Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

ring, en de vier Ministers zouden hiertoe, ie

XIX. der , Twee honderd guldens opschieten , wel- Boek. ke daar voor Rentebrieven ten lasten der Stad,

1748. tegen drie en een half ten honderd, bekomen zouden (9). Doch kort na het fluiten der vooraf vastgestelde Vredens puncten te Aken, werd de Regeering, en de Burgery ontheft, van den Laft, om meerder Voorraad van Levensmiddelen in te koopen, en kort hierna de Stad toegeftaan, zig van de helft der Rog te ontdoen, als mede, dat de Winkeliers, een gedeelte van hunnen Voorraad verkoopen mogten. Immiddels werd de Boekhouder, die tot het uitdeelen der Levensmiddelen gesteld was, voor zyne gedaane moeite, bedankt (r). Hier door vervielen de verdere schikkingen, en de Regeering, bekwam de Vryheid om zig van den overigen Voorraad te ontdoen (s).

Thans lagen Drie Battailjons Beierschen, Tweede RegeeZwartzenburgsche, Twee Zwitserse, Een vanring verBaden Baden, Een geheel Regiment Dragonders, zoekt veren eenige Manschap van een ander Regiment, totmindering

van BezetBezetting in deeze Stad. Al dit Krygsvolk koneing. met geene mooglykheid , in de Barakken geplaatst, en dus moeten veelen by de Burgery Ger huisvest worden; Hier by kwam nog, dat de gansche Staatsche Bezetting, die Maaztricht den Franschen inruimen moest, mede herwaars stond aan te komen, dus de Laft der Huisvesting Irier door stond vermeerderd te worden. De Regee.

ripg

NOTULEN van der 3. Mei 1748.

Notulen van den 9. 15. en 24. Mei en 1. Juni 1748 (5) NOTULEN van den 4. en 22. Juli 1748,

XIX.

ring had wel, Eenen haar Leden naar den Haage Boek. gezonden, om den Prinse Erfstadhouder te ver

zoeken, dat hy de Stad, van eenig Krygsvolk 1748.

ontlasten wilde (t): Doch het gevolg hier van is niet aangetekend, zeker is het, dat de Bézetting, na den geslooten Vrede in deezen Jaare, zodanig verminderd werd, dat men die gemaklyk, in de Barakken, bergen kon.

Na het tekenen der vooraf vastgestelde VreDe Krygs. volkeren

dens puneten, kwam al het Krygsvolk van de der Bond-Bontgenooten der Verëende Gewesten in de Meygenooten erye. Dat van Groot Brittannien, en Hanover komen in legerde zig in de Heide tusschen Heesch, en Nisde Meye

telrooi: Dat van den Keizer te Boxtel : en dat Tye.

der Staaten, in de Heide by Loon op Zand, om-
trent drie uuren van 's Hertogenbosch geleegen.
Dit veroorzaakte een geduurige beweging naar 1
de Stad, om Leeftogt en andere Noodwendighe-
den te haalen: Ook kwamen veele Nieuwsgieri- paa
gen herwaars, om de Legers te zien, waar door
de wegen van alle kanten naar de Stad vol
en de Straaten binnen de Stad

opgepropt waren. Byeen.

Geduurende de Vredehandeling te Aken kwa. komít van men op den veertienden Juni eenige Gemagtig: the Eenige derden der Bondgenooten, in het Steedje Os, in het fra Bondge. Kwartier van Maasland in de Meyerye gelegen, i Os.

byeen, en bleeven aldaar tot ten vyftienden dier maand. Van wegens Groot Brittannien, kwamen de Hertog van Neucastle, Geheimschryver van Staat, en Milord Santwig. De Eerste nam zyren intrek by den Predikant, de Ander by den

Erf

[ocr errors]

nooten te

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

*

Erf Grillier, en Geheimschryver Bonards. De

XIX. Hertog van Cumberland, die zig by het Leger Bock, der Engelfchen, en Hanoverschen bevond, reed

!748. i daaglyks derwaars. Van de Keizerlyke zyde

kwamen de Graaf van Bathrạni, en de Generaal Graaf van Grune: de Eerste werd by den Griffier, en Geheimschryver van Breugel, en de andere by den Roomschen Priester Verhoeven, gehuisvest. Wegens den Koning van Sardinie kwam de Graaf van Chavannes,

die by den voor zittenden Schepen van Breugel introk. De Graaf yan Bentink Heer van Rhoon en Pendrecht ver. scheen 'er wegens de Algemeene Staaten, die by R. van Roermond Huisveste. De Byeenkomsten deezer hooge Persoonen werden gedeeltlyk in het Hoofd Kwartier des Hertogs van Cumber, land, en gedeeltlyk in zeker Huis te Os, Munster genaamd, gehouden. De Tuin van dit Huis paald tegen die des Predikants aldaar, by wien de Hertog van Neucastle Huisveste, den toegang van het eene Huis, tot het ander, gemaklyk te maaken, werd een gedeelte uit de Ichutting, die de wederzydsche Tuinen van een scheid, weggenomen. Op den zestienden Juni scheide deeze Byeenkomst. Men wil dat aldaar eene Beraaming rakende de voorwaardens, der Vrede geschiede (u).

Terwyl de Legers tot het begin van Novem- De Prins ber bleeven liggen, Vervoegde zig de Prins Erf-van Orange ftadhouder, in het laast van October naar der,

's HertoStaaten Leger. Hy onthield zig te Waalwyk, , genbosch. niet ver van daar gelegen, en vertrok op den agt

en

en om

2

(u) Uit mede gedeelde echte BERIGTEN,

1748.

[ocr errors]
[ocr errors]

XIX. entwintigsten October van daar , naar Eindho Boek. yen, alwaar de Hertog van Cumberland zig toen

bevond. Het Middagmaal nam Hy by den Heere Willem van Haaren te Oedenrode, en kwam des avonds, om negen uuren binnen deeze Stad (v). De Regeering had voorgenoomen, zyne Hoogheid aan de Grensen van het Vrydom, by her Dorp Vugt op te wagten (w), doch veranderde daar na haar Besluit, en begaf zig naar het Huis van den Kommandeur daar zy Hem begroette (x), By Zyne Aankomst was de geheele Bezetting, en de Burgery in de Wapenen, en alle de Huizen binnen de Stad waren verlicht.

waren verlicht. De Wethouderfchap die den Prins op het Stadhuis verwagte, had alle de Kamers doen verlichten, en voor de Puye vier Stukjes Geschut doen stellen, om die, by het aankomen zyner Hoogheid te loffen (y). Doch zyn kort verblyf gedoogde zulks niet; Want Hy vertrok den volgenden dag, na het Middagmaal, van hier, naar Waalwyk; By deeze gelegenheid plaatste zig de geheele Regeering, omtrent de

St. Jans Poort, alwaar zy Hem begroette (2). Orde op

Het Arm of Heilige Geesthuis deezer Stad, her verzor.was thans met het onderhoud van veele Soldaaten gen der Vrouwen, en Kinderen, wier Mannen of VadeSoldaaten ren overleden, of gevangen waren, beladen. Om Vrouwen

die noodlydende ware het mooglyk te hulp te ko. en Kinde.

men,
hadden de Regenten van dat Huis eenige

Aal

[ocr errors]

(0) EUROPISCHE MERCURIUS yan het Jaar 1748. Deel. ll, Bladz. 254. en 255.

(w) NOTULEN van den 27. Oktober 1748.
(x) NOTULEN van den 28. Oétober 1748.
(1) NOTULEN van den 28. October 1748.

Notulen van den 29. Oaober 1748.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Aalmissen uitgedeeld: waar door zy der maten,

XIX, met schulden overlaaden werden, dat de Inkom- Boek. sten niet toereikende waren: Hier van hadden de

1748. Regenten, aan de Wethouderschap der Stad ken, mis gegeeven; Deeze verzogt den Raad van Staaten om onderstand (a). Dit Verzoek vond geen ingang. De Staaten, hadden op den derden October deezes Jaars, op een Verzoek der Regeering van Breda , goedgevonden, dat Deeze, de Soldaaten Vrouwen, en Kinderen der Bezetting aldaar, onderhouden moest. Zy werd daar tegen , van den Last der Soldaaten Kinderen, die aldaar gebooren, en wiens Ouders elders in Be. zetting lagen, of overleden waren, vry gesteld. De Raad had hierover, wel met de Staaten gehandeld, om op dit stuk, eenen algemeenen Regel, voor alle de Generalityts Steden te maaken doch dit was nog niet afgedaan: derhalven besloot de Raad, dat de Regeering alhier: de behoeftige naargelaten Vrouwen en Kinderen, wier Mans nen of Vaderen tot de Bezetting der Stad behoord hadden, zoude verzorgen. Die, welken, door Sol. daaten in 's Lands Ziekenhuis overleden nagelaaten waren

zouden hier onder , niet begrepen zyn; De Raad zoude voor deezen zorg draagen, zo dra de Regeering daarvan kennis gegeven had (6). Deeze verzogt Schepenen, dat zy van dit besluit, ter verligting der Godhuizen, zo ver de Vrouwen, en Kinderen, die tot de Bezetting niet behoorden, gebruik zouden maaken (c).

De

NOTULEN van den 5. November 1748.

RESOLUTIE des Raads van Staaten van den 28. November 1748.

( NOTULEN van den 6. December 1748.

« VorigeDoorgaan »