Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

zaakt worden, zich tegen de boomen te wry. ven, zoo dat fy het hair aan beide zyden verHesen. Van daar is het, dat de jaagers hunne moeite en arbeid vrugteloos aanwenden, wanneer 'er een overvloed van de genoemde betlen is. Op het einde van Maart werpen de zobelen jongen, drie, of ook wel vyf, op eens,

welke sy vier of les weeken gewoon zyn te Pag. 134 zuigen. Men jaagt deeze dieren nooit dan in

den winter, om dat het hair in het voorjaar uitvalt, het nieuwe in den zomer zeer kort is, en zelfs in den herfft de behoorlyke lengtte nog niet heeft. De Russen zoo wel, als de inboorlingen, gaan op het einde van Augustus op de jagt, sommige huuren eenige daar toe, welke sy dan kleeren, het jaag. tuig, en den voorraad geduurende hunne afwezigheid gee

Een gezelschap, welk by eenkomt, om té famen te jaagen, bestaat thans uit ses tot veertig man, daar hetzelve voor heen wel op vyftig beliep. Sy hebben voor alle drie of vier man' ecnen kleinen boot, welke van boven bedekt is, en neemen ook menschen mede, die de taal kennen van het volk, dat woont, al. waar men jaagen wil, en die te gelyk de beste plaatsen weeten aan te wysen. Deeze menschen worden op gemeene kosten onderhouden, en krygen ook een gedeelte van de peltereyen Elke jaager neemt met zich in den boot dertig pud roggen, een pud tarwen meel, een pud zout, en tien pond grutten. Twee persoonen moeten een net, eenen hond, en zeven pud voorraad tot voedsel voor de honden hebben, verder een bed, deeken, en pan, om brood te bakken, en een ander voor het zuurdeeg. Sy neemen zeer weinig schiet-geweer met zich,

want

[ocr errors][ocr errors]

want fy bedienen zich van hetzelve alleenlyk in
den herfst, wanneer fý zich in de booten op-
houden. Met deeze booten roeijen fy de rie-
vier Witim op, en uit dezelve in de Rievier
Mama tot in de zee Oronne, alwaar sy voor zich
hutten bouwen. Hier verzaamelen sy zich alle,
en leven met elkander, tot dat de rievier toe.
gevrooren is. In deezen tyd verkiezen sy uit
hen den geenen tot oppersten, die deeze jagt
het meest bygewoont, en dus de grootste on-
dervinding heeft, en zyn aan syne beveelen zeer
gehoorzaam. Deeze verdeelt het gezelschap in
verscheide kleine partyen, benoemt van elk
eenen aanvoerer, en bepaalt voor elk de plaats,
alwaar sy moeten jaagen. Wanneer sy op de
jagt zullen gaan, dan graaft elke party op den
weg, dien sy gaan moeten, eenige gaten, waar
in sy voor elk paar menschen drie zakken meel
leggen, voor de terug reize, ten einde, het an-
der voedsel verteert zynde, of in hunne hut-
ten niet gevonden wordende, sy egter hetzelve
zouden hebben. Sy verbergen het daarom in kui-
len, dewyl de wilde Land-inwooners hetzelve
anders zouden steelen. Zoo dra de rievier toe.
gevrooren is, en de jagt-tyd nadert, roepen de
hoofd-aanvoerers hunne onderhoorigen tot zich
in hunne hutten, en, om eene goede jagt ge-
beeden hebbende, geeven fy aan elken aanvoe-
rer van de kleine jagt-partyen de noodige on-
derregting, en verdeelen dezelven op die wegen,
welken hen reeds te vooren zyn aangeweesen.
Alsdan gaat de hoofd-aanvoerer eenen dag vroe-
ger dan de andere uit, om de plaats voor dee.
ze uit te zoeken. Op hunne reifen ondersteu. Pag. 136.
nen sy zich met eenen houten kruk, omtrent vier
voeten lang, welker .einde met een koehoorn
Yy %

in

[ocr errors]

ingevat is, op dat dezelve door het ys niet ż bude beschadigt worden, een weinig daar boven word dezelve omwonden met wilgen - reis en ledere riemen, op dat dezelve niet te diep in de sneeuw zoude zakken. Het bovenste gedeelte is breed, als een houweel, en word gebruikt, om de sneeuw wech te schuiven, of dezelve in hunne ketels te doen. Wanneer de partyen gekomen zyn op de bestemde plaatsen, bouwen ly kleine hutten van boomen, en maaken wallen van sneeuw rondom dezelven. Op den weg houwen sy verscheide boomen af, om in den winter denzelven des te zekerer wederom te vinden. Digt by elk quartier maaken sy de holen, om de zobelen te vangen; deeze zyn omringt met puntige paalen, die ses of zeven voeten hoog zyn, en eenen omtrek van vier voeten maaken. Sy worden met reis bedekt , op dat de sneeuw 'er niet invalle. De ingang tusschen de paalen word zeer nauw gemaakt, en tusschen dezelven hangt een valdeur, zoo konstig gemaakt, dat dezelve door de geringste beweeging van eenen zobel toevalt, en maakt, dat dezelve in den kuil moet storten. De jaagers houden zich op eene plaats zoo lang op, tot dat fy een genoegzaam getal van deeze vallen gemaakt hebben, en elke jager moet dagelyks twintig derzelven toerigten. Wanneer nu op tien verscheide plaatsen zulke kuilen zyn gereed gemaakt, zend de opperste aanvoerer de helft van fyn gezelschap terug, om de agtergelaate voorraad te haalen, en met de overige gaat hy verder, om meêr hutten en kuilen te maaken. De terug gezonde jagers gaan met sleeden na de plaatsen, alwaar de voorraad begraven is. Elk persoon is verbonden ses pud byspysen, en

[ocr errors]

een

[ocr errors][merged small]

een half pud vleesch of vischi voort te sleepen,
en synen aanvoerer nevens de overige jagers
te volgen. Op den weg moeten fy aan alle
kuilen zien, of de vallen nog alle instaat zyn,
de gevange zobelen daar uit neemen, en dezel-
ven de huid aftrekken, 't geen egter niemand
durft onderneemen, dan de voornaamste uit
het gezelschap. Zyn deeze zobelen bevrooren,
dan neemen fy dezelven met zich in het bed,
en ontdooyen die onder hunne kleederen.
Vervolgens trekken fy de vellen af; en, wan-
neer sy bemerken, dat 'er Tungusische Tata-
ren in de nabyheid zyn, die hun den buid wil-
len ontroven, steeken fy de vagten dikwils in
holle stukken hout, en stoppen beide einden
met sneeuw toe, welke daar door vogtig wor-
den, en schielyk bevriesen. Sy begraaven de-
zelven verder in de sneeuw, en zoeken se we-
derom op, wanneer de geheele troep gezament-
lyk terug keerd.
Wanneer deeze reizende met hunnen voor-

Pag. 138,
raad aankomen, word de andere helft van het
gezelschap terug gezonden, om meer te haalen,
en de overige tot de jagt gebruikt, gaande de
opper - aanvoerer altyd vooruit, om bekwaame
plaatsen voor de vallen te zoeken. Wanneer
men bemerkt, dat de zobelen niet ligt in de
vallen komen, dan zoekt men dezelven met
netten te vangen, 't geen egter niet geschie-
den kan, dan wanneer men derzelver voet-
stappen in de sneeuw ziet, en deeze volgd tot
dat men komt aan de hoolen, waar in de zobel
gekroopen is; en waar by de netten dan gesteld
worden. De jager heeft fynen hond by zich ,
en wagt den buit somtyds twee of drie dagen af.
Wanneer de zobel in het net komt, hooren
Yy 3

fy

[ocr errors]

fy het aan het geluid van de kleine belletjes, die aan hetzelve hangen. De jager loopt daar op toe, en zet synen hond aan, die den zobel aanvalt, en dood beit. Indien men verfcheide holen digt by elkander ontdekt, dan steeken sy stukken brandend hout daar in, op dat het dier door den rook genoodzaakt worde, uit een derzelven te komen, doch wanneer men maar eene opening ontdekt, doet men dit niet, dewyl men opgemerkt heeft, dat het dier zich liever laat ver stikken, dan uit deeze opening te komen. Indien sy eenen zobel ontdekken, die fyn hol aan den voet van een' boom heeft, dan maaken sy het net vast rondom den boom, op dat, als hy 'er uitgegraaven word, en de handen van den jager mogt ontkomen , hy zich zelve in het net zoude vangen. Uit de boomen schieten sy dezelven met stompe pylen, en, wanneer de takken zoo dik zyn, dat de zobel zich agter dezelven verbergen, en onzichtbaar maaken kan, dan word de boom omgehouwen, en het net geplaatst op de plaats, alwaar de top van den boom zal vallen.

Wanneer de opper. aanvoerer en alle jagers by elkander vergadert zyn, dan doen de hoofden der andere par. tyen verslag van het voorgevallene, en die, wel. ke de gegeeve beyeelen niet gehoorzaamt hebben, worden op verschillende wyzen gestraft. Het gezelschap blyft in het hoofd-quartier tot dat de rievier ontdoit is, en brengt, voorby zynde, den tyd door met de vagten te bereiden. Doch zoo dra het ys uit de rievieren

drą is, vertrekken sy in de kleine booten, waar in

fy gekomen zyn, naar huis. 148. 140.

Onder den naam van Zee-dieren verstaat de Schryver zoodanige, welke zoo wel in het

wa:

de jagt

« VorigeDoorgaan »