Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

In den tienden brief onderzoekt hy, of de Pag. 189. pokken waarlyk den mensch meer dan eens aantasten. Hy zegt, in de schriften van DE Haen niet te vinden fyn eigen gevallen, wel. ke hy zegt zoo dikwils gezien te hebben, en verlangt deeze te leezen, in plaatsen van het getuigenis van zoo veele andere Schryvers, waar aan hy weinig geloof Naat. De Hr. Hens LER zelve ontkent niet, dat men de pokken tweemaal krygen konne, doch rekend zulks on- Pag. 223. der de zeldzaaie gevallen , stellende, dat men dezelven gedagt heeft meer waargenomen te heb ben, om dat men de natuurlyke met de valsche pokjes vermengt heeft.

Hy houd ook in dit geval, dat namentlyk Pag.243. iemand meêr, dan eens, door de pokjes aangetast word, de inenting voor zeer nuttig; gelyk het altýd voorzigtig is, eenen vyand van syne grenzen te houden, schoon men te vreezen hebbe, dat hy zou konnen wederkomen, en ons overweldigen. Hy beoordeelt veele verhaalen van natuurlyke besmettingen, welke men zegt op de inenting gevolgd te zyn, en telt daar onder dat van LINEKOGEL (+). Geantwoord hebbende op de tegenwerpingen, Pag. 346

Pág raakende den godsdienst, beantwoord hy de vraag, of een burger zich zelve of fyne mede. burgers schaade kan toebrengen, en of door dezelve de staat beroofd worde van kinderen die als jongelingen of mannen aan denzelven van nut zouden hebben konnen zyn. Den Ge. Pag.351. nees-heeren is het bekend, dat door de inenting niet meer menschen besmet worden, dan door de natuurlyke pokjes, en, volgens de bereke

ning (+) Zie deeze Bibliotheek III. D. 4. St. pag. 734 t

[ocr errors]

ning van deezen Schryver is de twee- en twintigste vry gebleeven. De ingeënte kan de ziekte ook niet voortplanten, zoo hy maar den onnoodigen omgang met andere menschen vermyd, te minder, om dat de, door konst verwekte, pokjes veel minder besmetten, dan de natuur

lyke. Al wierd op deeze wyze de een of anP1g. 373. der besmet, zoo. zouden de pokjes daarom niet

aanstonds eene heerschende ziekte worden, dewyl daar toe eene byzondere gesteldheid van de lugt vereischt word, welke niet altyd word waargenomen; waarom ook de zaadstoffe der natuurlyke pokjes, welke byna altyd in groote

steeden gebragt word, dikwils verstikt; en, gePag. 405. steld zynde, dat door de inenting de een of

ander stierf, zoo blykt egter uit veele nauwkeurige lysten, dat het gewin voor eenen staat

zeer groot is. Pag. 410.

Ter bevorderinge der inentinge steld de Schryver voor, dat de Overheid iemand naar de Hospitaalen in Londen moest zenden; aan de Genees-heeren, welke de inenting verrigten, en aan de ouders, pryzen uitdeelen ; openbaaren Hospitaalen opregten, of in de Góds-huizen de inenting laaten verrigten; nooit toelaaten, dat iemand zoude mogen trouwen, die de pokjes

nog niet gehad had. Paz. 416.

În Hamburg word de inenting sterk geoefent, en, omtrent van honderd en veertig persoonen, welke men tot in den herfst van den jaare 1765. ingeënt had, zyn 'er maar twee gestorven. In Bremen zyn, tot de maand Juny van dat zelfde jaar, drie honderd en twintig menschen ingeënt, en van dezelven drie gestorven.

[ocr errors]
[ocr errors]

X V.

An Account of a series of Experiments,

instituted with a view of ascertaining
the most successful method of Inocula-
ting the Small - pox. By WILLIAM
Watson, M. D. Fellow of the Royal
Society, one of the Trustees of the
British Museum, and Member of the
Royal College of Physicians, London,

.
Printed for 7. Nourse. 1768.8o. pag. 58,

d. i.

Berigt van verscheide proeven, genoo

men met oogmerk, om de geluk,
kigste manier van Inentinge der Kin-
derpokjes te bepaalen; door W. WAT-

SON.

De .

e Hr. Watson, in het Vondelings-hospi. Pag. I.

taal in Londen gelegenheid hebbende om altyd een groot getal kinderen inteënten, dagt deeze gelegenheid bekwaam, om verscheide manieren te beproeven, en onderzogt derhalven, of 'er in sommige byzondere geneesmiddelen eene specifike kragt zat, of de ziekte

Pag. 6. gunstiger was, wanneer de stoffe genomen was van de natuurlyke, dan wel van de, door konst verwekte, pokjes', 'en of de dunne lympha van pas uitgekomen pokjes eene verschillende uiça Qq 3

wer,

[ocr errors]

werking had van die, welke door de rype etter voortgebragt was. Alle de Ingeënten, hoe zeer anders verschillende behandeld, moesten zich onthouden van dierlyk voedsel en verhittende dranken, doch het genot yan eene koude en vrye lugt stond hun vry, geduurende de geheele ziekte. De proeven door hem hier omtrent genomen verhaalt hy eerst omstandig, en deelt veryolgens eene lyft mede, waar uit men met een opslag van het oog de verschillende

manieren kan vergelyken. Pag.25. Van de ingeënten met ichor van de natuurly

ke pokjes.. Vier jongens, met de Jalappa en Calornel voorbereid, en met deeze stoffe ingeënt, hadden door elkander gerekend, en tot een middeltal gebragt, elk 14 pokjes; van deeze had de jonge, die de volste was, '25 en de minste 5 pokjes. Vier meisjes, op dezelfde wyze voorbereid, hadden elk 5 pokjes, van dee. zen had het meisjé, die de meeste had, 6 en de minste 3 pokjes. Vier jongens, en evenveel meisjes, welke met een aftreksel van zenebladen waren voorbereid, hadden elk 8 pokjes; van deeze had de volste 30. pokjes, en de minste 2; geen der overige had 'er 1o. Elf, welke niet voorbereid waren, hadden elk 32

pokjes; de volste 200 en de minste 1. Pag. 26.

Van de ingeënten met etterstoffe van andere ingeënten, hadden vier jongens en vier meisjes, alleen met de Calomel voorbereid, elk 72 pokjes, de meeste 440 en de minste 7. Vier jongens en vier meisjes, voorbereid met een aftreksel van zene-bladen, hadden elk 29 pokjes; de volste 64 en de minste 3. Zes jongens, en een meisje, die niet waren, voorbe.

reid, hadden ieder 18 pokjes; de volste 60, en de minste 2.

Van de ingeënten met zeer gekookte stoffe, Pag. 27, uit ingeënten genomen, zonder voorbereiding door geneesmiddelen, hadden negen jongens en negen meisjes, ieder 57 pokjes, de volste 260, en de minste 1.

Van deeze waren 'er vier ingeënt, na zich alleenlyk drie dagen onthouden te hebben van dierlyk voedsel, en dee. ze hadden elk 73 pokjes; de volste 168, en de minste 4.

Twaalf, schoon voor de tweede reize ingeënt, kreegen geen pokjes, en wierden ook niet be smet, schoon sy dagelyks by de andere waren.

Uit alles besluit de Schryver, dat, na eene pag. 31. onthouding van dierlyke voedsels, en verhittende dranken geduurende 10 of 12 dagen, de persoon voor het overige gezond zynde, het van weinig belang is, met wat soort van pokstoffe de inenting verrigt worde, om dat in allen, schoon de behandeling verschilde, de kinderziekte zoo ligt was, dat fy nauwelyks den naam eener ziekte verdiende. Men zou egter konnen opmaaken, dat na het gebruik van eenige zagte buikzuiverende middelen, waar in egter de voorbereiding met de kwik geen deel heeft, en de inenting verrigt zynde met wateragtige stoffe, de uitbotting de geringste in getal, en de ziekte het ligste zal zyn; waarom de Hr. Watson altyd verkiezen zoude, met wateragtige pokstoffe inteënten. Indien zich vooral in kinderen, eenige tekenen van wormen opdoen, of de eerste wegen onzuiver zyn, dan moet voor de inenting gegeeven worden Calomel met de Jalappa, of een ander buikzui. verend middel. De gelieime middelen, van vee- Pag. 36.

Q94

len

« VorigeDoorgaan »