Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Pag. 23.

P

en flap is, kan men het tangetje ontbeeren, en de vingers alleen gebruiken, als dezelve word wechgefneeden. Wanneer eene halve maanswyze infnyding niet toereikende is, dan maakt hy eene vierkante opening. Het komt zoo wel voor, onder, en na de operatie 'er op aan, dat men door dienftige middelen de fcherpte van het water verbetere, en hetzelve van de oogen afleide.

Een hazenmond' fnydt de Hr. ACREL alleen met een mesje, en gebruikt geene tangetjes, noch ook eene fchaar. De naalden moeten, volgens fyne gedagten, altyd van goud, of wel verguld zyn, op dat fy voor den roeft zouden bevryd zyn, waar door in ongezonde lighamen dikwils gebeurt, dat een gedeelte rondom de naalde versterft. Hy twyfelt, of men door een verband en drooge vereeniging de lippen der wonde wel zoude konnen by een houden by jonge kinderen, die altyd schreijen, doch denkt, dat by oude menfchen zulks mogelyk zyn zoude.

.

Wanneer bloed, etter of water zich in het oog verzamelt heeft, raden de Schryvers de uitgeftorte vogten met een troisquart af te tappen, doch eensdeels kan men nauwelyks een zoo fyn troisquart vinden, dat het oog niets lyd, Fag. 24. wanneer hetzelve daar in gebragt word, en anderdeels is hetzelve geheel onnoodig, want het is in dit geval genoegzaam, om in de cornea te maaken eene halve maans-wyze opening, kleiner als in den ftaar. In de waterzugt van het oog kan het gemakkelyk gebeuren, dat het glasagtig vogt zich ook uitftort by de opening van het hoorn-vlies, men moet daarom maaken eene opening in de Sclerotica, twee of drie leinen

van het ligamentum ciliare, en in de opening brengen een bekwaam buisje, waar door het water zich kan ontlaften, en welk eenige reize daar uit kan genomen worden. Door het troisquart kan ook het cryftallyn gekwetst worden.

[ocr errors]

Wanneer de Uvula na veele zinkingen en taayheid van flym, zoo uitgezet en verlengt is, dat dezelve op den wortel van de tong hangt: en dus de flikking en ademhaaling moeyelyk Pag. 25. maakt, heeft men, om dezelve af te fnyden, niets meêr noodig, dan eene goede schaar, en omgewonde koorntang. De wonde loopt meeftendeels af zonder bloedftorting, tot bewys, dat de overvloedige deelen alleen bestaan uit eene fnotterige en taaye ftoffe, in de membrana Schneideri. Dit toeval is 't meeft algemeen in de Noordelyde Landen, doch egter op andere plaatsen niet onbekend.

Eene verettering der amandelen, en andere verzweeringen in de keel, vereischen eene fchielyke opening. In dit geval word van de meeften aangeraaden een Pharyngotomus, doch by gebrek van dit werktuig kan men met hetzelfde nut gebruiken een lancet, welk onbeweeglyk gemaakt, en wel omwonden is.

Indien de oog-appel zoo ontaart is, dat dezelve moet worden wech genomen, heeft men het inftrument, van BARTISCH, HILDANUS en Muys voorgefteld, niet noodig, maar een regt biftouri is alleen toereikende.

De bloedvaten in de Adnata opgezet zynde, zoo dat men te vreesen heeft, dat dezelven zullen famengroeijen, waar op of het geheele vliefch vleefchagtig word, of fommige deelen daar van, welke men Pterygia noemt, raaden de voortreffelyke oogmeefters WOLHOUSE en Pag. 26. MAU

Pag. 27.

MAUCHART door eenige baartjes van een koornair, welke te famen gebonden worden, openingen in deeze bloedvaten te maaken. Doch een lancet voldoet aan dit oogmerk beter en zekerder. Weinig hulp heeft men van beide te wagten, voor dat de Adnata by deelen, of rondom de cornea met de naalde opgeligt, en wech gefneeden word.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Onder de onnutte werktuigen der heelkunde moeten ook getelt worden de mondschroeven, waar mede de kaaken van elkander gehouden worden, wanneer men eenige operatie in den mond heeft te verrigten. De Schryver twyfelt, of dit werktuig wel in eenig geval aan het oogmerk kan beantwoorden. De toefluiting der kaaken kan veele oorzaaken hebben. i. Wanneer de onderfte kaak naar de eene zyde verrekt is, in dit geval moet eerst en vooral de kaak op haare plaats gebragt worden. 2. Indien zulks veroorzaakt word door ftuipen, als in eene beroerte, dan konnen de fchroeven niets verrigten, aderlatingen, moftaart-pappen, spaanfche-vlieg-pleifters, buikzuiverende, en verdoovende middelen zyn die, welke deezen band moeten los maaken. 3. Ontstaat dit toeval door eene famengroeijing, na voorafgaande kwalyk geneeze verzweeringen, door eene kwyling ontstaan, of verlies van een gedeelte van het been. De fchroeven zyn dan zeer schadelyk, eene kegelvormige houte wigge doet in deeze gevallen, met hulp van weekmakende middelen, veel grooter dienst, en is al tyd toereikende, indien men intuffchen in den mond eenige operatie doen moet.

Groote polypi in den neus, by welke men met de tangen en andere werktuigen niet komen

kan,

kan, worden 't beft verdreeven door bougies, die, heen en weder getrokken worden.

In eene zeer zwaare pyn in de helft van het hoofd en vooral in de bovenfte kaak, welke door geene middelen kon wech genomen worden, heeft de beroemde TRONCHIN, de nervus infra orbitalis, alwaar dezelve uit het been komt, en de tak van het harde gedeelte van het zevende paar, welke zich met de eerftgenoemde vereenigt, laaten doorfnyden, doch daar mede alleenlyk voor eenen tyd verligting aangebragt. De Hr. HEVIN heeft aan den Hr. ACREL gefchreeven, dat een jong geneesheer in Parys Pag. 28. uitgedagt heeft, om ter ftillinge van de kramp en trekkingen in de ballen, de zenuw, welke daar na toe loopt, door te fnyden, welke operatie hy Neurofpermatomie noemt, doch dat hy zulks door proeven niet beveftigt heeft. Indien men by de zenuw komen kan, doet men in veele gevallen de pyn bedaaren, wanneer men die, welke na het deel loopt, doorfnyd, doch altyd moet men vermyden dezelve te' knypen en te binden, te gelyk met flagaderen, dewyl men daar door anders zwaare pynen verwekt, by het afzetten der leden, of het toebinden van den zaadstreng, wanneer een zieke bal moet worden wech genomen.

LE DRAN raad, om in dit laatste geval, eerst den zaadstreng bloot te maaken, door den Cremafter te openen, vervolgens met eene naalde eenen draad te brengen tuffchen het vas deferens en de overige vaten, en tuffchen de zenuwen, welke niet dan in nood toegebonden word, en daarna de vaten onder deeze ligatuur te famen toe te binden, waar op de geheele ftreng een weinig lager doorgefneeden, en de bal wech

geno.

genomen word. Tweemaal heeft de Schryver deeze manier beproeft, doch dezelve heeft aan fyn oogmerk niet beantwoord, en daarom heeft Pag. 29. hy altyd, den ftreng bloot gemaakt, en van het celachtig weeffel bevryd hebbende, twee draa den om denzelven gelegd, vervolgens den bal losgemaakt en afgefneeden, daarop een der draaden toegebonden, en, zoo de bloedftorting daar door niet geftuit was, ook de andere vastgemaakt.

Pag. 30.

Pag. 31.

Wanneer het hoofd naar eene zyde getrokken is, door eene verkorting van den musculus fternomastoideus, dan doed men wel, dezelve door te fnyden.

Tot het fteeken van gaaten in de ooren, om ziekten voor te komen, worden verfcheide werktuigen voorgesteld, doch daar toe heeft men niets noodig, dan alleenlyk eene zilvere of goude naalde, waar mede te gelyk een draad daar door gebragt word.

De pryzenswaerdige eenvoudigheid van den tegenwoordige tyd blykt ook klaar uit het wech neemen van verharde en kankeragtige borften, waar toe men voorheen gaffels, tangen, en foortgelyke wreede werktuigen gebruikte, doch 't geen thans gefchied door middel van de hand, met een goed Biftouri voorzien. Tot het opligten en wechneemen van verharde klieren en vetblafen, welke diep zitten onder de borstfpier, word verder niets vereischt, dan hegtnaalden, en kleine haakjes. De Hr. ACREL verkieft liever de kankerachtige klompen uit te fchillen, dan de operatie door de circulaire fneede te verkorten, dewyl hy dan niet zoo zeer te vreezen heeft, dat het kwaad zich wederom zal openbaaren, en ook de geneezing spoediger

« VorigeDoorgaan »