Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

ze ver

XX.

gens de schikkingen der Regeering hier op te Boek. maaken ($).

De Haven der Stad, nevens de Rivier de 1749.

Dieze waren thans zo verland, dat geladene De Haven Schepen, by laag water, bezwaarlyk binnen de en de Die Stad konden komen, men was bedugt, dat wan

neer het Water, door het wegneemen van den diept.

Dam by Creyecouer , zynen vryen loop bekwam,
de Haven droog zoude loopen. Om dit voorte-
komen besloot de Regeering, het Verdiepen der
Haven, en der Dieze aan te besteeden (b). Het
verdiepen der Haven werd voor Tweeduizend
zevenhonderd gulden aangenoomen (i). Wat het
verdiepen der Dieze kostte, kan ik niet melden,
zulks werd van tyd tot tyd gedaan, dus vald het
bezwaarlyk, dit, uit de Rekeningen naar te speu-

[ocr errors][merged small][ocr errors]

ren.

Ic be

101

Herstelling Door de geweldige Sommen, die de Stad moest
van Stads voldoen, waren haare Geldmiddelen geweldig te
Geldmid.
delen.

ruggeloopen. De Regeering besloot thans geld,
tegen Drie en een half ten honderd, op te nee-
men, om daar mede andere schulden, die tegen
Vier ten honderd liepen, af te lossen (k): Vee-
le onnodige kosten afteschaffen, en daar meede,
eerst van zig zelf te beginnen, waar door jaarlyks
Twaalfhonderd en zeventig guldens , in Stads
Kaffe zouden komen (1).

Ik

[merged small][merged small][ocr errors]

(8) RESOLUTE der Staaten Generaal van den 23. Juli
1749.

(b) Notulen van den 18. April 1749.
(i) NOTULEN Van den 26. April 1749.
(K) Notulen van den 15. Maart 1749.
U NOTULEN van den 23. Juni 1749.

omtrent.

Ik moet ter deezer gelegenheid aanmerken, dat

XX. de Regeering, wanneer aan Stads Kafle te kort Boek. kwam, de bezuiniging, altyd van haare zyde be

1749. gonnen heeft : Meer dan een bewys is hier van in dit Werk te vinden. By andere Regeeringen Aanmeris het gebruiklyk, dat de Buitengewoone Lasten, king hier door de Geërfdens, en Inwoners gedragen worden; om die reede had de Regeering wel in overweeging genoomen, den Algemeenen Staaten te verzoeken , een Agtste gedeelte eener Verponding, over alle de Huizen binnen de Stad, te heffen (m), dus belastte zy zig zelven, en deed ten dien einden eene naauwkeurigen staat van Stads Geldmiddelen op maaken, en wederhield zo lang haar verzoek , tot daar van verslag zoude gedaan zyn (12); Zeker is het dat dit verzoek niet geschied is. Stads Geldmiddelen zyn door het belasten op de Konimissien der Regeering, en door verscheide schikkingen ter bezuiniging op den uitgaaf, hersteld, zonder dat de Burgery iet tot alle die buitengewoone Lasten, die ten algemeene nutte gebruikt zyn, betaald hebbe.

De Regeering alhier, onderrigt, dat de Alge- De Bedemeene Staaten voorgenomen hadden de Bedeston- stonden afden te doen ophouden, en ook eene bepaaling geschaft, beraamden, op welken wyze de Vreugde over en Vreug;

de over de de Vrede gevierd zoude worden; Alzo dit me-Vrede. de in 's Hertogenbosch stond te gebeuren : benoemde de Wethouderschap, eenigen van haare Leden, die op alles de noodige schikkingen moesten maaken (). De dertiende van Juni werd 0

tot

[ocr errors]

(m) NOTULEN van den 23. Juni 1749.
(n) NOTULEN van den 23. en 28. Juni 1749.

NOTULEN van den 20. Mei 1749.

[ocr errors]

XX.

tot het bedryven der Vreugde bepaald. Zo dra Boek. het grof Geschut op de Wallen geloft werd, zou

de dit door vier Stukjes Geschut, voor het Stad1749.

huis geplaatst, beandwoord worden, waarna met
alle de Klokken der Stad geluid, en die op

her
Stadhuis gespeeld zoude werden. Des avonds
was het Stadhuis verlicht, en de Regeering hield
aidaar eene Maaltyd, waarop de Gouverneur, de
Kommandeur, de Raad, en Rentmeester der Do-
meinen, en eenige anderen genodigd waren. Aan
ieder van hun werd eenen Penning ter gelegenheid

der gesloten Vrede geslagen, uitgedeeld (P). Inzameling. Op den agtsten Mei deezes jaars, ontfing men van Pen. berigt uit den Haage, dat op den zestiende Juni ningen eene Inzameling van Penningen binnen deeze

Stad, ter herstelling der vernielde Kerken in Bervernielde Kerken vangen op Zoom, en Zas van Gent, zoude geschieBergen opden. Hier toe, benoemde men de Blokmeesteren, Zoom en die in ieder Wyk, door Twee Leden der RegeeZas van

ring zouden vergezeld zyn (9). De Liefde gaaGent.

ven binnen 's Hertogenbosch ingezameld, bedroegen Tweeduizend agthonderd drieenvyftig gul

dens (). De Regee.

Thans werd men onderrigt, dat de Algemeene ring doed Staaten, den Vyftigsten Penning, in de Stad, en een ver. Meyerye, op den voet als in Holland stonden intetoog tegen voeren : Hier tegen deed de Regeering deezer den Vyf

Stad, haare Belangens opstellen, waar mede zy den tigsten Penning. Voorzittenden Schepen naar den Haage zond, om

by

voor de

[ocr errors]
[ocr errors]

(0) Notulen van den 15. November 1748. en 7. Juni 1749.

(9) Notulen van den 7. Juni 1749.

(1) NEDERLANDSCHE JAARBOEKEN van de Maand Juli 1749. Bladz. 696.

Aan ieder 1749.

99

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

99

[ocr errors]

den Prinse Erfftadhouder, en elders, daar XX." zulks van vrugt kon wezen, uittewerken, dat zy Boek. in haar verzoek ondersteund werd. Aan ieder Lid der Staaten, en Raad van Staaten werd by vooraad, een Gedrukt Vertoog van Stads Belangens, uitgedeeld, waar van de Inhoud hoofdzaaklyk behelsde.

Dat de Gemeene Middelen Inhout van hier ter Steede, volgens eene byzondere Or- het zelve. donnantie, die vry hooger, dan in eenige plaats in Staatsch Brabant was, en veele zaaken elders onbekend, bevatte, geheven werden. Na het invoeren der Verpondingen, en Gemeene Middelen, binnen de Vereenigde Gewesten, had de Heffing der Beeden aldaar opgehouden : Het tegendeel was in 's Hertogenbosch gebeurd. De Ingezetenen dier Stad, hadden de Bezetting moeten Huisvesten, Het Gemeene Land had tot Betaaling daarvan, de Verpondingen, en Gemeene Middelen binnen de Stad aangeweezen, en in het jaar 1640. hada den de Algemeene Staaten, de Stad daar voor Vyfenzeventig duizend guldens toegelegt: Na het jaar 1648. was dit op de Provintie Holm land gebragt, die het tot deezen tyd genoot,

zonder de Stad iet daar van te geeven. De „ Ingezetenen hadden egter de Soldaaten Gehuis.

. huisvest, of hun uitgekogt. Dit Verschot be„, liep in het jaar 1669. Tweemaal honderd ze

ventig duizend guldens. De Regeering had „ over die Wanbetaaling dikwils geklaagd, zon

der dat zy afdoening bekomen had. De zwaare

Lasten, en het Huisvesten des Krygsvolks was
„ oorzaak, dat veele Inwooners de Stad verlaa-

ten hadden, en dat vreemdelingen afgeschrikt
werden, zig aldaar neder te zetten. De Regee-
I 4

„ ring

92

[ocr errors]

9

[ocr errors]

99

[ocr errors]
[ocr errors]

9

99

' XX. Boek. 1742

[ocr errors]

99

92

[ocr errors]
[ocr errors]

9

9

[ocr errors]
[ocr errors]

92

[ocr errors]

9

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ring had daarom in het jaar 1744. goedgevon

den, eenige Barakken te doen timmeren. De ,, Aflossing der Tweemaal honderd tien duizend

guldens, hiertoe opgenoomen, en de betaaling

der Renten van dien, moest by Verhooging
,, op de Gemeene Middelen, en by Omslag over

de Ingezetenen, gevonden worden. De Be-
zetting des Jaars 1747. en der twee volgenden,

waren zo zwaar geweest, dat men by de Inge.
„ zeten, nog Zevenduizend Mannen, moest Huisa

vesten. De Vermogenden waren tot dertig
Mannen toe, belast geweest. De Geringsten
hadden hunne Bedden overgegeeven, en zig op
Stroo moeten behelpen. De Huisvesting van ie-

der Man, had door elkander, op omtrent tien stui-
„ vers weeklyks beloopen. De Ingezeetenen dee-
,, zer Stad waren hierin, wel met die der Ver-

eende Gewesten gelyk gesteld geweest: Doch
de Laasten genooten de Servitie gelden, die aan
de Gewesten goedgedaan wierden, maar aan
's Hertogenbosch was niets des wegens vol-
daan. Die zwaare Bezetting, de nabyheid der
Legers, en het gestadig heen en weder trekken
des Krygsvolks, hadden de Levensmiddelen
tot een ongemeenen hooge pry's doen stygen ,

waar door de Ingezeetenen die van hunne
jo goederen alleen moesten leeven, merklyk ten
» agteren geraakt waren.

De Winkeliers, en andere Nering doende Lieden, hadden zeker winningen gedaan, doch waren naar maate van dien, met zwaare Inkwartieringen belast; Zo dra men voor eene Vyandlyken Aanstoot alhier bedugt was, waren alle de Kooplieden in Eet, en Drinkwaren, op zekere hoeveelheid geschat geworden. Zy derfden dus den winit, van

hun

[ocr errors]
[ocr errors]

99

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »