Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

hooge gemeene Middelen en Verpondingen zyn ingevoert, maar de voorschreeve Stad ook verpligt is geworden, van by continuatie haare quote in de Beeden te betaalen, waar van de Stee den Breda, Bergen op Zoom en Grave nogtans zyn vry gelaaten.

Dat wyders de Ingezeetenen der Stad 's Hertogenbosch in den beginne na de voorschreeve reductie aan de Militie van het Guarnisoen logea ment hebben verstrekt, waar voor deselve het Serviciegeld heeft genooten, het gene voorheen van 's Landswegen aan haar is voldaan geworden, en daar toe geassigneert de Verpondingen en andere Middelen binnen 's Hertogenbosch ge. heeven wordende, foo als sulks te sien is uit de Refolutien van U Hoog Mog. van den 31 Mey 1640, 27 February en 6 Maart 1641, mitsgaders uit de Resolutien van den Raad van Staate van den 18 April en 18 Mey 1640, en 13 January 1643, en notanter uit de voorschreeve Refolutie van den 18 April 1640, als waar by voor deese Serviciegelden aan de Stad 's Hertogenbosch is toegelegt een fomme van vyf en vyftig duisend guldens jaarlyks, dog dat het ongeluk voor de Supplianten heeft gewild, dat na de vreede te Munster in den jaare 1648 geslooten, de Serviciegelden, foo van de Stad 's Hertogenbosch als van de Steden Breda en Bergen op Zoom, by den Staat van oorlog op de Provincie van Holland zyn gerepartieert, aan welke Provincie de voorfchreeve Serviciegelden feedert die tyd tot den huidigen dag jaarlyks op haare Provinciale quote zyn gevalideert, fonder dat defelve aan de Stad of Ingezeetenen van 's Hertogenbosch ooit des

wee

;

V 2

weegens helder of penning heeft uitgereikt; on aangezien de Ingezeetenen altyd hebben gecontinueert de Soldaaten te logeeren, of wel haar Low gementen te redimeeren; dat de Supplianten of wel haare Ingezeetenen weegens voorschreeve Serviciegelden tot laste van de Provincie van Holland notable fommen van penningen hebben te prerendeeren, en welk agterweesen, volgens het geene de Supplianten in Stads Registers aangeteekent vinden in den jaaren 1669. al een somme van twee bonderd seeventig duisend guldens heeft bedraagen. Dat de Supplianten en haare Voorzaaten over de voorschreeve wanbetaaling der Serviciegelden aan de Ingezeetenen van 's Hertogenbosch verschuld, sucessivelyk en van tyd tot tyd meenigvuldige Doleantien hebben gedaan, soo aan U Hoog Mog., de Heeren Raaden van Staate, als aan haar Edele Groot Mog. de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, aan welke laatste de Supplianten haare doleantie in de maand November van het jaar 1746. by Requeste weeder hebben vernieuwe het geene door haar Edele Groot Mog. is gesonden aan de Heeren Gecommitteerden Raaden om daar op te berigten, dan waar op de Supplianten tot nog toe geene afdoening hebben bekoomen.

Dat de Supplianten tot justificatie van haare pretensie tot laste van de Provincie van Holland haar alleen fullen beroepen op twee notable Refolutien van Uw Hoog Mog., de eene van dato 18. Maart 1689. en de andere van den 13. Augusty 1698. welke laatste woordelyk meede brengt.

Dat de Heeren Staaten van Holland füllen worden versogt de post van de Serviciegelden, voor de Guarnisoenen in de Steeden van

's Bosch,

[ocr errors]
[ocr errors]

92

's Bosch, Breda, en Bergen op den Zoom op

den Staat van Oorlog t’haaren laste uitgetrok► ken, door een reëel furnissement van pennin„ gen ten Comptoire van den Ontfanger Gene„raal, ten fpoedigsten te willen suiveren, op dat

daar uit aan de voorfz. Steeden haare verschoote Servieciegelden mogen worden gerestitueert en voldoeninge gegeeven, na dien hooggemelde Heeren Staaten geene reedenen hebben, om de voorfz. posten in te houden, aangesien zy

in defelve, by haar consent op de Staaten van » Oorlog hebben bewilligt, en zy die niet moo„ gen profiteeren, sonder ongelyk te doen aan

andere Provincien, die daar teegens met andere lasten zyn aangeslaagen en ook de gemelde Steeden onmagtig zyn aan haar verschot langer te buiten te staan.”

Dat de hooge Imposten welken men binnen de Stad 's Bosch, boven alle andere Steeden moet betaalen, gevoegt by den last der Servicigelden of inlogeering van de Militie oorsaak zyn , dat veele Inwoonders van tyd tot tyd de Stad 's Bosch hebben verlaaten , en na elders zyn verhuyst, waar door Vreemdelingen ook worden afgeschrikt, om sig aldaar met 'er woon te Stabilieeren.

Dat de Supplianten omme eenigsints aan die nadeelige gevolgen te remedieren in den jaare 1744. zyn te raden geworden van door middel van eenige nieuwe belastingen , welke haar dragelyker voorkwaamen dan het betaalen der Serviciegelden, te doen timmeren eenige blokken Barakken voor 1800 Man, en waar in des noods tot 2700. Man kunnen worden gelogeert: Tot welke timmeragie en het inkoopen van de noodige Fourni

V 3

tures

tures door de Supplianten eene somme van tweemaal honderd en tien duisend guldens is geimpendeert, moetende die fomme volgens gemaakte fchikkingen van tyd tot tyd afgeloft, en de penningen daar toe noodig gelyk ook tot betaaling van de jaarlykfe Interessen by verhooging van de Imposten op de Consumtien en personeele omslag over de Ingezetenen gevonden worden.

Dat de Stad 's Hertogenbosch daar en boven in de jaaren 1746, 1747, en 1748. met foo een extraordinair swaar Guarnisoen is beset geworden, dat behalvens de Manschappen in de Barakken gelogeert, nog wel 7000 Man by de Ingezeetenen hebben moeten ingequartiert worden, in foo verre dat de Regenten van de Stad en wel gestelt. fte Ingezeetenen quartieren hebben moeten versor, gen aan 30, 20, 18, 14, en 12. Soldaten, andere dan 10, 8, 6, en 4. en foo verders na advenant en veele van de geringste, welke niet in staat waren de Soldaten op haar gebilletteert elders te bestel. len, verpligt. zyn geweest aan deselve haare Bedden te cederen en fig op Stroy te behelpen,

Dat deefe laft voor de Ingesetenen der Stad 's Hertogenbosch des te drukkender is geweest, door dien deselve geen gebruik hebben kunnen maaken van de Resolutie van de Heeren Raaden van Staate van den 21 December 1678, houdende dat in plaats van daadwerkelyke inlogeering de Ingezetenen kunnen volstaan met aan ieder Soldaat drie stuyvers wekelyks te betaalen, wanneer de Soldaten selver haare quartieren souden hebben inoeten foeken en huuren: En fulks om dat de Supplianten te gemoet sagen, dat de Soldaten yan foo fterken Guarnisoen, als waar meede, de

Stad

Stad 's Hertogenbosch beset was, en voor het mees rendeel beltaande uit vreemde Natien, geene quar, tieren genoeg te huur souden vinden, en derhala ven de Ingesetenen hebben verpligt van aan de selve Logementen te versorgen: Dat de verfor. ging van deese Logementen aan de Ingezetenen den eenen door den anderen gereekent voor ieder Man tien stuivers weekelyks heeft gekost.

Dat het wel eene waarheit is, dat de Ingefete, nen der Stad 's Hertogenbosch daar ontrent zyn geweest in de eigenste situatie als de Ingezeetenen van veele Steeden van verscheide Provincien, welke meede met Militie zyn opgepropt geweest, en die insgelyks eene daadwerkelyke inlogeering hebben moeten ondergaan, maar dat tusichen des felve en der Supplianten Ingezeetenen dit onders {cheid word gevonden, dat de Ingezeeten van de Provinciale Steeden voor het Logement van de Militie hebben genooten de Serviciegelden welke aan de Provincien worden goedgedaan, en de Ingezeetenen van 's Hertogenbosch daar voor nog helder of penning.

Dat foodanigen swaaren Guarnisoen, de nabye heit der Legers, en de continueele passage van Troupes, welke de Stad 's Hertogenbosch in die tyden onderhevig is geweest, de Levensmiddelen tot een excessive prys hebben doen stygen ; sulks dat de Ingezetenen welke van haar inkoo: men leven en geen debiet onder de Militie heb, ben, foo door de voorfz. duurte als door den last van de inquartiering merkelyk zyn gedrukt geworden en ten agteren geraakt.

Dat voor foo veel betreft de duurte der Lee vensmiddelen, onder anderen ten exempel kan

« VorigeDoorgaan »