Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

cum, en twee dragmen smaakeloos water; terwyl in de retorta vier oncen van den dooden kop overgebleeven zyn. De oly, gerectificeerd zynde, heeft gegeeven twee oncen van eene zeer fynë oly, als water; welke, by het vuur gebragt, vlam vat, op het water dryft, een sterken reuk heeft, door alcohol ontbonden word, en volgens de gedagten van den Hr. SPIELMANN voor eene waare Naptha moet gehouden worden. Deeze oly daar af gehaalt zynde, zyn by de rectificatie gekomen vier oncen van eene andere oly, welk een geelrooden kleur had, en door den Schryver by Petroleum vergeleken word. Eindelyk zyn overgekomen vier oncen en een half van eene dik: ke oly, die een onaangenaamen reuk had, en gelyk was aan de oly, welk ten laatsten uit de therebinthyn overgehaald word. De Schryver besluit, dat dit Bitumen van veelerley nut kan zyn, en dat hetzelve een waar olėuin ethereum, door het acidum falis gecoaguleerd, uitmaakt.

V. Deel 2. Stuk.

IL I I.

[ocr errors]

Dresdnisches Magazin, oder Ausarbei

tungen und Nachrichten zum bebuf der Naturlebre, der Arzneykunst, der Sita ten, und der Schönen Wifenschaften. Zweyter Band.

Dresden bey Michael Gröll 1765.1. Alpbab, plag. 9. tab. an. 5.

d. i.

Dresdenfch Magazyn, bevattende Ver

handelingen en berigten tot de Natuurlyke Historie, de Genees - kunde, de Zedenkunde, en de fraaye Letteren behorende. Tweede Deel.

[ocr errors]

n een voorgaand stuk onzer Bibliotheek (*)

hebben wy den Leezer het eerste deel van dit nuttige werk voorgedraagen, thans gaan wy tot het tweede over, en zullen daar uit den korten inhoud opgeeven van die Verhandelingen, welke tot ons oogmerk betrekking hebben.

Paz. 68.

De voornaamste Rykdommen en zeldzaamheden van Saxen in het Mineraal Ryk, aangetoont door den Hr. SCHULZE.. In deeze Verhandeling geeft de Schryver op de plaatsen, alwaar uit de Rievieren goud gehaalt, of zilver- koper- tin-lood

en.

(*) Zie deeze Bibliotheek,IV.D. 1. Șt. pag. 159

en yzer-ertzen gegráaven, zeilsteenen, cinna. ber, kobalt, zwavel, rottekruid, en zeer veele andere soortgelyke zaaken, als ook kostbaare gesteentens, en versteende lighamen, gevonden worden. Ook noemt hy de Mineraal - wateren op,

welke aldaar ontdekt worden.

Berigt van de Goud - myn in Saxsen by Reich-Paz. 118. mannsdorf in Saalfeld ontdekt ; door S. Dat 'er veele rievieren en beeken zyn, waar in goud gevonden word, toont de Schryver zeer duidelyk, en bevestigt zulks met verscheide voorbeelden; ook is hem niet onbekend, dat men op veele andere plaatsen dit kostbaare metaal ontdekt hebbe; doch vooral beschryft hy, in dit berigt, eene Goud-myn, welke men voorheen by Reichmannsdorf, eene meil van Saalfeld ontdekt heeft, en toont uit eenige berigten, welke hy daar omtrent heeft gekreegen, hoe men met dezelve te werk gegaan is. Men heeft Dukaaten van dit goud gesaagen, op welker eene zyde het borstbeeld van den Hertog JoHAN ERNESTUS afgebeeld is, met het omschrift Johannes Ernestus, Dux Saxonia: staande op de andere zyde een Landschap benevens eene kerk en verscheide gebouwen, welk Reichmannsdorf voorsteld; waar boven zich een opgaande Zon vertoont, met het omschrift: Ex auro vero & puro Reichmannsdorffiano.

Brief aan eenen vriend, waar in de gevoelens van Pag 159. WOODWARD en Moro, over de veranderingen der aarde onderzogt worden. Den oorsprong der verfteende lighaamen, welke de Schryver oordeelts noch door WOODWARD noch door MORO,

wel uitgelegd te zyn, verklaart hy aldus. De Rie

Q 2

vies

vieren, tot de Zee naderende, leggen de dikkere deelen, welke sy met zich voeren, op de stranden neder; de fynere worden lang in de zee gehouden, tot dat sy in de gedaante van eene lym neêrzinken, en schelpen, als ook andere lighamen, welke op den grond der zee gevonden worden, bedekken, en allengskens geheel en al omringen. By deeze deelen voegen zich veele zout-deelen, als ook joodenlym, steen-oly, en zuuren, welke te vooren in het zee-water ontbonden waren, en opgehouden wierden. Dus worden de lagen van dag tot dag vermeerdert, dezelven verharden, en veranderen in steen. De bygevoegde af. beelding is de agtste plaat van Moro, eenigzins verandert, waar in, tegen het gevoelen van MORO, getoont word, dat de zee niet van dag tot dag toeneeme, schoon sy eilanden voortbrenge, en andere landen overstroome, maar veel eer altyd in dezelfde evenredigheid met

de aarde gehouden worde. Pag. 186. Beschryving van het Rievier - Paerd. Het Rie

vier-Paerd (Hippopotamus) word aan de Kaap de Goede Hoop de Zee-koe genaamd; het leeft zoo wel op het land, als in het water. Tot volkomen grootte gekomen zynde, is het een derde gedeelte grooter, dan een sterke os, waar aan hetzelve in sommige opzigten gelyk is, terwyl het wederom in andere met een paerd overeenkomt. Sommigen willen, dat het grooter overeenkomst met eenen beer, dan met een paerd zoude hebben. Het heeft geene hoor. nen, en eenen staart, als een zwyn, doch zonder hairen aan het einde. Sommigen weegen 1200, anderen 1500. ponden. Het lighaam is

groot,

[ocr errors]

groot, vleeschig, en met dikke, korte, brui. ne, digte, hairen bewassen, welke met de jaaren grauwagtig of vaal worden. In het water schynt de huid glad en glimpende te zyn. De Kop is groot en breed, doch, in vergelyking met het lighaam, kort, van boven vlak, en met zeer dikke ronde lippen voorzien. De neus is groot, steekt na boven op, en heeft zeer groote neusgaaten. Behalven de kiesen, die groot, en omtrent de midden hol zyn, heeft het dier vier groote honds - tanden, gelyk het zwyn, aan weêrskanten twee, namentlyk een in de bovenste en een in de onderste kaak. Sy zyn zeven tot agt duimen lang, en aan den wortel vyf duimen dik. De onderste zyn grooter, en meer geboogen, dan de bovenste; ook zyn sy veel harder en witter, dan yvoor, zoo dat sy, als het dier, kwaad wordende, dezelven tegen elkander slaat, als vuursteenen vonken geeven, en ook gebruikt konnen worden, om vuur te slaan. De ooren zyn klein, het dier steekt dezelven op, en schut hen even als een paerd, wanneer het ergens op agt geeft, of eenig geluid hoord: zynde van een zeer scherp gehoor voorzien. Syn briefchen zweemt veel na dat der paerden, en is zoo sterk , dat men hetzelve ver hooren kan. Syn gezicht is scherp, en de oogen zyn groot, en welgemaakt; als het toornig is, zyn fy zeer rood, even als vuur, en dan ziet het 'er verschrikkelyk uit. Zelden gebeurt het, dat het, ongetergt, iemand kwaad toebrenge; doch, wanneer het aangegreepen, gekwetst, of sterk vervolgd word, en niet in het water komen kan, dan keert het zich 'woedend tegen fynen vyand, en verdeedigt zich met fyne tanden en pooten,

Q 3

Syn

.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »