Pagina-afbeeldingen
PDF

z t

5.

[merged small][ocr errors]

O F
BRITSCHE LEERMEESTRESSE
D ER ZE E DE N.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[graphic]

E N GE L S CH E

SPECTATRICE.

mimim

SSXe SK&a E zuiverheit van onze smaak, in A5 D #6 tegenstelling van die der plompe 4X menigte, blinkt op 't allermeeste '#S2,5S uit, in 't verkiezen van de Voorwerpen tot onze uitspanningen. - Het leezen wort hedendaagsch genoegsaam alom voor eene van de nuttigste en aangenaamste bezigheden gehouden; maar om het zoo te doen zyn, diend men wel, uit de menigte van boeken die daaglyks van de drukpers komen, zoo veel # is, die uit te kiezen, welken het meeste daar aan kunnen toebrengen. Om dat te kunnen doen, heb ik, wat my aangaat, altoos getragt om de Schryvers te kennen, eer ik het gevaar wilde loopen van nutteloos myn tyd te spillen met hunne werken te doorleezen : en, dewyl ik niet twyffel of veele anderen zyn met my in dezelve smaak, zoo zal ik, in navolging van myn geleerden Broeder, de Spectator altoos Dierbaarder Gedachtenis, by wyze van Voorbericht een afbeelding geven van my zelven.,, en van de geenen welken met my deel hebben aan deeze onderneeming, geI. Deel. I. Stukje. A #

lyk meede van de Hooftzakelyke Onder

werpen die in deeze onze Beschouwingen

zullen voorkoomen. Dit doe ik om den Lezer in staat te stellen, van, met het doorbladeren van de eerste vyf of zes bladzyden, aanstonds te kunnen oordeelen, in hoe verre dit Boek in staat zal kunnen weezen om aan zyne verwachtingen te voldoen; en of hy het als nuttig, en bekwaam om hem te vermaken, op te vatten, of op dat enkele voorkomen, als niet van zyne keuze, neder te leggen hebbe; want ik beloof in de schetzen die ik van my zelven, en van myne mede onderneemsters geven zal, geen de minste vleijende trekken te zullen gebruiken, geene bekwaamheden op te zullen geven welen wy niet wezentlyk bezitten, nog geene gebreeken te zullen overschaduwen, met die agter gefronzelde spreekwyzen te verbergen, Als een bewys van myne opregtheit zal ik in de eerste plaats verzekeren, dat ik nooit schoon geweest ben, en thans op lang na niet meer jong kan gezegt worden. (Wei# van myne Sexe zouden dit zoo bereidwillig openbaren.) Ik zal er nog by bekennen, dat ik al zoo veel rollen van verwaantheit en zotheit heb helpen speelen, als eene eerste Coquette onder de hedendaagsche Jufferschap: - Opschik, groote Staat, en Vleijery, waren de afgoden van myn hart ; ik zou den dag verlooren geagt hebben die my geene nieuwe gelegenheeden verschaft had om my zelven #errykste te vertoonen# ge - - - - - - - - - - - OOk

« VorigeDoorgaan »