Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

II. 299.

waaren derwaars. IV. 105. schen gebrandschat. I. 503.

Bergyk dorp in de Meye. Bladel dorp in de Meyerye door de Gelderschen rye Dirk en lften in het gebrandschat. I. 413. Graafschap van Holland,

Berlicum (Het dorp) by aldaar bevestigd. I. 55. beleening tot een Heerlyk. Onderzoek naar de plaats heid gemaakt I. 409. daar het Hof aldaar geltaan

Bestand (Twaalf jaarig ) heeft I. 50. en in de aan. met Spanjen te Antwerpen tekeningen. I. 57. gesloten. II. 297.

Blokmeesters (hervorma Te 's Hertogenbosch af. de) te 's Hertogenbosch gekondigd, en vreugde daar aangesteld. 11. 504. over bedreven. II. 298. Blyde inkomsten der Herá Gevolgen van het zeive. togen van Brabant. Naamis.

oorsprong. I 201. Einde van het zelve. II. Die van Wenselaus en 263.

Johanna. I 202. Beukelaar (Gerard) Pries. Van Artoni I. 252. ter te 's Hertogenbosch. Van Jan den IV den I. Zyne onrustige redenvoe 264. ringen, daar om hy uit de Van Filip den Iften. I. Stad gezet word. Dog door 290. den Hoog Schout er weder. Van Filip den Ilden I. om ingehaald. II, 116.

305. Binderen Adelyk stift by Van Karel den Inten I. Helmond. Door de bezet.' 343. ting dier plaats in brand Van Maria van Bourgon. gestoken. I. 505.

die door Maximiliaan be. Bisdommen (Nieuwe ) in vestigd, dog naderhand gede Nederlanden opgerigt, heel vernietigd. I. 367. en misnoegem daar uit ont- Van Filip den IIIden. I. staan. Il. 13.

393. De Staten van Biabant Van Karel den liden 1. zenden deswegens een ge- 426. zandschap naar Spanjen. II. Van Filip den IV den 1. 15.

527. Verdeeling van den geeft. Boekery ( doorneemen lyken staat der Nederlan. om een ) ie 's Hertogen. den, voor en na de opreg. bosch op te rigten welk te ting der nieuwe Bisdom- niet loopt. III. 273. men. Il. 13.

Boetselaar (Jo. Frederik Blaarsbem dorp in de Hendrik Baron van den Hee, Meyerye door de Gelder. re van Langerak en Schooc

afs Y Z E R. afgezondene des Raads van in de Meyerye. En scherp staaten sterft te 's Herto. Plakaat tegen dezelven. Ili.' genboscb. IV. 8.

399. BOHEME (Jan Koning van

Boffchen Voor heen meer Polen en) eischt een ge. in de Meyerye als thans. I. deelte van Brabant, het 14. welk afgeweezen word. I. Dorpen die hunden naam 176.

daar van ontleenen. I. 14. Bombergen (Antoni van) en 15. Naar 's Hertogenbosch ge. Middelen om het hout zonden, en tot Bevelheb aldaar te vermeerderen. I. ber aangesteld. II. 34. 15.

Bommel, Door Filip den Het word jaarlyks duur. Illden belegerd en verlaa. der. I. 16. ten. I. 409.

Het noorder gedeelte van Die van 's Hertogenbosch Brabant, bestond voorheen tragten die Stad te vergeefs uit Bosschen , dog thans te benaauwen. I. 424. uit weilanden. 1. 1oo.

Zend eenige gemagtigden Boukboven. Na de Munnaar 's Hertogenbosch om Itersche Vrede door de een bestand te maken, die Spaanschen te rug gevor ruuw bejegend werden. I. derd. III. 5. 400.

Moeite met de boomen Duor den Admirant van langs de Maas aldaar. III. Arragon belegerd en ver. 323. laaten. II. 229.

Nieuwe moeite daar over BOMMELER WAARD. Die en hoe die eindigd. ill. van 's Hertogenbosch val. 392. len er in, dog worden door Boxtel. Dorp in de Meyede Gelderschen geslagen. rye door de Gelderschen in I. 421.

het jaar 1388. gedeeltelyk Eenige Soldaaten vallen verbrant. I. 236. er in die rooven en plun. Door dezelven 1573. uit. deren. I. 424.

geplunderd. I. 503. Inval der Spaanschen on- En gebrandschat. I, 505. der Mansveld daar in. II. Boxel (fan van Hoorn 163.

Baanderbeer van) voerd het Nogmaals II. 229.

bevel binnen 's Hertogen. Bon. (De Stad) in het bosch. II, 112. jaar 1673. veroverd, en Ontslaag er zig van. II. vreugde daar over te 'sHer. 114. togenbosch. III. 228.

BRABANT. (Het oude , Boosdoenders (menigte ) ende nieuwe). Landen die

on

[ocr errors]

III. 277

1. 524.

een

onder beide hooren. I. I. we lasten op dat Landschap

Verdeeling van het he- gelegt. III. 245. dendaagsche. I. II.

Andere lasten tot het Verandering van lands- maken der Vestingwerken douw in het noorder ge- die men tragt af te weeren. deelte. I. Ioo.

De leenpligtigheid van Ontwerp van een nieuwe
Brabant, aan het Duitsche belalting. III. 307.
Ryk opgeheven. I. 321. Nieuwe lasten op dat

Word onder den Bour- Landschap gelegt. III. 336. gondischen Kreits gebragt. De landen onder Brand

fchatting aldaar van eenige Onderzoek hoe ver het lasten bevryd. III. 382. onder het Duitsehe Ryk Verscheide lasten in dat gehoord hebbe, en hoe het Land afgeschaft. III. 449. daar van ontslagen zy. I. ERABANT (Staaten van ) 525.

zenden gezandschap Door de Staatschen ge- naar Spanjen. Il. 15. heel afgeloopen. 11. 218. Andermaal over het in

Voornag om verscheide voeren van den tienden vaarten door dat Land te penning en verslag daar van. graaven. II. 324.

Voorslag om een vaart BRABAANT ( Hertogen uit de Maaz in de Schelde van) Derzelver oorsprong. te maaken. Il. 339.

I. 62. BRABANT (STAATSCH ) Zyn beschermers der Ker. Tragt deel in 's Lands Ré ken en Kloosteren in dat geering te bekomen. II. land gelegen. I. 83. .467 en 479.

En in geheel Neder Lot. Of hun eigen Gevelt te haringen. I 95. beftieren. II. 533.

Zyn voogden over alle Gronden waar op dit de minderjaarigen die LeeIteund. ll. 537.

nen bezitten. I. 112. Doet gelyke pogingen

Opper beschermers der Ais. 1648. en 1650. III. 7 Stad Aaken. I. 137.

Stedehouders

her Nieuwe laften op dat land Duitsche Ryk. I. 153. gelegt. III. 31.

BRABANTSCHE Steden (verDe Regeeringen der ste- eeniging der) 1. 217, den van dat Landschap ge

Brabantfcben. Zyn Tolvry magtigd het platte land te te Orsoy. I. 117. {pyzigen. III. 239.

Konnen in Holland om Vertogen tegen de nieu.

schule

il. 17.

[ocr errors]

en 14.

van

[ocr errors]

rits ll. 192.

door Spic

[ocr errors]

Ichulden aangehouden wer- Ingenoomen door Mau. den. l. 537.

Braine Stad in Henegou- nola. Il. 386. wen door Hertog Jan den Vrede handeling aldaar. IV'den ingenoomen. 1. 282. III. 149.

Brand (zwaare) binnen Brederode (Jo. Johan Wol. 's Hertogenbosch. 1400. I. fert Heer van, tot Gouver. 248.

neur van 'sHertogenbosch 1419. 1. 271.

aangesteld. ll. 456. 1463. I. 336.

Sterft III. 43. 1722. In de groote Kerk. Breugel dorp in de Meye. Ill. 446.

rye door de Gelderschen ge1744, In het Gouverne, brandschat. I. 505. ment. IV. 74.

Brochum (Jo. Willem van 1744. Gevaarlyke op de de Ryt Heere van tot Hoog Markt. IV. 74.

en Laagschout der Stad na 1745. In den toren der het overgaan aangesteld , Hoofdkerk. IV. 80.

legt den eed af. II. 458. 1747. In den Paapenbril. IV. Brouweryen (koop) mos 107.

gen ten platten lande, niet Brandspuiten (De Nang) als een en een half uur van binnen de Stad ingevoerd. de besloten Steden af weIII. 306.

zen. III. 425. Brant Adelyk geslagt in

BRUGEROM (Landschap) Brabant. Desselfs oorsprong Gelegenbeid. Door Lam.

bert den liden Graaf van Breauté (Jo. Karel van) Leuven, van den Bisschop zyn zonderling lyfgevegt van Luik gekogt. I. 6. en net Lekkerbettje op de 74. Vugter heide. II. 237.

Aan den gemelden Bis. Brecbt (%0. Jakob van) fchop afgestaan. Die het brengt eenen Priester die den Graaf van Namen geeft. om oproerige redenvoerin. Na wiens dood, het aan den gen, uit de Stad gezet was, Hercog van Brabant te rug daar binnen. II, J16.

keerd. J. €6. Breda (Het Land van ) BRUSSEL (Het KWARTIER Aan den Hertog van Bra. VAN) Een der vier deeler bant verkogt. I. 177.

van Brabant dus genaamt. Aan Jan van Polaanen I. 11. ter Leen uitgegeven. I. Aan Lambert den Ilden 178.

ten huwelyk aangebragt. I. BREDA. (De Stad) Door 71. Parma verraft. II. 136,

Oudtyds noemden zig de

Hee

I. 197.

vat,

en

Heeren van Brabant ook Chattam. (Vreugde 'te Graavên van Brussel. I. 83. 's Hertogenbosch wegens de

BRUSSEL (De Stad) door overwinning te ) Ill. 149. de Vlamingen belegerd. I. Cbevalier. ! Jakob: VerIII.

dagt dat hy Hertog Jan den Oproer aldaar gestild. I. Vden wil bespieden , ge104.

tot een eeuwige Door de Vlamingen in gevangenis veroordeeld. I. genoomen. I. 265.

287. Zy worden door toedoen Word ter dood veroora van Evert Tserclaas ver- deeld. l. 292. dreeven. 1. 206.

Cleerbagen (Fuliaan) zyn Oproer aldaar. II. 85. aanslag op 's Hertogenboich

De Roomsche Godsdienst II. 157. aldaar geschort. II. 135. Collateraal (Het middel

Geeft zig aan Parma over van het) ingevoerd. III. II.161.

44. Budel dorp in de Meye- Verhoogd. III. 157. Tye, De bezettingen van

Collen ( Herman) zet eeni. Roermunde en Venlo van gen van zynen aanháng aan, in het zelve, III, 38. de Regeering te zeggen ,

Bulle (De gulde) heeft dat zy zig niet naar de geen plaats in Holland ten Utrechtsche Vereeniging voordeele der Brabanders. willen schikken. II. 121. I. 536.

Cortenberg. (Kaart van ) Busbof. (Bernardus ) Pre. Door Hertog Jan den Ilden dikant te Utrecht, word by aan Brabant geschonken. II. Jeening Predikant te 'sHer- 167. togenbosch. 11. 454.

Crabbeels. (Clemens) tot Buuren (De Graaf van) Bisschop van 's Hertogen. word Leenman van den bosch aangesteld. II. 101. Hertog yan Brabant. I. Crevecoeur ' i de Schans ) 173:

door de Staatschen gestigt. C.

Door Prins Maurits bed

magtigd. II, 192. CESAR (KAJUS JULIUS ) Door Mansfeld te ver. jaagt de Menapiers in hun- geefs belegerd. II. 201. ne bofschen, en verbrand Door de Spaanschen in. hunne gebugten, Naat de genoomen. II. 229. de Tenchteren, en Ufipee- Door den Kardinaal An. ten. I. 33.

dreas vergroot. II. 231. Brengt de Menapiers ten De Soldaaten daar in onder I. 38.

Naap

II. 177.

« VorigeDoorgaan »