Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

Waarneeming van eene zak. waterzugt , benevens Pag. 418. aanmerkingen over de door booring van den buik ; door den Hr. LOCANE. Eene vrouw van 42 jaaren klaagde over eene zwaarte omtrent den schaam en een gespannen buik, met eene zwel. ling der beenen , en moeyelyke ademhaling , die ontstaan waren na eene opstopping der stonden. Verscheide middelen zonder voordeel gebruikt hebbende , doorboorde men eindelyk den buik, en door de opening ontlaste zich een weinig slym, en dikke stoffe, gelyk aan honig; de lyderesle verzwakte, naderhand kwam 'er bloed en eene soortgelyke stoffe uit, en sy stierf aan eene leepende koorts. By het openen van het lyk bleek, dat het vet, waar me. de de spieren van den buik bedekt worden, in etter verandert was, en, deeze spieren wechgenomen hebbende

ontdekte men een' vliefigen zak, welke zich uitstrekte van de schaam. beenderen tot den navel; de ingewanden dreeven in een stinkend, geel, dik, water, en het net was veretterd. Een gedeelte van den karteldarm, met den zak zeer nauw vereenigt, wierd van deezen geheel omringt, doch met weinig geweld daar afgescheurt. In den zak, die vry dik, en van binnen met etter bedekt was, zat een gezwel, bestaande uit verscheide

, ongelyke blaasjes, met water en etter gevuld; de blaas, baarmoeder en eyernesten waren gezond. De randen van den zak waren hier en daar kraakbeenig, en aan den voorkant ontdekte men een eyrond lighaam, zoo groot als een hoenerey, van eene paersche kleur, bestaande uit deeltjes, die gelyk waren aan klieren,

[ocr errors]
[ocr errors]

Brief van den Hr. RENARD, aangaande de zwar. Pag. 444. te ziekte (morbus niger). In deeze ziekte moet men letten op drie zaaken. 1. dat de eerste wegen verlost worden van het uitgestorte bloed. 2. dat de bederving verbeetert worde. 3. dat de bloedstorting geftild worde. Aan de twee eerste oogmerken voldoet men door zuure buikzuive. rende middelen, aan het derde door een samen trekkenden wond-drank. De Schryver heeft zich van deeze geneeswyze met voordeel bediend in een' ouden landman, die reeds drie jaaren deeze ziekte gehad had.” Hy gaf aan denzelven verfterkende dranken, en clyfteeren, naderhand buikzuiverende middelen , en vervolgens een aftreksel van wond.kruiden met aluin, en azyn, gelyk ook vleeschnat; en de ziekę hersteldeal

, lengskens. Pag. 468. Brief van de vroedorouw REFFATIN aan den Hr.

LE BAS. Deeze heeft eene vrouw van 32 jaaren in de elfde maand haarer zwangerheid verlost van een groot kind, welk 23 duimen lang was, en 18 ponden woog. De verlossing was moeyelyk, het kind zwak, doch kwam tot zich zelve, wanneer men lugt in de long had geblaazen, gelyk de moeder ook herstelde.

Juny.

Pag. 502.

Waarneeming van de zwarte ziekte, door den Hr. NICOLAAS DU SAULSAY. Eene vryster van 30 jaaren, eené opstopping der stonden hebbende, kreeg een' witten loop', pyn in den buik, en was zeer hardlyvig. Deeze toevallen bedaarden door het gebruik van bekwaame middelen, doch sy bleef zeer traag, en kreeg dezelfde toevallen wederom; eindelyk raakte fy van bo

[ocr errors][ocr errors]

ven en van onderen zwart, geronnen , stin-
kend, bloed kwyt, en wierd flauw. De braaa
kingen gestilt zynde, raakte fy meêr bloed van
onderen kwyt, doch ook deeze ontlastingen
verminderden, en binnen eene maand was sy
gezond.

[ocr errors]

Brief van den HT. DE BERGE omtrent de uit. Pag. 526. werkingen van het oxymel colchicum. Zeker man van 50 jaaren was dikwils geplaagt met eene wateragtige zwelling der beenen en deeze vermeerderde zoo sterk , . wanneer hy minder pis loosde, dat de deyen en buik ook zwollen. De water afdryvende middelen, de scilla met de pareira brava vrugteloos beproeft hebbende, nam de lyder geduurende agt dagen een half dragme van het oxymel colchicum; doch daar door kreeg hy eene brandende pyn in het lossen van fyn water, welk in eene geringe quantiteit ontlast wierd, de ademhaling wierd moeyelyk, en de buik zwol zoo zeer dat het noodig was, denzelven te doorbooren. Op deeze wyze, als ook door verscheide insnydingen, welke hier en daar gemaakt wierden wierd veel water ontlast.

[ocr errors]

Berigt van eene zonderlinge ziekte ; door den Hr. Pag 535. ROUVEYRE D'Ozon. Een man van sestig jaaren door eenen steen aan den agtersten en ondersten hoek van het flinker opperhoofds-been gekwetst, en daar door dommelig geworden zyn. de, kreeg van dag tot dag meer pyn, en eindelyk kwam op die plaats een hard gezwel, welk eene scherpe, snydende, pyn, en eene koorts met groote zwakheid verwekte. De zelfstandigheid van het gezwel was, opengesneeden

zyn

Bbs

zynde, gelyk aan een vleesch gezwel, en wierd door de klopping der Nagaderen opgeligt. Hier uit besloot hy, dat het opperhoofds-been verteert, en het dikke hersenvlies bloot was, waar door deszelfs klopping aan de zelfstandigheid van het gezwel wierd medegedeelt. Eene kruiswyze opening gemaakt hebbende, zag hy aanstonds het harde herssen-vlies kloppen. Hy genas de wonde, als na eene panbooring, doch de lyder stierf kort daar na.

[ocr errors]

Pag. 552. Waarneeming van een geheel stuk van een darm,

14 duimen lang, door bet fondement ontlast; van den Hr. GUERIN. Eene vrouw van 31 jaaren, met zeer zwaare buikpynen, en eene hardnekkige hardlyvigheid geplaagd, had verscheide clysteeren en voetbaden zonder vrugt gebruikt. Eene aderlating verminderde de pyn, en de ipecacuanha, welke haar driemaal gegeeven wierd, verwekte herhaalde braakingen van groene gal, wormen, en drekstoffen, welke door oly van olyven en den koorts - baft allengskens gestilt wierden : eindelyk ontlaste de vrouw een stuk van een' darm, 14 duimen lang, rondom geheel, en voelde geen ongemak

dan alleenlyk eene ligte pyn tusschen het borstbeen en den navel. De Schryver meent , dat dit stuk van den darm door de ontsteeking en verettering afgescheiden is, en dat beide de einden van den darm door het gebruik van den koorts - bast wederom vereenigt zyn. Wanneer men dit middel verzuimde

2 keerde de pyn op dezelfde plaats weder. De vrouw, haare levensregeling niet goed in acht neemende, wierd ontwaar, wan. neer sy ontlasting had, eene scherpe pyn, de einden van den darm scheurden van een, en sy

stierf

[ocr errors]

stierf elendig, hebbende voor haaren dood eene vrugt van vyf maanden ter waereld gebragt. Den buik geopend hebbende, vondt men de drekstoffen in denzelven , en beide de einden yan den gebrooken darm door het vuur aangedaan. De Schryver besluit uit deeze waarneeming, dat een gedeelte van een' darm, ter lengte van een' voet, in een ander gedeelte kan beNooten, en ook afgescheiden worden , zoo dat de uiteinden door de natuur zelve wederom vereenigt worden (*),

[ocr errors]

Onder voorzittinge van den Hooggeleerden Heere J. LEMBKENIUS heeft den 19 Dec. 1741, te Gryphswalde de Hr. ANDREAS WESTPHAL, thans zelve Hoogleeraar op deeze Academie, verdeedigd eene verhandeling, qua pars intestini jejuni per guttur inferius excreta, Jalva manente ægri vita, defcri. bitur; behelsende het geval van eenen man, die na veele toevallen en den rooden lopp ontlaste een gedeelte van den nugteren darm, waarin men den spieragtigen rok, en in denzelven de kringswyze vezelen, als ook de vaten onderscheiden kon; terwyl aan den binnenkant veele klapvliesen en klieren gezien wierden, en aan de zyde een gedeelte van het darmscheil vast zat.

« VorigeDoorgaan »