Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

De volgende vraag is door dezelfde Societeit voor den jaare 1769. opgegeeven: Is er een middel uit te denken, on een onweer te doen opbouden en afdryven, en om eene zeekere streek lands tegen een bagelbui te dekken en te beveiligen, en waar in be. staat dit middel? De prys is eene goude Medail. le, ter waarde van 50. Ducaaten. De Verhandelingen moeten voor het einde van de maand Augustus 1 69. gezonden worden aan den Heere KENNEDY, Secretaris deezer Academie.

De Societeit van den Landbouw te Florence heeft voor den prys van dit jaar de vier volgende vraagen opgegeeven. 1. Kan men in Toscanen veel meer vee, dienstig voor den landbouw, voortteelen? 2. Op welke wyzen zoude dit 't best konnen geschieden? 3. Hoe zoude men in dit land de natuurlyke, en door konst gemaakte voedsels konnen vermeerderen, en welke planten, kruiden, en bladen zyn door de ondervinding bevonden te konnen vervullen het gebrek der weiden, en gewoone voedsels? 4. Vooronderstellende, dat men het vee zou konnen vermenigvuldigen, welken koophandel zou men daar mede konnen dryven, zoo wel binnen het land, als buiten hetzelven (1. La Toscane est-elle susceptible d'une plus grande mul. tiplication des bestiaux propres à la culture des terres? 2. Quels sont les moyens pratiquables de parvenir à cette multiplication ? 3. Comment pourroiton augmenter dans ce pays la quantité des pâturages, tant naturels qu'artificiels, en faisant l'énuméra." tion des differentes plantes , herbes et au feuillages, qui se trouvent par l'expérience être propres à Jup

à pléer au défaut des prairies & pâturages ordinaires ?

4. En

4

Air En supposant les succès de la multiplication des bestiaux, quel commerce en pourroit-on faire, tant dans l'intérieur du pays, que chez l'étranger?) De prys is eene goude Medaille van 25. Ducaa. ten , de Verhandelingen moeten in de Fran. sche, Latynsche, of Italiaansche taal worden geschireeven, en gezonden voor het einde van December aan den Abt MONTELATICI, Secre. taris van de Societeit, onder het couvert van Syne Excellentie den Graaf ORSINI De RosenBERG, eeríte Minister en President van de Academie.

De Societeit van den Landbouw en Konsten te Clagenfurth, heeft in haare vergadering, in Mey 1768. gehouden; den prys, gesteld op de vraag, voor dit jaar opgegeeven, namentlyk: Welke zyn de beste hiddelen, om de Weiden in Kärnthen te verbeteren, en te vermeerderen (*)? Toegelegd aan den Schryver yan de Verbande. ling, welker opschrift was: Point de succes sans experience, den Hr. CLAVIER DU PLESSIS, en den prys van nayveringe aan den Hr. Jan FredeRIK MAYER, die in het voorgaande jaar ook den prys behaalt heeft,

behaalt heeft, gegeeven: De vraag van deeze Societeit voor den jaare 1769. opgegeeven, is de volgende: Is het vourdeeliger het hoorn-vce in de stallen te voeden, dan het zelve te laaten weyden; het zy uit oorzaake van den mist, het zy wegens het nut, welk men van de

becsten

[ocr errors]

(*) Zie deeze Bibliotheek, III. D. 4. St. pag. 855.

beesten trekt? De prys is eene goude Medaille van ses-en-dertig Ducaaten. De Verhandelingen moeten in de Fransche, Latynsche, Hoog. duitfche, of Italiaansche taal geschreeven, en aan de Societeit te Clagenfurth gezonden worden,

De Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, hebben in een Placaat, ter voorkominge van de sterfte onder het Rundvee kortlings uitgegeeven, belooft een præmie van tien duizend Guldens, aan den geenen, die een middel zal weeten uit te vin. den, waar door het Rundvee, van de besmettelyke ziekte aangetast wordende, kan werden geneezen; het welk met valable bewysen, zal werden aangetoont; efficacieus te zyn geweest, in alle de gevallen, alwaar het is geëmployeert , laatende het oordeel over aan de Heeren Ge. committeerde Raaden, welke de betaaling van de præmie zullen doen.

De Heer CAROLUS PHILIPPUS DIEZ, M.D. Geneesheer van het Hof van Wurtenberg &c. &c., te Denkendorff den derden October 1739 gebooren, en, te Tubingen zich op de Geneeskunde toegelegd, als ook de Hooge Schoolen te Straatsburg en Parys bezogt hebbende, den negenden February 1762. tot Doctor in de Geneeskunde verklaard, heeft den 24. October 1768. te Tubingen den post van buitengewoon Hoogleeraar in de Geneeskunde aanvaard met eene redenvoering de arcanis Suttoni. Ook is by die gelegenheid onder hem verdeedigd eene Disertatie de noon inethodo inferendi variulas Anglia cana , waar van ik in een volgend Atuk spreeken zal

De Heer Johan FREDERIK LOBSTEIN, den dertigste Mey 1736. te Lampertheim, twee uu. ren van Straatsburg gebooien , wierd aldaar met grooten lof den 16. July 1760. tot Doca tor der Geneeskunde verkoren (*), en, eenis

, gen tyd te Leiden en Pary's de lessen der groot: Ite mannen aanhoord hebbende, en na Straatsa burg te rug gekeerd zynde', tot Purséctor aange. fteld. Wanneer nu door den dood van den Hooggel. Hr. B. EISENMANN, de Hooggel. Hro PFEFFINGER tot Hoogleeraar in de Praktyk der Geneeskunde wierd benoemt, kwam daar door de post van Hoogleeraar der Ontleed- en Heelkunde open; deeze is in den voorleden jaare aan den Hr. LOBSTEIŃ Opgedrageri, en hy heeft denzelven, den derdeñ November aanvaart, doot ééne redenvoering de Chirurgie ócularię præstantia.

[ocr errors]

De Heer NICOLAUS LAURENTIUS BURMAN. BUS, Med. Dock. en Lid van de Keizerlýkë Academie der Natuur-onderzoekers, van wiens werk, Flora Indica genoemd, wy voor korten gefprooken hebben (), is door de Ed. Gr.

Achtb. ( ) Bý deeze gelegenheid heeft hig in het licht gegeeven eene Verhandeling de nervo spinali ad par vagum accefforio, welke herdrukt is in onze Tbefar. rus Differtationum vol. I. pag.325., en waar van wy in deeze Bibliotheek iv. D. 4. St. pag. 788. kortlyk gesproken hebben.

(+) Zie deeze Bibliotheek IV. D. Ž. Štpag. 013,

Achtb. Heeren Burgermeesteren der Stad Amsterdam, aangesteld tot Hoogleeraar in de Kruidkunde, als Adjunct van fynen Hooggel, Heer Vader JOHANNES BURMANNUS, in het Atheneum Illustre en den Hortus Medicus aldaar.

De Hooggeleerde Heer PIETER JONAS Bek, GIUS, M. D. Hoogleeraar in de Pharmacie en Natuurlyke Historie te Stockholm, van wien wy dikwils met lof gesprooken hebben (*), is in den voorleden jaare benoemt, tot Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur onderzoekers, als ook van de Natuur- en Geneeskundige Societeit in Basel.

[ocr errors]

Haare Rus - Keizerlyke Majesteit heeft den beroemden Engelschen Geneesheer, THOMAS DIMSDALE, van wiens Verhandeling over de tegenwoordige manier van Inentinge der Kinderpokjes, wy voor langen tyd verslag gedaan hebben (†), en die dezelven aan haare Majesteit, en den Groot - Vorft met het allergewenschte gevolg heeft ingeënt, tot Haaren Lyf-Medicus benoemt, met het Caracter van Werkelyken Staats - Raad, en een jaarlyks Pensioen van vyf honderd P. St., en denzelven, zoo als ook fynen Zoon NATHANAËL DIMSDALE, tot de waardigheid van Russischen Baron verheeven, in diervoege, dạt deeze tytel

voor (*) Zie deeze Bibliotheek II. D. 1. St. pag. 35. III. D. 4. St. pag. 5o. 114. IV. D. 3. St, pag. 612. 4. St. pag. 792. (1) 0 Ibid. III. D. 4. St. pag. 707.

.

« VorigeDoorgaan »