Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

Lommel aan het Tolkomtoir gekomen, werden xvIII.

. door de Kommiesen van den Tol, aangehouden. Boek. Door den tegenstand der Voerlieden, werden

1738. de Kommiesen genoodzaakt, eenen dier Kersen te moeten agterlaaten : met de overigen reeden zy naar 's Hertogenbosch, doch omtrent Bergyk gekomen, schooten eenige Lieden, omtrent twintig sterk, agter eenen met hout beplanten wal, op de Kommiesen, en hunne by hebbende Manschap, waar door eenigen gekwetst, en zy allen, met agterlaating dier Karren genoodzaakt were den, de vlugt te neemen; Immiddels voerde men de Karren naar Luiks Gestel. De Raad van Staaten beloofde honderd Dukatonnen, uit 's Lands Domeinen, aan die, welken eenige Handdaadigen hiervan, wist te ontdekken (g). Ik heb niet gevonden, dat iemand der Daaders agterhaald is.

Op de menigvuldige klagten, den Raad van Staa- De Raad ten gedaan, wegens de schade, die de Voerlieden van Staaaan 's Lands Werken, Bruggen, en Poorten toe.ten wil

doen af bragten, werd de Regeering deezer Stad gelaft , kondigen, eerstdaags aftekondigen; dat die, welke eenige dat die schade aan 's Lands Werken veroorzaakte, door eenige de Wagt aangehouden zoude werden, tot tyd en schade aan wyle dezelve vergoed was.

De Regeering deed's Lands

Werken terstond uitstel dier af kondinging verzoeken: In-doed aandien dit vrugteloos ware, zouden haare Gemag-gehouden tigden met bescheidenheid zeggen; dat de Regee-zal werring, by een volgend Vertoog , zoude verzoeken, den. dat haare Burgers, en Ingezeetenen, op eene aanhouding, van voorgewende schade, aan 's Lands Werken toegebragt te hebben, niet voor den

Krygs(8) ADVERTENTIE des Raads van Staaten van den 24. Maart 1738.

[ocr errors]

XVIII. Krygsraad in Regten betrokken mogten wer-
Boek. den (1). Hun verslag behelsde, dat 'er geene
1738. hoop was, dat die Afkondiging wederhouden

zoude werden : De vertogen, daar tegen gedaan,
werden wel aangenoomen, en op het Verbaal ge-
bragt, dus men den uitslag daar van moest ver-
wagten. By die gelegenheid was hun voorgesteld,
om 's Lands Bruggen, voor eene matige Somover-
teneemen, waar door de Regeering de Berechting
der schade, aan zig kon trekken : Žy hadden hier.
op geantwoord, dat de Afkondiging veel bekom-
mering veroorzaakte, om dat wanneer de Aan-
neemers, voor een geringe schade, vryheid had-
den, verdagte menschen aantehouden, zy deeze
Vryheid ligt konden misbruiken. Dit zoude voor-
naamlyk, omtrent zulke Bruggen, waarvan het
houtwerk vergaan, en met Verf opgesierd was,
plaats hebben, te meer, om dat de Bruggen in
de Straatwegen buiten de Stad, van tyd tot tyd
zo versmald waren, dat die, maar even de breet-
te voor eene Karre, hadden ; De Voerlieden
zoude liever de handen der Aanneemers vullen,
dan aangehouden blyven. Het gevolg hier van
zoude zyn, dat de Opgezetenen afgeschrikt zou-
den worden, binnen de Stad te komen. De Re-
geering kon met Stads Voorregten, die Schepe,
nen, het Regtsgebied over hunne Poorteren, en
goederen, gelyk ook over de Vreemden, gaven,
niet overeenbrengen, dat deeze alle, den gewoo-
nen Regter onttrokken, en genoodzaakt zouden
zyn, zig voor den Krygsraad te verdeedigen ;
Zulks kon te minder plaats hebben, om dat de Staa.

ten,

[ocr errors]

ܕܐ

(b) NOTULEN van den 92. Juli 1738.

voor den ge. 1738

ten, op den eenentwintigsten Januari 1704. ver

XVIII, klaard hadden; dat alle Burgerlyke Verschillen, Boek. die eenige Ingezeetenen raakten woonen Regter, en geensins voor den Krygsraad, gebragt zouden moeten werden, De Regeering verzogt derhalven, dat de Afkondiging niet mogte geschieden, of wel, indien iemand deswegens aangehouden werd, het oordeel der begaane scha-Het welk de, aan Schepenen gelaaten mogt werden, om op vertoog dus het geschil buiten Vorm van Regtsgeding af der Regeetedoen (i). Dit had ten gevolge, dat de Afkon-fing agter

biyft. diging agterbleef.

Volgens Stads. Voorregten, mag de Schout Afkondi- : noch zyne Dienaaren, in geene Huizen, waarvanging wede Deur, en Vensters, naast dezelven gesloten gens het

verbergen zyn, komen, om eenige misdaadigers te zoeken ,der Krygs. of daar uitvoeren, dan met toestemming, en in lieden. tegenwoordigheid van het meeste gedeelte der Schepenen (k). Dit Regt was meermaalen door eenige Burgers, met het verbergen van Boosdoeners , en het huisvesten van Weglopers der Bezetting, misbruikt, waar door, dikwils veelen ontsnapten. De Gouverneur, en de Krygsraad, hadden meer dan eens, daarover geklaagd, en eenige jaaren geleden, de Regeering voorgeslagen om iets, daarop, uit te denken (1). Van dit alles was egter niets geworden. Des deed de Hoogfchout, en Schepenen, in deezen jaare, afkondigen; dat de Ingezeetenen, geene Krygslieden, die door hunne Onder Offisieren vervolgd wer

[ocr errors]

den,

(1) NOTULEN van den 25. Juli 1738.

(6) Costuimen der Stad 's Hertogenbosch Titel 11. Art. 22. Edit. in quarto. NOTULEN van der 2. September 1735.

W

de Steen

[ocr errors]

XVIII. den, voorweetens in hunne Huizen zouden heb-
Boek. ben te ontfangen, of verbergen, veel min, tot
1738. hunner ontkoming, de behulpzaame hand te bie-

den, maar die, hunne Huizen doen verlaaten. Die
het tegendeel deed, zoude vyfentwintig guldens
verbeuren. Die, welken eenige Krygslieden, die
Lyfstraflyke, of andere misdaaden van belang be-
dreven hadden, verborgen, of ter hunner ontko-
ming de hand leenden, zouden, als Begunstigers
van zodaanige misdaaden, naar vereisch van zaa-

ken gestraft worden (m). 1739.

Door het Hooge Water, en den zwaaren Storm, De meestein het eind van het voorige, en het begin deezes Bruggen in jaars voorgevallen, waren de meeste Bruggen in wegen bui de Straatwegen, buiten de Vugter, en Hinthaten de Stad mer Poorten, weggespoeld. De Raad van Staawegge- ten, nam by deeze gelegenheid in overweging, spoeld en verscheidendier Bruggen te laaten dempen, en om eenige gaf daar van den Gouverneur kennis, om zyne Bruggen gedagten, na dat hy het belang der Regeering te dempen daarover ingenomen had, hierop, te zeggen.

De Geheimschryver des Raads, gaf den Pensionaris laft, dit , de Regeering bekent te maaken, die

daarop de gedagten der Schepenen verzogt, te Redenen mogen weeten (n). Deeze oordeelden, dat de der Regee. Openingen in den Straatweg, niet verminderd bering daar hoorden te worden, om rede, dat het Water, tegen, zo door de Bruggen in den Straatweg buiten de

Vugter Poort, als over den Zantweg, van de
Schans Isabella, tot aan de Vugische Akkers, zig

door

[ocr errors]

(m) PUBLICATIE van den Hoogschout en Schepenen van den 15. Maart 1738. In de Notulen van Schepenen van den 15. Maurt 1738.

(n) NOTULEN von den 16. Maart 1739

door eene breette van over de duizend voeten XVIII. loffen konde. Ook moest men aanmerken, dat Boek. niet tegenstaande dit, het Water, boven de door

1739 snydingen in den Straatweg, altyd een voet hooger, dan beneden dezelven was, dus moest men hier uit afleiden, dat wanneer de Bruggen verminderd werden, het Bovenwater minder lossing bekomen, en mooglyk drie, en meerder voeten, boven, dan beneden, staan zoude; Dus zoude het Water gedwongen worden, en in den Zantweg tusschen die Schans, en het Dorp Vugt, gaaten te spoelen, waar door de Stad, van dien kant, ontoeganklyk zoude worden : Het zelve had mede plaats, omtrent den Straatweg, buiten de Hinthamer Poort. De Regeering keurde deeze redenen goed, en verzogt Schepenen , een Afschrift, en Tekening daarvan, den Gouverneur over te geeven, met verzoek, om Stads belang daar omtrent te ondersteunen ). De Geheimschryver des Raads schreef eenigen tyd hier na aan den Pensionaris, om te weeten, of de schade aan de Bruggen in den Straatweg, door het boven of beneden Water , geschied ware. Hier op werd geandwoord; dat de Stad, door Twee byzondere vloeden, Overlast had, eens, door het Water , dat van de Dommel, en de Aa afkwam, en ten anderen, als de Maaz zeer hoog gezwollen was, wanneer het Water, door de bin nen Dieze, en openingen in den Straatweg inliep: wanneer het Water by die twee Vloeden, beneden de Bruggen bleef, en het stil Weeder was, liepen die Bruggen geen gevaar , doch zo het

Was

[ocr errors]

9

NATULEN van den 17. Maart 1739

« VorigeDoorgaan »