Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

ook waren myne vroegere dagen en jaaren een geduurzaamen ommeloop van 't geen ik toen vermaken noemde, en eene aanhou: dende voortstuwing van allerlei tydverdryven. Zulk een levenswyze had haare vera moeijenissen in, en komt my nu van een geheele andere zyde te vooren: dog zal ik do ongelegentheden die ze my toen aangebragt heeft, thans doen dienen om het algemeen zoo veel ik kan te nutte te zyn. Het Gezelschap daar ik toen meede verkeerde , was waarlyk zoo niet als het behoorde te zyn omi myne belangen, of mynen goeden naam in staat te houden: ik zag allerlei slag van menschen: maar ik heb daar door kennis gekreegen van veele gevallen die ik anders nooit geweten zou hebben: - Dit heeft my, wan, neer vervolgens de al te groote levendigheit van mynen aart door de jaaren en een be: zadigt nadenken getempert wierd, in staat gesteld, om, de Verborgene Bewegingen, die de gevallen en bedryven welken ik of bygewoont, of kundig geworden was, veroorzaakt hadden, te leeren kennen, en te kunnen oordeelen van de Byzondere Driften die in 's menschen Harte met kleine beginselen voortkomen ,

en 'er zich meester van maken ; door zulke onmerkbaare toenemingen, dat dezelven schier onnagaapbaar zyn, ter tyd dat ze meer en meer kragt bekomende, eindelyk, geheel en al over de Reeden komen te heerschen.' - Duizenderlei slegte voorvallen, welken in den tyd dat ze gebeurden

[blocks in formation]

A 2

wei

weinig of geen indruk op my maakten, en my niet langer scheenen by te blyven als de verwondering welke zy veroorzaakten, komen my nu op het levendigste weder te vooren: met dit voordeel, dat de verborgenheit welke zy my toen scheenen in te houden, nu geheelyk verdweenen is, en ik het thans, gemakkelyk vind om uit de gevolgen de oorzaak ’er van te begrypen.

Met deeze ondervinding, en de hulp van een tamelyk goed oordeel, en de voordeelen van eene vry ruimer opvoedinge als gemeenlyk aan myne kunne gegeven word; vleide ik my zelve, dat het in myne magt kon wezen om eenigermaten tot het vermaak en het nut van 't algemeen toe te brengen; en die gedagte wierd zoo gekoestert door de overblyfzelen van den Waan, die in my nog niet geheel uitgedooft waren , dat ik besloot om ze op te volgen, en aanstonds overleg maakte, op wat wyze ik 'er 't best in zoude kunnen Nagen; met my aan een enkeld Onderwerp bezig te houden, wist ik, zou maar aan luiden van eene byzondere Verkiezing kunnen voldaan worden: en myne Eergierigheit wilde iets ontwerpen, dat zou veel mogelyk voor alle, en van eene algemeene sinaak zoude weezen. Door myne opmerkingen ontrent de menfchelyke geaartheit, had ik ontdekt, dat de nieuwsgierigheit, meer, of min, in alle harten huisveft: -'t was derhalven myn zaak om die heerschende drift in diervoegen op te

wak.

wakkeren, dat, met het genoegen van ontrent de zaken van anderen berigt te worden, ieder een in staat konde geraken om voor zyne eigene zorge te dragen.

Dit gewigtig punt met my zelven eens geworden zynde, viel ik aan 't fchryven, en bragt veele zaken op het papier die my wel voorkwaamen , en die ik dagt dat ook zoo wel aan anderen voorkomen zouden; maar dezelven vervolgens naziende, vond ik, 200 wel in de Stof, als in den Schryftrant, groote gebreeken , en dagt het daarom eene volstrekte nootzakelykheit te weezen, hulp te zoeken, by zulke myner bekenden als bekwaam waren om 'er aan toe te brengen. De eerste die my daar toe voorkwam, en die ik Mira zal noemen, is eene Dame welke uit een gesagt is voortgekomen aan het welke de Geleertheit natuurlyk eigen schynt; zy is gehuwt met een man die in alle om standigheden eene zoo uitnemende Vrouwe waardig is, en met welken zy in zulk eene volmaakte eenigheit leeft, dat, dewyl 'er niets is 't geen de volmaakte gerustheit harer ziele verstooren, of de geestige denk-, beelden welke de natuur en de opvoeding in haar doen opkomen dempen kan, my geen twyffel over bleef, of die stukken welke zy zoude goedvinden my meede te deelen, zouden het Algemeen even zoo wel als my bea hagen. De naastvolgende is eene Wedywe, een Vrouw van vermogen , welke haren levendigen aart niet met den Lord haren Man

be.

[ocr errors]

A 3

begraven hebbende,bygeduurzaamheid neemt aan de vermaken die volgens de mode thans in zwang gaan, wel te verstaan, in 200 verre als dezelven overeen komen met de onschuld, en de cerbaarheit; en dewyl zy ver is van eenige gestrengheit in haare uitingen, en de missagen, schoon zy daar zelf vry van is, niet aloin in anderen op 't hoogste veroordeeld, zoo hebben haare kennille, of ze schoon altoos zoo bedagtzaain niet geweest waren als zy, geene agterhoudenheit in haar zaken bekent te maken die zy anders voor al de waereld zouden verborgen houden. -- De derde is de Dogtvarykk20bekryk schoon als een Engel, en daar by begaaft met zulke uitmuntende hoedanigheeden, dat haare schoonheit by allen die haar kennen als het minste deel van de volmaaktheit deezer beminnelyke Juffer word aangemerkt. Dit lieve jonge Schepzel zal ik Eupbrosine noemen, dewyl ze alzoo lief en inneemend is, als de Godin welke dien naam gegeven word.

czrekur mygmerk goed, en beloofden my al de hulp die ze my zouden kunnen geven; zy bragten my 'er wel haast de bewyzen van in verscheide opstellen die ze maakten; dog, dewyl het den Lezer even het zelve zal weezen, van wiens hand die gesteld zyn, indien anders de verhalen hem aangenaam zyn ,

200 zal dit ons werkje uitkomen onder den Naam van de

EN

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

ENGELSCHE SPECTATRICE (*). Wy neemen te meer dien algemeenen tytel aan, dewyl wy verwachten in 't vervolg door andere Correspondenten van meerder stof voorzien te worden: welken allen wy zullen aanmerken als leeden van een en het zelve Corps, daar ik de eer van zal hebben de spreekster te wezen.

Nog moet ik berigten , dat tot het bekomen van eene geduurzaame kennis van zaken , alom bespieders geplaatst zyn; niet alleen op alle plaatzen van byeenkomsten in deeze waereldstad, maar ook te Bath, te Tunbridge, en te Spaa; enz. enz. Ook zyn de middelen beraamt om myne navorschingen zelf te Parys, te Romen, en in de groote Steeden van Duitschland te hebben, zoo dat 'er niets dat mynes onderwerps waardig zyn zal kan ontsnappen; en dit begryp ik een wezentlyker middel te zyn om agter de geheimen van Slaapkamers, Kabinetten, of Legerplaatzen te komen, dan dat ik begaaft ware met de magt van onzichtbaarheit, of door eene enkele beweging van myne wil van plaats konde veranderen, dewyl ik met deeze bovennatuurlyke vermoA4

gens THE FEMALE SPECTATOR, Dewyl het woord SPECTATOR in 't Nederduitsch toegelaten is, hoopt zyne medeafstammeling de SPECTATRICE, dezelve gunst te ondervinden. De rede waarom wy liever SPECTATRICE als Vrouwelyke Spectator schryven, is, dat dit woord female alleen diend om de hoes danigheit van Spectator , op eene Vrouw toe te passen, even als de uitgang trice, zulks in onzen tytel doed. De Engelsché zeggen the female friend , voor de Vrindin, the woman Lover, voor de Minnares, a Maid Servant, yoor ten Dienstmeid,

dat

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »