Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Fr. Henrii de Naffau.

Fr. Michaël Episcopus Buscodusensis.
Fr. Joannes Moors Abbas Bernensis.
Joannes Hermans Decanus Buscodusensis.
R. van Voorn.
T. van der Velde.
R. van Griepsven.
B. Loef van der Sloot.
Hendrik Somers.
Pieter Huberts Hengstheuvel.

onderstaat.

De Staten Generaal der Vereenichde Neders landen, ghehoort het Rapport van hare Gecommitteerden, hebben na visie, Lecture en Examinatie van de bovengeschreven Poincten en Artyckelen , defelve met rype dilebratie van Rade geapprobeert ende geadvoveert , gelyck hare Ho. Mo. die Approbeeren ende Advoveren mits de. sen, belovende de selve na haar Formě ende Inhouden te achtervolgen, ende doen achtervolgen. Ghedaen int Legher voor 's Hertogenbosch den 14. September 1629. stilo novo, was geparapheert Henri ter Cuylen; onderstont, ter Ordonnantie van de Hoog-gemelte Heren Staten Gene faal, getekent, Cornelis Muysch,

[merged small][merged small][ocr errors]

Articulen by Syne Excellentie, myn

Heere, den Prince van Orage nien, toegestaan, aan den Gou. verneur der Stede 's Hertogene bosch, mitsgaders aan de Capiteynen, ende 't Krighsvolck binmen der zelver gheweest zynde op den 14. September 1629.

1.

[ocr errors]

at den Gouverneur van 's Hertogenbosch met

alle Krygs-Officieren ende Soldaten van wat qualiteit ofte Conditie deselve moghen zyn soo te Paarde, als te voet geene uytgezondert, al waart ook dat zy den dienste van myne Heeren de Staten verlaten, ende hen ten dienste van den Coninck van Spagnien overgegeven hadden, sonder eenighe verhinderinghe ofte beletzel uytter Stadt fullen trecken met Wapenen ende Bagagie: de Ruyterye met slaande Trompet, vliegende Vaendels, in volle Wapenen, gheweer in de handt, d'Infanterie met slaande Trommel, met losse Vaen. dels, brandende Lonten aan beyde eynden, Coghels in de mont, in sodanighen Nach ordre, ende Forme als zy lieder gewoon zyn in Bataille te marcheeran, alles, Lyf ende goet vry tot aan de Stadt yan Diest.

[ocr errors]

2.

Alle Officieren ende Soldaten, so siecke als ge. queste, in den Gasthuyze oft elders fullen blyven,

tot

tot dat derzelver gesontheid toelaten zal hun op den wegh te begeven.

3.

Men zal mede voeren 6 stukken geschuts, ende 2 mortieren, totten keure an den Gouverneur, met al haren train , gereetschappen, ende behoorlyke amonitie van Oorloghe, omme met elck Stuk 12 schooten te schieten.

[ocr errors]

Sullen mede Paerden, ende Wapenen gestelt worden, met bequame voerluyden, omme't voorfz. geschut, en de 2 mortieren te trecken, met alle haren train ende Ammonitie tot aan de Stadt van Diest toe.

5.

Sullen, alle Amonitie van Oorloghe, ende victualien, den Coninck van Spagnien toehorende fonder eenigh bedrogh, werden ghelevert, aan sodanighe Persoonen, als zyne Excellentie, daar toe stellen zal, uytgezegt 't gene daar voor den 12. defer maent vercocht is geweest, doe men begost heeft te - Tracteren 't welk vercogt fal blyven, sonder dat men daar omme yemant van die gene diese gekocht sullen hebben, fal moghen aan, (preken oft iniquieteren.

6.

Een fuffisant ghetal van Wagenen ende Paer. den: foo veel als den Gouverneur versoecken zal soo 't zynen Particulieren dienst , als voor alle d'andere Officieren en Soldaten, sal hem toegeItaan worden, om 't goet, ende alderhande Bagagie toe Diest toe te voeren, daar inne begrepen zynde alle Wapenen, ja selfs van de Soldaten van 't Guarnisoen der voorfz. Stede, absenten, dooden, siecken, gequeste, ofte verlopenen, sonder dat de voorfz. Wagenen fullen moghen werden gevisiteert, in geenderley manieren,

7.

Alle de genen die haar goet ende Bagagie naar Antwerpen fullen begheren te voeren, fullen buyten hare kosten werden bestelt Schepen om defelve door Hollant derwaars te brenghen vry van alderhande schattingen, Tollen, ofte Imposten, haer toelatende volch daar by te voegen, om haar voorfz. goet ende Bagagie, gade te llaan, sonder mede in eeniglie Plaatzen gevisiteert, noch gearrefteert te werden, onder wat praetext het ook zoude moghen wesen, maar sullen tot Antwerpen toe pasfeeren, sonder eenichsints uyt de Schepen te gaen.

8.

Den Gouverneur, Hoofden, Officieren, Chrychs Raden, Soldaten ende alle andere, Soldye van den

Co

Coninck van Spagnien genietende, so Geestelycke als wereltlycke, gene uytgesondert, gelyck mede hare Weduwen ende Kinderen die binnen de voorfz. Stadt eenige Huyzen, Erven, ende Renten, sullen hebben, 't zy op de Staten van Bra. bant in dit Quartier , ofte in de Stadt, ofte ook op particuliere Huyzen ende Gronden, andere goederen roerende ende onroerende, fullen hebben den tydt van 2 jaaren, naar de Ondertekeninge van dit Tractaat, om naar haren wille de voorfz. Goederen te Transporteeren, verkoopen, verzetten, ofte andersints, daar af te disponeeren ende fullen den voorfz. tydt geduyrende genieten de voorfz. Renten, Huyzen, Huyren, Inkomsten ende goederen, verkreghen ofte om nog te vers kryghen van wat nature ende Conditie defelve, foude moghen wesen.

9.

Dat de Officieren, ende Soldaten van wat Officien of Conditien deselve zouden moghen we fen, hare Huys-vrouwen ende Kinderen binnen de Stadt sullen moghen laten, ook den voorfz. tyt van twee Jaaren geduerende, disponeren van hare goederen, roerende ende onroerende, binnen der voorfz. Stede oft elders geleghen geene uytgezondert, sonder dat eenighe Confiscatie ofte nem minghe plaatse zal hebben.

.10.

Dat de voorfz. Officieren ende Soldaten, hare Officien ende Dienste, binnen den voorfz. tyt van

« VorigeDoorgaan »