Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

geval sterk gezogen, 'er was zoo veel bloed te Pag. 36. voorschyn gekomen, dat fyn hoofdkussen daar mede geheel bevuilt was , doch hy kon daarop geene verligting bespeuren, hy bleef even ongevoelig, behield den aanval tot den sesden dag, en stierf. Zoo weinig nu de ontlasting kan nutten, zonder de bloedzuigers, zoo weinig is het om het eeven, of men het eene middel voor het andere in het werk stelle. De sterke ontlasting moet voorafgaan , en dan zullen de bloedzuigers het oogmerk gewis volbrengen, daar integendeel dezelven, eerst gebruikt wordende, veel eer Pag. 37. schadelyk zyn, om dat de gal in de eerste wegen de oorzaak telkens vernieuwt. Het is ook geen. zins zoo moeyelyk, als men zich mogelyk verbeeld, eenige ontlastingen te weeg te brengen, en 't komt alleen maar daar op aan, zal men dit oogmerk gelukkig bereiken , dat men door veel koud water de aandoenelykheid der darmen hersteld; deeze eens hersteld zynde, kan men middelen genoeg vinden, het lighaam te openen, vooral wanneer men de tamarinden gebruikt, en dezelven met zenebladen of jalappe versterkt. Uit het derde geval zoude mogelyk Pag. 38. iemand oordeelen, dat dit zoo moeyelyk was; nog den laatsten dag bragt de Schryver, die zich twee uuren by den zieken ophield, door het geeven van koud water, door het zetten van clysteeren, en door het gebruik van prikkelen. de middelen te weeg , dat de lyder

die zeer sterk snorkte, daar mede ophield, fyne oogen opende, en eenige tekenen gaf, als of hy by Tyn verstand zoude komen. Doch na verloop van drie uuren snorkte hy wederom even sterk , was van alle zinnen berooft, en bleef in den verschrikkelyksten aanval leggen. Welke de oor-Pag. 39.

zaak

و

Pp 5

zaak van deeze en andere weder instortingen by
den lyder geweest zyn, kan de Schryver niet
bepaalen, doch dit is zeker , dat men in foort.
gelyke gelegenheden geen oogenblik moet laa.
ten voor by gaan, dewyl hier eene geduurza-
me oplettenheid, en eene werkdadigheid, door
het gezonde verstand, en de ondervinding on.
dersteunt, vereischt word, om fyn oogmerk
te bereiken. Deeze is ook de rede, dat dezelf.
de geneeswyze dikwils van andere zonder nut
gebruikt word, niet om dat sy niet de regte is,
maar om dat veele by het oeffenen der Genees-
kunde eene gewoonte volgen, en in dit geval
vereischt word iemand, die nadenken kan, die
de eene zwaarigheid na de andere weet te over-
winnen, by elke zwaarigheid, die overwonnen
word, kan onderzoeken, of dezelve waarlyk,
dan alleen oogenschynlyk uit den weg geruimt
zy, en die geen oogenblik onnut laat voor by
gaan.

Eer de Schryver deezen brief sluit , spreekt
hy ook nog van den geerst- uitslag. Onder het
groot getal lyders, aan heete ziekten in fyn
Hospitaal te bed leggende, heeft hy niet meer
dan driemaal den geerst- uitslag waargenomen,
terwyl op denzelfden tyd zeer veele met den-
zelven in de stad geplaagd waren. De oorzaak
daar van oordeelt hy te bestaan in fyne genees-
wyze, dewyl hy aanstonds met het begin van
de ziekte zorg draagt, dat het lighaam gezui.
vert, en van het overtollige bloed bevryd wor-
de, en kort daar op by de verkoelende midde-
len den koortsbast voegt , ten einde de vaste
deelen van het lighaam kragten genoeg zouden
hebben, om de kwaade vogten uit hetzelve te
brengen, en hetzelve to bevryden van dat geen,

welk

Pag. 42

Pag. 49.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

welk by eene andere geneeswyze den genoem. den uitslag zoude voortgebragt hebben.

Eene vallende ziekte, welke op eenen bepaal. Pag. 50. den tyd weder kwam, heeft de Schryver voor eenigen tyd gelukkig geneezen, en daar mede besluit hy deezen brief. 'Een meisje van vyftien jaaren kreeg dezelve overwagt, den eersten en tweeden dag kwam dezelve op onbepaalde tyden en was van langen duur, doch op den derden en de volgende dagen kreeg fy be. paalt des avonds ten zeven uuren eenen zeer zwaaren aanval, welke aanhield tot 's nagts ten twaalf uuren, wanneer dezelve haar in eene doodelyke zwakheid verliet.

De nood was dringend, en, dewyl de pols ook in den tusschentyd zeer ras was, liet hy aanstonds eene ader open, en schreef voor eene amandelmelk met veel wynsteen en magnesia. Het bloed wierd daar door wel verkoelt, doch toen ontdekte men

dat in de maag veel gal was, hy schreef daarom een braakmiddel voor, welk het verwagte oogmerk berykte. Kort daar op gaf hy haar den koorts-bast met ammoniac-zout, en tien poeders van deezen baft, elk van een half dragme , namen den aanval wech. Het scheen of 'er nog gal in de eerste wegen was, hy gaf daarom nog een braakmiddel, welk veel gal ontlaste , en sy was in weinige dagen volkomen hersteld.

X I I.

و

[ocr errors]

Mémoire sur le Traitement des Fistules à

l'anus par la ligature , ou nouvelle
Methode de les guerir sans Operation;
par Mr. BOUSQUET, Medecin - Chirur-
gien de son Excell. Monseigneur le Ba.
ron De Bretueil , Ambassadeur de

DE
France auprès de S. M. le Roi de Suede.
Ou l'on joint le Rapport de Mr. ACREL
Chirurgien, donné à l'Academie des
Sciences de Stockbolm, sur ce Mémoire,
avec la Réponse de l'Auteur.

Rön, om Fistlar in Ano, eller nytt
Saett, at bota dem , utan Operation.
&c. Stockbolm Tryckt bos Directeuren
Lars Salvius. 1766. 89. 5. bogen.

d. i.
Verhandeling over de behandeling der

aars-fistels, door afbinding, of nieuwe
manier om dezelven te geneezen zon-
der Operatie, door den Hr. BOUSQUET,
waar by gevoegd is het berigt van den
Hr. ACREL, aan de Academie der Wee.
tenschappen in Stockholm gegeeven,
over deeze verhandeling, met het ant.
woord van den Schryver.
e Hr. BOUSQUET had deeze verhandeling

aan de Koninglyke Academie der Weetenschappen overhandigt, om dezelve onder

haare

[ocr errors]

ܕ

haare Schriften te plaatsen, doch naderhand, dewyl hem het oordeel van de Heeren ACREL en MARTIN, aan welken dezelve ter onderzoekinge was gegeeven, mishaagde, te rug geno. men, en die in de Fransche en Sweedsche taal laaten drukken, waar over de Academie opentlyk haare onvergenoegdheid heeft te kennen gegeeven in Lärda Tidningar 1,66. No. 44.

De Hr. BOUSQUET bepaalt twee soorten van Pag. 12. Aars-fiftels, eene inwendige en zoo eene, welke zoo wel uit als inwendig eene opening heeft , en houd die foort, waar by in den darm geene opening is (cæca externa) voor zeld- . zaam. Elk deezer soorten overweegt de Schry. ver na haare verscheidenheden, kentekenen en geneeswyze. Hy verwerpt het snyden op de fonde, wegens de pyn , de bloedstorting, het gevaar van eene slagader te kwetsen, en andere toevallen, en geeft den voorkeur aan Pag. 20. het afbinden.

Sommige geneezen dezelven alleen door de drukking, en dit kan volgens deezen Schryver niet plaats hebben , dan wanneer de inwendige fistelen digt by hét os coccygis en ischii zyn, wanneer deeze deelen konnen dienen tot een steunsel voor de wiek, die in het fondament gestoken word; en op deeze wyze Pag. 22. heeft de År. Foubert eene fistel geneezen, gelyk blykt uit eene waarneeming, door den Schryver hier ter plaatse ingelascht. Eens heeft Pag. 34. hy de geneezing volbragt met een brandmiddel, doch hy houd hetzelve in veele gevallen voor Pag. 28. gevaarlyk. Hy toont, hoe moeyelyk het is, in de fistelen, die eene inwendige en eene uitwendige opening hebben, met de sonde de in. prendige opening te ontdekken en bewyst door een voorbeeld van den Hr. FOUBERT , dat Pag. 30.

het

.

« VorigeDoorgaan »