onmoghelijck was te verliesen, daerom sietmen expresselijck, dat alle wercken van menschen: maer enckel ydelheydt ende windt is, ende dat wy alleenlijck ons moeten betrouwen op Godt: want het is verloren sterckte ende alle wetenschap, alst Godt niet en belieft, soo ist al niet...
Pagina 209 - Satan ende zijn jockonderdanigh blyven, waer van ons Godt onse ooghen ende herten wil openen, op dat wy alleenlijck moghen kennen onsen eenigen Heijl ende Salichmaker Christus, die ons alleen mach helpen, regieren, ende bewaren, ende onse saken eenen goeden uytganck geven...
Pagina 209 - Spaensche soo dat zy't noch niet eens en verstaen, en blyven al even opiniaet : [iS9a] maer het is verloren teghens Godt te stryden, ende op menschen vernuft te bouwen: want zijn al fondamenten die op sandt ghetimmert zijn, ende met die windt ginder heen ghesmeten worden, als wy daghelijcks ghenoech voor onse ooghen sien, ende nu binnen corten tyden herwaerts, merckelijck op veel plaetsen ghebleecken is, een yeghelijck mach hem aen zijn selven spieghelen, ende aen ons eyghen...
Pagina 136 - ... zy haer soude moghen reppen ofte roeren; want die schippers ende officieren en hebben daer gants gheen bevel op tot op die leste ure, dat het schip t'seijl gaen sal, soo wert het haer ghelevert, ende alsdan so gaen daer die wachters ende stouwers uyt, latende het schip over al vol tot het overste verdeck ofte overloop; staet...
Pagina 115 - Coningh, en worden nimmermeer gheopent als in absentie ofte doot van eenighen Vicorey ofte Governuer, welcke Vias jaerlijcks gesonden werden vande Coningh, zijn gheteeckent met nombres, te weten, l. 2. 3. 4. 5. en soo voorts, ende faelgerende den Vicorey ofte Governuer, soo doetmen die eerste nombre oft Via...

Bibliografische gegevens