Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

By JACOBUS KOK, Boekverkooper in

de Binne-Bantemerstraat.

MDCCLXII.

[merged small][ocr errors][subsumed][merged small]

DE

ENGELSCH Ë

SPECTATRICE.

[ocr errors]

in

E zuiverheit van onze smaak, Dh tegenstelling van die der plompe ye # menigte, blinkt op 't allermeeste

Muit, in 't verkiezen van de Voorwerpen tot onze uitspanningen. - Het leezen wort hedendaagsch genoegsaam alom voor eene van de nuttigste en aangenaamste bezigheden gehouden; maar om het zoo te doen zyn, diend men wel, uit de menigte van boeken die daaglyks van de drukpers komen, zoo veel mogelyk is, die uit te kiezen , wel. ken het meeste daar aan kunnen toebrengen. Om dat te kunnen doen, heb ik, wat my aangaat, altoos getragt om de Schryvers te kennen, eer ik het gevaar wilde loopen yan nutteloos myn tyd te spillen met hunne werken te doorleezen en, dewyl ik niet twyffel of veele anderen zyn met my in dezelve smaak , zoo zal ik, in navolging van myn' geleerden Broeder , de Spectator altoos Dierbaarder Gedachtenis, by wyze van Voorbericht een afbeelding geven van my zelven, en van de geenen welken met my deel hebben aan deeze onderneeining, geI. Deel. I. Stukje.

А

lyk

lyk meede van de Hooftzakelyke Onderwerpen die in deeze onze Beschouwingen zullen voorkoomen. Dit doe ik om den Lezer in staat te stellen, van, met het doorbladeren van de eerste vyf of zes bladzyden, aanstonds te kunnen oordeelen; in hoe verre dit Boek in staat zal kunnen weezen om aan zyne verwachtingen te voldoen; en of hy het als nuttig, en bekwaam om hem te vermaken, op te vatten, of op dat enkele voorkomen, als niet van zyne keuze, neder te leggen hebbe; want ik beloof in de scheta zen die ik van my zelven, en van myne mede onderneemsters geven zal, geen de minfte vleijende trekken te zullen gebruiken, geene bekwaamheden op te zullen geven wel. ken wy niet wezentlyk bezitten, nog geene gebreeken te zullen overschaduwen, met die agter gefronzelde spreekwyzen te verbergen.

Als een bewys van myne opregtheit zal ik in de eerste plaats verzekeren, dat ik nooit schoon geweest ben, en thans op lang na niet meer jong kan gezegt worden. Weinige van myne Sexe zouden dit zoo bereidwillig openbaren.) Ik zal 'er nog by bekennen,

dat ik al zoo veel rollen van verwaantheit en zotheit heb helpen speelen, als eene eerste Coquette onder de hedendaagsche Jufferschap: Opfchik , groote Staat, en Vleijery, waren de afgoden van myn hart; ik zou den dag verlooren geagt hebben die iny geene nieuwe gelegenheden verschaft had om my zelven op 't luisterrykste të vertoonen;

ook

« VorigeDoorgaan »