Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Het bloedstempen is het eerste en voor- Pag. 9. naamste, welk by alle operatien voorkomt. Hier toe gebruikten de ouden verscheide mid. delen, welke men zeer gemakkelyk kan missen, hoedanig zyn de opslorpende, de lymaartige, en de brandende, daar men naderhand bedagt heeft, de vaten met naald en draad Pag. 10, toe te binden, 't geen genoegzaam geschieden kan, zonder een naal-voerder (porte d'aiguille ) daar by te gebruiken. De dubbelde naalde van RAVATON, kan men ook wel missen, en Pag. II. voor dezelve moet de enkelde verkoren wor. den. Het is egter niet altyd even gemakkelyk, den draad om de vaten te brengen, en men ziet dikwils na het afzetten der leden, dat dezelven zich optrekken, en in het vleesch verbergen. PARÆUS had hierom een arterie- tang voorgesteld, doch ook deeze, schoon van HEISTER Pag. 12. gepreezen, is in onbruik geraakt. Naar het toebinden moet de Eiken - zwam, door BrosSARD uitgevonden, geplaatst worden. De gemeene zwam is tot het zelfde oogmerk toereikende, en by gebrek van beiden, kan men sponsen gebruiken, welke zelfs boven die konnen verkooren worden. Men bediend zich van dezelven op tweeërley wyzen, of samene gedrukt, en met was overtoogen, gelyk men doed by het verwyderen van wonden of pyp: zweeren, of, zonder dezelven in was te stee. ken, alleenlyk met de handen zeer sterk gedrukt. Een of meer stukken spons tegen de monden der Nagaderen gelegd, en door eene behoorlyke drukking ondersteund, zwellen schielyk op, vullen de wonden der slagaderen, drukken dezelven zoo wel in- als uitwendig, 200. dat de loop van het bloed gestuit word, en

het

]

I 3

hetzelve aldaar verdikt. Dezelve blyft zeer lang en vast zitten, en, wanneer die , door de verettering losgemaakt zynde, afvalt, is men

zeker voor eene nieuwe bloedstorting. In Pag. 13

plaatse van het Tourniquet van SCULTETUS, door Petit verbeterd, welk alleen kan gebruikt worden, wanneer de slagaderen op de leden beschadigt zyn, gebruikt de Schryver een ander werktuig, welk elk een kan maaken, voor alle deelen van het lighaam zich fchikt, en niet kostbaar is. Hetzelve beftaat uit twee plankjes, die door eenen yzeren draad, in eenen krultrek gebogen, samenvereenigt, en met flanel en gewast linnen bekleed zyn. Op het bovenste plankje word vastgemaakt, het middenste van een lange zwagtel, waar mede men beide de plankjes tegen een drukt, en dus te weeg brengt, dat het onderste, door den yzeren draad naar beneden gebragt wordende, eene behoorlyke drukking maakt.

Bloedstortingen uit verborge plaatsen in het lighaam, hebben minder nut van famentrekkende middelen. Daar dezelven onzeker en schadelyk zyn op plaatsen, waar by men met de handen komen kan, zoo kan men ligt begry. pen, dat sy, inwendig gebruikt, en met het bloed vermengt, al konden sy, schoon deezen geheelen weg moetende afleggen , hunne krag. ten behouden, niet minder schadelyk en meer werkzaam zyn zouden. De bloedstempende

pillen van HelvETIUS uit aluin en draakenPag. 14.

bloed behooren hiertoe, gelyk ook de OostIndische gom Okiao. Het is byna onmogelyk, om op eenige wyze te konnen stillen eene bloedstorting, ontstaande door het openbersten van een groot inwendig vat; doch zulke bloed

stor

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

stortingen, welke ontstaan, door den sterken
drift van het bloed, uit de monden der slag.
aderen, die verwyderd zyn, en waar by het
bloed zich ontlast, uit de holligheid van den
neus, uit de lugt-pyp, uit de maag door de
korte vaten, welke dezelve met de milt gemeen
heeft, uit de lever, nieren, baarmoeder, vin-
den altyd het zeker te middel in den koorts-
baft, geschikt na de omstandigheden, of ver-
mengt met een verdovend middel , zoo als de
krampverdryvende pillen van den Hr. VAN RO-
SENSTEIN.

By het geneezen van uitwendige gebreeken Pag. 15.
is men doorgaans veel te wydloopig, en tegen
dezelven vindt men oneindig veele onnutte
middelen in de Apotheken, welke beter daar
uit gelaaten wierden, en zoo wel in andere
plaatsen, als in Londen, waar van de Apotheek Pag. 16,
't naast aan de volkomenheid komt, konnen
ontbeert worden. De verbanden, en andere
gereedschappen der Heelkunde zyn ook zoo
overvloedig, dat men het grootste deel derzel-
ven niet noodig heeft.

Tegen de uitwendige toevallen aan het hoofd, als schuddingen, kneusingen, beenbreuken, enz. worden zeer veele hoofdmiddelen (cepha. lica) voorgestelt, en van veelen gebruikt, daar een derzelven genoegzaame kragten heeft, en, zonder met de anderen yerinengt te zyn, te gelyk met de aderlatingen, en buikzuiverende middelen, verdeelt 't geen kan verdeelt worden, en aan de herssenen en derzelver vliezen de verlooren kragten wedergeeft. Door geen Pag. 17. middel kan men het uitgestorte bloed in het hoofd eerder doen opslorpen, dan, wanneer men rondom den hals bloedzuigers zet. In

I 4

nood

noodzakelyke gevallen, moet men hoe ee der

hoe liever een trepaan stellen, welke, indien Pag. 18. zulks vereischt word, ook kan gezet wordeni

op de naaden, op de holligheid van het voorhoofds-been, op de slaapbeenderen, en het agter-hoofds-been, men heeft alleenlyk te vermyden de plaatsen, alwaar onder het been groote vaten loopen.

Tegen alle soorten van eene traan-fiftel vindt men genoegzaame middelen voorgesteld, doch dezelven voldoen den Schryver niet, behalveni die van FOUBERT, en dewyl ook deeze onges

makken heeft, bedient hy zich nog van eene Pag. 19. andere. Hy opend eerst den traan.zak, stoot

door het os unguis met een fyn en scherp Troisquart, in dikte overeenkomende met een klein kegelvormig goud pypje , welk van boven wyd en half ovaal is by den zak, maar van onderen in den neus rond en nauwer. ' De rand van het bovenste einde is omgeboogen , zeer glad gepolyst, en heeft ook twee openingen, waar door een zyde draad gedaan word. Zoodra het Troisquart word te rug gehaalt, word het pypje in de opening gestooken, zoo diep, dat de bovenste rand Pluit op het os unguis. De wonde word de eerste dagen gevult met fyn pluksel, bedekt met eene pleister, en zagt gedrukt door

het gewoone verband voor een oog (monoculus). Pag.20 Na verloop van een en twintig dagen ziet men,

dat de wonde grootendeels gevult is met vleesch, en byna geneezen, zoo dat de zyde draad alleen schynt te beletten, dat dezelve zich volkomen sluitte. Dezelve word daarom daar uit getrokken, de zak meêr gedrukt, dan te vooren, en de traanen loopen aityd door het

pypje. :

De

[ocr errors]

De meeste werktuigen, welke tot hier toe ter geneezinge van den staar (cataracta) voor. gestelt zyn, worden van den Schryver, voor overtollig gerekend, en hy gebruikt daar toe alleenlyk een mesje, waar mede hy, de staar en- Pag. 25, kelvoudig, en het kasje van het cryftallyn niet verdonkerd zynde, het geheele werk verrigt. Hy opend daar mede eerst het hoornvlies, en vervolgens het kasje van het cryftallyn, neemende dan hetzelve, indien het hard genoeg is, uit het oog. Doch, zoo het cryftallyn weeker is, drukt hy hetzelve daar uit. WARNER is het in deeze ook met den Schryver eens.

Om eene toegroeijing van den oog-appel wech'te neemen, is het niet altyd noodig de opening in het midden te maaken, maar men kan dezelve ook op eene anderen plaats van den regenboog verrigten, doch liefst van boven. In de Verhandelingen van de Koninglyke Sweed- Pag. 22. sche Academie leest men twee aanmerkelyke waarneemingen van den Hr. ODHELIUS hier omtrent. · Het uittrekken der, tanden heeft gelegenheid gegeeven tot het uitdenken van veele werktuigen, welke alle onnoodig zyn, daar elk, deezer zaaken na behooren kundig, niet meer, dan een eenvoudig werktuig, daar toe noodig heeft.

Om de Trichiafus en Distichiasis, wanneer de hairen van de oogleden zich naar den oog. appel gekeerd hebben, het oog - prikkelen, en veele toevallen verwekken, te geneezen, heeft men zeer weinige werktuigen noodig. De Schryver verrigt de operatie met een bekwaam tangetje, eene fyne schaar, en naalde met een draad. Indien de huid op het ooglid zeer los

« VorigeDoorgaan »