Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

III. 227.

Naan aan het muiten. II. rye door de Gelderscheti 245.

gedeeltelyk afgebrand. I. Door Prins Maurits hero. 421. verd. II. 248.

Deutcren Schansje aldaar, Door Turenne ingenoo. dat de Aartshertog Aal. men. III. 189.

brecht te vergeefs tragt te Verlaaten. III. 226. bemagtigen. II. 269 Alle de werken geslegt. Diaken (Naamen der eer.

sten) na het overgaan der Veder opgemaak. IV. 12. Stad II. 455. in de aante.

De vaart van 's Hertogen. keningen. bosch door die Schans ge

Dienant Stad in Luiker. bragt. IV. 81.

land door Hertog Karel den Waar door de scheep. Iften geheel gesloopt. I. vaart belemmerd word. IV. 340. 91.

Dieffen dorp in de Meye. De dam in de Vaart weg. rye werd voorheen Diosna genoomen. IV. 130. genaamt, door Ansbald aan

Cromvoirt Dorp in de Willebrord geschonken. Ba. Meyerye, by leening tot schot gehugt van het zelve een heerlykheid gemaakt. I. voorheen Bobanschot ge409.

naamt, door de Nonne Be.

rethinda aan denzelven verD.

eerd. I 53

Diest (Kornelis van) preDAALHEM (HET GRAAF. dikt buiten 's Hertogenbosch SCHAP ) aan Brabant gebegt omtrent het dorp Engelen. I. 116.

II. 22. De Hertog word er on. Te Deuteren. II. 23. afhanglyk Heer van. I. 125. In de Hoofdkerk der

Daken van riet of stro, Stad. II. 25. binnen 'sHertogenbosch af.

Dieze (Rivier de loopt gekeurd. I. 337.

van 's Hertogenbosch naar DAUFyn van Frankryk, de Schans Crevecoeur in (vreugde over de geboorte de maas. I. 18, van den) te 's Hertogenbosch Door de Stad geleid. I.

544 Dendermonde. (Het Land Moeite door de Regee. van) hoorde voorbeen, vol- ging om die rivier geduren. gens sommigen, aan Bra. de het twaalf jaarig bestand bant, volgens anderen niet. te doen openen. II. 326. I. 10

Verlandingen in die Ri. Deurne dorp in de Meye. vier. III. 270.

II. 113. s

[ocr errors]

van

Vervuilinge van de Dieze Donderbussen, waar, en binnen de Stad. III. 286. wanneer eerst gebruikt. I.

Ondiepte aan den mond 208. der Dieze. III. 335.

Dongelberge of Ware AdeDe Dieze binnen de Stad lyk geslacht in Brabant. gediept. III. 354.

Oorsprong. I 156. Van de Stad af, tot aan DOORNIK (Een gedeelte de Maaz gediept. III. 356. der Stad) hoorde oudtyds

Binnen de Stad Ill. 448. onder Brabant. I. 2.
De Dieze gestopt en de

Beroertens om den Gods. vaart door de Schans Cre. dienst aldaar. II. 15. vecoeur gebragt. IV. 81. DORDRECHT en het om

De dam in de Dieze weg. liggend Land worden een genoomen. IV. 130. leen van Brabant, I. 106.

Moeielykheid met eeni. Worden daar van ontsia. ge Inwoners over het ver. gen. l. 138. diepn, der Dieze binnen Door Hertog Jan den de 'Srad. IV. 147.

Ilden belegerd en verlaaten. Domeinen Brabant I. 160. belast. I. 329. JI. 386. Door Hertog Jan den

Voorneemen om eenige IVden belegerd, en verlaaDorpen tot Heerlykheden, ten- I. 269. te verkoopen. III. 87. De Regeering aldaar wei

Dommel" ( Rivier de l gerd aan die van 's Herto. vloeid met de Aa binnen genbosch eenige matiging 'sHertogenbosch te saamen, omtrent het Stapelrecht. en vallen onder den naem III. 468. van de Dieze in de Maaz. Dreyfcboor (Foban) tot I. 18.

tweeden geheim fchryver der Tot hoe ver opwaars de Stad na het overgaan aanDommel bevaarbaar is, gesteld. II. 457. waar die ontspringt, door Droogte (groote ) waar welke plaatsen die naar door het Koorn voor den 'sHertogenbosch vloeid en 24 Juni in de Schuuren welke riviertjes daar in val was. I. 494. len. I. 20.

Andere waar door het Deszelfs breette is door Koorn en gras op het veld , geen wet bepaald. I. 21. en de Vrugten op de boo.

Orde omtrent het schut- men verdorren. II. 4. ten van het water door de Drunen ( Paulus van ) Watermolens. I. 21. Bisschop der herdoopers te

Die Rivier binnen de 's Hertogenbosch ter dood Stad gebragt. I. 479. gebragt. I. 489

Duns

van

Dungen. Dorp onder het de slegte Koorn gewassen ini vrydom der Stad 's Herto de jaaren 1723 en 1724. genbosch, door de Gelder. III. 448. fchen gebrandschat. I. 505. Duurte in 1740. IV. 476

Moeielykheid over het Schielyke ryzing van den beroepen van eenen Predi. Prys der Graanen. IV kant aldaar. III. 91.

169. Het haalen van brood en Dyken Verbod van uit: zout uit de Stad voor de voer uit Brabant van alles Inwoners aldaar geweigerd. tot herstelling der Dyken III. 188,

nodig. II. 212. Vergeefsche moeite om Wederzydsche opzegging die plaats haare gemeene van vrywaaring der Dykers. middelen by uitkoop te Il. 213. doen betaalen. III. 353. Darfos volgens sommigen

E. Dordrecht belegerd, en het beleg opgebrooken. l. 64. Edelen. (Veele ) in de

Duuren Stad in Guliker. Meyerye voeren Moleny. Jand door Keizer Karel be- zers in hunne Wapenscbit. magtigd. I. 5oo.

den, en voorbeelden daar Duurie

Graanen. van. I. 4. en 5. 1315. I, 172.

Eedelen (NEDERLAND 1436. I. 320.

SCHE ) Nuiten een verbond. 1531. I. 474.

Il. 21. 1546. I, 518.

Edikt of gebod (eeuwig) 1554. I. 542.

ten tyde van Don Jan ge1557. II. 5.

maakt. II. 94. 1586. II. 171

Eersel. Dorp in de Mey1587. II. 174.

erye door de Gelderschen Schielyke daaling van gebrandschat. I. 413. den Prys des Koorns. IL Hoe het beroepen van de 178,

Vonnisien aldaar voor ScheDuurte in 1597. 11. 223. penen van 's Hertogenbosch

Oproer over den hoogen is gebragt. III. 101. Prys van het Brood in Egmond (De Graaf van) 1062. III. 120.

trekt wegens de onlusten Duurte in 1698.en Brood in Gezandschap naar Span. van Rog en Boekweid on- jen II. 17. der een gebakken. II. Komt te rug, en doet 345-348.

verslag. II, 18. Duurte in 179. III. 404. EINDHOVEN Stad in de Twee agter een volgen. Meyerye door de Gelder.

schen

[ocr errors]

II. 147.

Ichen geplunderd. I. 505. Enlle (fo. Hendrik Van)

Door de Staatschen in- verdeedigd het flot te Poes genomen. Ilo 145.

derooijen. I. 414. Door Parma gewonnen. Episcopius (Simon) komt

te Waalwyk, en zyne ont. De Vestingwerken ge, moeting aldaar met den Bis. flegt. II. 151.

schop van 's Hercogenbosch. Door de Staaten der Ver: II. 337. eenigde Nederlanden inge- Erfmaking (zonderlinge ) noomen. Il. 436.

van eenen Schoenlapper te De Franschen vorderen 's Hertogenbosch. I. 466. er Hooi en Haver van. IV. Ernst Aarts - Hertog van 97.,

Oostenryk tot Landvoogd Eligius word Bisschop van over de Nederlanden aan. Noyon. I. 51.

gesteld. II. 200. Elisabet dogter des Ko- Sterft. II. 211. nings van Frankryk trouwd Escb Dorp in de Meyerye met Filip, den tweeden Ko. door de Gelderschen gening van Spanjen. II. io. brandschat. I. 505.

Elshout ( De-Schans te) Lugeniaansche Graft. 11. Door Prins Maurits inge. 389. noemen, II. 192.

Bekommering daarover te Emanuel Filibert. Hertog 's Hertogenbosch. II. 390. Savoije word algemeenen Excynfen werden in oude Landvoogd der Nederlan tyden op het huis Rodentden, II. 2:1

burg te 's Hertogenbosch Empel Dorp in de Meye. aangebragt ,

dog nader rye voorheen in Taxandrien hand verpagt. I."520. gelegen 1. 42. Aan de Abtdye van St.

F. Crispyn geschonken nader. hand aan den Graaf van Fallez De Heer van) Megen verkogt. I. 43. in de doed zyn best om Keizer aantekeningen.

Karel met de Regeering van De Schaps aldaar door de 's Hertogenbosch te verzoe. Staatschen ingenomen. ll. nen, het welk gelukt. I.508. 134.'

Filip de Ifte Hertog van Endenbout (Het Bosch) Brabant komt tot de Regee. heeft gelegen op de plaat's ring. Zyne blyde inkomste. daar thans het Dorp Uden 1. 289. hout ligt. I. 14. en 27.

Word gehuldigd, I. 292. Engeler Scbans door de Beweegd de Staaten hem Franschen ingenoomen. III. een Beede toe te staan. I. 190.

292.

[ocr errors]

Misverftand tuffchen den Belalt de Domeinen. Is zelven en den Hertog van 329. Gelder. I. 293:

Steld den grooten Raad Verschil tusschen depzeln in. 1. 331. ven en vyf voornaame Ede. Neemt een togt voor tes len. 1. 295

gen de Turken. l. 338. Deszelfs voorgenome hu. Verbeterd de Rechtsoef. welyk dood en Aert. 1.297. fening. I. 334.

Goedvinden der Staaten- Word ziek, en is genood na zyn dood. “Begraafnis. zaakt zyue hairen af te snyi 1. 298.

den. I. 334. Baltaarden. I. 299.

Doed den Koning van FILIP de Ilde Van Bour Frankryk wegens Bourgone gondie meerd de naaste te die en andere Landen hul. zyn tot het Hertogdom van de. I. 335. Brabant. Dt szelfs redenen Sterft. I. 340. wa rom. 1. 302.

Deszelfs Vrouwen, Kim De Staaten verklaaren zig deren en "Bastaarden. So voor hem. I. 303.

341. Deszelfs afkomst uit de Aert. 1. 342 Hertogen van Brabant, en Filip de III de Zoon van Bleide Inkomste. 304. Maximiliaan en Maria Wen Hy word alom gehuldigd. te 's Hertogenbosch Ridder

van het gulden Vlies gesla. Steld de orde van het gul. gen. I. 379. de Vlies in, en brengt den Volgd deszelfs Moeder Raad van Brabant naar Brus: op. I. 384. fel over. I. 315.

De Gentenaars houden Bevredigd de oneenigke. hem in hunne magt. l. den tuffchen Antwerpen en 386. Mechelen over de Jaarmark. Word afs Hertog van Braten. I. 315.

bant gehuldigd. I. 393. Moeite tuflichen denzel. Blyde Inkomste. I. 393. ven en de Stad 's Hertogēn- Sluit een verbond van bosch over de herstelling Koophandel met Engeland. der Beden. I. 316.

395. Hy bekomt Holland, Zee. Word te 's Hertogenbosch land en Friesland. I. 319. gehuldigd. I. 396.

Bemagtigd Luxemburg. I. Trouwd. I. 397. 322.

Zyne Gemalin bevald van Vcorrechten wegens de een dogter. I. 402. Beeden door bem beloofd. Laat zig te Luxemburg als 1. 327.

Hertog huldigen. I. 403.

1. 314.

[ocr errors]

Ber

« VorigeDoorgaan »