Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

hatuurlyke gehad hadden, niemand was overle.
den, schoon sommigen samenvloeyende hadden
gehad, en onder dezelven geweest waren zulken,
die wegens hun zwak gestel en kwaade vogteri
tot de inenting niet dienstig waren geoordeelt.
De Hr. DE HAEN had deeze zaak gehoort, en
daar van gesprooken in Rat. medend. part. IX.
cap. 7. p. 281. en dezelve is daar uit overgeno-
men van de Geneesheeren te Parys (Rapport fur Pag: 13:
le fait de l'inoculation de la petite verole p. 125.)

De Hr. Ludwig oordeelt, dat hy de inenting
geenzins kan veragten, en dat dezelve met ge-
rustheid kan verrigt worden, wanneer men de
tekenen van eene volmaakte gezondheid in de
kinderen ontdekt, en de ouders hunne toestem-
ming geeven; doch hy waarschouwt de Genees-
heeren, dat sy de ouders daartoe niet te sterk
zouden aanzetten; oordeelende, beter te zyn,
dat deeze zich door anderen laaten Overtuigen.

De natuurlyke famenvioeyende pokjeszyn Pag.it door eene vryster, die verscheide maanden de derdendaagsche koorts had gehad, en door veele toevallen aangedaan wierd, overwonnen, doch dezelve kreeg naderhand de derdendaag. sche koorts wederom, die niet dan na eenige maanden te geneežen was. Eene andere, die met eene hardnekkige schurft geplaagt was, kreeg ook de pokjes, de fchurft verdweeni daar door, doch na de pokjeś, wanneer sy we der volmaakt gezond was, kwam de fchurft weder, en vereischte eene langduurige geneed Bing.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

X V.

The pra&tice of Inoculation impartially

considered, its signal advantages fully proved, and the popular obječtions a gainst it confuted; in a letter to for EDWARD WILMOT, Bart. by JOHN.

ANDREW. M. D. To which are added :: the sentiments of Dr. HUXHAM, and several other very eminent Pbysicians , relative to the said practice, as communicated to the author. Exeter printed by J. Spencer, 8o. pag. 71.

d. i.

De inenting onzydig onderzogt, derzela - ver voordeelen klaar aangetoont, en

de tegenwerpingen wederlegt, in een’ Brief aan den Hr. E. WILMOT, door J. ANDREW, waar by gevoegd zyn de gedagten van Dr. HUXHAM, en andere voornaame Geneesheeren.

[ocr errors]

Pag. 7.

D

e Schryver verrigt in bloedryke lyders

eene aderlating, geeft vervolgens drie of vier buikzuiverende middelen, met weinige greinen merc. dulc., en laat alle avonden middelen uit het Spiesglas gebruiken. HUXHAM heeft

fynen lyderen altyd verbooden visch of vleesch Pag. 11. te eeten; doch de Schryver laat onder de voor. bereiding de lyders, om den anderen dag, wit

vleesch

vleesch eeten; op den sesden dag na de inen-
ting geeft hy een buikzuiverend middel, doch
zonder den merc. dulcı, en na deezen tyd ver-
bied hy al het vleesch; na den elfden dag laat
hy hen dagelyks eenige 'uuren uit het bed ko-
men, op den twintigsten herhaald hy de buik-
zuivering, en laat vervolgens den lyder tot fy-
ne voorige levenswyze weder keeren. In drie
en twintig jaaren heeft hy meer dan drie hon-
derd menschen op deeze manier ingeënt, zon-
der dat een derzelven daar van eenig nadeel
gehad heeft, eni in fyne geheele praktyk heeft
hy’er maar een verlooren. Hy oordeelt den Pag. 20.

.
besten tyd tot de inenting te zyn, tusschen de
drie en twaalf jaaren, en verkiest tot dezelve
de Lente of Herfst. Veelen, die de scheur-
buik, of klier-gezwellen hadden, zyn ook met
vrugt ingeënt, en men kan alle onderwerpen
inenten, zwangere vrouwen alleen uitgezon-
derd. Het is altyd raadzaamer zeer jonge kin-
deren niet inteënten. In een meisje, welk de Pag. 41.
schurft had, en de pokjes kreeg, verdween, ge-
duurende de ziekte, de fchurft, doch kwam na-
derhand weder. Hy meent, dat niemand ooit

: de pokjes tweemaal krygt, wederlegt verscheide andere gedagten van sommige fchryvers , brengt het gunstige gevoelen van veele voornaame mannen by, en verhaalt eindelyk in een nafchrift het geval van twee kinderen, welke , Pag. 65. ingeënt zynde, gestorven zyn aan zeer Negte pokken, die veel overeen kwamen met die welke toen ter tyd regeerden, en oordeelt, dat dezelven natuurlyker wyze besmet zyn geweeft.

1

[blocks in formation]

X V I.

A Vindication of the new method of Ino.

culating the Small-pox, against the Arguments and Obječtions of Dr. LANGTON and Mr. BROMFIELD, wherein it is demonstrated, that the Distemper communicated by this method is the genuine Small-pox; that Patients so inoculated are not in the least danger of taking the Distemper in the natural way; and also that the metbod itself bids fair , in the bands of judicious Prałtitioners, to become in the highest degree beneficial to mankind: in which is comprebended an Inquiry into the true causes, which render the distemper so very favourable, in this way of Inoculating. By Giles Watts, M. D. London Printed for Joseph Johnson, and sold by Stepben Katte. 1767. 8o. pag. 66.

d. i.

*Verdeediging van de nieuwe manier, om

de Kinderpokjes inteënten; tegen de bewysredenen en tegenwerpingen van Dr. LANGTON en Mr. BROMFIELD, waar in word aangetoont, dat de ziekte, door deeze manier medegedeeld, de

egte

[ocr errors]

egte Kinderpokjes is; dat 'de ly. ders; op deeze wyze ingeënt, niet het minste gevaar loopen, om de ziekte andermaal door den natuurlyken weg te krygen; en ook dat deeze manier op zich zelve veel hoop geeft om door de handen van oordeelkundige praktizyns tot den hoogsten trap voordeelig te worden voor het menfchelyk geslagt; waar in teffens bevat is een onderzoek omtrent de waare oorzaaken, die de ziekte zoo goedgunstig

maaken door deeze manier van inen: ting; door G. WATTS.

De

[ocr errors]

e gedagten van de Hr. LANGTON en BROM

FIELD, omtrent de inenting, hebben wy den Leezer reeds voorgedraagen (*); beiden worden sy door deezen Schryver wederlegd. Hy toont dan voor eerst, tegen den eerstgenoem. Pag. 12, den, dat de pokjes, dus verwekt, waarlyk de Kinderpokjes zyn, en dat de redenen van hem daar tegen bygebragt, zeer ongegrond zyn, de. Pag. 20. wyl ook de natuurlyke pokjes niet altyd dezelfde toevallen hebben, en in tegendeel die, welke onafscheidelyk van de ziekte zyn, zoo wel na de inenting, als na de natuurlyke, worden ontdekt. Dezelven worden, zoo wel, als de na. Pag, 24. tuurlyke, ryp, droogen, en bevryden den lyder volkomen voor de natuurlyke, verzeke

rende

[ocr errors]

(*) Zie deeze Bibliotheek IV. D. 3. St. pag. 596. $99.

« VorigeDoorgaan »