Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

het hem aangenaam zoude wezen, dit tot den XX.

volgenden dag uittestellen (6). Boek.

Den agttienden Juni des morgens bezag de 1766. Prins het Stadhuis: Een der Hoplieden van de De Prins Burgery, had nevens een Luitenant, Vaandrabezigtigd ger, en een bekwaam getal Burgers aldaar de het Stad- Wagt. By het aankomen van zyn Hoogheid , huis.

stonden zy met slaande Trommelen, en vliegen-
de Vaandelen in orde geschaard, en begroetten
Hem volgens Krygsgebruik. Alle de Regenten
nevens de Ministers, ontfingen den Prins op de
Markt voor de Puye, zy geleiden Hem op het
Stadhuis, daar hy eerst de beneden vertrekken
bezag. In de Geheimschryvers Kamer was de
Komme, daar Stads Voorregten in bewaard wor-
den, geopend: eenigen der voornaamsten werden
den Prins vertoond. Onder anderen beschoude de
Prins met genoegen de Oorspronkelyke Acte,
waarop Filip de Ilde Koning van Spanjen, als
Hertog van Brabant, den Eed voor het Stadhuis
deezer Stad had afgelegd, welke door dien Vorst
ondertekend was, gelyk mede de oorspronkelyke
Voorwaarden van Overgaaf, waarop de Stad, in
het jaar 1629. zig den Algemeenen Staaten had
overgegeven, door zyne Hoogheid Voorvader
FREDERIK HENDRIK Prinse van Oringe eigen-
handing ondertekend. Hier na werd den Prinse
de Prothocolkamer vertoond: waarin alle de Boe-
ken, daar de handelingen tusschen de Burgers,
en andere zaaken, daar Schepenen overstaan, in

ge

[ocr errors]

(6) NOTULEN van den 10. Juni 1766. Nieuwe NederLANDSCHE JAARBOEKEN 1766. Bladz. 616.

[ocr errors]

XX.

[ocr errors][ocr errors]

geschreven zyn, als mede die der Notarissen be-
waard worden, en vervolgens de Griffie, waarna

Boek.
Hy, door den Voorzittenden, en den Tweeden

1766. Schepen, naar boven werd geleid; By het komen op de bovenzaal werd Hy door een Musiek, aangenaam verrast. Op de Kamer der Raaden bood de Regeering den Prinse een ontbyt aan. Na dat Hy dat genuttigd had, werd Hy door de geheele Regeering tot aan de benedensten trap van het Stadhuis tot de Markt uitgeleid, en door de Burgery, die voor het Stadhuis stond, volgens Krygsgewoonte begroet (c). Des avonds , was Verlichting de geheele Stad verlicht. Ieder tragte daarin uit der Huizen te munten. De verlichting van het Stadhuis, was binnen de

Stad. zeer fierlyk. Zynde boven het middelste gedeelte, 's Prinsen naam, met een zeer groote Prinselyke Kroon daar boven, verlicht te zien.

Dien avond werd 'er een zeer fraai Vuurwerk Vuurwerk op het Plyn afgestoken, daar de Prins en veele op het Plyn aanzienlyke Heeren, en een groote toevloed van afgestoken. menschen tegenwoordig waren.

Na dat zulks geschied was, reed zyne Do. Hoogheid door alle de Straaten om de verlichtingen der Huizen te beschouwen.

In de volgende dagen bezag de Prins de Vestingwerken der Stad, en der omliggende Schanfen, de Hoofdkerk, de Glasblaasery, en al het geen binnen de Stad merkwaardig was.

De Prins deed vervolgens een Wapenschou. Wapenwing der Bezetting op de Vugterheide. By dee-schouwing ze gelegenheid, werden alle de Wagten binnen der Bezet

Vugterhei

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

de ting op de

de.

NOTULEN van den 2. Juni 1766.

de Stad door de Burgery waargenomen. De Boek. Oudste Hopman derzelver bezette de Hoofdwagt, 1766.

de tweede de Vugterpoort, door welke de Prins uittoog, en wederom binnen de Stad kwam, en een derde de Hinthamer Poort. De Regeering had by tyds voor alle wanorde, zorggedragen (d). De Offisieren der Burgery hadden ook op alle missagen boetens gesteld. Geene hoegenaamd, werden 'er verbeurd, om dat de Burgery, gedurende den tyd, dat de Prins binnen de Stad was, zig dermaaten kweet, dat Hy, nevens de Bevelhebber betuigden, van haar gedrag ten uiterften voldaan te zyn. De Burgery lofte op den dag, wanneer de Wapenschouwing op de Heide geschiede , des morgens vroeg de Wagten der Bezetting af, en gaf die, wanneer de Bezetting des avonds binnen gekomen was, haar weder over. Gedurende den tyd, wanneer de gansche Bezetting, nevens het geheele Krygswezen, zig buiten de Stad bevond, was het Commando den voorzittenden Schepen overgegeven,

welke dit , na dat de Bezetting weder binnen gerukt was, den Bevelhebber te rug

gaf. Concert

Des avonds werd in de Hoofd Kerk een Con. door de cert gehouden, waar toe de voornaamste LiefRegeering hebbers van het Musyk, die in Holland, en el. aan den

ders te bekomen waren, met aanzienlyke beloogeven.

ningen herwaars ontboden waren. Volgens het oordeel van kundigen, werd het wel uitgevoerd, andere oordeelden het tegendeel, om dat door

de

Prinse ge

(d) NOTULEN var den 4. Juni 1766.

de groote van het Gebouw de galm niet behoor

XX, lyk gehoord kon worden.

De Prins werd op Boek. een Armstoel, welke eenigsins verheven op een

1766. Tapyt in het Schip der Kerk stond, geplaatst. De Regeering had by tyds zorg gedragen, dat men het geringste foort van Volk uit de Kerk weerde , waar door alle wanorde voorgekomen werd (e).

Den volgenden dag was zyne Do. Hoogheid De Prins in de groote Kerk des morgens by den Gods-wound dienst tegenwoordig. De Predikant, en Hoog-den Gods*

: leerraar in de H. Godgeleerdheid Clemens, wel. dienft by. ke aldaar in zyne gewoone beurt predikte, merkte nå de Toepassinge aan, dat de Prins op de zelve plaats zat , daar zyn voorvader FREDERIK HENDRIK Prinse van Orange, ten tyde der eerste Predikatie, die door de Hervormden, in deeze Kerk, twee dagen na het overgaan der Stad, in den Jaare 1629. geschiedde, gezeten was.

Des nademiddaags verleende de Prins gehoor Geeft gevan afscheid. Hy vertrok den volgenden dag hoor van over Heusden, en Gorinchem naar den Haage, afscheid ed alwaar hy des avonds in een volmaakte welstand vertrekts aankwam (f).

Met dit zo roemrugtig voorval voor de Stad, maak ik van de Geschiedkundige Beschryving der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch een

E I N D E.

(e) Notulen van den 15. Funi 1766.

f) Nieuwe NEDERLANDSCHE JAARBOEKEN van fung 1766. Bladz. 216. IV. DEEL

R

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Bladzor?. regel 17. faat Binnepoort lees Binnen

. Bladz. 7. regel 19. staat niet lees met. Bladz. 7. regel 24. staat, beide lees beiden.

Bladz, 8. regel i7. staat Bezitting lees Bezetting en ook alzo regel 21.

Bladz. 16. regel 13. voeg agter bet woord Geldinidde. len het woord bezig.

Bladz. 17. regel 15. staat eenige Schepenen lees eenige uit de Schepenen.

Bladz. 27. regel 6. staat 's Landsdienst lees Als 's Lands. dienst.

Bladz. 37. regel 4. staat Kerren 'lees Karren.

Bladz. 43. regel 22. voeg agter bet woord jaarlyks bet woord zouden.

Bladz 47. regel 4. ftaat in het begin des volgenden jaars lees In het begin deezes jaars.

Bladz. 47. regel 5. staat cen en twintig gulden en veertien stuivers lees ewee en twintig gulden en tien stuivers.

Bladz. 53. regel 14. staat Kermis lees Kersmis.
Bladz. 60. regel 26. ftaat om lees en.

Bladz. 81. regel 5. en 6. saat tot het maaken en on. derhouden van dien weg opgenomen lees tot het maaken van dien weg opgenomen, en het onderhouden van dien.

Bladz. 106. regel 28. staat dien lees die.
Bladz. 117, regel 25. saat moeten lees moesten.

Bladz. 118. regel 11. Flaat Bondgenooten der lees Bondgenooten, en der.

Bladz. 122. regel 14. en 15. staat Wapenen lees Wo penschild.

Bladz. 147. regel 5. Anas den Eisch de Regeering lecs den Eisch der Regeering.

Bladz

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »