Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

buik ontstaande. De Hr. Razoux had groote moeite, de ouders van de juffrouw tot het gebruik van deezen drank te beweegen, dewyl men hun gezegd had, dat deeze plant een geweldig vergift was; eindelyk egter haalde hy hen daar toe over, en men begon den negenden July in kleine giften, die vervolgens vermeerderd wierden, dezelven te geeven. ’: De eerste proeven waren niet gelukkig, de pynen in de leden wierden zwaar en ondragelyk, en de lyderefse kreeg zulke zwaare schooten door het hoofd, dat het haar toescheen, als of men de oogen uit hetzelve haalde.

Dit vermeerderde in veertien dagen zoosterk, dat de

oogen troebel wierden, en sy in het geheel i niet meer zien kon. De Hr. Razoux liet haar

niet te min met den drank zeer naarstig voortgaan, en eindelyk had hy, in het begin van Augustus, het genoegen van te zien, dat alle de toevallen verminderden; de pynen wierden dragelyker , de verzweeringen gaven goede etter, de pynen in het hoofd waren niet zoo sterk, en kwamen ook niet zoo dikwils weder, de oogen kreegen de natuurlyke kleur, en het gezicht weder, de verzweeringen footen zich, de vlakken verdweenen, de koorts bleef wech de maag herstelde zich, de lyderefle begon langzamerhand vaste spysen te eeten, welke fy in langen tyd niet had konnen verdraagen'; en een aanhoudend gebruik van dit middel, tot op het einde van September deed de uitwassen der beenderen ongevoelig verdwynen, verdreef de pyn; de natuurlyke slaap kwam weder, het tandvleesch kreeg haare vastigheid, en roode kleur; en de lydereffe kwam dus tot eene volmaakte gezondheid. Wanneer sy ophield met

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

den drank, liet de Hr. Razoux haar drinken de Ezelinne-melk, geduurende eenigen tyd. Terwyl sy het afkooksel van de Dulcamara gebruikte, had sy geen een toeval, noch draijingen in het hoofd, noch pyn in de keel, of eenige ontlastingen; alleenlyk klaagde fy op zekeren dag,. wanneer de gifte te groot genomen was, over eene hitte in de maag, welke gevolgd wierd door walgingen en braakingen; doch alle deeze toevallen hielden op, wanneer men haar in vier- en twintig uuren dit middel niet liet gebruiken. Men kan dus zeggen, dat dit middel de ziekte geneeft, door dezelve, als ware het, uit te dooven, en door de stoffe van de scheurbuik in het bloed zelve geheel en al te vernietigen, zoo dat de ziekte zelve niet schynt te konnen wederkomen ; want de Hr. RAZOUX heeft twee jaaren gewagt na de geneezing, eer hy het geval aan de Academie heeft mede gedeeld. Sy genoot toen eene goede gezondheid, en heeft alleenlyk zederd de ziekte eene aanhoudende koorts gehad, welke door de gewoone middelen vry spoedig geneezen is; het geen waarschynelyk niet zoude gebeurt zyn, zoo het minste van de scheurbuik in het bloed overgebleeven was. Het middel is op de volgende wyze bereid. Men heeft van de stengen van de versche plant een half dragme geno. men; deeze stengen heeft men, de bladen bloemen en vrugten daar af getrokken zynde, klein gesneeden, en gekookt in sestien oncen water, tot dat de helft daar van verkookt was. Met het doorzeigsel heeft men vermengt een gelyk gedeelte koe-melk, welke van den room volkomen gezuiverd was, en van deezen drank heeft de lyderefle alle vier uuren een kopje ge

bruikt.

[ocr errors]

was

bruikt. De gifte van de plant is allengskens tot twee dragmen vermeerderd..

3. De Hr. COLLET, schoonzoon van den Hr. Pag.5%. LA Fosse heeft ontdekt, dat de muilezels ook onderworpen zyn aan den droes

welke men gedagt had eene ziekte te zyn, die alleen aan de paarden eigen was.

4. Den agt- en twintigsten November 1761. bragt eene vrouw van Cindadella ,

van Cindadella, eene oude stad op het Eiland Minorca, zonder eenig by. zonder toeval, een wanstaltig kind ter waereld, welk niet langer, dan drie uuren, leefde; hetzelve was omtrent sestien duimen lang ; het hoofd was zeer groot , het aangezicht breed, en plat; in het midden van het onderste gedeelte van het voorhoofd, op de hoogte , alwaar doorgaans de twee oogen geplaatst zyn , maar een , vry groot, oog, rondom hetzelve zag men even als drie ongeregelde insnydingen; boven het oog was eene zagte verhevenheid , als een hoorn, welke egter neêr hong, en onder hetzelve vondt men een tweede oog, ongelyk kleiner, dan het eerste. Men ontdekte geen blyk van een neus. Op het hoofd waren veele lange hairen, en het overige van het lighaam, vooral de schouders, buik en deyen waren ruig. De Hr. MEZERAY, die het geval aan de Academie heeft gezonden, heeft alle moeite, om het kind te ontleden, vrugteloos

' in het werk gesteld.

5. In September 1756. wierd te Bernon in Pag. 59. Champagne gebooren een meisje, welk alle tekenen van huuwbaarheid ter waereld bragt. Vier maanden oud zynde kreeg fy de stonden, wel. ke sy geregeld had tot den dertigsten November 1760., wanneer de Heelmeester BAILLOT

dee

[ocr errors]
[ocr errors]

deeze waarneeming aan den Hr. MORAND overzond. Daags voor dat de stonden zich openbaarden, was het meisje ziekelyk, doch volmaakt ge. zond, zoo dra dezelven zich vertoonden (*).

6. In het deel voor het jaar 1756. Hist. pag. 49. heeft de Academie verslag gedaan van eene zonderlinge waarneeming, welke haar was me. degedeeld door den Hr. LARDILLON, aangaande een jong meisje, welk byna vier jaaren geleefd heeft, zonder eenig ander voedsel, dan water, te gebruiken, en zonder zich te konnen bedie. nen van haare beenen, waar by ook zeer bui. tengewoone en lelyke toevallen kwamen, die egter geneezen was, volgens de voorzegging van deezen Heer, zoodra sy de stonden had begonnen te krygen (+). De Hr. LARDILLON heeft van den jaaren 1755 tot 1759. het geval ver: der aangetekend, en dit vervolg word hier ter plaatse verhaald. Het meisje is van den zomer van het jaar 1755, wanneeer fy de stonden

kreeg, (*) Vergelyk hier by het geen wy aangetekend hebben hier omtrent in deeze Bibliotbeek IV. D. 4.' St. pag. 666.

()Dit meisje , tien en een half jaar oud, kreeg eene koorts, welke men hield voor een be. ginsel der mazelen, die toen algemeen heerschten; sy weigerde alle middelen, die haar voorgeschreeven wierden, te gebruiken, en dronk alleen koud water. De mazelen kwamen niet uit, doch het kind kreeg ondragelyke hoofdpyn , welke hetzelve noodzaakte uit het bed te gaan, en zich over den grond te rollen; vervolgens kreeg sy eene flauwte, die zoo lang duurde, dat men meende , dat fý dood ware. Dit toeval voor by zynde, verloor fy na weinige dagen het gebruik van alle leden, welke alleenlyk behielden eene buigzaamheid, gelyk men aan de leden van een lyk waarneemt. Het gebruik

der

[ocr errors][merged small][ocr errors]

op haare

kreeg, tot 1759 vry wel geweest, fy at wel,
doch kon niet gaan zonder krukken: in het be.
gin van de lente kreeg fy wederom zulke zwaa-
re pynen in de beenen, dat de ouders beslooten,
haar te zenden in eene bedevaart naar eene kerk
van de Heilige Maagd, om aldaar hulpe te zoe-
ken. Sy kwam niet zonder hulp te rug, en
kon ook wel gaan, het geen moest worden toe- .
gefchreeven, gelyk de Hr. de Fouchy, Histo-
rie-Schryver van de Academie ten regte zegt,
aan de ongemakken van de reis, aan de bewee.
gingen, en vermoeidheden, welke sy op dezel-
ve moest uitstaan, alzoo de kerk op eenen hoo-
gen berg gelegen was, waar na toe fy op
knien klimmen moest. De Hr. LARDILLON zag
haar in het begin van de maand November
1759 , hy vondt haar vry wel gaan, en zag
zelfs , dat sy een trap op en afging; de ou-
ders verhaalden hem egter, dat zederd het be-
gin van den winter haare gezondheid niet zoo

standder leden wedergekregen hebbende, begon sy wederom te eeten en te spreeken, doch behield de pyn in het hoofd... Kort daar na kreeg sy eene zwaare ylhoofdigheid, verzeld met stuipen, 200 dat men moeite had haar in het bed te houden. Eene aderlacing op den voet, en fpaansche vlieg-pleisters aan de beenen gelegd, bragten geen nut aan. Het meisje viel in eene ongevoeligheid, verloor het ge. bruik van alle leden, at noch sprak, en het had alleenlyk het gehoor, het gezicht, het gevoel, en de ademhaaling. De ylhoofdigheid voor by zynde, was sy by haare kennis, en gaf 't geen waar na sy verlangde of waar van sy een afkeer had door een byzonder geluid te kennen. Sy kon naderhand meêr geluid geeven, en begop ook de hand wederom eenigzins te beweegen. De kleur van het aangezicht en van de lippen was als in een gezond

mensch,

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »