Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Begeeft zig naar Span. Maakt Vrede met Frank. jen l. 104

ryk. Il 9. Komt te rug. I. 405. Trouwd met Elisabet dog.

Oorloogd met Gelder- ter des Konings van Frank. land. I. 406.

ryk. II. 10. Sluit een verbond met Vorderd een honderd. Karel van Gelder. I. 411. Iten, en een vyftiglien Pen.

Verirekt naar Spanjen. I. ning. II, 10.
412.

Vertrekt naar Spanjen. II.
Sterft. I. 412.
Gestalte en Aert. I. 412. Streng Plakaat op zynen

Filip de IV de Zoon van naam tegen die van 's Here
Keizer Karel word geboo- togenbosch. II. 35.
ren. I. 450.

Dood zyner derde Gema.
Als aanitaande Heer der lin. II. 52.
Nederlanden gehuldigd. I. Trouwd met Anna dog.
526.

ter van Keizer Maximiliaan Blyde inkomste. I. 527. den Ilden Il. 57.

Huldiging te 's Hertogen Steld Aalbrecht van Oos. bosch. I. 532.

tenryk tot Landvoogd aan. Trouwd met Maria Ko II. 218. ningin van Engeland. I. Draagt de Nederlanden 540.

aan zyne dogter, Isabella Zyn Vader draagt hem over. II. 223. de Nederlanden over. I. Sterft. I. 226. 545

Deszelfs uitvaart te's Her. Doed eed aan de Staa. togenbosch gehouden. II, ten , en ontfangt die van 227. hun. I. 545

FILIP de IIIde Koning De naamen der Gemagtig. van Spanjen verbied den den van 's Hertogenbosch, handel der Nederlanden in die er by tegenwoordig wa. Spanjen. II. 228. ren. I. 546.

Eed hem door zyne Ne. Steld den Hertog van Sa derlanden gedaan wanneer vooije tot Landvoogd aan. die na het overlyden der U. 2.

Aarts Hertogen aan hem te Vernienwd de Plakaaten rug zouden keeren, en Ge. tegen de Ketters. II. 3. magtigden van 's Hertögen.

Raakt met Frankryk in bosch hier toe. II. 334. Oorlog, en nag by St. FILIP WILELM Zoon van Quintin. II. 7.

Willem dep Iften Prins van En by Grevelingen. II. 8. Orange trekt door 's Herto.

Dood zyner Gemalin Ma: genbosch niar Holland. II. jia. Il. 9.

296. Ba

Fle

[ocr errors][ocr errors]

FLORIS V de Graaf van “Legi een last op alle Holland te 's Hertogenbosch Nederlandsche waaren. III. Ridder geslagen, I. 135.

161. Focanus ( Frans ) zyn on. Beoorlogd de Vereenige gelukkig geval, daar zig de Nederlanden. III. 175. uit red. 11. 206.

Brandschat de Meyerye. Fourier (aanstelling van III. 177. een) binnen 's Hertogen. - Krygsverrigtingen van desborch. II. 52 r.

zelfs Legers rontsom 'sHerFRANKEN loopen geheel togenbosch in het jaar 1672. Gallien af. I. 46.

III. 188. Worden gesagen. I. 47. Het Leger trekt van de

Doen verscheide invallen Stad 's Hertogenbosch, af. . in Gallien: 1: 48

III. 197. Keizer Honorius staat ee. Vorderd geweldige Brands nigen

van hun toe zig om schattingen van de Meyerye. trent Tongeren neder te zet. III. 221. ten. I. 48.

Verlaat Crevecoeur. III. Trekken over den Ryn 226. en veroveren geheel Gal. Steekt tien Dorpen in de lien. l. 48. en. 50.

Meyerye in het jaar 1688. Zy 'verdeelen zig in het in brand en de Koning Oort, en West Frankryk. verklaard den Oorlog aan

de Algemeene Staaten. III. Grensen' van Ooft Frank. 308. ryk. I. 5o.

Zyn, Leger, valt in de FRANKRYK (De Koning Meyerye. JII. 334. van) trekt met een Leger En bedryft er veel moet in het land van Gulik. 1. wils in. III. 359. 238.

Brandschat de Meyerye Oorlog tusschen denzel in het jaar 1702. III. 373. ven en Keizer Karel. I. 434. Trekt daarin. III. 375.

Verbind zig met den Her. Vorderd Hooi en Haver tog van Gelder. I 484. van de Stad Eindhoven in

Voorspoed zyner Wape- het jaar 1747. IV 97. nen in de Nederlanden. J. Eenige plaatsen zoeken 541.

zig met de Franfchen over Neemt verfcheide Steden de Brandschattingen te verin. II. 8.

aragen. IV. 98. Verzoekt , dat Dr. Ar Moedwil van het Frana noldus de Fey hem ter gesche Leger te Lommel. IV. nezing der Koninginne Moe. 99. der gezonden" mag werden.

Fredrik de IIIde (Kei: zer) komt met een Les

ges

I. 50.

III. 1310

[merged small][ocr errors]

ger in de Nederlanden. I. Peter van een kind , dat 399.

gedoopt werd. II. 453. 's Hertogenbosch weigerd Komt met zyne Gemalin. hem, en zynen Zoon te ne binnen de Stad. II. 473. ontfangen. I. 390.

Komt er met zynen Zoon Doet Filip van Kleef in in om de nieuw gemaakte den Ryksban. I. 392. Vestingwerken te beschou. Sterft. I. 393.

wen. II. 518. FREDRIK HENRIK Prinse Komt nogmaals binnen de van Orange trekt met een Stad. II. 531. Leger in Brabant. II. 369. Fuentes (Don Pedro Heno

Neemt voor 's Hertogen riques d'Azevedo Graaf van) bosch inteneemen. ll. 402. komt in de Nederlanden,

De Staaten benoemen Ge. en heeft den klem van het magtigden by den Prins in bewind na Parmaas dood. het Leger. II. 404.

Geeft van zyne aankomst Het welk by Aarnhem

die van

's Hertogenbosch by een trekt. II. 405.

kennis. II. 199. Berend de Stad, en ver. Word Landvoogd. II. sterkt de Kwartieren. II. 211. 406.

Verbind den uitvoer van Doet den Hollandschen alles dat tot herstelling der Dyk verzwaaren. II. 408. Dyken nodig is. II. 212.

Aanvallen op de Schan. Fynaard te vergeefs aan, sen Isabella en Antoni. Il. gevallen. 11. 86. 416. Hy raakt. in gevaar. II.

G. 418.

Doet verfcheide onder. GALLIE. De Meyerye was fchep te brieven ontcyferen. voorheeri onder het België II. 435.

fche Gallie begreepen. 1. 31. Voorwaarden waarop

Het word een Romeinsch 's Hertogenbosch overgege. wingewest, en door Augusven werd. II. 441.

tus in zestien deelen verUittogt der Bezetting. 11. deeld. I. 39. 4442

Gans Mr. Joban) tot eer. Pryst het gedrag van Grob: ste Pensionaris pa het over. bendonk gedurende de Be' gaan der Stad aangesteld. I, legering gehouden. II. 446. 457.

Is binnen de Stad in de Word in den Haage aan. eerste. Leerrede der Her gehouden om getuigenis te vormden tegenwoordig en geven. III. 34.

Galt,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

B-3

van

II. 475.

I. 401.

Gasthuis te 's Hertogen Bevel tegen, het aanneer bosch moeielykheid over men van Kloosterlingen. het inneemen

een Beemd van het zelve om Streng bevel tegen de een striat door denzelven Roomsche Geestlykheid en te leggen. II. 515.

Godsdienst. II. 498. De twisten Jaarover ge.

Verbod tegen het Quiten resen afgedaan. II. 525. der Huizen op beilige da

GEERTRUID dogter van gen. II. 499. Grimoald ftigt een Kapel in Geffen Dorp in de Meye. bet land van Stryen. 1. 51. rye in het jaar 1497. door

Tyd van haar dood. I, de Gelderschen afgebrand, 51. GEERTRUIDENBERG Kapel

Andermaal in het jaar aldaar gesticht. I. 51.

1512, I. 421. Door Hertog Jan den GELDERLAND (scheidin. Ilden ingenoomen. I. 160. tusschen het Overkware

Door Nikolaas Heer van tier van) en de Meyerye Putten en Suryen ingenoo-' maakt. I11. 428. men. I. 161.

Moeielykheden met eeOvereenkomst tusschen nige Ingezetenen daar over. Brabant en Holland aldaar. III. 43. I. 123.

GELDERLAND (De Graaf Eenigen van de bezetting van) wil Hendrik den liten aldaar omtrent Os geflagen. van Brabant beoorlogen, II. 188.

het welk voorgekomen Geestlyke goederen. Ver. word. I. 102. zoek wegens het vrygeeven Belegerd Utrecht,

en derzelver aan de Brabant word gevangen. I. 104. sche Geestlyken, III. 12. Voorwaarden waar op by

Geeflykheid hun gezag gefaakt werd. 1. 105. bier te lande zeer toege.

Neemt den naam van noomen. I. 324.

Hertog van Limburg aan, Moeielykheid tusschen en Iteld zig in bezit van hen en de Regeering van dat Hertogdom. I. 138. 's Hertogenbosch. I. 325. Verbint zih met verschei.

Orde daar op gesteld. I, denen tegen den Hertog 326.

van Brabant. I. 139. Plakaat dat de Geeftlyke Word door de Braban. Manspersoonen uit de Stad ders geslagen. I. 142. moeten vertrekken, en dat Word by Woeringen gede Vrouwen Kloosters ge. Dagen en gevangen. I. 148. opend moeten werden. 11, Voorwaarden waar op hy 467.

vrya

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

418.

vrygelaten werd. I. 150. Inyal in Gelderland. I,

Vereenigd zig met ver- 399.
scheiden tegen den Hertog Van de Gelderfchen in
yan Brabant zonder ge. de Meyerye. I. 401.
polg. I. 181. -

Beftand. I. 401.
Neemt de Stad Tiel in,

Nieuwe Oorlog. I. 401
die hy by de Vrede behoud. Bestand I. 403.
1, 184.

Nieuwe Oorlog. I. 400, GELDERLAND (De Hertog Inval in Gelderland. 1 van) raakt in- oorlog met 409. Hertogin Johanna van Bra. Bestand voor twee jaa, bant. I. 231.

ren. I. 411. Maakt Vreede. 1. 233. i

Oorlog met Gelderland, Nieuwe Oorlog. I. 234. I. 413.

Slaat de Brabanders." I. Brabandsche Krygsverrig. 035,

tingen-1. 415. Valt in de Meyerge. I.

Vrede te Kameryk. 1.
230-
Vrede. I. 238.

Breekt de Vrede. I. 419.
Andere Oorlog, en ver. Valt in de Meyerye. t.
bind zig met verscheidene 421;
Vorften. I. 240.

Tragt te vergeefs 's Her.
Trekt in Brabant, het togenbosch te verrassen, I.
welk hy deétlyk verwoest. 422.
le 241.

Doet veel schade in de Trekt te rug. I. 243. Meyerye. I. 424.

Trekt in de Meyesye, I. Sluit een bestand voor 245.

vier jaaren, I. 420. 1. Maakt Vrede, I. 246. Steld de geheele Meye.

Weigerd wegens Graave rye onder Brandschatting, hulde te doen , dog van neemt voor 'sHertogenzyne vrienden verlaaten bosch te bemagtigen ;, zyne doet het. I. 254.

benden te Osten overvallen.
Verpand Gelderland en l. 437.
Zutphen aan Karel den Oorlog tuffchen hem en
Stoutep. I, 349.

Keizer Karel.-. 457.
Valt in de Meyerye. L Valt in de Meyerye. I.
372.

461.
Bestand voor zes maan Vrede tusschem hem en
den met hun gemaakt. 1. Karel. I. 405.
396.

Zyn verbond met Franka
Nieuwen oorlog met hem ryk. I. 484.
L 398.

Valt in de Meyerye.I.498.
B 4

Slaac

2

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »