Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΑΥΡΑ ΣΝΟΥΤΟΤ ΝΗΤ ̓ Αγχι λογ ψγφος Fixpo· Αγω Αγωωπε NCWTH λογο εθε ετογο MMOC· Αγω ON ΣΕΝΑωωπε Νοε ΕπIΣτεγε· ΜΑΛΙΣΤΑ Χε Αγαι ̓ ΜπΕΣΚΑΝΑΑ- 15 ΔΟΝ ΝΤΜΗΤΕ· €ΪΨΑΧ€ €2ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΝΤΑ4 πρες

[ocr errors]

ΒΥΤΕΡΟΣ ΜΕΝ λογογοεία (ΣΣ) €ΑΦΟΥΝΣ ΑΕ
ΕΒΟΛ ΠΡΕΦΤΑΚΕΨΥΧΗ ̓ Αγω ΕΤΒΕΠΑΪ ΑΝΚΑΘΑΙ
ΡΟΥ ΗΜΟΙ· ΕΤΒΕΠΑΪ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ Αγω ΑΝΤΩΝ
2WCTE ΕΤΗΤΡΕΥΟΝΤ9· ΟΥΤΕ ΕΤΤΡ€40Υ 2 30
ΧΙΝΜΠΕΪΝΑΙ ΟΥΤΕ ΣΤΟΝ ΝΟΜΙΝ ΟΥΤΕ
ΜΠΟΛΕΙΣ ΝΤΕΠΑΡΧΙΑ ΝΤΕΘΗΒΑΪΣ
ΟΥΤΕ ΝΜΜΟΝΑΣΤΉΡΙΟΝ· ΟΥΤΕ ΣΝΝΒΗΒ ΕΤ2ΙΠ-
ΤΟΟΥ €141 προογω ΜΗΠΩΣ 19x2M 2EN-
Κοιγε ετ εγωωπε NPE4κων λγω κΟΙΝΩΝΟΣ 35
42AIPEIC Η ΝΕΔΟΓΜΑ ΕΘΟΟΥ εις πεωβ
σε ΝΗΧ ΕΤΕΚΑΓΑΠΗ ΕΡΟΕΙΣ ΕΝΤΥΠΟΣ ΕΤΟΥ
ΝΑΤΟΙΟΥ €τρεγωωπε ΝΑΤΒωλ ΕΒΟΣ ΝΑΪ

єтєрєйөєосєвестАтос

ΦΟΥ(1) ΜΝΓΕΝΝΑΔΙΟΣ

ET2IN

πεπισκοπος ΝΑΤΟΕΡΜΟΓΕΝΗΣ ΝΑΤΥΠΟΥ 30

ΝΤΑΝΟΣ· Αγω

ΕΤΒΕΝΚΕΠΟΛΕΙΣ

[merged small][merged small][ocr errors]

ΜΝΗΜΟ(ΣΗ)ΝΑΣTHPION ΠΠΤΟΦ ΕΤΗΜΑ) Αγω MNMMO(1⁄2H)NACTHPION Νεγκράτει ΜΜΟΟΥ· ΝΓΡΑΠΑΤΟΟΤΚ ΔΕ ON ΕΤΜΤΡΕΛΑΑΥ ΠΕΠΗΡΕΙΑ Α2 (2) ΕΝΘΑΗOC 35 ппрєсвутєРОС MMEPIT ΜΝΗΜΟΝΑXOC Ñ2ak ETNMMA4· ΤΉΝΑΙ ΠΡΟΟΥΘ ΓΑΡ 2ΦΩΝ ΠΝΤΟπος, ΕΤΑΥ ΝΟΥΟ· ΕΝΠΕΡΙΕΡΓΑΖΕ ca?WB NIM· ΤΕΦΣ ΜΕΝΤΟΙ ΠΑΡΟΥCIA ΝτεκελάΒΕΙΑ Αγω προογω ΕΓΚΝΑΑΑ ΗΜΗΝΕ ΦΑΡΟΟΥ ΝΑΩ- 40 ΦΕΛΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΜΑΤΕ· ΕΤΒΕΠΑΪ ΡΦ xicaxi NAK +Ηλ ΕΤΡΕΚΟΥΧΑ ΠΑΜΕΡΙΤ ̓ Αγω Πωογ για ΜΑΡΕτεκεγλάΒΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΖΕ Ετρεγ 2 MHNEYE. ΜΠΣΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΡΟ ΝΤΑΣΠΕ ΠΑΡΜΝΚΗΜΕ· χεкΑΣ ΕΥΝΑ

Α PATCOOYN ΕΤΑΥΝΑΜΙΣ

ΝΤΕΪ2Ε NTETM-45 NETCH? €PO4 :

(*) Probably the words ATE CABINO have dropped out here. (2) Sic., 1. Ta2E.

[ocr errors]

(х) фүпоминстікон' мпархієпископос «АнеYЛАВЄСТАТОС ПЄПІСКОПОС CABINOC мйгеннÁдіс мігєрмогеннс

TAITED MEN ENTANKAѳхіроү пгнлІС ПАПОпрєсвүтєрос єтвннтоү оүгоүо' єРОЇПЄ ЄСГАЇ

NHTN • MAЛІСТА ХЄ пєпіскопоС ПТЕККАНСІА TCMIN NЄЧ2А2THN_МПЄЇМА' 2ПРАКОтє єчсооүн N2WB' NIM' entaywwnE_2A2THN'

35 шорп ЄрOOY тнроү єрүүфос гароч

2WC

ЄЧГАТЕЧКІХ. мпєоүоєіс єтммдү : ΟΥΑΝΑΓΚΑΙΟΠ депє єтрєNTAMWTN ҳє глөн 128 HIM' ΟΥ ПЄТЄС єпЄ єтрєтйсєүгпмннає тнүч єгоүн, єтнов йєкКАНСІA TCMIN йтєоүGo CYNAŽIC ФФПЄ ЄРЄПЕКАНРОС тніч MMAY

мипминає тнрч NMMOНАХОС_ЄТÀМПТОФ TH]Ч єтммдү лүш йтєтєйша) ÑÑгүпоминMA єPOOY ENTAүшшпє (0) МПІМА’ 2А2THN· ҲЄКАС EYNA€IME THPOүєткаөмірЄСІС МГНXIAC‘€ANтүпоү 65 6є ммоч’єтмтрєчоүшнгєBOXINÑпєїNAY · оүтє гіамін оүтє гінкєполєіс NТЄПАРХЄІ THPC птєөнвхіс' оүтє 2NMMONACTHPION' Oүтє 2NЄСПНААION МППК тє єтймдү марєпігШВ бЄ тахро’лүш ітєтнхоку євол’· Птєтєті70 OCOCÉBEIN' гот2Т ПСФ4' лүш йTETNГАР€2 ЄРОЧ єтмтрєчоүшÌ2 ЄВОХ хімпєїнаү 2мп'гош HWMIN_MMATE AN AAAA 2ийкєполєіс THPOY нт өнВАїс мінєүкєтош • CITE 2МПМАРНС ‘ EFTEŽNICA МПЄМ2IT. Oүгш8' ГАР ФНМ AN MIEM21T · OY2WB' 75 пєтірготЄЄТВННТЧ мла 2ENNOS йкефлAXIONNE་лүш лүш€РСАNOYA’ҳоос

·

хвоүлү

[ocr errors]

єкшп · сто’NHTH єтрєтєтÑпросєлөЄ ІНДІ-85
KACTHC пtetпtamooy · ΝΤΕΤΝΠΑΡΑΔΙΔΟΥ
ммоч ПсєKPINЄ ймоч 20С ПАРАВАTHC' хүє-
2Wc
xerxe sap мmo¶ xeoynapabathc ne eneiaH
ΑΑΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕ Π?ΦΡΙΓΕΝΗΣ Πογογοεια MNNE4-
ДОГМА АЧКОТЧ ON Єроч йкєсоп' хүФ АПШАХЄ 90
ПТПАРГОІМІ MMЄ' ТАГОЧ' хєоүоүгор’ єАЧКОТЧ
ΕΠ€4ΚΑΒΟΑ· Πογο Δε ΘΕΝΕΤΉ ΕΤΟΥΜΟΥΤΕ
ЄРОС ҲЕТПАРЄМВОЛАН єтм'грєчрпгоүн йтєс-
înн' xinмпeï (explicit).

[ocr errors]

TRANSLATION..

These are the letters (wiσT.) of the Archbishop (άρxπ.) of Alexandria, which he wrote to our aged Father, and these are their answers (avτíypaÇov) which our holy Father wrote to him.

Dioscorus writes to Sinuthius the priest (wpeo6.), the father of the monks (povaxós), my beloved and him whom I desire in the Lord, greeting (xaipe). We have praised (énawεiv) the admirable zeal of Psenthaesius the priest and the monks (.) who are with him; for they have put on them the shield (Super) of the faith (wiσTIs) (1) and they have hated those who hate God (2), they have accounted it as nought to fight with enemies; moreover (μáστα) having done this gladly they have received a stone (ños) of victory (3), and they were elect the more (in proportion?) as they were so. And further they will be (elect) as we believe (wiσTEÚεIV), especially (para) because they have removed the offence (oxávSakov) from the midst, I mean Helias who was a priest (p.) indeed (ev) for a time, but (de) who was revealed as a destroyer of souls (x) and on this account we degraded (xalaιpeîv) him; on this account we appointed (Sixαιouv) and ordained that he should not be found, nor should he live from this time forth either in the diocese of Shmin [Panopolis] or in any other city (woλis) of the Eparchy (.) of the Thebais, or in the monasteries (μov.), or in the caves in the desert; we being anxious lest (μws) he sould contaminate others so as to become zealots and partakers (xowwvós) of his heresy (alp.) or his evil teachings (Soyua). Hence the matter rests on your affection to watch that the regulations (TúπOS) which shall be ordained be not broken, those which the most pious (co

[merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »