Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

وو

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

92

[ocr errors]

رو

in 's Hertogenbosch, door een daad werklyke Be

XIX. jstaaling te doen zuiveren. Het zoude derhalven

Boek: de Burgery hard vallen, thans met de belas

1743. , ting, om daar uit, de Betaaling der Barakken

te vinden, bezwaard te worden. Ingeval de

Staaten van Holland, dit alles geliefden uit te
,,
, voeren, of daar toe, de noodige penningen te
52

betaalen, de Regeering was genegen, wegens
i, dien merklyken Agterstal, eene Overeenkomst
, te sluiten (8)

De Raad van Staaten, die in dit alles geen ge-Het welk noegen nam ; antwoorde op het Vertoog, der geen in Gemagtigden. Dat de tyd om iet van Hol-gang vind.

land te bekomen, thans ongunstig was. Het
was derhalven best te overleggen, op wat wy-
ze men de Burgery gevoeglykis, van den Over-
last der Servitie gelden, ontheffen zoude. Hy
had een overleg gemaakt, om voor agtien hon-

derd mannen, Barakken te Timmeren, waar5, toe, Honderd Twintig duizend guldens nodig

was. De Renten, én Onkosten daarvan, zouden

uit eene Halve Verponding gevonden kunnen , worden.” De Regeering belalte haare Gemag- Nadere tigden, op de voorige Redenen' aan te houden, voorslag

der Regee. en daar by te voegen, „ dat de Burgery, by het

ring.
Timmeren der Barakken wel voordeel genieten
zoude, doch zo groot niet, als men wel dagt,
om dat veele Ingezetenen, die Kleine Huisjes
tot berging der Soldaaten bekwaam , bezaten,
daar door, van hunne Kostwinning ontzet wer-
den. Dit was van meerder nadruk, om dat de

.
s Belasting der Barakken, op de Huizen gelegt

zoude

وز وو

2

رو وو

ܕܪ وو

و

92

[ocr errors]

() NOTULEN van den 18. April 1743.

XIX, Boek. 1743

9

de zy)

2

[ocr errors]

و

[ocr errors]

ور

[ocr errors]
[ocr errors]

zoude worden. Veele kleine Huizen zouderi

daarom verlaten worden. Ingeval de Raad, ng op het Timmeren der Barakken aanhield, meen

, dat zulks ten kosten der Vereenigde Nederlanden, die eigenlyk de Schuldenaaren der Servitie gelden waren, geschieden moest. Het

kon de Stad tot geen nadeel strekken, dat het , Gewest, op wien de Betaaling der Servitie gel

den gebragt waren, die niet betaalde. De zaak

bleef geheel buiten het bestek der Stad. In; geval de Vereende Gewesten, over die betaaling oneens waaren, was het gevoeglyker, dit door eenen nieuwen Eisch, over alle de Ver.

eende Gewesten te vinden , dan de Ingezete», nen der Stad, onder dien Last, te doen zug

ten: En alzo men om dit werk ten einde te brengen, tyd nodig had, en de Raad, op het

Timmeren der Barakken aanhield, zouden Stadts

Gemagtigden te kennen geeven, dat de Regee 5 ring vertrouwde, dat gelyk de Burgery, tot

dus verre, de Servitie gelden, onder ProteSTATIE verschoten; Zy, onder bewaaring van haar Goed Regt, by wege van verder verschot, tot het Timmeren van Barakken, voor Agtien

honderd Mannen, boven het geene de Bezet„ ting, tot onderhoud nodig had, insgelyks toe

stemmen zoude, doch men konde hier toe, ► eene minder drukkende Laft, dan een Halve » verponding, invoeren. De Gemagtigden zou,, den derhalven verzoeken, dat de Penningen, ► tot het Timineren der Barakken nodig, door

den Raad van Staaten verschoten, en het onderhoud, van 's Lands wege, verzorgt zoude werden. Als het werk dus geschikt ware, zou

[ocr errors]
[ocr errors]

9

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

9

[ocr errors]
[ocr errors]

ܪܐ

[ocr errors]

den de Gemagtigden verder aandringen, dat de

XIX. Ingezetenen van alle Latten ontheven werden, Boek. en dat de Raad, den Algemeenen Staaten, de

1743 ongehoudenheid der Burgery, geliefde te ver9, toonen, op dat de Ingezetenen alhier, nevens

die der verdere Generaliteits Steden, 's Lands

Lasten zouden kunnen draagen (h).” Dit alles vond geenen ingang (c). Na veele voorfla- De zaak gen ; en antwoorden des Raads van Staaten krygt zyn kwam men eindlyk overeen; dar de Regeering, behag. tot betaaling van de Renten, der opteneeme penningen, tot het bouwen der Barakken nodig, en het onderhoud van dien', zes duizend guldens jaarlyks verstrekken zoude : Deeze zouden uit eene Omslag, op de Huishuuren, en eene, op de Amptenaaren, Kooplieden, en Nering doende Lieden, die van de Bezetting voordeel ge. nooten , gevonden worden. Ter Aflossing der opgenoome Penningen zoude Eentwintigste van 's Lands Gemeene Middelen geheven worden. De Regeering zoude Barakken, voor Ag. tien honderd Mannen timmeren : Ingeval de Be. zetting sterker, dan Agtien honderd Mannen was, zoude aan de overigen,

het gewoone Servitie geld, betaald worden. Eindelyk werd de Regeering Gemagtigd, om Honderd vyftig duizend guldens, daartoe, opteneemen, en eene Jaarlyksche Zetting op de Huishuuren, ten lasten der Bewooners, en de Amptenaaren, en Lieden, die op Kamers woonden, te doen. Tot invordering van dien, werd het Regt van Daadlyke Regts uitvoering, met voortrekking van 's Lands schul

den (6) NOTULEN van den 28. April 1743, (c) NOTULEN var den 3. Mei 1743.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

XIX.

den verleend. De Regeering zoude van het in, Boek. komen van dit alles, geen ander gebruik, dan 1743

het betaalen der Renten, de Aflossing der Hoofd. somme, het onderhouden der Gebouwen, en het verdere daarin benodigde , mogen maaken, en

2 daarvan een afzonderlyke Rekening houden (d), Voorzorg De Regeering begreep altewel, dat haare Stads der Regee. Voorregten gekrenkt waren, vermits de Alge. ring we.

meene Staaten in haar besluit gesteld hadden; dat gens haar Regt om zy de Regeering Magtigde, het Geld, ter OpPenningen bouwing der Barakken nodig, ten lasten der Stad te mogen op te neemen. Zy schreef derhalven de Staaten; opneemen, dat zy, zo ten tyde der Hertogen, als naderhand

naar luid yan Stads Voorregten, zonder bewilliging van iemand, Penningen had opgenomen ; Zulk was by de Staaten zelfs, op den vierentwintigsten April 1674. bevestigd, en het bleek by, zonder uit het Oétrooi, tot het maaken van den Straatweg gegeeven, waarin , van geene Opree, ming van Penningen, gerept werd. Zy dan be ducht, dat deeze Uitdrukking, ten nadeele haarer Stads Voorregten, in gevolg getrokken zoude kunnen worden, verzogt den Staaten, dat zy zig nader daaromtrent geliefden te verklaaren (e),

, Het gevolg hier van is my niet voorgekomen. . De plaats De Botermarkt was van oude tyden af, op de der Boter-Groote Markt omtrent de Gevangen Poort gemarkt ver houden. Zulks belemmerde den doorgang daar anderd.

ter plaatze geweldig, zelfs werd de Handel, door het ryden yan Karren, met Graanen en andere

zaa

(d) Resolutie der Staaten Generaal van den 27. No: pember 1743

(e) BRIEF door de Regeering aan de Staaten Generaal geschreeven. In de NOTULEN van den 9. December 1743. zaaken, die ter Markt gebragt werden, gestoord. xix. Men oordeelde het daarom noodig, eene andere Boek. Plaats, tot het houden van eene Boter Markt uit

1743 te kiezen (f). De Gemagtigden tot den Beleide, welken de Regeering zulks verzogt had , deeden verslag; dat men wel een Boterhuis kon Optimmeren, doch de Stad zoude haare Rekening, daarby, niet vinden: zy vermeenden egter, dat de Botermarkt verplaatst moest worden, en gaven daar toe de Plaats, by de zogenaamde Korte Kamer, op. De Regeering die hierin genoegen nam, gelaste die Plaats met Steenen aftebakenen, om de Botermarkt aldaar te houden (g).

In het begin des jaars 1744. kogt de Regee. 1744. ring tot het opregten van Barakken, verscheide De lluizen Huizen, en Erven, waar van zy door den Raad, en Erven kwytlag van den Veertigsten Penning, als zynde tot de Bar deezen,

ten dienste des Lands gekogt, ver.dig in gekreeg (1), De Bouwstoffen werden mede van kogt, en 's Lands Impost op de Groove Waaren gesteld, die Gebevryd (i). Matrassen, Dekens en andere zaa- bouwen ken in de Barakken nodig, werden insgelyks van steed. de betaaling des Brabantschen Land Tol ontheyen (k), De Barakken werden in deczen

Jaare

[ocr errors]

aanbe.

(f) NOTULEN van den 3. Maart 1743.
(8) NOTULEN van den 30. Maart 1743.

(b) RESOLUTIE des Raads van Staaten van den 13. Januari 1744.

(i) APPOINTEMENT des Raads van Staaten op de Re. queste der Regeering van 's Hertogenbosch van den 25. Februari 1744. In de Notulen van den 2. Maart 17443 APPOINTEMENT des Raads van Staaten op de Requeste der Regeering van 's Hertogenbosch van den 29. Juni 1744. In de NOTULEN, van den 27. Juli 1744.

« VorigeDoorgaan »