Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Afgeschaft, en door belastingen op Stads Ampten te leg. gen, en 'alles wat bedagt kon werden te werk gesteld om Stads Kas in staat te houden.

Bladz. 460. regel 1. staat en had lees zy had.

Byvoegingen in het Derde Deel.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Bladz. 251. regel 7, en 8. heb ik wegens zeker oud ftuk yzer geschut, dat agter het Stadhuis ligt gemeld, dat ik niet ontdekt had, hoe het daar gebragt zy. By naar. ziening myner aantekeningen , vind ik dat het den 18. Januari 1674. yan Stad’s Wallen , op de plaats agter het Stadhuis gevoerd werd: dit blykt uit SȚads Politie Rekening van den '1. Oktober 1673. tot 1674. Op het gemelde stuk staan deeze woorden: Groot geweld biet ik, 's Hertogenbosch beScherm įk. Alzo er als ik verhaald heb het jaar 1511. op. staat, komt het my voor, dat het voor Stads Reekening, om dat men toen in het heere van den Oorlog met Gelderland was, ergens in Duitschland gegooren, en den Ryn afgevoerd zal zyn. Dit stuk is denklyk in het jaar 1674. van de Wallen gevoerd, om dat in het midden van het zelve een kogel zit, die my onmooglyk voorkomt, dat er uit gehaaid kon werden, en dat het stuk dus van geen gebruik kon zyn.

lu myne jeugd heb ik op den Wal omtrent de Schildertlraat, een ander oud Stuk Geschut gezien , dat niet zo lang, maar vry dikker, en van binnen veel wyder, dan dat agter het Stadhuis, was, immers het was zo dik, dat men het voor een bank gebruikre, waarvan het ruim de hoogte had. De wyłte was naar myn voorstaan ruim an. derhalven voer over her kruis, zo dat ik er de kinderen dikwils heb zien inkruipen. Dit stuk was niet gegooten, maar bestond uit verscheide zwaare ysere staven, die door veele dikke ysere ringen als een ton in een gekuipt waren. Men wil dat dit een steenstuk genaamd was, om dat men er een mand met steenen in laade. Overlang is het van 's Lands wege voor oud yzer yerkogt. Ik heb de ringen die om het zelve waren zien in stukken bakken, dat met veel gewelds, en moeite toeging,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Byvoegingen in het Vierde Deel. ;

Bladz. 128. regel 19. heb ik verhaald, dat de Bege gynhof, ten Oosten, Zuiden, en Westen met paalen werd afgezet. In het jaar 1775. heeft men een gedeelte dier paalen, naamlyk van den hoek ten Zuidoosten, tot om. trent de helft van het zuider gedeelte des Beggynhofs, weggenoomen, en steenen zuilen in derzelver plaats gesteld. In het jaar 1777. is het overige gedeelte der paalen ten zuiden weggenoomen, en in steene zuilen veranderd. Het voorneemen der Regeering is, om alle de paalen weg te doen, en steene zuilen in plaats te stellen. De houte Jantaarn paalen op, en rontsom den Beggynhof zyn in het jaar 1776. weggenoomen, en in derzelver plaats leenen gesteld, zo als op verscheide andere plaatsen binnen de Stad reets ook geschied is.

BY

234

B. Y LA AGE N.

Uiterste Wille van Hendrik III. Hertog van Bra.

bant, gemaakt by Leuven, zaturdag voor St, Matthys dag des Apostels 1260.

Inricus Dei gratiâ, Dux Lotharingiæ & Bra

[ocr errors][ocr errors]

ris falutem. Cum omnium falvatione cupientes faluti animæ nostræ confulere, de consilio bonorum & Religiosorum ordinavimus & defpofuimus in hunc modum.

I. Quod ex nunc in antea homines terræ Bratiæ, communiter per judicium & fententiam tractabuntur. Et quod fint sine tallia, exactione, & precaria. Ita quod nihil ab eis capiemus vel capi procurabimus nisi in expeditionibus cum exercitu ad terræ noftræ defensionem, vel iuris nostri conservationem , aut injuriarum amotionem, vel in servitium Imperatoris Romanorum , five Regum Alemanniæ, five cum filium, five filiam mixtui tradiderimus, aut cum filium cingulo cinxerimus militari. | II. Item ad restituendas injurias nostras capientur de Nemore Soniæ mille libræ annuatim , & de reditibus, sive proventibus terræ Brabantiæ tantum.

III. Item per totam terram Brabantiæ generaliter decimas novalium reftituimus Ecclefiis , & Ecclesiasticis perfonis , ad quas pertinent pleno jure.

[ocr errors]

IV. Item expellantur Judæi & Gawersini, de terra Brabantiæ, & extirpentur penitus, ita quod nullus remaneat in eadem, nifi tantum modo qui, ut alii mercatores, negotiari voluerint, & effe fine præstatitione & usura.

V. Item de mobilibus, pecuniâ & rebus nostris paratioribus uoiverfa debita nostra perfolvantur.

VI. Item fi nos Cruce fignati, Cruce transinarina non folverimus iter nostrum, ad fatisfaciendum fuper hoc altissimo in redemptionem ipfius Crucis & voti nostri, volumus quod capiantur de primis & promptioribus reditibus & proventibus nostris, quatuor millia librarum Lovaniensium, cum quâ pecuniâ milites Cruce fignati pro nobis ibunt, & fervient Deo in partibus transmarinis,

Elegimus etiam & constituimus pro nobis testamentarios Fratrem Gerardum Holdensberga quondam Priorem Prædicatorum in Lovanio, lratrem, Woltservia de Treveris eiusdem Ordinis Fratrem , Petrum Lectorum Fratrum Minorum in Bruxella, & D. Gerardum de Marbais. De fupradictis duobis millibus librarum Lovanienfium pro

noftris iniuriis restituendis, & de fupradictis quatuor millibus librarum Lovaniensiun dandis secundum quod eis magis & melius videbitur expedire in fubfidium terræ fanctæ, vel alibe restituendis.

VII. Rogamus insuper cum omni diligentia omnes nobiles, & alios homines terræ noftræ, cæterosque consanguineos & amicos noftros, tam personas Ecclesiasticas, quam mundanas, quod causa Dei & nostri, dictos testamentarios, five executores testamenti in dicto testamento, quod condidimus, promoveant diligenter & assistant fideliter , cum indiguerint, consilio, auxilio, & favore ut præmiffa omnia inviolabiter observen

tur.

VIII. Cæterum quidquid deliquimus in Wariscampiis, Waftivis, five pascuis communibus ter. ræ noftræ nobis usurpando, vel aliis conferendo, volumus quod hoc emendetur & corrigatur ad salutem animæ noftræ per testamentarios noftros fupradictos, fecundum quod eis videbetur expedire. Actum & datum apud Lovanium mense Februario Sabbathi poft diem Beati' Mathiæ Apoftoli, cum appensione & confirmatione proprii figilli nostri. Anno Domini millesimo , ducentefimo , fexagefimo.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
« VorigeDoorgaan »