Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

xix. werd in het volgende jaar begonnen. De eerste Stee-
Boek. nen werden gelegt door Antoni Martini, thans
1741.

Pensionaris der Stad, Zoon van wylen Mr. Hen-
drik Bernard Martini, toen ter tyd voorzittend

Schepen van 's Hertogenbosch.
De Bosch De Boschdyk, die ten Westen der Rivier de
dyk opge. Dieze, buiten den Boom ligt, was altyd door
maakt. het Gemeene Land, als tot de Vestingwerken be-

hoorende , tot den jaare 1737. toe, of daar om-
trent , onderhouden.

Na dien tyd, werd die
Dyk geheel verlaaten, en voor de Trekpaarden
der Schepen, geheel onbruikbaar. Den Hoofd In-
gelanden van den Polder in het Bossche Veld,
voor welken de Boschdyk, tot eene waterkeering
diende , waren wel genegen, dien Dyk, in staat
te brengen, en te houden, doch vermeenden,
dat de Schippers, als merklyk daarby bevoor-
deeld, hier in, mede iet moesten draagen. Men
kwam dan overeen; dat de Polder, dien Dyk tot
de hoogte der Steene Beeren, die in de Stads
Graften waren, en ter breette van dertig voeten
op den kruin, zoude doen maaken, mits het
Schippers Gild, daar toe jaarlyks, aan den Pol-

der, honderd guldens zoude geeven (m). Eeuwfeest

Thans was het een Eeuw geleden, dat de Klassis der Klasse van 's Hertogenbosch opgerigt, en voor de eerste

maal vergaderd was. De Leden van het zelve be-
fogen-
bosch.

floten, het Eeuwfeest daar van, op den tweeden
van Augustus te vieren; Zy stelden dit besluit den
Schepenen voor, en verzogten, dat de Woens-
daagsche Avondbeurt, die ten bestemden dage in-
viel, in eene Morgenbeurt veranderd, en dat aan

de

[merged small][ocr errors]

van 's Her

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

de Leden der Klasse, eene Zitplaats in de Kerk, XIX. toegestaan mogt werden : Dat wyders Schepenen Boek. nevens den Pensionaris, en Griffier, die Leerre

1741. de geliefden by te woonen, en de Klaffe des Middaags, met hunne tegenwoordigheid, op de Klassikaale Maaltyd , verëeren, het welk door Schepenen toegestaan, en aangenomen werd (n). Kornelius de Witt Predikant deezer Stad, deed in de Hoofdkerk, eene Leerrede over Pfalm XXXVIII. vs. 8. waarin hy alles, het geene, wegens de Hervorming, zo binnen de Stad, áls in de Meyerye voorgevallen was, en wat tot de Opregting der Klasse betrekking had, verhaalde. Des Middaags gaf de Klasse in den Ouden Schuts Boomgaard, een deftige Maaltyd. Alle de Gasten, werden met de Gedrukte Redenvoering, op dien morgen uitgesproken, nevens eene Zilveren Penning, op deeze Gebeurtenis gellagen, beschonken.

In de maand Februari des volgenden jaars , 1742. des avonds om zes uuren, ftorte de Steene Brug Instorting aan het einde der Straat

der Steene naamd, zonder dat 'er eenig ongeluk door ge-Oude Dieschiede, onverwagt in. In den beginne wist men ze. hier van geene rede te geven, doch by het opruimen van de Puin, en het liggen van de Grondslagen der Nieuwe Brug, beyond men, dat de Wellen, in den grond aldaar gevonden, de oorzaak deezer Instorting waren.

Die Brug werd De Regeein den volgenden Zomer hersteld (6).

ring trage De Stad had zederd het aanleggen van den het onder

Straat, houd van

's Lands (*) NOTULEN van Schepenen van den 13. April Brugged "74) NOTULEN V den 19. Met 1748.

de Oude Dieze ge- Brug

by de

over te Reemen.

XIX. Straatweg op Eindhoven, meer belang dan voorBoek. heen dat die Weg bruikbaar gehouden werd, en

vermits zulks, door de Herstellings aan 's Lands 1742.

Bruggen , waar over de Regeering geen gezag had, dikwils belet kon worden, verzogt zy den Gemagtigden tot den Straatweg, te onderzoeken om 's Lands Bruggen voor een jaarlykse Som over te neemen (P). Naderhand belloot men met den Raad van Staaten, daarover, te handelen: Ten dien einde werd de Voorzittenden Schepen, en de Pensionaris naar den Haage gezonden (9). Eenigen tyd hierna, werd dit Verzoek, aan de Afgezondenen des Raads, die zig thans binnen deeze Stad bevonden, gedaan, als mede, dat het Verzoek, door de Afgezondenen, in den Haage te doen, door hen bevorderd mogt werden (r). De Raad die in het Verzoek der Regeering bewilligde (s), gelaste den Directeur der Vestingwerken, eene Begrooting daarop te maaken, en de Regeering magtigde Eenigen, om met hem daarover te spreeken (t). Of men zig in die Byeenkomst over de zaak niet verdragen kon, is my onbekend. Vast gaat het, dat 'er niets meer van

aangetekend, en ook niets van geworden is. Het Bedde De Straatweg in het voorleden Jaar begonnen, van den was thans tot Boxtel voltooid. De Regeering had Straatweg boven dien, het maken van den Grond tot Eindvan Boxtel hoven toe, aanbesteed, waar van de Kosten, met Barriere tehet Inkoopen der Landeryen, daar toe nodig, op Beft be.

ruin Atraat.

(NOTULEN van den 31. Augußus 1742.
(9) NOTULEN van den 7. September 1742.
(0) NOTULEN van den 14. September 1742.

NOTULEN van den 9. November 1742
NOTULEN van den 19. Februari 1743.

ruim veertig duizend guldens kwamen te staan:

XIX: Hier van moesten de Renten betaald worden; Boek. en vermits die gedaane kosten geen het min

174%. ste voordeel aanbragten, besloot de Regeering, by voorraad , de helft van dien Weg, tot het Gehuge Best, onder Oirschot gelegen, te doen Bestraaten, en daarop Twee Tolhuizen te stel. len (u). De kosten daarvan, kwamen op honderd agtentwintig duizend negen honderd zevenendertig guldens en tien stuivers, te staan (v). De Twee Tolhuizen op dien Weg, werden voor negenduizend vierhonderd vyftig guldens , aangenomen (w).

Hier voor heb ik meermaalen de klagten der 1743. Regeering, over den Laft der Servitie gelden, Oorsprong opgegeeven, en aangetoond, wat moeite zy, van Timmereri tyd tot tyd heeft aangewend, om de Burgery, der Barakdie dezelven eigenlyk niet schuldig was , daar ken hier tér van te bevreiden; Doch dit alles had tot nog toe, Stede. geen gewenscht gevolg gehad: Derhålven werd Zy genoodzaakt, om de Burgery, dien Last, draaglyk te maaken, te verzoeken, dat binnen deeze Stad, tot Huisvesting der Bezetting, eenige Barakken gemaakt mogten werden. De Raad van Staaten benoemde dan in dit Jaar den Directeur der Vestingwerken, om met den Gouverneur, en de Regeering, naar bekwaame Plaatzen, alwaar, Barakken met Stallingen, die ruim genoeg waren, om de toenmaalige Bezetting te huisvesten, gemaakt konden werden, om te zien: Hy

moest

NOTULEN van den 31. Qaober 1742.
(0) NOTULEN van den 18. December 1742.

(0) NOTULEN van den 23. Mei 1743. en 1. Do,ember
1744.
IV. DEEL

E

XIX.

moest mede met overlegging als voor, eene Bea Boek. grooting van dit werk opgeeven. De Regeering 1743.

gelaste Eenigen uit den haare, om met den Di-
recteur daarover te handelen, en van hun weder-
vaaren, en gevoelen, verslag te doen (x). Dit
werk werd dan door den Gouverneur, en Direc-
teur met genoegen der Regeering ondernomen (y),
waarvan de Gouverneur den Raad van Staaten
kennis gaf. Dees schreef de Regeering aan, dat
zy thans, op het uitvinden van Geld Middelen
daar toe, moest bedagt zyn, en alzo dit haast
vereischte, zoude zy, Eenigen naar den Haage
zenden , om den Raad haar gevoelen, en het

voor en tegen, daar omtrent , optegeeven (). De Regee. Terstond werden eenige Leden der Regeering ring geeft naar den Haage gezonden, om met den Raad,

op deeze voorwaarden te handelen; dat de SerVoet, waar op zy daar.» vitie gelden door den Lande tot den jaare 1648.

te rug gegeven waren, wanneer men die, op handelen. den Staat van Oorlog, ten laste van Holland

had gebragt. De Burgery, had die egter vol-
daan, en de Teruggeving was agter gebleven:
De verschotten daar van beliepen, in het jaar
1669. Tweemaal Honderd zeventig duizend
guldens, en waren in het jaar 1713. tot Tien
Tonnen schats, aangegroeid. De deugdlyk-

heid daarvan , bleek uit het goedvinden der
,, Algemeenie Staaten van den 13. Augustus 1698.
s waarby de Staaten van Holland, door dezel-
ven verzogt werden ; de Servitie gelden van

's Her

op, den

[ocr errors]

over wil

92

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

وو

[ocr errors]
[ocr errors]

(*) NOTULEN van den 23. Maart 1743.
(y) NOTULEN van den 30. Maart 1743.

() RESOLUTIE van den Raad yan Scaaten van den
12. April 1743.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »