Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

?

XIX. Jaare (1), en in het volgende, de Bedsteeden, Ta, Boek. fels, Banken, Aschbakken, Tangen, Schuppen, 1744.

Linden Strozakken, aanbesteed (m) Staartster.

De Staartster, die zig thans vertoonde, en wiens eerste ontdekking, op den negenden December des voorgaanden Jaars geschiede (n), werd ook hier ter Stede gezien. Men vond alhier nog veele Lieden, die ongegrond, dit Verschyntel als een voorbode, van naderende Oorlogen, en

Rampen, aanmerkten. Prins Karel

De Koninginne van Hungarien, en Bohemen van Loth had haare zuster Maria Anna, en deszelfs Geryk en zy. maal Karel Prins van Lothryk, tot algemeenen ne Gema Bevelhebber der Oostenryksche Nederlanden aan linne te Herto gesteld. Deeze' namen de Reis in het begin van "Š genbosch dit jaar, derwaars aan, by welke gelegenheid zy verwagt." ook door 's Hertogenbosch trekken zouden. De

.

Baron van Reischach, buiten gewoon Afgezand dier Koninginne in den Haage, gaf den Algemeenen Staaten eenen Brief zyner Meesteresse over, waarin zulks bekend gemaakt werd; met verzoek, dat de Staaten het Doorlugtig Paar, op den Togt, door derzelver Landen, alle Gemak, en Zekerheid verschaffen wilden. Terstond werd den Amptman der Stad Graave, den Hooog, en Laagschout van 's Hertogenbosch, den Drosfard van Breda, en die der Heerlykheid Loon op Zant, gelast, een behoorlyk getal Trekpaarđen, ieder in hun bewind, tegen den bestemden tyd in gereedheid te doen stellen, en van plaats, tot

[ocr errors]
[ocr errors]

plaats,

() Notulen van den 4. Maart 1744.
(m) Notulen van den 2. Januari 1745.

(n) EUROPISCHE MERCURIUS van den Jaare 1744. I. Dees Bladz. 98. en 99.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

die te gaan

1

[ocr errors]

plaats, de nodige Ruitery ter begelyding, vaar- XIX. dig te houden. Insgelyks werden de Bevelhebbers Boek, der Steden, Graave, 's Hertogenbosch, en Breda

1744 aangeschreven, hunne Hoogheden allen eer aan te doen, hen buiten de Poorten der Steden, te ont. fangen, de Bezettingen in de Wapenen te stellen, en het Geschut te lossen. De Regeeringen dier Plaatzen, waar door zy hunnen weg moesten neemen, zouden alles, wat tot Huisvesting, en Levensmiddelen nodig ware, op eenen redelyken voet, moeten schikken (6). Aan Schepenen dee-De Regeer zer Stad werd de bestelling voor al het nodige op-ring besluic gedragen , en de Regeering besloot , de Aarts

begroeten. Hertogin, en den Prins by hunne komst in de Stad, te begroeten (V); de Burgery in de Wapenen te doen komen ; en dezelven in Twee Ryen, langs de Straaten, waardoor Hunne Hoogheden den weg neemen zouden, te schaaren (9). De Halfe Brug, in den Straatweg, door het hoog Water los gespoeld, werd terstond hersteld (r). Het Doorlugtig Paar kwam op den twintigsten Maart binnen de Stad Graave, met voornemen om den volgenden dag herwaars te komen, doch vermits het Water rontsom 's Hertogenbosch thans zo hoog was, dat geene Rytuigen de Stad naderen konden, besloten zy, van weg te veranderen. Midlerwyl had de Prins van Holstein Beek Gouverneur deezer Stad, alles tot Derzelver ontfangst

gereed

[ocr errors]
[ocr errors]

(0) RESOLUTIE der Staaten Generaal van den 3. Maart 1744.

(0) Notulen van den 9. Maart 1744.

(9) NOTULEN van den 16. Maart 1744. des voor den middaags.

(-) NOTULEN von den 19. Maart 1744.

om her

rye naar

XIX.

gereed doen maaken (s). De gansche Regeering Boek. was, met haare Ministers, op het Stadhuis ver

gaderd, om haare begroeting aan hunne Hooghes 3744

den te doen, zo dra zy de tyding Hunner aan-
komst zoude bekomen hebben (t). Doch de dag

)
Zy Ryden verliep, eer men iet vernam. Hunne Hooghe-

den vertoefden den geheelen dag binnen Graave, hooge Wa- en deeden by den Gouverneur alhier, op eene ter door verpligtende wyze, verschooning verzoeken; zy de Meye vertrokken den volgenden dag, over Nistelrode

. Breda.

Vechel, en Schyndel, naar Boxtel, en zetten
hunne Ryfe over Tilburg, naar Breda', voort (u).
De Regeering schonk aan de Burgery, die van
den middag, tot des avonds ten negen uuren,
in de Wapenen geweest was, Twee en dertig
Tonnen Bier, om die, in hunne Boomgaarden,

uit te drinken (v). Brand in

By deeze gelegenheid moet ik nog melden, bet Gou.

tuslchen den een, en twee en twintigsten Maart, en dus na den dag, dat men de Aarts Hertogin , mer haaren Gemaal hier ter Stede gewagt had, eene felle Brand, in het Gouvernement ontstond ; De Prins van Holstein , deed zig van zyn Bed helpen, en gaf de nodige bevelen, zo veel hy konde, tot het stuiten van den Brand, die gelukkig, door de Burgery, ge

bluft werd. Gevaarly

Vry gevaarlyker was de Brand, die des nagts ke Brand

Z

dat des nagts,

nement.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

V

tus

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

(1) EUROPISCHE MERCURIUS van het Jaar 1744, Deel I.
Bladz. 198. en 199.

(1) NOTULEN van den 21. Maart 1744.
(u) EUROPISCHE MERCURIUS van het Jaar 1744. Deel I.

Bladz. 199.

(v) NOTULEN van den 26. Maart 1744.

XIX,

tusschen den vyfden, en den zesden Mei deezes jaars , in het Huis, daar het Paradys uithing, op Boek. de Markt , aan den hoek der Minderbroeders

1744 Straat, ontstond. Behalven dat Huis, werden 'er nog drie, in koolen gelegt. Op een der Zolders van het eerstgemelde Huis, lagen Steenkoolen, die een verschriklyk vuur verwekten: In het tweede lag veel Zuiker, die mede sterk brande, Hier door stond het geschapen, dat niet tegenstaande allen aangewenden vlyt, meer huizen verteerd zouden werden. Het Huis aan den anderen hoek der Minderbroeders Straat, werd wonderbaarlyk behouden, vermits het Dak van het zelve, door den Brand, van de overzyde zodanig verhit werd, dat het water, door de Brandspuiten daarop geworpen,

kookte. Het werd nogtans merklyk beschadigd. De Gevel van het Huis, de Regenboog, het derde van de Minder broeders Straat, die zeer zwaar was, storte ne. der, zonder dat iemand gekwest werd. Het Huis daar het Haasje uithangt, neven de Hal, werd door het nedervallend Vuur der brandende Hui, zen, aangestoken, doch gelukkig gered. Indien de Brand hier stand gehouden had, zouden denk, lyk het Vleeschshuis, en alle de Huizen daar tegen aangebouwd, door de Vlammen verteerd zyn vooral, om dat voor veele van dien, Houten Gevels stonden. Het bleef egter by die Vier Huizen. De brandende Stoffen, die eenige dagen onder de puinhoopen smeulden, werden op bevel der Regeering, tot voorkoming van verdere ongelukken, uit elkander gerukt, en de uitgebrande muuren om ver gehaald : ook deed zy, zo lang de brandstoffen smeulden, de plaats naauwkeurig be

waaren,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

92

99

92

[ocr errors]

XIX. waaren, en afkondigen, dat die eenige Goede Boek. ren, uit de verbrande Huizen geborgen had, de1944.

zelven den Eigenaaren, ingevalle die hun bekend waren, en zo niet, aan Schepenen zouden overgeeven. Die zulks nalieten, zouden naar vereisch van zaaken, volgens het goedvinden van Schepe

nen gestraft worden (w). Keur tegen

De Brandkeur werd by deeze gelegenheid, met het herstel-een Nieuw Bevel vermeerderd, en daar in werd len en vergesteld, „ Dat niemand, eenige Houte Gevels nieuwen van Houten mogt vernieuwen, of herstellen, anders dan met Gevels.

steen, op eene boete van vyftig guldens. De

Timmerlieden of Ververs, die aan de vernieu„ wingen van Houte Gevels de hand leenden, zou

den ieder vyfentwintig guldens verbeuren (x)." Dit Bevel heeft te weeg gebragt, dat zedert dien tyd, veele Houte Gevels binnen deeze Stad weg gebroken, en anderen van steenen gemaakt, in de

plaats gesteld zyn. De Vee. In de Stad was van alle oude tyden een Veemarkt ver-markt gehouden, die op den dag na St. Lukas,

of den agtienden October inviel. Filip de Goede, Hertog van Bourgondien, en Brabant, besloot in het jaar 1463. op verzoek der Regeering, die Veemarkt, op St. Severynsdag, dat is op den drieentwintigsten dier maand te stellen, en dezelve zoude tot Allerheiligen avond duuren (y). Thans begreep de Regeering, dat het weinig vertier, dat op die Markt geschiede, voornaamlyk

99

zet.

ver

(w) NOTULEN van den 7. Mei 1744.
(x) Notulen van den 12. Mei 1744.

(V) PRIVILEGIE van FILIP VAN BOURGONDIEN van den 2. Januari 1463. In de Archieven Inventaris A. No,

« VorigeDoorgaan »