Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

al 't geen hy gezegd had, om fyn gevoele omtrent de werking van de ziel op de beweeging yan het hart te bewyzen. Dit gefchrift verwekte eene zeer bescheide wederlegging van den Heere EBERHARD, toen Hoogleeraar der Wiskunde te Wittenberg, en thans Hoogleeraar in de Geneeskunde te Halle in Saxfen. De Hr. DE SAUVAGES antwoorde met dezelfde befcheidenheid. • In den jaare 1731. wierd hy Correspondent van de Koninglyke Societeit der Weetenschappen, en in 1740. geassocieerd Lid tot de Claffe der Kruidkunde: weinige leden zyn aan dezelve van zulk groot nut geweest; en hy maakte de vergaderingen altyd aangenaam, zoo door fyn eigen werk, als door het geene hy van yerfcheide geleerden, door geheel Europa verfpreid, met welken hy eene briefwiffeling onderhield, ontvong. De groote nuttigheid van syne schriften straalt voor al door in fyne Verhandeling over de ziekten van het rundvee, in het landschap Vivarais ; fyne waarneemingen over de mineraal - wateren te Alais; de berigten door hem gegeeven van de geneezing door middel yan de Electriciteit; syne Verhandeling over de manier, om de zyde-wormen voort te teelen, welke ftoffe hy naderhand aan den Abt DE SAUVAGES, fynen Broeder, heeft overgelaaten, die dezelve zeer naauwkeurig heeft afgehandelt. Onder de Verhandelingen van de Ko. ninglyke Academie der Weetenschappen in Pa. rys vindt men twee Verhandelingen van deezen Schryver, door de Academie van Montpellier, volgens gewoonte (*) gezonden in 1739, en

1742. (*) Zie deeze Bibliotheek , I.D. 3. St. pag. 416.

1742. In de eene Verhandeling worden verklaard de schadelyke eigenschappen van sommige planten, en in de andere deelt hy mede het berigt van een meisje welk een' somnambulismus catalepticus had.

Wanneer, door den dood van den Hr. DE PLANTADE, de post van Secretaris by de Societeit anderhaļf jaar vaceerde, bekleedde hy intusschen denzelven, zonder dat hy, die toen het werk van anderen vergaderen en in order brengen moest, egter belet wierd, syn eigen werk te volvoeren.

Schoon hy, door fyne onderzoekingen, byna alle weetenschappen heeft zoeken uit te breiden; zoo is egter altyd een van lyne voornaamste bezigheden geweest, de wiskunde tot de geneeskunde toepasselyk te maaken, en daarom onderhield hy de Societeit dikwils met fyne geschillen met andere Hoogleeraaren, leden van deżelfde Societeit, die egter altyd ten synen voordeele beslist wierden.

Verscheide buitenlandsche geleerde genoodschappen vercierden hunne lysten met den naam van den Hr. DE SAUVAGES; de Koninglyke So. cieteit van Londen, die van Upfal, Stockholm, de Academie van Berlin, Bologne, de drie Maatschappyen te Florence opgerigt, en de Keizer, Tyke Academie der Natuur-onderzoekers, namen hem tot Lid aan. Hy wierd hier door meer en meer bekend, en het getal dergeenen, die met hem briefwisseling zogten te houden, wierd van tyd tot tyd grooter, zoo dat men geen einde żoude vinden, indien men alle geleerden, die het zich eene eer rekenden fyn correspondent te zyn, wilde opnoemen. In 1748. behaalde hy by de Academie der

Wee

[ocr errors]

agter die

Weetenschappen en fraaye letteren te Touloufe den prys door fyne Verhandelingen over de honds - dolheid. Twee geleerde Verhandelingen, welker eene over de werking der Geneesmiddelen handelde, en de andere, die van de lugt op het menschelyk lighaam tot onderwerp had wierden insgelyks den prys waardig geoordeelt by de Academie te Bordeaux. Die van Rouen bekroonde fyne Verhandeling over de vergifa tige dieren van Vrankryk; ook heeft hy gedongen na den prys van de Academie te Berlin over de vraag, betreffende de beweeging der spieren, en fyne Verhandeling wierd gedrukt

welke de voorkeur verdient had. De twee Verhandelingen, die te Bordeaux den prys behaalt hadden, wierden in het Italiaansch vertaalt, en met aanmerkingen vermeerderd door den Hr. MANETTI, een beroemd Hoogleeraaf te Florence, in het licht gegeeven; en fyne Verhandeling over de honds-dolheid is tot drie maalen toe herdrukt.

Men had zederd langen tyd verzogt, dat onze Geleerde eenen nieuwen druk van fyne Verhandeling over de Classen der ziekten zoude in het licht geeven, dewyl dezelve zeldzaam ge. worden was; hy beloofde zulks ook, en deed meer, dan syne belofte te volbrengen, wanneer hy fyn groote werk, genoemd: Nofologia Methodica fiftens morborum classes, genera , & fpecies, in vyf deelen in 80. in den jaare 1763. in het licht gaf, een werk, welk aan alle geleerden behaagde, en kortlings vermeerderd en verbe. terd in twee deelen in 4o, is uitgegeeven.

Den 19. February 1767. stjerf hy, festig jaaren en negen maanden oud zynde, na dat hy omtrent

U 3

twee

[ocr errors]

twee jaaren aan eene borst-ziekte gesukkeld had, welke, na geene middelen luisterende, van dag tot dag verergerde, zoo egter, dat hy som tyds synen post kon waarneemen, en ook de laatste" hand leggen aan het laatstgenoemde werk, en aan eenige Verhandelingen, die by voor de Societeit geschikt had

Hy was in 1748. getrouwt met JEANNE Yo. LANDE FOUCARD D'OLIMPIES, dogter van No: COLAS FOUCARD D'OLIMPIES, Kapitein in het Dragonder. Regiment van den Dauphin , en Ridder van de Orde van St. Louis; en laat na twee Zoonen, en vier Dogters.

X X I V.

KUNDIGE

[ocr errors]

Vervolg van de Lyst van NATUUR- en GENEES

WERKEN welke in het jaar 1767. zyn in 't licht gekomen.

[ocr errors]

istorie van Groenland, behelzende eene pauw.

keurige beschryving van 's Lands-ligging, ge steldheid, en natuurlyke zeldzaamheden, den aart, zeden, en gewoonten der Inwoonerep aan de Westzyde by de Straate Davis, 's Lands aloude en nieuwe geschiedenisTen; en in 't byzonder de Vcrrichtingen der Miflionarissen van de Broeders Kerk, door welken twee Gemeenten van bekeer de Heidenen aldaar gesticht zyn; alles in eigen persoon onderzoge en opgesteld, door DAVID CRANZ. III. Deelen. 8. met plaaten. Te Haarlem (Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen.

1. D.'i. St. pag. 373).",. A. H. COPPER Dillert. de Chlorofi. Lugd. Bat. 4..

C.

Bat. 4.

C. Da Costa Caetano Dillert. de stadio medico.

Lugd. Bat. 4. A. CAPADOSE Differt. de mensium tardatione. Lugd.

Mittert. T. COGAN Dissert. de animi pathematum vi & mo. do agendi in inducendis vel curandis morbis.

Lugd. Bat.'4; Ap Ellay towards an Investigation of the present

succesful and most general method of Inocula

tion. by B. CHANDLER. 8. London. PETRI CAMPER Epistola ad Anatomicorum Principem

magnum ALBINUM, Groningæ. 4. Description abrégée des plantes usuelles, avec leurs - vertus, leurs usages, & leurs proprietés; par l'Au.

teur du Manuel des Dames de Charité, & pour : servir de suite au même ouvrage. 12. à Paris. Dissertation sur la petite vérole & l'inoculation; par

M. P. D. M. Docteur de la Faculté de Medeci. De de Paris; seconde édition augmentée in 12.

Paris. DECOMBE Beschreibung von den Pfer hich-bäumen und

deren Cultúr. 8 Frankfurtb am Mayn. JAC. FRIED. DÖHLERS Abbandlung von der Land

wirtbfchaft und der selben Zusammenhange. 8. Jena. Dictionnaire portatif des Arts & Metiers, contepant en Abregé l'Histoire, la Descripcion, & la Police des Arts & Metiers, des Fabriques & Ma.

nufactures. 8. 2. voll. à Amsterdam & à Leipfic. Le même Livre en 3. Tomes. 8. Dissertations qui ont remporté les prix adjugés par l'Academie Royale des Sciences & belles lettres de Prusse en 1766. fur la Nutrition, & sur la Vis

d'Archimede, avec fig. 4. Berlin. Di&tionnaire portatif de Cuisine, d'office & de dis

tillation, contenant la maniére de préparer toutes sortes de viandes, de volailles, de gibier, de poissons, de legumes, de fruits, &c. la façon de faire toutes sortes de gelées, de pâtes, de pa

stilles, de gâteaux, de tourtes, des pacés, de : vermichel, macaronis &c., & de composer toutes

fortes de liqueurs, de ratafias, de syrops, de gla. çes d'effences &c., ouvrage generalement utile

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »