Historie der Hollandsche staatsregering, tot aan het jaar 1795: Of geschied-en staatkundig onderzoek, in welken zin de staten van Holland, gedurende de republikeinsche regering, zijn geweest de wettige souvereine vertegenwoordigers van't gansche volk van Holland, of der geheele natie. Met vele onuitgegeven bijlagen ...

Voorkant
W. Brave, 1804
0 Recensies
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 15 - ... établir le despotisme arbitraire et le plus arbitraire qu'il est possible : je voudrais que le despote pût être dieu. En un mot, je ne vois point de milieu supportable entre la plus austère démocratie et le Hobbisme le plus parfait : car le conflit des hommes et des lois qui met dans l'état une guerre intestine continuelle, est le pire de tous les états politiques.
Pagina 497 - Dus j, [prak men, terwijl de vreemde knechten op », de grenzen lagen. Doch toen dezelven naar „ Brabant vertrokken waren , wilde men in de...
Pagina 119 - Stedelingen vrijheid krijgen , om in de l^ente en den Oogsttijd tot zaaien en maaien één of twee maanden of zes weken op 't land te mo- . gen verblijven, zonder hiermede hunns vrij hei A te (59) MIER.
Pagina 594 - Volk , maar eene hoofdelooze menigte, zoude uitmaken ; al* dan op hunne zaken , zooveel mogelijk , te voorzien, of te laten voorzien , en zich zelve tot zekeren nieuwen Vorm te vervormen, of andere en betere Regeringshoofden aantenemen en te erkennen.
Pagina 168 - Raad neder gezet en , hebben met elkander geraadpleegd over het recht van den Landsheer en over de eere der Stad.
Pagina 598 - En in dien zin vatte ik ook op het zeggen van IDSINGA in zijn Staatsrecht, DI bl. 90. dat „ dezelve macht „ en gezag, die van tevoren, enkel en alleen, „ uit den boezem van de Landsheeren afdaalde, „ thans afdaalt uit den boezem en fchoot der gee...
Pagina 506 - ... die belastingen , zonder behoorlijke bewilliging der Staten, wilde invorderen ;" en de geweldige handelwijs , die dezelve...
Pagina 623 - Eeuwen, gejïapen heeft, en niet behoefde, ook niet vermocht wakker of werkzaam gemaakt te worden, dan alleen in die twee gevallen, welke de Schrijvers over...
Pagina 8 - ... aangenomen Waarheid , dat ////niet de vorm van Regeering, maar de persoon of personen ////die regeeren tot de welvaart eener maatschappij het meeste ////toebrengen: of gelijk het de Heer Heyne (bij J. Meerman," // — de wurm die nooit licht zag?
Pagina 607 - Rijk zelve oorfpronglijk is, maar niet uit de Edelen en Steden, die toen zelfs nog geen aanwezen hadden , veel min Staten uitmaakten of die macht hadden.

Bibliografische gegevens