Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

ziekte zyn door hem volkomen geneezen. Hy heeft dit middel van een half tot anderhalf grein gegeeven.

V I.

Differtation Phyfique & Botanique fur la maladie nephritique & fur fon veritable specifique le Raifin d'Ours (uva urfi) par Don JOSEPH QUER, Chirurgien du Roi & de fes Armées, Membre de l'Inftitut de Bologne, & de l'Academie Royale de Medecine de Madrid, & premier Profeffeur de Botanique au Fardin Royal des plantes de la même ville. Traduit de l'Efpagnol. à Strasbourg chez Jean Godefroi Bauer, à Paris chez Durand. 1768.8°. plag. 6. tab. an. 1.

d. i.

Natuur- en Kruid-kundige Verhandeling over het graveel, en deszelfs onfeilbaar geneesmiddel, de beeren-bezien, door J. QUER.

Dela), heeft dit werkje in 1763. in

e Schryver, bekend door fyne Flora Efpa

quarto in het licht gegeeven onder den volgen

den

(*) De tytel van deeze Flora is; Flora Española, Hiftoria de las plantas, que fe crian en España; de drie eerfte deelen zyn daar van in het licht gegee

den titel: Differtacion phyfico- botanice, fobre la paffion nephritica y fu verdadera Specifico, la uva urfi, ò Gayabas, fu Autor JOSEPH QUER

QUER. Het

zelve

ven in den jaare 1762. en het vierde in 1764. De Schryver, die voor weinige jaaren geftorven is, had, om zich tot de uitgaave van dit werk in ftaat te ftellen, veele reifen door Spanjen gedaan. Het eerfte deel en een groot ftuk van het tweede behelft eene foort van Inleiding in de Kruidkunde, en daar op volgt eene optelling der planten, welke in Spanjen groeijen, en na de order van het Alphabet gefchikt zyn. Na het voorberigt is geplaatft eene Spaanfche overzetting van de Ifagoge in rem berbariam, door TOURNEFORT uitgegeeven, en daar na eene korte verhandeling over de famenftelfels der kruidkundigen, waar in LINNAUS zeer fterk aangetaft, en ToURNEFORT ver boven hem verheven word. Hy toopt, dat men in Spanjen zoo wel in de Kruidkunde, als in de Geneeskunde, veele ontdekkingen gemaakt heeft, en verzekerd, dat FRANCISCO DE LA REYNA reeds in 1564. den omloop van het bloed ontdekt, en JUAN ALMENARA in 1516. in eene verhandeling de konft om de Venus-ziekte te geneezen zonder kwyling, geleerd zoude hebben. Het tweede deel begind met eene optelling en verklaa⚫ ring der konftwoorden, volgens de orde van het Alphabet, waar by telkens voorbeelden aangehaald worden, daarop volgt eene lyft der schryvers, tot dit werk gebruikt, als ook van alle de geenen, welke zich in Spanjen, ten opzigte van de Natuurlyke Hiftorie, beroemd gemaakt hebben. In de Flora zelve zyn voor elk geflagt geplaatft de kentekenen, zoo als die door TOURNERORT opgegeeven zyn, daarna worden de geflagten zelve befchreeven, en derzelver namen, waar onder fy by andere Tchryvers bekend zyn, opgegeeven. Verder voegt de Hr. QUER daar by eene eige wydloopige befchryving, de Scheikundige proeven, door GEOFFROY in 't werk gefteld, en derzelver kragten volgens eige ondervinding.

4

zelve word zoo door den Hr. ADANSON, als door JUAN JOSEPH GARCIA, Koninglyken Lyfartz zeer fterk gepreefen. Hy maakt in het- Pag. 8. zelve een begin met eenige bekende en zeer wydloopige aanmerkingen over de Ryken der natuur; de toevallen van den fteen worden oppervlakkig overwogen, en de befchryving der plant is niet zeer nauwkeurig. In een ander deel van ons werk (*) hebben wy de voortreffelyke Verhandeling van den Hooggel. Hr. MURRAY over de beeren- bezien breedvoerig medegedeeld, en dus konnen wy ons omtrent deeze tot weinige byzonderheden bepaalen.

Pag. 23.

Pag. 37.

Hy wil, dat men de kragten der planten alleen- Pag. 21. lyk bepaale door de proeven, welke men daar mede op menfchen genomen heeft, en keurt de famengeftelde middelen geheel af. De honig, van veele fchryvers tegen het graveel gepreefen, word van hem als een al te fterk middel veragt, verzekerende dat de meefte, zelfs van eene kleine gifte, den loop of een boort krygen, gelyk hy zelve dikwils waargenomen heeft. Pag. 42. In eene pis-opftopping heeft hy, van het onvoorzigtig inbrengen van een catheter, de vliefen van de pisbuis doorboord gezien. De Pag. 46. vleefchagtige uitwaffen, door veele in de pisbuis waargenomen, houd hy voor zeldzaam, en meent, dat de toevallen, daar aan toegeschreeven, ontstaan zyn door harde litteekens, gevolgt na verzweeringen, welke de pisbuis vernauwen, door opzwellingen van de proftata, of door eene zwelling met ontsteeking van het celagtig weeffel van de pisbuis. Hy pryft fterk

de

(*) Zie deeze Bibliotheek IV. D. 1. St. pag. 128.

Pag. 56,

1

[ocr errors]

de kragten van eenige mineraal-wateren, die in Pag. 58. Spanjen ontdekt zyn, tegen deeze ziekte. De aderlating merkt hy als een goed voorbehoed. middel tegen den fteen in bloedryke lyders, en de baden zyn na dezelve ook nuttiger, voor. al als de buik eerft gezuivert, en de pyn verPag. 60. zagt is. De beeren bezien worden van hem gehouden voor een onfeilbaar middel; deeze plant word in Spanjen doorgaans Gayabas genoemd, doch, dewyl fy op zeer veele plaatfen groeit, heeft fy ook byna in elke Provintie Pag. 64. eenen anderen naam. Hy mispryft in LINNEUS, dat dezelve dit gewas onder het geflagt van de Arbutus plaats, waar van hetzelve door de vrugten, takken, bladeren en kleur, merkelyk verfchild, fchoon de bloem eenigzins fchynt Pag. 77. overeen te komen. Nooit heeft hy van dit middel eenige nadeelige gevolgen gezien, en verkieft een afkookfel boven het poeder, neemende twee dragmen van de bladeren op een pond water; zoo dikwils hy egter het poeder heeft gebruikt, is de uitwerking gelyk geweeft, en hy heeft daar van altyd op eens een dragma Pag. 79. gegeeven. Andere hebben de rype vrugten en wortelen voorgeschreeven. In den aanval geeft hy twee drie of vier maalen 's daags een groot glas van het afkookfel, doch de pyn verdweenen zynde, maar eene gifte, laatende verPag. 82. fcheide maanden daar mede aanhouden. De Hr. QUER fpreekt ook van het nut, welk dit gewas in de fcheurbuik volgens het gevoelen van MAPPUS hebben zoude, doch de Vertaaler merkt ten regte aan, dat MAPPUS dat geen, welk de Schryver bybrengt om dit te bevestigen, niet van de uva urfi maar van de vitis idea zegt. Hy befluit het werkje met drie geval

len,

len, waar in de beeren-bezien met voordeel Pag. 84 gebruikt zyn, en welke hy omftandig verhaalt. Hy zegt, reeds in 1734. proeven met dit middel genomen te hebben, en verzekerd, dat het, zelve toen dertig jaaren was bekend geweest. De Vertaaler heeft, 't geen de Schryver uit eenige andere werken, die in elks handen zyn, had overgenomen, wech gelaaten.

VII.

Die wirkung des Künftlichen Magnets in einem feltenen Augenfebler an die Königliche Societät der Wissenschaften nach Göttingen gefendet und jezt durch einige andere gefchichte von AugenbeSchwerden beftärket von CHRISTOPH WEBER, der Arzn. D. und Königl. Phyf. zu Walsrode. Hannover, gedruckt bey Herm. Ad. Wecken. 1767. 8°. pag. 29.

d. i.

De uitwerking van den konftigen Zeilfteen in een zeldzaam ongemak der oogen, aan de Koninglyke Societeit der Weetenfchappen te Gottingen gezonden, en thans door eenige andere gevallen van ongemakken der oogen beveftig; door C. WEBER.

Di

it gefchrift is eene verzameling van vier gevallen, waar in de konftige Zeilfteen heilzaam geweeft is. Het eerfte geval van

eenen

« VorigeDoorgaan »