Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

1. 413

we

die van 's Hertogenbosch Hemert (Het huis te) door ingenoomen. II 104.

Prins Maurits bemagtigd. Door Prins Maurits. Il. 11. 192. 192

HENDRIK de Ifte Graaf Voorneemen der Regee. van Leuven mengd zig in ring om de Heerlykheid een geschil tusschen den Hedel te koopen. III. 345. Keizer Coenraad, en den

Heeswyk en Dintber door Graaf van Champagne. I. de Gelderschen verbrand. I. 75. 245,

Word door een gevanAndermaal verbrand. I. gen doorstooken. I. 76. 425

HENDRIK de Ilde Graaf Heeże en Leende door de van Leuven mengd zig in Gelderschen uitgeplunderd. een twitt tusschen de wedu,

van Boudewyn Graaf Veldnag aldaar tusschen van Vlaanderen en Rob. de Brabanders en Gelder. bert de Vries. I. 81. fchen. I. 462.

Sneuveld in een gevegt. Door de Gelderschen ge. 1. 82. brandschat. 1. 505.

Deszelfs Gemalinne en Heeze Willem van Hoor. 'Kinderen. I. 82. ne Heere van) onthalft. II. HENDRIK de IIIde Graal 335.

van Leuven. I. 82. Heim (Mr. Antoni van Noemd zig Graaf van der) Raad Pensionaris van Brabant. I, 83. Holland sterft te 's Herto. Komt in een steekspe! genbosch. IV. 84.

om. I. 83. HELMOND Stad in de Mey. Zyne Gemalinne. I. 84. erye door de Gelderschen HENDRIK de Ifte Hertog gedreigd dog verlaaten. I. . van Brabant, verwerft voor 505.

die - van 's 'Hertogenbosch Door de Staatschen in vrydom van Tollen op den genoomen, dog verlaaten. Ryn. I. 101. II. 137.

Daagd den Graaf van Gels Andermaal door. dezel der tot verdediging des Bis. ven ingenoomen. II. 145. fchops van Utrecht. I. 102.

Frederik Graaf van Nas. Doet dien Graaf gevan. fauw verslaat omtrend die gen neemen. I. 104: : Stad eenige Spaansche Rui Slaat de Hollanders by ters. II. 491.

Heusden en, neemt den Helvoirt Dorp in de Mey. Graaf van Holland gevans erye door de Gelderschen gen. I. 104. en 105; gebrandschat. I. 5o5.

Sluit een voordeelig ver

bond hoorden oudtyds onder BraWord tot Land. Graaf bapt 1. 11. van Thuringen gehuldigd. Hertog Jan de IV de be

1. 109.

[ocr errors]

bond met den Graaf van HENDRIK de IIIde Hertog Gelder. I. 1os.

van Brabant, begeeft zig En met den Graaf van in het beleg van Aken. I. Holland. I. 106.

I20
Neemt de Stad Luik in. Word door den Bisschop

van Luik in den ban ges En bezet Waleve. I. 110. daan. I. 121.

Word door den Bitchop Verbiet zyne Leenman. van Luik in den ban ge nen, en de Geestlykheid in daan. I. 110.

Brabant geene vrywillige Vervolgd de Luikenaars, gift aan dien Bisschop te en neemi de Stad Tonge geven. I. 124. ten i'n. 1. III.

Maakt Vrede met dien Word van de Luikenaars Billchop. I. 125. gesagen. I. III.

Maakt zig onafhanklyk
Begeeft zig naar Luik Heer van het Graafschap
daar den Bisschop den ban Daalhem. 1. 125.
opheft. I. 112.

Staat de voogdge ovet
Schenkt' de goederen te den Graaf van Holland af.
Lommershem, en te Orten. I. 126.
aan den Aarts Biffchop van Deszelfs dood, Gemalin
Keulen en ontfange die té ne en Kinderen. I. 126.
Leen. I. 112,

Deszelfs Aart. I. 126.
Sterft en deszelfs Aart. Deszelfs uiterste wille.

1. 127. en in de Bylaa-, Huwelyken en Kinderen. gen. iv.

HENDRIK Prins van Brad Hendrik de lide Hertog bant staat zyne Vaderlyke van Brabant zyne oneenig. Landen aan zynen broeder heden met Keulen die ge Jan af, en begeeft zig in Bild werden. I. 116. een Klooster. I. 130.

Hegt het Graafschap Daal. HENDRIK Land-Graaf van hem aan Brabant. I. 116. en Heffen staat al zyn regt op 117.

Brabant af. 1. 136.
Weigerd de Keizerlyke HenEGOUWE Eenige ge-
Kroon hem aangeboden. 1. deeltens van dat Landschap
118.

1. 114.

İ. 115.

[ocr errors]

magtigd de meeste Steden Deszelfs dood. I. 119. van dat Landschap. I. 283. Gemalinnen en Kinderen. Herdoopers binnen 's Her.

togenbosch verbrand. I. 488.

Her:

1. 119.

2

1. 119.

[ocr errors]

Hertogen. Wat voorheen te geven; De Stad verkrygt beduide.

Het was een Krygs. het gebruik haarer Gemeen. ampt, Onderscheid tuffchen te. I, 163, hen en de Graaven. I. 67. En twee jaarmakten, met

HERTOGENBOSCH. (Het het regt om der Hertogen Kwartier van) wat het be. Wapenschild in dat der Stad Nat. 1. II.

te itellen. 1. 201. HERTOGENBOSCH (De Stad) Onderzoek over die Jaarftigting van dezelve. I. 1oo. Warkten. I. 201.

Verkrygt vrydom van Tol- De Burgers vry van Hout. len op den Ryn. I. IOI. schat vry verklaard. I. 206.

Word door den Graaf van Verbond van de Stad, Hollandiógenoomen en vet. met verscheide Brabantsche brand. I. 104.

Steden. I. 212. Bekomt vrydom van Tol. Aanmerking over den aan. ten op den Ryn in Gelder. was der Stad, en den Koopland. I. 105.

handel. I. 219. De Bugery helpt die van De Stad koopt een Vitte Mechelen tegen den Bis in Schoonen. I. 219. schop van Luik waar voor

Onluften over de grensen zy haar het Lighaam van van Brabant en het vrydom St. Rombout willen schen. tegen het Land van Heus. ken. Het welk geweigerd den afgedaan. I. 222. werd. I. 131.

Oneenigheden binnen de Die van Mechelen staan Stad, en oorzaak daar van. de Boschenaars toe, dat zy 1. 246. tyde van den omgang dat De Stad door Krygsvolk lighaam mede zouden hel ingefloten moet een boete pen dragen , en onthaald aan de Hertogin van Brawerden. I. 131.

bant betaalen. I. 248. Hoe lange dit onderhou. Brand aldaar. I. 248. den werd. I. 132.

Oproer aldaar geltild. I, Die van Heusden doen 250. die van 's Hertogenbosch Kasteel aldaar begonned, moeielykheid aan, dog wet- en onderzoek naar de plaats den tot reden gebragt. I. daar het gestaan heeft. I. 135.

259. Oproer aldaar. I. 162.

Een groot gedeelte der De Stad tot reden gebragt Stad afgebrand. I. 271. die een boete moet betaa. Orde op de Renten dio len en den Hertog bet regt uit de afgebrande Huizen overgeeft om de ledige er- gingen. I. 273. ven aldaar ten Chyose uit De Burgery helpt Braine

[ocr errors]

1

1. 321.

1. 421.

in Henegouwe winnen. I. - Houden het met die van - 282.

Gend en Brugge. I. 391. Duure tyd en groote, Filip de filden Hertog sterfte binnen de Stad. I. van Brabant binnen de 286.

Stad gehuldigd. I: 396. · Moeite met den Hertog Dagvaard der Staaten van van Brabant, over de her. Brabant binnen de Scad. l. Itelling der Beden. I. 316. 419.

Daar de Stad toe moet Het Slot te Ooijen door komen, en een boete be- die van 's Hertogenbosch taalen. I. 318.

vernield. I. 420. Zwaare Peft aldaar. 1438. Middelen om den Oor

tog tegen Gelderland voort Hooge watervloed. I. te zetten aldaar beraamd. 324.

1. 420." Moeielykheid over het .. Dié van 's Hertogenbosch regt bewind der Geestly, door de Gelderschen geslaken. I. 325

Tgen. Orde daar op gesteld. I. Gebrek aan geld binnen 326..

de Stad 1. 422.. Zwaare brand binnen de

De Gelderschen tragten Stad. I. 336.

de Stad te verrafschen. I. De Daken van riet en 422. Íroo aldaar afgekeurd. I. De Burgers vallen in den 337.

Bommelerwaard. I. 424. De Stad (chiet het geld Duitsche bezetting biotot het doorgraven der Ma• nen de Stad gelegi die er ze by Hedikhuizen. 1. 352. slegt: huishouden. I. 433.

Oploop aldaar waar voor. De Koning van Denede Burgery een boete moet marken en de Bisschop van betaalen. I. 305.

Bremen: komen binnen de De Burgery verbrand het Stad. I. 433. dorp Driel. I. 372. ? Vergadering der Staaten

Neemt de Stad Graave van Brabant binnen
in. I. 373.

Stad. I. 436.
Kapittel van het gulde . De Gelderschen tragten
Vlies binnen de Stad ge. de Stad te verrasschen. . I.
houden. I. 374.
De Burgery weigerd den Die van 's Hertogenbosch

'.
Keizer Frederik den Iliden vallen in Gelderland. I
en zynen Zoon Maximili- 438.
aan binnen de Stad te ont- Vreugde over de Vrede
fangen. I. 390.

met Frankryk, 1. 439.

Gea

[ocr errors]
[ocr errors]

de

)

[ocr errors]

437.

Geweldig oproer binnen Voorzorg tegen de Gel. de Stad. I 439.

derscben. I. 485. Dat een verandering in Herdopers verbrand. I. de Regeringsi wyze veroor. 488. zaakt. I. 453.

Vergadering der Staaten De Regeering verkrygt van Brabant binnen de assag van de Beden. I. Stad. I. 492. 455.

Karel de IIden Hertog

Vervolging tegens de vana Brabart komt in de

[ocr errors]

hervormden aldaar. I. 456. Stad. I. 494.

De Stad versterkt. 1. De Siad versterkt. I. 460.

497. De Gelderschen neemen Voorzorg tegen de Gelo verscheide Schepen der Stad derschen. I. 500. Weg. I. 460.

De Stad zent een gezanda De Burgery voerd een schap naar den Keizer. I. groot Blokhuis uit de Stad, 507. om op den Litfen Ham te Doet' zig zelf recht ovet fellen. 1. 400.

het ingebod. I. 510. De Stad nevens die van Schaarsheid

van

Stads Antwerpen, vereenigd zig geldmiddelen. I. 514. met de Staaten van Hol. Keizer Karel komt binnen land voor den tyd van drie de Siad, l. 515. maanden. I. 461.

Nieuwe last op de Huis Het welk voor gelyken zen gelegt. I. 517. tyd vernieuwd word. I. De Stad met arrest over 404.

de niet betaalde Beden ge-
De Burgery vermeesterd dreigd. I. 518.
het huis te Poederoeijeri. Duurte binnen de Stad.
1. 464.

I. 518.
Zonderlinge erfmaking Oproer wegens de nieu.
van eenen Schoenlapper. we Excynsen. I. 519.
I. 466.

De Landvoogdes komě Jo. Maarten van Roflem binnen de Stad, en veran. komt binnen de Stad. I. derd de wyze van het in. 467:

vorderen der Excynsen. Sa Zweetende ziekte aldaar. 520. I. 467.

Pestziekte binnen de Stad, Hooge Watervloed I. 468. I. 542.

[ocr errors]

Herstelling van eenige De Stad bekomt afslag voorregten. I. 409.

van de Beeden: 1. 544. De Stad merklyk versterkt Gemagtigden uit de Re.

geering te Brusel by hét

I. 4826

« VorigeDoorgaan »