Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

Slaat het Legěr van Ka. Gemeene middelen in de rel. I. 499;

Meyerye eerft verpagt, en vi valt andermaal in de naderhand afgekogt:" II. Meyeryề. I. 503.

466. Onderwerpt zig aan Ka. Gemeene middelen (Stads) tel. I. 508.

werden voorheen op het Geldrop dorp in de Meye. huis Rodenburg aangebragt rye door de Gelderschen dog naderhand verpagt. I. verbrand. I. 423.

520. Veele inwoners aldaar : Klagten over het verminvlugten op den Tooren, deren, van den impoft op

de Gelderschen de Bieren en Wynen. II.

a

dien aan brand ofteeken. I. 486. Cremon

425.

Geschil over het betaa. Het Dorp door de zelven len van Stads iinpoft van gebrandschąt. I. 5o5. wynen die naar het leget

Geleide geld. Verande. gevoerd werden, 11. 486. ring daar in gemaakt. II. Verzoek om afdoening 500.'

van de klagten over het vere Voorneemen om het vy. minderen der gemeene midandlyk Komtoir te Vugt delen. Ill. 84 Diet meer te dulden.

Gemert (De Kommandery Geloofs Vrede- in 1578. van) Verschil over het regt antworpen, II. 111.

tot dezelve. III. 13. Te 's Hertogenbosch aan. De Bewysredenen voor genoomen. Il. 112.

en tegen. III. 12). Gemeene middelen' ('s I Voorwaarden waar op die Lands ) wanneer voor de aan den Grootmeester der eerste maal binnen 's Herto. Duitsche. Orde afgestaan genbosch verpagt. Il. 405. word. III. 124.

Onderscheid der midde- Gemert. De ruitery der Jen voor het overgeven Staaten door die van 'sHera der Stad;' aan de Staaten, togenbosch omtrent die en paa dien tyd. II. 54. plaats gefagen. II. 260.

De Regeering verzoekt GEND een gedeelte dier een

vierde van de tiende Stad hoorde oudtyds onder verhooging dier Middelen. Brabant, I. 2. 395

Houden Maximiliaan valt Vrugtenloos vertoog om I. 388. het voors2. vierde. III.

Pacificatie aldaar. getrof441.

Het word naderhand toe. Door Parma veroverd. gestaan. Ill. 445.

[ocr errors]

fen. II. 89.

II. 150.

GERS

1

GERBERGA Dogter van Ka Aalbrécht verminderd het rel Hertog van Neder Lot. getal der Dekenen en fnuikt Þaringen brengt het Graaf de magt der Gilden :zo, dat schap van Brabant aan Lam. zy weinig te zeggen hebo bert den Ilden ten Hnwes ben. 11. 317. lyk. I. 71

De Schepenen verzoeken Geschenken aan de Her. na het overgaan der Stad , togen van Brabant gege- dat de Dekenen der Gilden ven.

in de Vergadering der Re. Aan Filip'den IIIden. I geering mogen' toegelaaten 397

werden. Il. 458. Aan Karel den liden. I: Het welk de Algemeene 427. en 5152

Staaten op den voet der Aan Filip den IVden. I. Ordonnantie van Aalbrecht 535.

toestaan. II. 460. Aan den Aartshertog GISELBERT Graaf van Man. Aalbrecht. I1, 269.

suarien en Arnauw Schaakt Aan de afgevaardigden Ermgarda dogter van Kei. der Staaten aangeboden. Zer Lotharius. I. 62. II. 61.

GISELBERT. Graaf van Bra. Gestel by Eindhoven Dorp bant reaktid onmin met in de Meyerye door de Gel zyne naasbestaanden. I. 65. derschen gebrandfchat. I. Blyft in een gevegt. I. 505.

66. Gevels Keur tegen het Glazenblazerye binnen de herstellen en vernieuwen Stad opgerigt. Ill. 83. 1, der houte Gevels te 's Her- .Glimes, Adelyk gesagt in togenbosch. IV. 76. Brabant oorsprong. I. 68.

Gilden te 's Hertogen. Glocbefter (Humfrey Gra. bosch gedragen zig oproe. ve Dan) trouwd met Jakaba rig. 1. 442.'

Hertogin van Brabant, en Plunderen verscheide Gravin van Holland. I. 280 Kloosteren. 1. 444.

Verlaat Jakoba, en trouwd Moeten er boete over met Eleonora Cobham.' I. doen. 450.

285. De magt der Dekenen E GODFRIED de jste met door Karel den Ilden zeer den Baardigenaamd. l. 85 besnoeid. I. 453,

Noemd zig Hertog van : De Dekenen weigeren by Lotharingen Gra:f van Brade întrede des Bifchopste bant en Mark - Graaf van genwoordig te zyn. II. 17. Antwerpen de rede daarvan.

Zy verzetten zig tegen I. 86. het verblyf der Bezetting. : Oorloogd met Luik. I. 11.302,

91. BS

word

Word geflagen. I. 92. te Antwerpen, en Lambert Maakt Vrede. I. 92. Bischop van Maftricht in • Bekomt het Hertogdom Taxandrien. I. 52. van Lotbaringen, en het Godsdienst de (Roomsche) Markgraafschap van Ant le Brussel en te Antwerpen werpen erflyk. I. 92. geschort. II. 135.

Overlyden, Vrouw., Kin. Stooring van dien te deren en Aart. I. 93. , 's Hertogenbosch II. 492.

GODFRIED de Ilden Here Opschudding over het, tog van Brabant, doed zig fopren van dien. II. 510. als Hertog van Neder. Lotu Oproer over het stooren haringen huldigen. I.- 93. van denzelven met de ge

Deszelfs dood, Vrouw, volgen. Il. 223, en Kinderen. I. 94.

Godshpigen binnen de GODFRIED de. Wide Her Stad, (Reglement der Staa, tag van Brabant word by gen over het inkomen der) genaamt in de wieg. We dat de Regeering met moel derlegging van het voorges te aanneemt. III. 292. ven dier naamsrede 1. 94. : Pogingen der Regeering

Word opperste Voorstan. om eenige misdagen, in de der en Voogd van alle Ker, Godshuizen te bertellen. ken. I. 95.

Ill. 417 Deszelfs eerste Huwelyk. I Gooten (uitstekende, )

van de daken binnen de Bemagtigd het Kasteel Scad afgefchaft. IL 509. van Grimbergen. I. 961 Moeite met den Raad en

Neemt zynen Zoon tot Rentmeester der Domeinen mede beffierder aan. I. 97 en de Leen en Tolkamer

Heeft oplulen met den over de gooten langs de Bifschop van Utrecht over Straaten der Stad. IV. 1403 het niet verheffen van de GORLITZ (Elisabet van ) Veluwe. I. 98.

gewalinde van Antoni Her Geeft het beltier van des. tog van Brabant. I. 258. zelfs landèn. zynen Zoon Begeeft zig na zyn overover. I. 100.

lyden naar Luxemburg. L. Dood, Huisvrouwen en 2656" Kinderen. I. 101.

Verkoopt dat Hertogdom Godsdienst (Kristelyke ) en het Graafscbap Chiny onderzoek wanneer die in dan Filip den Goeden HerBrabant ingevoerd zy. I tog van Bourgondie. 1328. 51.

Begeeft zig naar Trier Eligius Bisschop van Noi. daar zy arm sterft. I. 323. jon predikt het Euangelium Graaf wat. Krygsampt dit

1. 95.

[ocr errors]
[ocr errors]

voorheen was. Onderscheid togenbosch door Keizer Ka. tusschen hen en de Herto-rel aangesteld. Bezwaar der gen. I. 67.

Regeering daarover, waarDe Graaven noemden zig op de lastbrief word inge. meest naar de Hoofdsteden trokken. I. 473. hunnes lands. I. 68.

En opengesteld, om door GRAAVE (Stad) Aan Bra- de Regeering vergeeven te bant gebegt, en aan Otro werdeu. I. 474. van Kuik ter Leen uitgege. Grimbergen (De Heer van) ven 1. 175.

staat tegen den Hertog van Hertogin Johanna tragt Brabant op, die het Kasteel zig te vergeefs van die Stad aldaar bemagtigd en vers te verzekeren. I. 232. brand. I. 96.

Door de Brabanders be- Grinsven Het Gastbuis van legerd en verlaaten. I. 233. Hefter van) Boeielykbeid

Andermaal belegerd en over het verminderen van ontzet. I. 235.

eenige Renten van het zel. Aan Brabant overgege ve en verdrag daarover geo ven. I. 238.

maakt IV 28. Aan den Baftaard des Grobbendonk (Antoni Scbets Hertogs van Gelder afge. Baron van) Bevelbebber van staan, mids het een leen 's Hertogenbosch beligt dat van Brabant blyve. I. 246. hy Breauté heeft doen om

Door die van 's Hertogen- brengen. Il. 241, bolch ingenoomen. I. 373. Tweemaal daarover uit.

Door Mansveld belegerd. gedaagd. II. 244. II. 169.

Verdedigt 's HertogenDoor Parma gewonnen. bosch "IL 253. II. 170.

Schynd misnoegt over Door Prins Maurits 1602. het uittrekken van het hernoomen. Il, 259. Regiment Hachincourt. II.

Aan de Spaansche muite, 263, lingen ingeruiund. II. 279. Begroet nevens de Re.

Last om die Stad te rui- geering Aalbrecht by desmen in 1672. II1. 175. zelfs aankomst voor de Stad.

Aan de Franschen over. II. 267. gegeven. III. 177.

Ontfangt van de Regee Heroverd in 1674. III. ring de fleutelen der Stad. 237.

11. 276 Grevelingen flag. aldaar Maakt met de Regeering ten padeele der Franschen. een overeenkomst over ver. II. 8.

(cbeide zaaken. Il. 277. Griffier der Stad 's Her. Kan niet gelooven dat de

[ocr errors]

II. 40+

11. 434.

[ocr errors]
[ocr errors]

Prins van Orange het oog

Guliker land door de Brai op 's Hertogenbosch heeft, banders verwoest. I. 243.

Eenige Lieden aldaar Sield voor een afsnyding waar onder veele Bomba. binnen de Stad te maken. zynwerkers tragten zig te

's Hertogenbosch neder te Verzoekt dit zonder hui. zetten II, 471. zen afrebreeken te doen. II. Gulik ( Hertog Willem 436.

van) onderwerpt zig aan Misnoege der Burgery op Keizer Karel den Vden I, hem Il. 442.

508. Schets zynes Aarts. II, 442.

H. De Prins van Orange pryst zyn gedrag gedurende de be

Hacbincourt (Het Regi. legering gehouden, II. 446. ment van) door de Burgery

Grossierderyen (Vertoog van 's Hertogenbosch uit de tegen de) ten platten Lan Stad gezet. II. 261. de. III. 301.

De Regeering ontschulPogingen om die aldaar digt er zig over, en voor te weeren. IV. 163. vallen deswegens binnen de

Gulden Vlies. (Ridder Stad. II. 262. Orde van het) ingesteld. I. Hallelt (De bezetting van) 315.

neemt verscheide Karren Kapittel dier Orde te met Koopmans goederen ge. 's Hertogenbosch gehouden. laden weg. III. 258. 1, 374

Haultepenne (Claude van Korte Schets dier Orde. Berlamont Heer van) helpt I. 374.

de Staatschen uit 's Herto. Filip de Schoone te 's Her genbosch dryven. II. 159. togenbosch tot Ridder ge- Sneuveld voor de Enge. dagen. I. 379.

ler Schans. II. 177. Verscbeide Ridders aldaar Haven kaade aan de Oostuit de Registers geschrapt. zyde gemaakt, en de kosten I. 380.

daarvan, 11.489. Oude rym ter gelegen. Ontwerp om een nieuwe heid van bet houden des Haven binnen de Stad te Kapittels te Hertogenbosch graaven. II. 503. in het Koor der Kerk al. Voorneemen om de Ha. daar. I. 381,

ven te vergrooten. 111. 407. Gulik de Stad).- draagt De Haven verdiept. IV. haare neuçelen aan Keizer 132. te gemoet. I. 507.

Hedel (Het Ştot te) door

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »