Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

TIN. Een man van 40. jaaren, zedert agt jaaren eene dey-breuk aan de flinker zyde hebbende,- kreeg den roodenloop, waar van hy door de Ipecacuanha verlost wierd. Na verloop van eene maand wierd hy gewaar onder de bogt van de spieren van den buik een paersch, puntig, gezwel, welk, door weekmaakende middelen behandeld zynde, een stinkend vogt ontlaste; en waar uit, wanneer hetzelve opengesneeden was, verfcheide dikke wormen met de drekstoffen te voorfchyn kwamen. EindeJyk stierf de lyder. In fyn lyk vondt men de darmen gezond, en op hunne natuurlyke plaats ; doch in het midden van de bogt was een blinde zak, welke aan den omgewonden darm vaftzat, ontstooken, drie duimen lang, en op de plaats van fyne vereeniging met den darm voorzien was met eene fluitspier. Het braakmiddel fchynt oorzaak geweest te zyn, dat deeze zak opengebrooken is.

Maart.

Pag. 219.

De ontbindende kragt van de Cicuta in fcrophuleuse ongemakken, door eenige waarneemingen bevestigt, van den Hr. Du PUY DE LA PORCHERIE. De Schryver heeft in het Hospitaal te Rochelle aan negen zieken met - fcrophuleuse ongemakken aangedaan, geduurende les maanden, het extract van de Cicuta met goed gevolg gegeeven, en de gifte van een grein tot een drachma allengskens vermeerderd. Dus heeft hy geneezen. I. eene verzweering aan de hand van eene vrouw van twee. en twintig jaaren. 2. eene verzweering aan de flinker musculus mastoideus en twee verzwoore klieren onder de kin by een meisje

[ocr errors]

van 16. jaaren. 3. verzwoore Scrophuld aan den hals van een meisje van 14. jaaren. 4. ses verzwojore klieren aan den hals en twee ver. zweeringen omtrent het deutelbeen in een meis. je van negen jaaren. 5. -vier verzweeringen aan de geleding van de schouder en het schouderblad in een meisje van zeven jaaren. 6. eene lelyke verzweering met been-bederving aan den duim van een meisje van zeven jaaren. 7. verżweeringen aan den hals en onder de kin in een meisje van ses jaaren. 8. verzweeringen aan de hand., welke te gelyk onbeweegelyk was, in een meisje van negen jaaren, dat ook mismaakt was. 9. In een ander van 14. jaaren heeft hy geneezen verzweeringen aan den hoek van den mond, de kaak, kin, arm, aan de zy. den, liefschen, en aan het flinker been.

[ocr errors][ocr errors]

1

Brief van den Hr. Rážoux aan den Hr. Roux, Pag.236. over de zonderlinge uitwerkingen van eene foort van fo. lanum. De solanum, welke de Schryver bedoeld, is die, welke genoemd word solanum scandens five dulcamara, bitter-zoet, en de geneezende kragt van deeze bevestigt hy met vyf waarneemingen. Uit de eerste waarneeming blykt, dat eene vrouw van 20. jaaren, welke aan het regter scheenbeen een pynelyk uitwas, ter lengte van drie duimen, had, welk verergerde door wryvingen met kwik, door het gebruik van deeze folanum met melk van het uitwas grootendeels verlost, en gezond geworden is. In de tweede waarneeming spreekt hy van een man van vyftig jaaren, die dus verloft is van eenige verzweeringen aan de beenen; en in de derde van eene vryster van 25. jaaren, van dezelfde ziekte door het zelfde middel bevryd. De vierde waarnee. Bb 2

ming

[ocr errors][ocr errors]

ming behelft het geval van een man van 45. jaaren, die een berpes over het geheele lighaam had, en door een afkooksel van deeze solanum als ook door weekmaakende baden geneezen is; en in de vyfde word het volgende medegedeeld. Een man van 70. jaar', met eene roosagtige zwelling, die eindelyk in eene verzweering veranderde, aangedaan, genas eindelyk door een

, uitwendig gebruik van de bladen van de dulcamara, en door het gebruiken van eenen drank uit dezelve, de absinthium en cichoreum. Hy laat de dulcamara op de volgende wyze gebruiken. Men neemt een half dragme van de versche stengen van deeze plant, werpt de bladen, bloemen, en vrugten wech, snydt dezelven klyn, en kookt die in feftien oncen zuiver wa. ter, zoo dat niet meer, dan de helft, overblyve, welke doorgedaan en met gelyke deelen dunne koemelk vermengt word. Men neemt hier van alle vier uuren een glaasje', en vermeerdert de gifte van de dulcamara allengkens tot drie of vier dragmen. Dit middel is noch buik zuiverende noch pis afdryvende, doch hetzelve verbeetert de scheurbuik in het bloed zelve.

Pag. 258. Waarneeming van eene wonde in de regter zyde met

een' degen, waar door de lever gekwetst, en vogt in den buik uitgestort was; door der Hr. NOLLESON den Zoon. Galbraakingen, eene heete koorts, aanhoudende hik, en sterke spanning van den buik volgden op de wonde; ses aderlatingen, stoovingen op den buik, verzagtende klyftee.

deeden deeze toevallen, uitgezondert den hik, bedaaren. Naderhand kreeg de lyder de geelzugt, en men ontdekte de toevallen van eene uitstorting van vogt in den buik ; einde.

ren,

>

[merged small][ocr errors][ocr errors]

lyk voelde men eene schommeling onder aan de
regter zyde, en, wanneer men het gezwel al-
daar opende, ontlaste zich een pint stinkende
etter, waar na zich de wonde binnen vyf wee-
ken sloot.

[ocr errors][ocr errors]

April.

[ocr errors]
[ocr errors]

Waarneeming aangaande het colyk van Poitou ; Pag. 353. door den Hr. PLANCHON. Eene vryster van 24. jaaren was lang geplaagt met een zwaar kolyk, welk verzeld wierd door eene verlamming der onderste leden. Eene koude gevat hebbende verviel fy in eene traagheid, kreeg zwaare pynen omtrent de navel, wierd hardlyvig, en had de stonden niet geregeld. Naderhand vermeerderde de pyn, daar kwamen by braakingen, stuipen, ylhoofdigheid, en koorts, welke gemeen. , lyk door zweet eindigde; en op deeze toeval. len kwam eene goede geruste tuffchentyd. De oorzaak van deeze ziekte fchryft de Hr. PlanCHON toe aan scherpe gal, welke de ingewanden prikkelde, hy stelde daarom aderlatingen in het werk, gebruikte verdunnende, temperende, zuure, fymerige middelen, kly teren, en, wanneer de pyn zeer hevig was, oly, verdovende middelen, lauwe baden; en tegen de braakingen zagte maagmiddelen; eindelyk buikzuiverende in zeer geringe giften; en met deeze middelen was hy zoo gelukkig, dat de lyderefle eindelyk yolkomen herstelde.

[merged small][ocr errors]

Waarneeming van eene ziekte der lever, door het Pag.39%. lossen van eenen steen uit de galblaas geneezen ; van

den

Bb 3

den Hr. PLANCHON. Eene vrouw van 45. jaaren klaagde na een zwaar lever-colyk, over eene zwakheid van de maag, walgingen, hardlyvigheid, benauwtheid, koorts, pyn in de lever, Naaperigheid en grooten dorst. De Schry. yer tragte in deeze ziekte het bloed in de poortader te verminderen, met bloedzuigers aan het fondement te plaatsen, en de lyderesse gebruik. te wey van melk, bittere extracta , staal en maag. middelen, en zuiverde eindelyk de eerste we gen met Rhabarber en Aloe; toen lofte fy onder zwaare pynen te gelyk met veel flym eenen steen, welke drie dragmen woog, ovaal, ongelyk, aan de eene zyde bruinagtig aan de andere wit, op het gevoel vet, feepaartig was; en van deezen verlost zynde; wierd sy allengs

; kens gezond. Pag. 407. Waarneeming van eene aanhoudende koorts, welke

Schielyk in eene Keepende koorts eindigde , met eene wateragtige zwelling over het geheele lighaam, en eene pynelyke opzetting van den buik ; door den Hr. LANDVETTE." Een soldaat van negentien jaaren scheen reeds hersteld te zyn van eene aanhoudende koorts, wanneer syn aangezicht en beenen schielyk begonnen te zwellen, en allengskens de geheele huid opzwol. De drank, welke hy gebruikte, was van geen nut; en de $chryver raadde hem daarom de melk te beproeven; in 't eerst vermeerderde de koorts, hy kreeg een' droogen hoest, benauwde ademhaling, en groote zwelling over het geheele lighaam; doch door een aanhoudend gebruik van dezelve bedaarden alle deeze toevallen,

[ocr errors]

en hy genas.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »