Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

in al te groote quantiteit in de vogten van deci ze lyders gevonden word, opslorpen. Voor. heen dagt men dat deeze wateren den steen konden veroorzaaken, doch nu is men van het tegendeel overtuigt, en heeft daar van dagegelyksche proeven met het water van Carlsbadt

in Bohemen. Pag. 249.

De eigenschap van de kwyl; dat dezelve de vaste lugt tot zich neemt, toont ook, hoe géschikt dezelve is, om besmettingen, welke dikwils niet anders, dan rottige dampen of vaste lugt, uit rottende lighamen afgescheiden, zyn, te ontvangen, en bevestigt het gevoelen van die, welke willen, dat men door een braakmiddel zou konnen beletten, dat deeze besmet ting tot in de vogten doordringe. Hierop rust ook de raad van veelen , dat men de kwyl nooit moet doorslikken, als men in be

smette plaatsen is. Pag. 251.

In het bloed schynt de vaste lugt voorna

mentlyk met de roode bolletjes, vereenigt te Pag. 253.zyn. Melk bevat eene zeer groote quantiteit

van deeze lugt, en hierom moet men dezelve niet met kalk-water vermengen, alzoo dit daar door veel van fyné kragten verlieft. ALSTON raadt hierom, dat men hetzelve altyd alleen gebruike, om dat 'er geen ding met kalk-water kan vermengt worden, of het vernietigt min of meêr deszelfs kragt.

Dus heeft onze Schryver, zoo hy hoopt, voldoende beweezen, dat de vaste lugt in het dierlyk lighaam zoo wel, als in dat der planten de onmiddelyke oorzaak is, van de samenhang der deelen. Hy voegt 'er nog by, dat men deeze lugt geenzins verwarren moet met die, welke ons omringt; want -schoon dezelve eeni

ge

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

!

[ocr errors]

ge veerkragt mogt hebben, is dezelve egter
niet tot de ademhaling dienstig; maar veroor. Pag. 250.
zaakt ommiddelyk den dood van het dier, wel-
ke dezelve" mogt ingeademt hebben. Deeze
vaste lugt egter, in de darmen ontvangen zyn-
de, moet tot in het bloed overgaan; daar het
voldoende schynt te zyn, dat de andere lugt eeni-
ge subtiele deelen aan hetzelve mededeelt, of
ор

hetzelve eenige drukkingen maakt. Tot
hier toe ontbreeken de proeven, waar uit men
zoude konnen besluiten, of dezelven twee on-
derscheide elementen zyn, dan of de vaste lugt
een gedeelte van de andere is, welke, door de
vermenging met andere beginselen, van
is verandert.

Hy eindigt dit werk met eenige onderrigtin- Pag. 261.
gen aangaande het mengen der gommen, en
harften met water, door middel van kalk, wel-
ke zelfs de kragt van sommige middelen, als,
by voorbeeld van den koorts-baft, wanneer de-
zelve als een samentrekkend middel gegeeven
word, versterkt.

De kampher, muscus, harft van jalappen, Scammoneum met suiker gewreeven, en daar na met kalk-water gemengd; geeven zeer goede ontbindingen, welke met veel nut in de genees- . kunde konnen gebruikt worden, doch men moet driemaal zoo veel van de genoemde harften neemen, dewyl derzelver deelen zoo van een ge. scheiden zyn,

dat sy alleenlyk eene ligte prikkeling in de darmen“ verwekken. Indien men de kragt der harftagtige lighamen door den kalk zoekt te vermeerderen; dan moet men dezelve 'met kalk wryven, en allengskens, onder het wryven, kalk-water daar by gieten, daarna eenige uuren laaten trekken, en eindelyk door

zeigen.

[ocr errors]

zeigen. Dus krygt men uit den koorts - bast, Aloe, Rhabarber, uitmuntende dranken; uit de Alöe, myrrha en crocus, een zeer goed elixir, en uit de gummi guajacum en castoreum heerlyke ontbindingen.

[ocr errors]

An Historical Account of a new method

of treating the Scurvy at sea: containing ten cases, which shew that this de structive Disease, may be easily, and effe&tually cured, without the aid of fresh Vegetable Diet. By Dávid Maca BRIDE. M. D. London printed for A. Millar and T. Cadell. 1767.8o. pag. 62.

و

d. i.

Historisch Berigt van eene nieuwe manier

om de Scheurbuik op Zee te behandelen, bevattende tien Waarneemingen, welke toonen, dat deeze doodelyke ziekte gemakkelyk kan geneezen worden, zonder hulp van versche groen.

tens; door D. MACBRIDE. Uit

Tit het voorgaande artykel is den Leezer

gebleeken, dat de Schryver de Mout voorsteld, als een zeker middel, om de scheurbuik op Zee te geneezen (*), en in dit werkję

doed (+) Zie pag. 120. 19. ..

doed hy verslag., van het geen men omtrent dit middel, zederd dien tyd heeft waargenomen op twee scheepen, gelyk hem gebleeken is door de waarneemingen van de Heelmeesters deezer scheepen.

De Heelmeester van het eene schip, ALEXAN- Pag. 7. DER JOUNG, heeft hem medegedeeld een dagverhaal, van al het geen omtrent de zieken, op de geheele reis naar Zuid-America, is voorgevallen, en dit dag-verhaal heeft de Schryver hier woordelyk ingelast. Men vindt in hetzel, Pag. 12. ve ook, verlag. gedaan, van de uitwerking van de mout, welke in de scheurbuik zeer voordeelig is bevonden. Sommigen gebruikten een aftreksel van dezelve als een voorbehoed-mid. Pag. 16. del. Anderen, met de ziekte aangedaan, hebben de mout alleen gebruikt, zonder eenig ander middel, en zonder eenige versche groen- Pag. 21. tens, en zyn hersteld. Van deeze geeft de genoemde Heelmeester een omstandig berigt, en (preekt van alle derzelver toevallen. Het eeni.

Pag. 30. ge ongemak, welk in deeze gevallen daar door veroorzaakt wierd, was eene loslyvigheid, doch deeze kan worden voorgekomen, wanneer men eerst eene geringe quantiteit geeft, en de gifte vermeerdert, naar maațe de lyder in kragten toeneemt. Eenige ontlastingen zyn goed, en, als dezelven al te sterk zyn, konnen sy gestopt worden, door een goed gebruik van verdoo, yende en famentrekkende middelen. Het is aanmerkelyk, dat de mout meêr of minder ont, lastingen verwekt, naar maatę de lyder meer of minder in de ziekte gevordert is, zoo dat eene halve pint sterker uitwerkingen heeft, wanneer dezelye gegeeven word, op het laatst van V. Deel. I. Stuk.

dy

do

[ocr errors]
[ocr errors]

de ziekte, dan viermaal zoo veel, in den beu

ginne gebruikt. Paz. 31.

De tweede brief is hem uit BOMBAY geschreeven door den Heelmeester JAMES BADENACH. Uit deezen blykt, dat de scheurbuik door de

mout zeer gemakkelyk kan geneezen worden, Pag. 51. zonder hulp van eenige versche groentens. In

drie of vier dagen zyn de pynen wechgenomen, en de uitslag is verdweenen; binnen tien dagen hebben de lyders op het dek konnen gaan, wanneer dit middel in tyds en in eene behoorlyke quantiteit was gebruikt. Een aanhoudend ge. bruik na de ziekte heeft belet, dat de lyders weder zyn ingestort. Drie pinten warm water zyn gegooten op een once mout, en hebben dus itaan trekken, geduurende vier uuren. Het water, doorgedaan zynde, is vervolgens gedronken. Men moet met eene geringe gifte beginnen, en dezelve dagelyks, na de omstan

digheden vermeerderen. Pag. 54.

Ten einde men beter zoude konnen oor: deelen van de kragten van dit middel, in vergelykinge van andere, voegt de Schryver hier by een uittreksel van de proeven, door den Hr. LINT genomen, en in syn werk: Treatise on the Scurvy pag. 191., beschreeven. De proe.

even van deezen Heer met die van den Hr. Pág. 60. BADENACH vergelykende, ziet men klaar, dat een aftreksel van mout zoo goed is tegen

de fcheurbuik, en zulke schielyke uitwerkingen heeft, als de versche fappen van zuure vrugten, en derhalve voor dezelven behoord verkooren te worden, deels, om dat men de mout beter: koop krygen kan, deels om dat die ook langer kan bewaard worden. Wanneer de mout te

sterk

« VorigeDoorgaan »